Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.
   

 

 

 

 

 

 

WET van 21 december 1994, Stb. 1995, 32, tot partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht en andere wetten in verband met de opheffing van het cumulatieverbod inzake de oplegging van hoofdstraffen (wijzigt art. 18 CSV)

REGELING van 25 september 1995, Stcrt. 1995, 189, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 1996 (wijziging van het bedrag, genoemd in artikel 9, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, per 1 januari 1996) (wijzigt art. 9 CSV)

REGELING van 26 oktober 1995, Stcrt. 1995, 250, tot wijziging van het maximumpremiedagloon verplichte ziekenfondsverzekering, genoemd in artikel 9, tweede lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, per 1 januari 1996 (wijzigt art. 9 CSV)

WET van 15 december 1995, Stb. 1995, 635, houdende vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen) (wijzigt artt. 6 en 9 CSV)

REGELING van 18 december 1995, Stcrt. 1995, 250 (Bijstellingsregeling 1996) (wijziging van het bedrag, genoemd in artikel 6, eerste lid, onderdeel o, van de Coördinatie Sociale Verzekering, per 1 januari 1996) (wijzigt art. 6 CSV)

WET van 20 december 1995, Stb. 1995, 686, tot wijziging van de Coördinatiewet sociale verzekering en de Werkloosheidswet (franchise Werkloosheidswet) (wijzigt art. 9 CSV)

WET van 8 februari 1996, Stb. 1996, 134, tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met loondoorbetaling door de werkgever bij ziekte van de werknemer (Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte) (wijzigt art. 9 CSV)

REGELING van 26 april 1996, Stcrt. 1996, 90, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 1996 (wijziging van het bedrag, genoemd in artikel 9, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, per 1 juli 1996) (wijzigt art. 9 CSV)

REGELING van 21 oktober 1996, Stcrt. 1996, 206, tot wijziging van het maximumpremiedagloon verplichte ziekenfondsverzekering, genoemd in artikel 9, tweede lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, per 1 januari 1997 (wijzigt art. 9 CSV)

REGELING van 25 oktober 1996, Stcrt. 1996, 209, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 1997 (wijziging van het bedrag, genoemd in artikel 9, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, per 1 januari 1997) (wijzigt art. 9 CSV)

WET van 13 december 1996, Stb. 1996, 655, houdende aanpassing van de loon- en inkomstenbelasting c.a., met het oog op vereenvoudiging van de wetgeving en vermindering van de administratieve lasten van het bedrijfsleven (Wet aanpassing loon- en inkomstenbelasting c.a. 1997) (wijzigt artt. 6 (4x) en 8 (2x) CSV)

REGELING van 17 december 1996, Stcrt. 1996, 248 (Bijstellingsregeling 1997) (wijziging van het bedrag, genoemd in artikel 6, eerste lid, onderdeel o, van de Coördinatie Sociale Verzekering, per 1 januari 1997) (wijzigt art. 6 CSV)

WET van 26 februari 1997, Stb. 1997, 96, houdende invoering van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997) (wijzigt artt. 1, 3a, 6 (2x), 7, 10, 11, 12, 14 (2x), 15, 15a, 16, 16a (3x), 16b, 16d (2x), 16g, 16h, 17 en 18b CSV)

WET van 24 april 1997, Stb. 1997, 178, houdende overgangs- en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen) (wijzigt art. 9 CSV)

REGELING van 9 juni 1997 1997, Stcrt. 1997, 109, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 1997 (wijziging van het bedrag, genoemd in artikel 9, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, per 1 juli 1997) (wijzigt art. 9 CSV)

REGELING van 8 oktober 1997, Stcrt. 1997, 194, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 1998 (wijziging van het bedrag, genoemd in artikel 9, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, per 1 januari 1998) (wijzigt art. 9 CSV)

REGELING van 24 oktober 1997, Stcrt. 1997, 208, tot wijziging van het maximumpremiedagloon verplichte ziekenfondsverzekering, genoemd in artikel 9, tweede lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, per 1 januari 1998 (wijzigt art. 9 CSV)

WET van 17 december 1997, Stb. 1997, 660, tot aanpassing van wetgeving aan de invoering van het geregistreerd partnerschap in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Aanpassingswet geregistreerd partnerschap) (wijzigt art. 1 CSV)

WET van 18 december 1997, Stb. 1997, 732, houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a. 1998 (fiscale milieuversterking) (wijzigt art. 6 (3x) CSV)

WET van 18 december 1997, Stb. 1997, 735, houdende wijzigingen van technische aard van enige belastingwetten c.a. (wijzigt art. 15 CSV)

WET van 18 december 1997, Stb. 1997, 737, tot wijziging van enkele wetten in verband met de herziening van het stelsel van bestuurlijke boeten en van het fiscale strafrecht (Invoeringswet bestuurlijke boeten) (wijzigt art. 17 CSV)

REGELING van 18 december 1997, Stcrt. 1997, 246 (Bijstellingsregeling 1998) (wijziging van het bedrag, genoemd in artikel 6, eerste lid, onderdeel o, van de Coördinatie Sociale Verzekering, per 1 januari 1998) (wijzigt art. 6 CSV)

WET van 24 december 1997, Stb. 1997, 768, houdende het onder de werkingssfeer van de wettelijke werknemersverzekeringen brengen van het overheidspersoneel (Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen) (wijzigt art. 6 CSV)

WET van 24 december 1997, Stb. 1997, 789, tot nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende wijziging/intrekking van de Wet Werkloosheidsvoorziening, eenvormige definiëring van de term gezamenlijke huishouding en technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1997) (wijzigt artt. 1, 3c, 6, 9, 15a en 18c CSV)

WET van 24 december 1997, Stb. 1997, 794, houdende aanpassing van een aantal wetten in verband met de invoering van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Aanpassingswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen) (wijzigt art. 9 CSV)

WET van 14 mei 1998, Stb. 1998, 306, houdende regels voor de niet-openbare arbeidsbemiddeling en het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) (wijzigt artt. 16a en 16f (2x) CSV)

REGELING van 20 mei 1998, Stcrt. 1998, 96, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 1998 (wijziging van het bedrag, genoemd in artikel 9, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, per 1 juli 1998) (wijzigt art. 9 CSV)

WET van 11 juni 1998, Stb. 1998, 411, houdende bepalingen inzake de financiering van de loopbaanonderbreking (Wet financiering loopbaanonderbreking) (wijzigt art. 6 CSV)

WET van 24 juni 1998, Stb. 1998, 370, tot wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Coördinatiewet Sociale Verzekering (aanpassing heffing ter zake van aandelenoptierechten) (wijzigt art. 8 CSV)

REGELING van 5 oktober 1998, Stcrt. 1998, 196, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 1999 (wijziging van het bedrag, genoemd in artikel 9, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, per 1 januari 1999) (wijzigt art. 9 CSV)

REGELING van 27 oktober 1998, Stcrt. 1998, 207, tot wijziging van het maximumpremiedagloon verplichte ziekenfondsverzekering, genoemd in artikel 9, tweede lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, per 1 januari 1999 (wijzigt art. 9 CSV)

REGELING van 16 december 1998, Stcrt. 1998, 244 (Bijstellingsregeling 1999) (wijziging van het bedrag, genoemd in artikel 6, eerste lid, onderdeel o, van de Coördinatie Sociale Verzekering, per 1 januari 1999) (wijzigt art. 6 (2x) CSV)

WET van 17 december 1998, Stb. 1998, 725, houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 1999) (wijzigt art. 6 CSV)

WET van 24 december 1998, Stb. 1998, 742, tot nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1998) (wijzigt art. 6 CSV)

WET van 28 januari 1999, Stb. 1999, 30, tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten in diverse wetten alsmede intrekking van enkele wetten die geen betekenis meer hebben (Reparatiewet I) (wijzigt art. 15 CSV)

REGELING van 26 april 1999, Stcrt. 1999, 84, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 1999 (wijziging van het bedrag, genoemd in artikel 9, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, per 1 juli 1999) (wijzigt art. 9 CSV)

WET van 29 april 1999, Stb. 1999, 211, houdende aanpassing van de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Coördinatiewet Sociale Verzekering en in samenhang daarmee enige andere wetten naar aanleiding van de voorstellen van de werkgroep Fiscale behandeling pensioenen (Wet fiscale behandeling van pensioenen) (wijzigt artt. 6 en 6a CSV)

REGELING van 7 oktober 1999, Stcrt. 1999, 198, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2000 (wijziging van het bedrag, genoemd in artikel 9, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, per 1 januari 2000) (wijzigt art. 9 CSV)

REGELING van 18 oktober 1999, Stcrt. 1999, 229, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ziekenfondswet en artikel 9, tweede lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, per 1 januari 2000 (wijzigt art. 9 CSV)

WET van 9 december 1999, Stb. 1999, 550, tot wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering in verband met de aanpassing van het stelsel van bestuurlijke boeten (wijzigt artt. 12, 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 16a, 16b en 18 CSV)

WET van 15 december 1999, Stb. 1999, 564, houdende verbetering van een aantal wetten (Veegwet SZW 1999) (wijzigt artt. 3c en 6 CSV)

REGELING van 21 december 1999, Stcrt. 1999, 251 (Bijstellingsregeling 2000) (wijziging van het bedrag, genoemd in artikel 6, eerste lid, onderdeel o, van de Coördinatie Sociale Verzekering, per 1 januari 2000) (wijzigt art. 6 (2x) CSV)

WET van 22 december 1999, Stb. 1999, 579, houdende wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2000) (wijzigt art. 6 (2x) CSV)

WET van 11 mei 2000, Stb. 2000, 216, tot vaststelling van de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 (wijzigt art. 6 (3x) CSV)

REGELING van 19 mei 2000, Stcrt. 2000, 98, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2000 (wijziging van het bedrag, genoemd in artikel 9, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, per 1 juli 2000) (wijzigt art. 9 CSV)

REGELING van 29 september 2000, Stcrt. 2000, 193, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2001 (wijziging van het bedrag, genoemd in artikel 9, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, per 1 januari 2001) (wijzigt art. 9 CSV)

REGELING van 17 oktober 2000, Stcrt. 2000, 203, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ziekenfondswet en artikel 9, tweede lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, per 1 januari 2001 (wijzigt art. 9 CSV)

WET van 14 december 2000, Stb. 2000, 551, tot wijziging van de Wet op belastingen van rechtsverkeer, de Natuurschoonwet 1928, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Coördinatiewet Sociale Verzekering (wijzigt artt. 4, 6 en 18f CSV)

WET van 14 december 2000, Stb. 2000, 568, tot wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Tariefwet 2001) (wijzigt art. 6 (3x) CSV)

WET van 14 december 2000, Stb. 2000, 571, houdende aanpassingswet Wet inkomstenbelasting 2001 (Aanpassingswet Wet inkomstenbelasting 2001) (wijzigt artt. 6 (2x) en 8 CSV)

WET van 21 december 2000, Stb. 2000, 627, tot wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten ter verkorting van beslistermijnen bij beschikkingen op aanvraag (Wet beslistermijnen sociale verzekeringen) (wijzigt artt. 3c (2x), 17a, 18 (2x), 18c, 18d, 18e, 18f, 19 en 20 CSV)

REGELING van 28 mei 2001, Stcrt. 2001, 102, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2001 (wijziging van het bedrag, genoemd in artikel 9, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, per 1 juli 2001) (wijzigt art. 9 CSV)

WET van 27 september 2001, Stb. 2001, 481, tot aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Aanpassingswet euro) (wijzigt artt. 6, 9a en 11 CSV)

REGELING van 2 oktober 2001, Stcrt. 2001, 192, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2002 (wijziging van het bedrag, genoemd in artikel 9, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, per 1 januari 2002) (wijzigt art. 9 CSV)

REGELING van 15 oktober 2001, Stcrt. 2001, 202, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ziekenfondswet en artikel 9, tweede lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, per 1 januari 2002 (wijzigt art. 9 CSV)

WET van 16 november 2001, Stb. 2001, 568, tot vaststelling van regels voor overgangs-, en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet arbeid en zorg (Invoeringswet arbeid en zorg) (wijzigt artt. 3a en 6 CSV)

WET van 29 november 2001, Stb. 2001, 625, tot invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) (wijzigt artt. 1, 3a, 6, 7, 9, 10, 11 (2x), 12, 12a, 12b, 12c, 12d, 14, 15, 15a, 16, 16d, 16g, 16h, 17 en 18b CSV)

WET van 14 december 2001, Stb. 2001, 642, tot wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2002 III - Natuur, milieu en vervoer) (wijzigt art. 6 CSV)

WET van 20 december 2001, Stb. 2001, 695, houdende wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de invoering van een zelfstandigheidsverklaring en de uitsluiting van de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen van de verzekering voor de werknemersverzekeringen (wijzigt art. 3c CSV)

REGELING van 20 december 2001, Stcrt. 2001, 250 (Bijstellingsregeling 2002) (wijziging van het bedrag, genoemd in artikel 6, eerste lid, onderdeel o, van de Coördinatie Sociale Verzekering, per 1 januari 2002) (wijzigt art. 6 CSV)

REGELING van 23 mei 2002, Stcrt. 2002, 97, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2002 (wijziging van het bedrag, genoemd in artikel 9, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, per 1 juli 2002) (wijzigt art. 9 CSV)

WET van 20 juni 2002, Stb. 2002, 330, tot wijziging van de Wet toezicht kredietwezen 1992 in verband met de invoering van bedrijfseconomisch toezicht op instellingen voor elektronisch geld (wijzigt artt.16a en 16b CSV)

REGELING van 10 oktober 2002, Stcrt. 2002, 198, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2003 (wijziging van het bedrag, genoemd in artikel 9, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, per 1 januari 2003) (wijzigt art. 9 CSV)

REGELING van 11 oktober 2002, Stcrt. 2002, 201, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ziekenfondswet en artikel 9, tweede lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, per 1 januari 2003 (wijzigt art. 9 CSV)

WET van 12 december 2002, Stb. 2002, 615, houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2003 Deel I) (wijzigt artt. 6 en 18g CSV)

WET van 12 december 2002, Stb. 2002, 616, houdende wijziging van het Belastingplan 2003 Deel I (wijzigt art. 6 CSV)

REGELING van 19 december 2002, Stcrt. 2002, 248 (Bijstellingsregeling 2003) (wijziging van het bedrag, genoemd in artikel 6, eerste lid, onderdeel o, van de Coördinatie Sociale Verzekering, per 1 januari 2003) (wijzigt art. 6 CSV)

REGELING van 19 mei 2003, Stcrt. 2003, 96, houdende aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2003 (wijziging van het bedrag, genoemd in artikel 9, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, per 1 juli 2003) (wijzigt art. 9 CSV)

WET van 19 juni 2003, Stb. 2003, 305, tot wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en de Invorderingswet 1990 in verband met de invoering van de opdrachtgeversaansprakelijkheid en de kopersaansprakelijkheid in de confectiesector en invoering van een vrijwaringsregeling in de ketenaansprakelijkheid (wijzigt artt. 16a, 16b, 16ba, 16bb, 16c, 16f en 16g CSV)

REGELING van 14 oktober 2003, Stcrt. 2003, 203, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ziekenfondswet en artikel 9, tweede lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, per 1 januari 2004 (wijzigt art. 9 CSV)

WET van 18 december 2003, Stb. 2003, 527, tot wijziging van enkele belastingwetten c.a. (overige fiscale maatregelen 2004) (wijzigt artt. 15 en 15a CSV)

WET van 19 december 2003, Stb. 2003, 544, tot wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2003) (wijzigt artt. 6, 17a en 18f CSV)

WET van 19 december 2003, Stb. 2003, 555, houdende verlenging van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bij ziekte (Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003) (wijzigt art. 3a CSV)

BESLUIT van 19 december 2003, Stb. 2003, 559, houdende vaststelling van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2004 en 1 juli 2004 (in verband met het bedrag, genoemd in artikel 9, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, per 1 januari 2004 en 1 juli 2004) (i.v.m. art. 9 CSV)

REGELING van 19 december 2003, Stcrt. 2003, 250 (Bijstellingsregeling 2004) (wijziging van het bedrag, genoemd in artikel 6, eerste lid, onderdeel o, van de Coördinatie Sociale Verzekering, per 1 januari 2004) (wijzigt art. 6 CSV)

WET van 24 juni 2004, Stb. 2004, 311, tot wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en andere wetten in verband met een administratieve lastenverlichting inzake de vaststelling van het premieloon en het uitkeringsloon (Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten) (wijzigt artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 16a (3x), 16b (3x), 16ba (2x), 16bb (3x), 16c (3x), 16d (4x), 16e, 16f (2x), 16g (3x), 16h (2x), 18c, 18d (2x), 18e en 18f CSV)

WET van 9 juli 2004, Stb. 2004, 455, tot regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet kinderopvang) (wijzigt art. 6 CSV)

REGELING van 18 oktober 2004, Stcrt. 2004, 209, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ziekenfondswet en artikel 9, tweede lid, Coördinatiewet Sociale Verzekering, per 1 januari 2005 (wijzigt art. 9 CSV)

REGELING van 8 december 2004, Stcrt. 2004, 242 (Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2005) (bekendmaking van het bedrag, genoemd in artikel 9, eerste lid, Coördinatiewet Sociale Verzekering, per 1 juli 2003) (wijzigt art. 9 CSV)

WET van 16 december 2004, Stb. 2004, 653, houdende wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005) (wijzigt art. 6 (2x) CSV)

WET van 16 december 2004, Stb. 2004, 654, houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a. (overige fiscale maatregelen 2005) (wijzigt art. 4 CSV)

WET van 16 december 2004, Stb. 2005, 37, houdende invoering van de Wet financiering sociale verzekeringen (Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen) (wijzigt artt. 10 en 17a CSV en trekt CSV in)

WET van 23 december 2004, Stb. 2004, 720, tot wijziging van de werknemersverzekeringswetten, de Coördinatiewet Sociale Verzekering, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met uitbreiding van de rechtsgevolgen van de verklaring arbeidsrelatie (Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR) (wijzigt art. 3c CSV)

BESLUIT van 15 december 2005, Stb, 2005, 717, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet financiering sociale verzekeringen en de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen

WET van 22 december 2005, Stb. 2005, 708, tot wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2006) (wijzigt art. 4 CSV)