WET van 10 juli 1995, Stb. 1995, 355, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en andere wetten in verband met de afschaffing van de verplichtingen om advies te vragen over algemene beleidsvoornemens van de rijksoverheid, waaronder regelgeving, en het stellen van een dwingende termijn aan advisering (afschaffing adviesverplichtingen) (wijzigt artt. 17, 41b, 47 en 48 AWBZ)

WET van 20 december 1995, Stb. 1995, 681, tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enige andere wetten in verband met afschaffing van verzekeraarsbudgettering ten aanzien van de kosten van AWBZ-verstrekkingen (wijzigt artt. 6, 17 (2x), 18, 41b en 76a AWBZ)

WET van 20 december 1995, Stb. 1995, 684, tot wijziging van de Ziekenfondswet ter vereenvoudiging van de identificatie van verzekerden door het gebruik van het sociaal-fiscaal nummer in de verzekerdenadministratie van de ziekenfondsverzekering, alsmede om enige andere wijzigingen in die wet aan te brengen en wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter bevordering van een gelijkvormige redactie van de informatiebepalingen van de sociale ziektekostenverzekeringen (Wet sociaal-fiscaal nummer Ziekenfondswet) (wijzigt artt. 56 en 57 AWBZ)

WET van 20 december 1995, Stb. 1995, 695, tot wijziging van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in verband met uitbreiding van de personele werkingssfeer van de Ziekenfondswet met een bepaalde categorie van AOW-gerechtigden alsmede de samenstelling van de Ziekenfondsraad (wijzigt art. 48 AWBZ)

WET van 21 december 1995, Stb. 1995, 691, tot nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten (technische verbeteringen in verband met de wetten TAV, TBA en TZ, alsmede enige andere wijzigingen) (wijzigt art. 51 AWBZ)

WET van 21 december 1995, Stb. 1995, 696, tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en enkele andere wetten (wijzigt art. 1 AWBZ)

WET van 18 januari 1996, Stb. 1996, 80, betreffende de kwaliteit van zorginstellingen (Kwaliteitswet zorginstellingen) (wijzigt artt. 1, 8, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 8g en 8h AWBZ)

WET van 26 september 1996, Stb. 1996, 478, houdende het onderbrengen van de zorg, bestaande uit duurzaam verblijf en verzorging in een verzorgingshuis, in de aanspraken op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en tijdelijke regeling van de subsidiëring van verzorgingshuizen door de Ziekenfondsraad (Overgangswet verzorgingshuizen) (wijzigt artt. 6 (2x), 8h (2x), 9a, 9b, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 en 96 AWBZ)

WET van 6 februari 1997, Stb. 1997, 63, houdende aanpassing en intrekking van een aantal wetten in verband met de opheffing van het adviesstelsel in zaken van algemeen verbindende voorschriften en beleid van het Rijk alsmede enkele overwegend technische aanpassingen van een aantal wetten (Aanpassingswet herziening adviesstelsel) (wijzigt art. 48 AWBZ)

WET van 26 februari 1997, Stb. 1997, 96, houdende invoering van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997) (wijzigt art. 56 AWBZ)

WET van 10 oktober 1997, Stb. 1997, 488 en 488V, tot wijziging van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten teneinde enige nadere regels te stellen inzake de toepasselijkheid van afdeling 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht ten aanzien van geschillen op grond van die wetten over aanspraken of daarmee overeenkomende uitkeringen (wijzigt artt. 58 en 60 AWBZ)

WET van 6 november 1997, Stb. 1997, 510, tot aanpassing van bijzondere wetten aan de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet derde tranche Awb I) (wijzigt artt. 49 en 65 AWBZ)

WET van 17 december 1997, Stb. 1997, 660, tot aanpassing van wetgeving aan de invoering van het geregistreerd partnerschap in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Aanpassingswet geregistreerd partnerschap) (wijzigt art. 1 (3x) AWBZ)

WET van 26 maart 1998, Stb. 1998, 203, tot wijziging van de Vreemdelingenwet en enige andere wetten teneinde de aanspraak van vreemdelingen jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en vergunningen te koppelen aan het rechtmatig verblijf van de vreemdeling in Nederland ["Koppelingswet", red.] (wijzigt artt. 1, 5, 9a en 76a AWBZ)

WET van 29 april 1998, Stb. 1998, 267, tot wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten strekkend tot verduidelijking van het in die wetten opgenomen begrip verzekerde en de met het verzekerd zijn onlosmakelijk verbonden premieplicht (Wet verduidelijking verzekerings- en premieplicht) (wijzigt art. 5b AWBZ)

WET van 28 januari 1999, Stb. 1999, 30, tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten in diverse wetten alsmede intrekking van enkele wetten die geen betekenis meer hebben (Reparatiewet I) (wijzigt artt. 5 en 8 AWBZ)

WET van 27 maart 1999, Stb. 1999, 185, tot wijziging van de Ziekenfondswet, de Wet tarieven gezondheidszorg en de Wet ziekenhuisvoorzieningen in verband met wijzigingen in de taak, samenstelling en werkwijze van de in die wetten geregelde bestuursorganen, alsmede wijziging van andere wetten in verband daarmee (uitvoeringsorganen volksgezondheid) (wijzigt artt. 1, 4, 7, 8, 8b, 8d, 8e, 8g, 8h, 12a, 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38a, 39, 40, 41, 42, 42a, 43, 44, 44a, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 58, 62, 64, 65, 68, 76a, 78, 79, 97 en 98 AWBZ)

WET van 12 mei 1999, Stb. 1999, 239, tot wijziging van enkele wetten in verband met invoering van het regresrecht in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en versterking van het regresrecht in de Ziekenfondswet, alsmede enkele technische wijzigingen (Wet invoering en versterking regresrecht in AWBZ en Zfw) (wijzigt artt. 1, 6, 13, 15, 65a, 65b (3x), 65c, 65d en 98 (2x) AWBZ)

WET van 20 januari 2000, Stb. 2000, 40, tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en andere wetten met het oog op de opneming in het Wetboek van Strafrecht van eenvormige strafbepalingen inzake het verstrekken van onware gegevens en het nalaten te voldoen aan wettelijke verplichtingen om tijdig gegevens te verstrekken (concentratie strafbaarstelling frauduleuze gedragingen) (wijzigt artt. 68, 69, 70, 73 en 76 AWBZ)

WET van 20 januari 2000, Stb. 2000, 42, tot wijziging van de Ziekenfondswet in verband met wijzigingen met betrekking tot de financiering van ziekenfondsen (maximering reserves ziekenfondsen) (wijzigt art. 57 AWBZ)

WET van 5 juli 2000, Stb. 2000, 338, tot wijziging van de artikelen 19 en 77 van de Ziekenfondswet, artikel 62 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en artikel 51 van de Wet financiering volksverzekeringen (wijzigt artt. 5 en 62 AWBZ)

WET van 23 november 2000, Stb. 2000, 496, tot invoering van de Vreemdelingenwet 2000 en daarmee verband houdende wijziging van diverse wetten alsmede intrekking van de Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf (Invoeringswet Vreemdelingenwet 2000) (wijzigt artt. 1, 5 en 9c AWBZ)

WET van 13 december 2000, Stb. 2001, 23 en 23V, tot wijziging van de Ziekenfondswet en enige andere wetten in verband met de instelling van een onafhankelijk College van toezicht op de zorgverzekeringen (instelling College van toezicht op de zorgverzekeringen) (wijzigt artt. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 8g, 9c, 10, 12, 12a, 14, 15, 17, 33, 35, 37, 38 (2x), 38a, 39, 40, 41, 42, 42a, 44, 44a, 45, 46, 48, 49, 56, 57, 58, 62, 64, 65b, 65d, 66, 68, 71 en 78 AWBZ)

WET van 21 december 2000, Stb. 2000, 605, houdende wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in verband met de invoering van de mogelijkheid tot een vrijwillige voortzetting van de bijzondere ziektekostenverzekering ingevolge die wet en van de Wet financiering volksverzekeringen in samenhang daarmee (vrijwillige verzekering AWBZ) (wijzigt artt. 9, 32a, 32b (2x) en 32c AWBZ)

WET van 21 december 2000, Stb. 2001, 50, tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in verband met de invoering van het gebruik van het sociaal-fiscaal nummer in die wet alsmede enkele wijzigingen van de Ziekenfondswet en enige andere wetten (wijzigt art. 40a (2x) AWBZ)

WET van 16 juli 2001, Stb. 2001, 386, tot wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet voor de toepassing van artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van die wet, administratieve vereenvoudiging van de overgang van een particuliere ziektekostenverzekering naar de ziekenfondsverzekering en afschaffing van de nominale ziekenfondspremie voor personen jonger dan 18 jaar (knelpunten Ziekenfondswet) (wijzigt artt. 4, 9, 32b, 32c, 38a, 40, 42, 62 en 68 AWBZ)

WET van 29 november 2001, Stb. 2001, 625, tot invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) (wijzigt artt. 9, 32b, 32c en 56 AWBZ)

WET van 18 april 2002, Stb. 2002, 241, tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten teneinde onduidelijkheid omtrent het rechtsgevolg van door indicatieorganen te stellen indicaties op te heffen, alsmede wijziging van de Ziekenfondswet teneinde enkele technische verbeteringen aan te brengen (wijzigt artt. 9a (2x), 9b (2x), 56 en 58 (2x) AWBZ)

WET van 17 december 2003, Stb. 2004, 32, tot wijziging van diverse wetten op het terrein van VWS, teneinde enkele wetstechnische gebreken te herstellen of andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen (technische aanpassingen van VWS-wetgeving 2003) (wijzigt artt. 6 en 76a (2x) AWBZ)

WET van 5 februari 2004, Stb. 2004, 50, tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetten op het terrein van het ministerie van Justitie (Reparatiewet I Justitie) (wijzigt art. 68 AWBZ)

WET van 22 april 2004, Stb. 2004, 306, houdende regeling van de aanspraak op, de toegang tot en de bekostiging van jeugdzorg (Wet op de jeugdzorg) (wijzigt art. 9b AWBZ)

WET van 9 december 2004, Stb. 2005, 27, tot wijziging van de Ziekenfondswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten in verband met herziening van het overeenkomstenstelsel in de sociale ziektekostenverzekering alsmede enkele andere wijzigingen (Wet herziening overeenkomstenstelsel zorg) (wijzigt artt. 1 (2x), 6, 7, 8, 8e, 10, 11, 12, 12a, 13, 14 (2x), 15 (2x), 16, 17, 42, 42a, 43, 44, 44a, 45, 46, 47, 49, 58, 62, 64, 65d en 76a (2x) AWBZ)

WET van 16 december 2004, Stb. 2005, 37, houdende invoering van de Wet financiering sociale verzekeringen (Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen) (wijzigt artt. 1, 32, 32c, 48 en 76a AWBZ)

WET van 26 mei 2005, Stb. 2005, 282, tot aanpassing van diverse wetten aan de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb (Aanpassingswet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb) (wijzigt art. 33 AWBZ)

WET van 16 juni 2005, Stb. 2005, 347, tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998 en de Ziekenfondswet in verband met invoering van een identificatieplicht bij het verkrijgen van zorg, invoering van het sofinummer in de Wtz 1998, elektronisch berichtenverkeer in de Ziekenfondswet en enige andere wijzigingen (fraudebestrijding zorgverzekeringswetten) (wijzigt artt. 10a, 42, 43 en 65d AWBZ)

WET van 6 oktober 2005, Stb. 2005, 525, houdende invoering van de Zorgverzekeringswet en aanpassing van overige wetten aan die wet (Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet)(wijzigt artt. 1, 4, 5a, 6, 9, 9bis, 9c, 10, 12, 12a, 14, 15, 16, 16a, 16b, 16c, 17, 32a, 32b, 32c, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38a, 39, 40, 40a, 41, 41a, 41b, 42, 42a, 43, 44, 44a, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57a, 57b, 57c, 57d, 58, 62, 63, 64, 65, 65a, 65b, 65c, 65d, 66, 68, 68a en 76 AWBZ)

WET van 6 oktober 2005, Stb. 2005, 530, tot aanpassing van bijzondere wetten aan de Wet dualisering gemeentebestuur (Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden) (wijzigt art. 56 AWBZ)

WET van 20 oktober 2005, Stb. 2005, 571, tot vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen) (wijzigt artt. 1, 8, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 8g, 8h en 45 AWBZ)

WET van 10 november 2005, Stb. 2005, 573, houdende regels omtrent de invoering en financiering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede met betrekking tot de intrekking van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) (wijzigt art. 32a AWBZ)

WET van 22 december 2005, Stb. 2005, 710, tot aanpassing van en verbeteringen in diverse wetten in verband met de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede enkele andere correcties (Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) (wijzigt art. 3 AWBZ)

WET van 22 december 2005, Stb. 2005, 708, tot wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2006) (wijzigt art. 65c (2x) AWBZ)

WET van 7 juli 2006, Stb. 2006, 415, houdende regels inzake marktordening, doelmatigheid en beheerste kostenontwikkeling op het gebied van de gezondheidszorg (Wet marktordening gezondheidszorg) (wijzigt artt. 1, 12a, 33, 36 (2x), 37, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 57b, 57c, 57d, 62 en 63 AWBZ)

WET van 20 november 2006, Stb. 2006, 605, houdende invoering van de Wet op het financieel toezicht en aanpassing van overige wetten aan die wet (Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel toezicht) (wijzigt artt. 39 en 57b AWBZ)

WET van 30 november 2006, Stb. 2006, 644, tot wijziging van diverse wetten op of in verband met het terrein van VWS, ten einde wetstechnische gebreken te herstellen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen (Reparatiewet VWS 2006) (wijzigt artt. 9, 10, 36, 40, 45, 46, 63 en 78b AWBZ)

WET van 13 december 2007, Stb. 2007, 540, tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten met het oog op het verzwaren van het premie-incassoregime en andere maatregelen om de werking van het met die wet en de Wet op de zorgtoeslag in het leven geroepen stelsel te optimaliseren (verzwaren incassoregime premie en andere maatregelen zorgverzekering) (wijzigt art. 53 AWBZ)

WET van 31 januari 2008, Stb. 2008, 63, houdende rijksbrede aanpassing van regels omtrent de reductie en vereenvoudiging van vergunningen teneinde de regeldruk te verminderen (Verzamelwet vereenvoudiging vergunningen) (wijzigt art. 38 AWBZ)

WET van 10 april 2008, Stb. 2008, 164, houdende regels inzake het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg (Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg) (wijzigt artt. 1, 9bis, 9b en 52 AWBZ)

WET van 12 juni 2008, Stb. 2008, 271, tot wijziging van diverse wetten op of in verband met het terrein van VWS, teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen (Reparatiewet VWS 2008) (wijzigt artt. 54, 57 en 63 (2x) AWBZ)

WET van 30 oktober 2008, Stb. 2008, 526, houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de verstrekking van bijdragen aan zorgaanbieders die inkomsten derven ten gevolge van het verlenen van medisch noodzakelijke zorg aan bepaalde groepen vreemdelingen en van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met het oog op verzekering van bepaalde groepen minderjarige vreemdelingen (wijzigt art. 5 AWBZ)

WET van 5 februari 2009, Stb. 2009, 108, tot aanpassing van enige wetten in verband met de invoering van het burgerservicenummer (Aanpassingswet burgerservicenummer) (wijzigt art. 1 AWBZ)

WET van 18 juni 2009, Stb. 2009, 384, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en enkele andere wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (wijzigt art. 58 AWBZ)

WET van 25 juni 2009, Stb. 2009, 265, tot aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet vierde tranche Awb) (wijzigt art. 57b AWBZ)

WET van 17 mei 2010, Stb. 2010, 350, tot aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) (wijzigt art. 3 AWBZ)

WET van 23 december 2010, Stb. 2011, 9, tot wijziging van enkele wetten als gevolg van de uitbreiding van de socialeverzekeringsplicht voor personen die werkzaam zijn op het Nederlands deel van het continentaal plat (Wet sociale verzekeringen continentaal plat) (wijzigt artt. 1 en 5 AWBZ)

WET van 26 februari 2011, Stb. 2011, 111, tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet, houdende maatregelen tot opsporing en verzekering van personen die ondanks hun verzekeringsplicht geen zorgverzekering hebben en beperking van het aantal zorgverzekeringen tot één per verzekeringsplichtige (opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering) (wijzigt artt. 1 (3x), 5, 5c, 33 en 63 AWBZ)

WET van 31 maart 2011, Stb. 2011, 204, tot aanpassing van enige wetten teneinde een aantal zelfstandige bestuursorganen onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen (wijzigt art. 46 AWBZ)

WET van 7 november 2011, Stb. 2011, 561, tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten in verband met de instelling van het zelfstandig bestuursorgaan CAK (wijzigt artt. 1, 48, 49, 50, 51, 51a, 51b, 51c, 51d, 54 en 55 AWBZ)

WET van 2 februari 2012, Stb. 2012, 77, houdende wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet toelating zorginstellingen in verband met het regelen van de voorwaarden voor aanspraken op langdurige zorg buiten Nederland en de financiering van deze aanspraken (Wet AWBZ-zorg buitenland) (wijzigt artt. 1, 10, 11, 15, 16b en 16c AWBZ)

WET van 12 juli 2012, Stb. 2012, 381, tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter uitvoering van het Begrotingsakkoord 2013 (wijzigt art. 49 AWBZ)

WET van 25 oktober 2012, Stb. 2012, 547, tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten (wijzigt artt. 6 en 41 AWBZ)

WET van 13 december 2012, Stb. 2012, 679, tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van de richtlijn solvabiliteit II en invoering van een daarop gebaseerd regime voor bepaalde kleinere verzekeraars (Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II) (wijzigt art. 1 AWBZ)

WET van 20 december 2012, Stb. 2012, 682, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht) (wijzigt art. 63 AWBZ)

WET van 10 juli 2013, Stb. 2013, 316, houdende aanpassing van wetten aan de Wet basisregistratie personen (Aanpassingswet basisregistratie personen) (wijzigt artt. 1, 9bis, 9b en 52 AWBZ)

WET van 4 december 2013, Stb. 2013, 560, tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet teneinde daarin enkele verbeteringen aan te brengen, alsmede technische reparaties in diverse wetten (Veegwet VWS 2013) (wijzigt artt. 1, 9b, 10, 36, 37, 41, 44a (2x), 45 (2x), 46, 55 en 56 AWBZ)

WET van 11 december 2013, Stb. 2013, 578, tot wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg (wijzigt artt. 1, 4, 7, 16b, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 54, 55, 56, 57, 57a, 57b, 58, 63, 64 en 65b AWBZ)

WET van 1 maart 2014, Stb. 2014, 105, inzake regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet) (wijzigt art. 9b AWBZ)

WET van 1 maart 2014, Stb. 2014, 106, tot wijziging van de Wet op de jeugdzorg en andere wetten in verband met de verplichting tot het gebruik van het burgerservicenummer in de jeugdzorg (gebruik burgerservicenummer in de jeugdzorg) (wijzigt art. 9b AWBZ)

WET van 4 juni 2014, Stb. 2014, 259, tot afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten (wijzigt artt. 49, 51 en 51a AWBZ)

WET van 9 juli 2014, Stb. 2014, 280, houdende regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015) (wijzigt art. 49 AWBZ)

WET van 5 november 2014, Stb. 2014, 442, tot het wijzigen van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet) (wijzigt artt. 9c, 78 en 78a AWBZ)

WET van 26 november 2014, Stb. 2014, 504, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Financiën en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet SZW 2015) (wijzigt artt. 43a en 43b AWBZ)

WET van 3 december 2014, Stb. 2014, 494, houdende regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) (trekt AWBZ in)