WET van 24 december 1998, Stb. 1998, 742, tot nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1998) (wijzigt artt. VIII, IX, X, XI, XIV en XV Wet BEU)

WET van 27 mei 1999, Stb. 1999, 250, tot wijziging van de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met de beperking van het exporteren van uitkeringen (Wet beperking export uitkeringen)

BESLUIT van 11 juni 1999, Stb. 1999, 251, tot vaststelling van het tijdstip van de inwerkingtreding van de Wet beperking export uitkeringen (t.a.v. art. XVII Wet BEU)

WET van 22 december 1999, Stb. 1999, 594, houdende wijziging van de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet beperking export uitkeringen (Wijzigingswet beperking export uitkeringen) (wijzigt artt. VIII (2x), IX (2x), X (2x), XI (3x), XII, XIII (2x), XIV (2x) en XV Wet BEU)