blz. 1  

Kamerstukken II 1997-1998, 25 757

Wijziging van de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met de beperking van het exporteren van uitkeringen (Wet beperking export uitkeringen)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
a Personaliteitsbeginsel
b Convergentie met andere Europese stelsels: territorialiteitsbeginsel
c Doelstelling: handhaafbaarheid
d Vormgeving nationaal
e Overgangsrecht
f Vormgeving internationaal
g Recht op het ongestoord genot van eigendom
h Raming van de financiƫle effecten
xArtikelsgewijs
xx Artikelen I t/m XVII
 

 

 

Algemeen

 

     Dit wetsvoorstel beoogt de handhaafbaarheid van uitkeringen buiten Nederland te verbeteren door de introductie van het territorialiteitsbeginsel. Het voorstel vloeit voort uit het kabinetsstandpunt inzake het heroverwegingsrapport "Misbruikgevoeligheid van de regelgeving in de sociale zekerheid" (Kamerstukken II 1992-1993, 17 050, nr. 176). De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft over de nadere uitwerking hiervan overleg gevoerd met de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer op 22 mei 1996 (Kamerstukken II 1996-1997, 17 050, nr. 200) naar aanleiding van de beleidsnota "Handhaving over de grens bij export van uitkeringen" (Kamerstukken II 1995-1996, 17 050, nr. 199).

 

a. Personaliteitsbeginsel


     Het Nederlandse stelsel van sociale verzekeringen is gebaseerd op het personaliteitsbeginsel. Dit houdt in dat het recht op uitkering verbonden is aan de persoon van de (vroegere) verzekerde. In een groot aantal situaties wordt een uitkering betaald ongeacht waar ter wereld de rechthebbende zich bevindt.
     Het Nederlandse socialezekerheidsstelsel bestaat globaal uit drie typen regelingen: de werknemersverzekeringen (regelingen waarvoor in beginsel het bestaan van een dienstbetrekking maatgevend is), de volksverzekeringen (regelingen waarvoor het enkele ingezetenschap leidt tot verzekering) en de sociale voorzieningen.
     Uitbetaling van uitkeringen buiten Nederland is thans uitsluitend mogelijk bij de eerste twee typen, de werknemersverzekeringen en de volksverzekeringen alsmede op grond van de Toeslagenwet.

     Dit wetsvoorstel, dat beoogt van het personaliteitsbeginsel af te stappen en over te gaan op het territorialiteitsbeginsel, heeft slechts betrekking op de eerste twee typen regelingen alsmede op de Toeslagenwet, en dat alleen voor zover het de toekenning van periodieke geldelijke uitkeringen betreft. Buiten beschouwing blijven de regelingen betreffende de sociale ziektekostenverzekering. Anders dan bij socialezekerheidsuitkeringen het geval is, worden verstrekkingen waarop verzekerden krachtens de  blz. 2  Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en/of Ziekenfondswet (Zfw) aanspraak kunnen maken, niet geĆ«xporteerd. Krachtens de Zfw is het alleen mogelijk ziekenfondsaanspraken geldend te maken in de lidstaten van de Europese Unie en in landen waarmee Nederland een verdrag inzake sociale zekerheid heeft gesloten, waarvan de verlening van medische zorg aan wederzijdse verzekerden deel uitmaakt. De medische zorg wordt in deze gevallen verleend volgens de wettelijke bepalingen van het verdragsland waar de Zfw-verzekerde woont of verblijft. De kosten van de aldus verleende zorg komen ten laste van de Nederlandse verzekering. Zfw-verzekerden die in een niet-verdragsland wonen of verblijven, kunnen aldaar ook thans geen aanspraak maken op medische zorg ten laste van de Zfw. Voor wat betreft de AWBZ geldt dat personen die AWBZ-verzekerd zijn en die in het buitenland wonen (al dan niet verdragsland) op grond van het Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering [zie Besluit zorgaanspraken AWBZ, red.] aanspraak kunnen maken op een gehele of gedeeltelijke vergoeding van buiten Nederland genoten medische zorg ten laste van de AWBZ indien de genoten zorg overeenkomt met een in de AWBZ geregelde zorgaanspraak. Met het onderhavige wetsvoorstel worden de betreffende regelingen niet gewijzigd. Eveneens buiten beschouwing blijven de werk- en leefvoorzieningen die gecombineerd worden toegekend aan personen die in Nederland werkzaam zijn, maar elders wonen. Het betreft hier meestal grensarbeiders. Dergelijke voorzieningen zijn noodzakelijk voor een adequate uitoefening van hun werkzaamheden.
     Van de werknemersverzekeringen stoelt thans alleen de Werkloosheidswet op het territorialiteitsbeginsel. Uitkeringen worden niet toegekend onderscheidenlijk

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.