blz. 1  

Kamerstukken II 1994-1995, 24 221

Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten (Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Afschaffing van het bonus-malussysteem
2.1 Algemeen
2.2 Uitspraken Centrale Raad van Beroep
2.3 Bonus
2.4 Conclusie
2.5 Overgangsrecht
3 Afschaffing bonus-malussysteem en de reïntegratie van personen met een arbeidshandicap
4 Bemiddeling van arbeidsgehandicapten
4.1 Algemeen
4.2 De bemiddelingspopulatie
5 Concrete reïntegratie-instrumenten
5.1 Verbetering van bestaande reïntegratie-instrumenten
5.2 Nieuwe reïntegratie-instrumenten
6 Volume- en financiële effecten
6.1 Herziening of toekenning van de arbeidsongerschiktheidsuitkering bij toename van arbeidsongeschiktheid voortkomend uit dezelfde oorzaak
6.2 Afschaffing bonus-malussysteem
6.3 Intensivering flankerende maatregelen gericht op (re)integratie
6.4 Recapitulatie
xArtikelsgewijs
xxxr Artikelen I t/m XII
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     In dit wetsvoorstel is het voorstel opgenomen om de in de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) neergelegde wettelijke bepalingen op grond waarvan bonusuitkeringen worden toegekend en geldelijke bijdragen aan werkgevers worden opgelegd, hierna verder aan te duiden als het bonus-malussysteem, af te schaffen. Er wordt naar gestreefd de inwerkingtreding van dit voorstel te doen plaatsvinden op 1 juli 1995.
     De malus had meerdere doelstellingen, waarvan één inhield het beïnvloeden van het gedrag van de werkgever, ertoe strekkende dat hij een positieve bijdrage zou leveren aan het verminderen van het arbeidsongeschiktheidsvolume. Een andere doelstelling was het invoeren van een kostendekkend financieringssysteem voor het stimuleren van het in dienst nemen door werkgevers van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers door de toekenning van een bonus. Door de afschaffing van het bonus-malussysteem komen deze instrumenten, die bijdroegen aan het in dienst houden dan wel in dienst nemen van arbeidsongeschikte werknemers en daarmee aan de participatie op de arbeidsmarkt van deze werknemers, te vervallen. Gelet hierop ben ik van mening dat de afschaffing van het bonus-malussysteem gekoppeld moet worden aan het treffen van maatregelen die tot doel hebben de reïntegratie van mensen met een arbeidshandicap te bevorderen (flankerend beleid). Door deze maatregelen wordt het verlies van de malus en de bonus als twee op reïntegratie gerichte instrumenten opgevangen.

     De arbeidsongeschiktheidsregelingen voor het overheidspersoneel zullen conform de in dit wetsvoorstel neergelegde wijzigingen worden aangepast.

 

2. Afschaffing van het bonus-malussysteem


2.1. Algemeen


     Een belangrijk onderdeel van het regeerakkoord zijn de afspraken over de arbeidsongeschiktheidsregelingen. Kern daarvan is dat positieve  blz. 2  effecten worden verwacht van het vergroten van het financieel belang van werkgevers bij een laag ziekteverzuim en een lage uitstroom naar de arbeidsongeschiktheidsregelingen. Op basis van de indringende analyse van de parlementaire enquêtecommissie, studie en rapportage van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over de uitvoering van de werknemersverzekeringen heeft het kabinet de conclusie getrokken dat de Ziektewet (ZW) geprivatiseerd moet worden en dat bij de uitvoering van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) marktwerking en premiedifferentiatie geïntroduceerd moeten worden [zie respectievelijk de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (Wulbz) en de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Pemba), red.]. In het verlengde van deze voornemens is in het regeerakkoord vastgelegd dat de malus zal vervallen.

     De reden om de malus af te schaffen, is primair gelegen in het feit dat, door het introduceren van marktwerking en premiedifferentiatie in de WAO, gegarandeerd wordt dat er voldoende financiële prikkels voor een werkgever aanwezig zijn om binnen de onderneming een beleid te voeren dat gericht is op de beperking van het beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen. Immers door de malus af te schaffen op het moment waarop ook de premiedifferentiatie en marktwerking in de WAO worden ingevoerd, wordt de ene financiële prikkel voor de werkgever vervangen door de andere. Deze koppeling ligt ook voor de hand omdat het bonus-malussysteem onderdeel uitmaakte van een zorgvuldig afgewogen pakket van maatregelen dat op 1 maart 1992 in het kader van de

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.