Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.
   

 

 

 

 

 

 

MEMORIE VAN TOELICHTING

Relevante overige regelgeving:
- Wet arbeid en zorg

 

 

Inhoudsopgave IWazo

Hoofdstuk 1 Overgangs- en invoeringsbepalingen met betrekking tot het zwangerschaps- en bevallingsverlof, de uitkering in verband met zwangerschap en bevalling en adoptieverlof artt. I - III
Hoofdstuk 2 Wijziging van verschillende wetten artt. IV - XXVI
Hoofdstuk 3 Intrekking wetten artt. XXVII - XXIX
Hoofdstuk 4 Slotbepalingen artt. XXX - XXXVII
xxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxr

Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1999-2000, 2000-2001, 27 208.
Handelingen II 2000-2001, blz. 4034-4069, 4107-4132, 4135-4157, 4166-4177, 4523-4535, 4613-4614, 4682-4683.
Kamerstukken I 2001-2002, 27 208 (273, 272a); 2001-2002, 27 208 (8, 8a).
Handelingen I 2001-2002, zie vergadering d.d. 13 november 2001.

Geschiedenis:
Staatsblad 2001, 568Staatsblad 2001, 692Staatsblad 2002, 613.

 

 

WET van 16 november 2001, Stb. 2001, 568, tot vaststelling van regels voor overgangs- en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet arbeid en zorg (Invoeringswet arbeid en zorg). Inwerkingtreding: 1 december 2001 (Stb. 2001, 569).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels te stellen van overgangs- en invoeringsrecht in verband met de inwerkingtreding van de Wet arbeid en zorg alsmede in verband hiermee enige wetten aan te passen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  1

Overgangs- en invoeringsbepalingen met betrekking tot het zwangerschaps- en bevallingsverlof, de uitkering in verband met zwangerschap en bevalling en adoptieverlof

 

Art. I. Overgangsbepaling Wet arbeid en zorg voor ZW-verzekerden  [GeschiedenisMvTversie 16 november 2001Stb. 2001, 692]
-1. In afwijking van hoofdstuk 3, afdeling 1 en afdeling 2, paragraaf 1, van de Wet arbeid en zorg is op de vrouw die op de dag vóór de datum van inwerkingtreding van die wet ziekengeld in verband met haar bevalling ontvangt op grond van artikel 29a, tweede of vijfde lid, van de Ziektewet, de Ziektewet, zoals deze luidde op die dag, van toepassing tot het recht op dat ziekengeld is geëindigd.
-2. Voor de toepassing van artikel 29a van de Ziektewet wordt onder uitkering op grond van artikel 3:7, eerste lid, 3:8, tweede lid, of 3:10, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg mede verstaan ziekengeld in verband met bevalling op grond van artikel 29a van de Ziektewet, zoals dat artikel luidde op de dag vóór de datum van inwerkingtreding van deze wet.
-3. Voor de toepassing van artikel 71a van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt onder het recht op uitkering, bedoeld in artikel 3:7, eerste lid, of artikel 3:8 van de Wet arbeid en zorg, mede verstaan het recht op ziekengeld in verband met bevalling op grond van artikel 29a van de Ziektewet.
-4. Artikel 43, tweede lid, van de Werkloosheidswet blijft buiten toepassing voor zover de uitkering als bedoeld in artikel 19, eerste lid, onderdeel a, van die wet wordt ontvangen op grond van artikel 29a, eerste lid, van de Ziektewet, zoals dat artikel luidde op de dag vóór de datum van inwerkingtreding van de Wet arbeid en zorg.
-5. Bij de toepassing van artikel 43, derde lid, van de Werkloosheidswet vormt het ontvangen van ziekengeld op grond van artikel 29a, eerste lid, van de Ziektewet, zoals dat luidde op de dag vóór de datum van inwerkingtreding van de Wet arbeid en zorg, geen onderbreking van de periode waarover de in artikel 19, eerste lid, onderdeel a, van de Werkloosheidswet bedoelde uitkeringen worden ontvangen.

 

Art. II. Overgangsbepaling Wet arbeid en zorg voor WAZ-verzekerden  [GeschiedenisMvTversie 16 november 2001]
-1. In afwijking van hoofdstuk 3, afdeling 1 en afdeling 2, paragraaf 2, van de Wet arbeid en zorg blijft op de vrouw die op de dag vóór de datum van inwerkingtreding van die wet uitkering in verband met haar bevalling ontvangt op grond van hoofdstuk 3, afdeling 1, paragraaf 2, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, die wet, zoals deze luidde op die dag, van toepassing tot het recht op die uitkering is geëindigd.
-2. Voor de toepassing van de artikelen 37, tweede lid, onderdeel a, en 46, dertiende lid, onderdeel a, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, artikel 17, tweede lid, onderdeel a, van de Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 1, tweede lid, van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen wordt onder de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen verstaan de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, behoudens hoofdstuk 3, afdeling 1, paragraaf 2, van die wet.

 

Art. III. Invoeringsbepaling adoptieverlof  [GeschiedenisMvTversie 16 november 2001]
-1. Indien de datum van ingang van het verlof in verband met adoptie, bedoeld in artikel 3:2, tweede lid, van de Wet arbeid en zorg, is gelegen in het tijdvak van drie weken vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van die wet, meldt de werknemer, in afwijking van artikel 3:3, tweede lid, van die wet, het verlof binnen dat tijdvak van drie weken.
-2. Indien de datum van ingang van het verlof respectievelijk de gewenste datum van ingang van de uitkering, bedoeld in de artikelen 3:11, tweede lid, 3:12, tweede lid, en 3:22, tweede lid, van de Wet arbeid en zorg, gelegen is in het tijdvak van twee weken vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van die wet, doet de werknemer, in afwijking van die artikelen, de aanvraag binnen dat tijdvak van twee weken.

 

 

HOOFDSTUK  2

Wijziging van verschillende wetten

 

Art. IV. Algemene bijstandswet  [GeschiedenisMvTversie 16 november 2001]
In artikel 14f, vierde lid, van de Algemene bijstandswet wordt

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen.