Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.
   

 

 

 

 

 

 

MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
- Bekendmaking op grond van de Wet beperking export uitkeringen 2003
- Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
- Besluit beleidsregels SVB afwijking ingangsdatum uitkering
- Besluit ex artikel 66a Anw
- Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid
- Besluit regels export uitkeringen
- Besluit tegemoetkoming Anw-ers
- Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
- Boetebesluit socialezekerheidswetten
- Controlevoorschriften Anw
- Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
- Regeling aanwijzing ontwikkelingsorganisaties 2011
- Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in Nederland
- Regeling klokuren 2010
- Regeling op grond van Besluit ex artikel 66a Anw 2014
- Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
- Regeling terugvordering geringe bedragen
- Regeling uitbetaling vakantie-uitkering
- Regeling uitbreiding werkingssfeer Regeling aanwijzing ontwikkelingsorganisaties BEU 2002
- Regeling vaststelling gemiddeld premiepercentage voor de Werkloosheidswet dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds
- Regeling vermoedelijk overlijden
- Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid 2012
- Reglement justitiële jeugdinrichtingen

Vervallen nadere regelgeving:
- Bekendmaking op grond van de Wet beperking export uitkeringen 2001 (vervallen)
- Besluit invordering boeten en onverschuldigd betaalde bedragen AOW, Anw en AKW (vervallen)
- Besluit koranonderwijs AKW/Anw (vervallen)
- Besluit vaststelling rekenpremie wachtgeldfondsen (vervallen)
- Besluit vrijwillige verzekering AOW en Anw 2001 (vervallen)
- Besluit vrijwillige verzekering AOW en Anw voor in de Europese Unie wonende uitkeringsgerechtigden (vervallen)
- Inkomens- en samenloopbesluit Anw (vervallen)
- Maatregelbesluit Anw (vervallen)
- Regeling aanwijzing ontwikkelingsorganisaties 2005 (vervallen)
- Regeling aanwijzing ontwikkelingsorganisaties BEU 2002 (vervallen)
- Regeling klokuren 1998 (vervallen)
- Regeling op grond van Besluit ex artikel 66a Anw (vervallen)
- Regeling vaststelling rekenpremies Ziektewet en wachtgeldfondsen (vervallen)

Relevante overige regelgeving:
- Besluit beleidsregels SVB 2013
- Besluit internationale taken Sociale Verzekeringsbank
- Regeling vergoeding uitvoeringskosten reïntegratie niet-uitkeringsgerechtigden en Anw-ers (vervallen)
- Tijdelijke regeling tegemoetkoming Anw-ers (vervallen)
- Wet beperking export uitkeringen
- Wet beslistermijnen sociale verzekeringen

 

 

Inhoudsopgave Anw

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen artt. 1 - 12
Hoofdstuk 2 Kring van verzekerden artt. 13 - 13a
Hoofdstuk 3 De uitkeringen artt. 14 - 59
Afdeling Ix Het recht op en de hoogte van de uitkering artt. 14 - 32d
§ 1x De nabestaandenuitkering artt. 14 - 16
§ 2x De hoogte van de nabestaandenuitkering artt. 17 - 21
§ 3x De halfwezenuitkering (vervallen) artt. 22 - 24
§ 4x De hoogte van de halfwezenuitkering (vervallen) art. 25
§ 5x De wezenuitkering artt. 26 - 28
§ 6x De hoogte van de wezenuitkering art. 29
§ 6ax Tegemoetkoming in aanvulling op de nabestaandenuitkering en de wezenuitkering art. 29a
§ 7x De vakantie-uitkering art. 30
§ 8x De hoogte van de vakantie-uitkering artt. 31 - 32
§ 9x Geen recht op nabestaandenuitkering en wezenuitkering buiten Nederland artt. 32a - 32b
§ 10x Geen recht op nabestaandenuitkering en wezenuitkering tijdens vrijheidsontneming en onttrekking aan vrijheidsontneming artt. 32c - 32f
Afdeling IIx Het geldend maken van het recht op uitkering artt. 33 - 45a
Afdeling IIIx De betaling van de uitkering artt. 46 - 59
Hoofdstuk 4 De invloed van de verzekering op het burgerlijk recht artt. 60 - 62
Hoofdstuk 5 De vrijwillige verzekering artt. 63 - 63d
Hoofdstuk 5a Vrijwillige verzekering voor in de Europese Unie wonende postactieven (vervallen) art. 63e
Hoofdstuk 6 Vrijstelling wegens gemoedsbezwaren (vervallen) art. 64
Hoofdstuk 7 Bepalingen in verband met de Algemene wet bestuursrecht en het beroep in cassatie artt. 64a - 66
Hoofdstuk 8 Overgangsbepalingen artt. 66a - 74a
Hoofdstuk 9 Strafbepalingen artt. 75 - 79
Hoofdstuk 10 Wijziging van andere wetten artt. 80 - 102
Hoofdstuk 11 Paraplubepaling voor de aanvullende pensioenen art. 103
Hoofdstuk 12 Slotbepalingen artt. 104 - 108
xxxxxxxxxxxx|   xxxxxxxxxxxxr

Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1994-1995, 1995-1996, 24 169.
Handelingen II 1995-1996, blz. 389-400, 403-439, 500-544, 564-573, 595-598.
Kamerstukken I 1995-1996, 24 169 (45, 45a, 45b, 45c, 45d, 45e, 45f).
Handelingen I 1995-1996, zie vergadering d.d. 20 december 1995.

Geschiedenis:
Staatsblad 1995, 690Staatsblad 1995, 691Staatsblad 1995, 696Staatsblad 1996, 134Staatsblad 1996, 248Staatsblad 1996, 369Staatsblad 1996, 478Staatsblad 1997, 33Staatsblad 1997, 96Staatsblad 1997, 660Staatsblad 1997, 773Staatsblad 1997, 789Staatsblad 1997, 794Staatsblad 1998, 203Staatsblad 1998, 278Staatsblad 1998, 267Staatsblad 1998, 377Staatsblad 1998, 742Staatsblad 1999, 185Staatsblad 1999, 250Staatsblad 1999, 543Staatsblad 1999, 564Staatsblad 1999, 594Staatsblad 1999, 595Staatsblad 2000, 496Staatsblad 2000, 593Staatsblad 2001, 67Staatsblad 2000, 571Staatsblad 2000, 627Staatsblad 2001, 128Staatsblad 2001, 212Staatsblad 2001, 481Staatsblad 2001, 568Staatsblad 2001, 625Staatsblad 2001, 692Staatsblad 2003, 376Staatsblad 2003, 524Staatsblad 2003, 544Staatsblad 2004, 306Staatsblad 2005, 37Staatsblad 2004, 717Staatsblad 2004, 728Staatsblad 2005, 192Staatsblad 2005, 525Staatsblad 2005, 530Staatsblad 2005, 573Staatsblad 2005, 710Staatsblad 2005, 708Staatsblad 2005, 713Staatsblad 2005, 718Staatsblad 2006, 559Staatsblad 2006, 644Staatsblad 2006, 697Staatsblad 2007, 305Staatsblad 2007, 555Staatsblad 2008, 510Staatsblad 2009, 384Staatsblad 2009, 265Staatsblad 2009, 390Staatsblad 2009, 282Staatsblad 2009, 318Staatsblad 2009, 542Staatsblad 2009, 580Staatsblad 2009, 596Staatsblad 2010, 74Staatsblad 2010, 350Staatsblad 2010, 840Staatsblad 2010, 838Staatsblad 2010, 867Staatsblad 2011, 9Staatsblad 2011, 231Staatsblad 2011, 288Staatsblad 2011, 618Staatsblad 2012, 2Staatsblad 2011, 647Staatsblad 2011, 645Staatsblad 2011, 650Staatsblad 2012, 198Staatsblad 2012, 361Staatsblad 2012, 657Staatsblad 2012, 462Staatsblad 2012, 463Staatsblad 2012, 682Staatsblad 2013, 115Staatsblad 2013, 236Staatsblad 2013, 316Staatsblad 2013, 578Staatsblad 2014, 131Staatsblad 2014, 167Staatsblad 2014, 238Staatsblad 2014, 227Staatsblad 2014, 269Staatsblad 2014, 270.

 

 

WET van 21 december 1995, Stb. 1995, 690, tot regeling van een verzekering voor nabestaanden (Algemene nabestaandenwet). Inwerkingtreding: 1 juli 1996 (Stb. 1996, 305), zie artikel 96.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Algemene Weduwen- en Wezenwet te vervangen door een nabestaandenverzekering, waarin rekening wordt gehouden met maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste decennia;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  1

Begripsbepalingen

 

Art. 1. [Begripsbepalingen]  [Geschiedenisversie 21 december 1995Stb. 1996, 369Stb. 1997, 789 + bis + bisStb. 1998, 203Stb. 1998, 377Stb. 1999, 595Stb. 2000, 496Stb. 2001, 128Stb. 2001, 625Stb. 2004, 306Stb. 2005, 37Stb. 2010, 838Stb. 2011, 9Stb. 2012, 361Stb. 2013, 115]
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b. premie voor de volksverzekeringen: de premie voor de volksverzekeringen, bedoeld in de Wet financiering sociale verzekeringen;
c. de Sociale verzekeringsbank: de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
d. nabestaande: de echtgenoot van degene die op de dag van overlijden verzekerd is op grond van deze wet;
e. vervallen;
f. wezenuitkering: uitkering voor een kind dat ouderloos is geworden door het overlijden van degene die op de dag van overlijden verzekerd is op grond van deze wet;
g. lichaam: een rechtspersoon, een maat- en vennootschap, een samenwerkingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid die met een vereniging kan worden gelijkgesteld, een onderneming van publiekrechtelijke rechtspersonen en een doelvermogen;
h. vreemdeling: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Vreemdelingenwet 2000;
i. gezamenlijke huishouding: een gezamenlijke huishouding als bedoeld in artikel 3, tweede tot en met zesde lid;
j. hulpbehoevende: de persoon die vanwege ziekte of één of meer stoornissen van lichamelijke, verstandelijke of geestelijke aard blijvend niet in staat is een eigen huishouding te voeren daar hij dagelijks is aangewezen op intensieve zorg van anderen;
k. gezamenlijke huishouding ten behoeve van de verzorging van een hulpbehoevende:
1º. de gezamenlijke huishouding van een nabestaande met een hulpbehoevende indien de nabestaande of de overleden verzekerde een huishouding is gaan voeren met het doel de hulpbehoevende te gaan verzorgen; of
2º. de gezamenlijke huishouding van een nabestaande die hulpbehoevende is met een ander, indien de nabestaande een huishouding is gaan voeren met het doel door die ander te worden verzorgd;
l. rechtens zijn vrijheid is ontnomen: rechtens zijn vrijheid is ontnomen, behoudens de gevallen, bedoeld in de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en in artikel 37, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht;
m. justitiële inrichting: een penitentiaire inrichting, een inrichting voor verpleging van terbeschikkinggestelden of een inrichting als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen;
n. vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel: een bij onherroepelijk geworden vonnis opgelegde vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel als bedoeld in het Wetboek van Strafrecht, behoudens de gevallen, bedoeld in artikel 37, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht;
o. continentaal plat: de exclusieve economische zone van het Koninkrijk, bedoeld in artikel 1 van de Rijkswet instelling exclusieve economische zone, voor zover deze grenst aan de territoriale zee van Nederland;
p. pensioengerechtigde leeftijd: de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet.

 

Art. 2. [Begrippen bruto- en nettominimumloon en bruto- en nettominimumvakantiebijslag]  [Geschiedenisversie 21 december 1995Stb. 1995, 690Stb. 1996, 134Stb. 1996, 369Stb. 1997, 794Stb. 2000, 571Stb. 2005, 37Stb. 2004, 728Stb. 2005, 192Stb. 2005, 525Stb. 2005, 713Stb. 2009, 265Stb. 2011, 288Stb. 2011, 618Stb. 2011, 647 + bis + bisStb. 2012, 361Stb. 2013, 236]
-1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. brutominimumloon: het in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag bedoelde bedrag;
b. nettominimumloon: het brutominimumloon na aftrek van premies volksverzekeringen en loonbelasting. De loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen, bedoeld in artikel 1 van de Wet financiering sociale verzekeringen, worden berekend voor een werknemer die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt, rekening houdend met uitsluitend 197,5% van de algemene heffingskorting, bedoeld in artikel 22 van de Wet op de loonbelasting 1964, over het brutominimumloon;
c. brutominimumvakantiebijslag: het bedrag waarop degene die aanspraak heeft op het brutominimumloon ingevolge artikel 15 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag aanspraak heeft;
d. nettominimumvakantiebijslag: het verschil tussen het bedrag dat zou zijn berekend voor een werknemer die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt indien onderdeel b wordt toegepast op het brutominimumloon verhoogd met de brutominimumvakantiebijslag, en het nettominimumloon, bedoeld in onderdeel b.
-2. Een herziening van een uitkering op grond van deze wet in verband met een wijziging van het nettominimumloon vindt plaats zonder dat dit bij beschikking is vastgesteld.
-3. De Sociale verzekeringsbank betaalt de herziene uitkering, bedoeld in het tweede lid, bij de eerstvolgende uitkeringsbetaling nadat de herziening, bedoeld in het tweede lid, heeft plaatsgevonden.
-4. Met ingang van 1 juli 2012 tot 1 januari 2014 en met ingang van 1 januari 2018 wordt het in het eerste lid, onderdeel b, genoemde percentage twee keer per kalenderjaar, op 1 januari en 1 juli, verlaagd met 2,5 procentpunt. Met ingang van 1 januari 2014 tot 1 januari 2018 wordt het in het eerste lid, onderdeel b, genoemde percentage twee keer per kalenderjaar, op 1 januari en 1 juli, verlaagd met 1,25 procentpunt. Van het herziene percentage doet Onze Minister mededeling in de Staatscourant. Dit lid vervalt op het moment dat het percentage van 100 is bereikt.

 

Art. 3. [Geregistreerd partnerschap; gezamenlijke huishouding]  [Geschiedenisversie 21 december 1995Stb. 1997, 660 + bisStb. 1997, 789Stb. 1998, 377Stb. 2009, 596]
-1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt gelijkgesteld met:
a. echtgenoot: geregistreerde partner;
b. huwelijk: geregistreerd partnerschap;
c. gehuwd: als partner geregistreerd;
d. de huwelijkssluiting: het aangaan van het geregistreerd partnerschap;
e. in het huwelijk treedt: een geregistreerd partnerschap aangaat.
-2. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt als gehuwd of als echtgenoot mede aangemerkt de ongehuwde meerderjarige die met een andere ongehuwde meerderjarige een gezamenlijke huishouding voert, tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste graad. Voor de toepassing van de eerste volzin wordt mede als ongehuwd aangemerkt degene die duurzaam gescheiden leeft van de persoon met wie hij gehuwd is.
-3. Van een gezamenlijke huishouding is sprake indien twee personen hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben en zij blijk geven zorg te dragen voor elkaar door middel van het leveren van een bijdrage in de kosten van de huishouding dan wel anderszins.
-4. Een gezamenlijke huishouding wordt in ieder geval aanwezig geacht indien de betrokkenen hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning en:
a. zij met elkaar gehuwd zijn geweest of eerder voor de toepassing van deze wet daarmee gelijk zijn gesteld;
b. uit hun relatie een kind is geboren of erkenning heeft plaatsgevonden van een kind van de één door de ander;
c. zij zich wederzijds verplicht hebben tot een bijdrage aan de huishouding krachtens een geldend samenlevingscontract; of
d. zij op grond van een registratie worden aangemerkt als een gezamenlijke huishouding die naar aard en strekking overeenkomt met de gezamenlijke huishouding, bedoeld in het derde lid.
-5. Bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld welke registraties, en gedurende welk tijdvak, in aanmerking worden genomen voor de toepassing van het vierde lid, onderdeel d. [Bargh98]
-6. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld ten aanzien van hetgeen wordt verstaan onder het blijk geven zorg te dragen voor een ander als bedoeld in het derde lid.
-7. Onder bloedverwant in de eerste graad als bedoeld in het tweede lid wordt mede verstaan een meerderjarig aangehuwd of voormalig pleegkind van de nabestaande of een meerderjarig eigen, aangehuwd of voormalig pleegkind van de overleden verzekerde of van de persoon die met de nabestaande een gezamenlijke huishouding voert.
-8. Onder voormalig pleegkind als bedoeld in het zevende lid wordt verstaan een pleegkind waarvoor de nabestaande een pleegvergoeding ontving of ontvangt op grond van de Wet op de jeugdzorg of kinderbijslag ontving op grond van de Algemene Kinderbijslagwet.

 

Art. 4. [Uitbreiding begrip nabestaande]  [GeschiedenisMvTversie 21 december 1995Stb. 1997, 660Stb. 2003, 544Stb. 2004, 728Stb. 2014, 227]
-1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt in afwijking van artikel 3, tweede tot en met zesde lid, onder nabestaande mede verstaan de gewezen echtgenoot van een overleden verzekerde, indien:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen.