WET van 16 november 2001, Stb. 2001, 568, tot vaststelling van regels voor overgangs-, en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet arbeid en zorg (Invoeringswet arbeid en zorg)

BESLUIT van 20 november 2001, Stb. 2001, 569, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet arbeid en zorg en de Invoeringswet arbeid en zorg (t.a.v. art. XXXVI IWazo)

WET van 20 december 2001, Stb. 2001, 692, houdende enkele wijzigingen in wetten op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetten 2001) (wijzigt art. I IWazo)

WET van 11 december 2002, Stb. 2002, 613, houdende wijziging van belastingwetten c.a. (vervolgwijzigingen in samenhang met de Belastingherziening 2001) (wijzigt art. XXXIII IWazo)

WET van 17 december 2014, Stb. 2014, 565, houdende modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden (trekt IWazo in)