MEMORIE VAN TOELICHTING

Relevante overige regelgeving:
- Bekendmaking op grond van de Wet beperking export uitkeringen 2003
- Besluit regels export uitkeringen
- Regeling aanwijzing organisaties voor ontwikkelingssamenwerking 2019

Vervallen nadere regelgeving:
- Bekendmaking op grond van de Wet beperking export uitkeringen 2001 (vervallen)
- Regeling aanwijzing ontwikkelingsorganisaties 2005 (vervallen)
- Regeling aanwijzing ontwikkelingsorganisaties 2011 (vervallen)
- Regeling aanwijzing ontwikkelingsorganisaties BEU 2002 (vervallen)
- Regeling uitbreiding werkingssfeer Regeling aanwijzing ontwikkelingsorganisaties BEU 2002 (vervallen)

 

 

Inhoudsopgave Wet BEU

Hoofdstuk 1 Wijziging van de verschillende wetten artt. I - VII
Hoofdstuk 2 Overgangs- en slotbepalingen artt. VIII - XVIII
xxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxx

Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1997-1998, 1998-1999, 25 757.
Handelingen II 1998-1999, blz. 1038-1056, 1069-1090, 1144-1145.
Kamerstukken I 1998-1999, 25 757 (60, 60a, 60b, 60c, 60d, 60e, 60f, 60g, 60h).
Handelingen I 1998-1999, blz. 803-817, 820-831, 1410-1423.

Geschiedenis:
Staatsblad 1998, 742Staatsblad 1999, 250Staatsblad 1999, 594.

 

 

WET van 27 mei 1999, Stb. 1999, 250, tot wijziging van de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met de beperking van het exporteren van uitkeringen (Wet beperking export uitkeringen). Inwerkingtreding: 1 januari 2000 (Stb. 1999, 251).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is met het oog op de handhaafbaarheid van de socialeverzekeringswetten het exporteren van uitkeringen te beperken;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  1

Wijziging van de verschillende wetten

 

Art. I. Ziektewet  [GeschiedenisMvTversie 27 mei 1999]
Na artikel 19 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Art. 19a.
-1. Geen recht op ziekengeld heeft de verzekerde gedurende de periode dat hij buiten Nederland woont. Met wonen buiten Nederland wordt gelijkgesteld het langer dan drie maanden buiten Nederland verblijven.
-2. Indien het recht op ziekengeld op grond van het eerste lid is geƫindigd dan wel niet is ontstaan, wordt betrokkene vanaf de dag dat hij in Nederland gaat wonen weer als verzekerde aangemerkt indien hij op die dag aan de overige voorwaarden, bedoeld in artikel 19, voldoet. Deze verzekerde heeft aanspraak op heropening dan wel toekenning van het recht op ziekengeld voor de resterende periode, bedoeld in artikel 29, vijfde lid, artikel 29a, eerste lid, dan wel artikel 29a, zevende lid, met inachtneming van de bepalingen van deze wet. Artikel 44, eerste lid, onderdeel a, is niet van toepassing.
-3. Het eerste lid is niet van toepassing op de verzekerde die buiten Nederland woont doch langer dan drie maanden onafgebroken in Nederland verblijft.
-4. Voor de toepassing van het eerste en derde lid worden perioden van verblijf samengeteld indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen.
-5. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen ten aanzien van het eerste lid afwijkende regels worden gesteld ten gunste van:
a. de verzekerde die werkzaamheden verricht in het algemeen belang en woont buiten Nederland; of
b. de gezinsleden van de in onderdeel a bedoelde verzekerde; of
c. de verzekerde die op de Nederlandse Antillen of Aruba woont.
-6. Onze Minister maakt de landen bekend waarin op grond van een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie recht op ziekengeld bestaat.

 

Art. II. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering  [GeschiedenisMvTversie 27 mei 1999]
De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
In artikel 19, zesde lid, wordt de zinsnede "de artikelen 29, 30, 31, 42, 44 en 45 van de Ziektewet" vervangen door: de artikelen 19a, 29, 30, 31, 42, 44 en 45 van de Ziektewet.
B. [MvT]
Artikel 20 komt als volgt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.