Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2005   Intrekking Stb. 2004, 311 Stb. 2004, 548
01-01-2004   Wijziging Stcrt. 2003, 250 Stcrt. 2003, 250
01-01-2001   Nieuwe regeling Stcrt. 2000, 248 Stcrt. 2000, 248

 

 

14 december 2000/nr. SV/AVF/00/83022
Directie Sociale Verzekeringen

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;
     Gelet op artikel 6, achtste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering;

     Besluit:

 

 

Art. I.
Vergoedingen in de zin van artikel 6, eerste lid, onderdeel k, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering strekken in ieder geval tot bestrijding van kosten ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking indien zij worden verstrekt aan een werknemer behorend tot een groep die op grond van artikel 15a, eerste lid, onderdeel j, van de Wet op de loonbelasting 1964 is aangewezen en indien wordt voldaan aan de voorwaarden bij en krachtens artikel 15a, eerste lid, onderdeel j, van de Wet op de loonbelasting 1964 bepaald.

 

Art. II.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

‘s-Gravenhage, 14 december 2000.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J.F. Hoogervorst.

 

 

 

TOELICHTING
[14 december 2000]

 

     Deze regeling strekt ertoe binnen de werknemersverzekeringen een (forfaitaire) regeling te introduceren voor de beoordeling van vergoedingen aan werknemers die vanuit het buitenland worden aangetrokken en werknemers die naar het buitenland worden uitgezonden. Vanuit het oogpunt van coördinatie tussen de premieheffing werknemersverzekering en de loonheffing is volledig aangesloten bij de fiscale regeling voor dergelijke vergoedingen.
     Met ingang van 1 januari 2001 wordt in artikel 15a, onderdeel k, van de Wet op de loonbelasting 1964 bepaald dat in redelijkheid gemaakte extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst, de zogenaamde extraterritoriale kosten, onder bepaalde voorwaarden onbelast kunnen worden vergoed. In het Besluit loonbelasting 1965, zoals dat met ingang van 1 januari 2001 luidt, wordt uitwerking gegeven aan deze regeling. In dat besluit worden onder meer bepaalde groepen werknemers aangewezen voor wie geldt dat de vergoedingen van kosten van verblijf buiten het land van herkomst in ieder geval worden beschouwd als onbelaste vergoedingen voor extraterritoriale kosten wanneer deze kosten niet meer bedragen dan de som van 30% van het loon en de vergoeding voor extraterritoriale kosten, alsmede tot het bedrag van de daarbij aan te wijzen schoolgelden. Voor van buiten Nederland in dienstbetrekking genomen werknemers geldt dat deze bewijsregel gedurende ten hoogste tien jaar zal worden toegepast. Voor uit Nederland uitgezonden werknemers geldt dat de toepassing geschiedt gedurende de periode van uitzending.
     Vóór 1 januari 2001 golden voor de belastingheffing over vergoedingen aan naar of vanuit Nederland uitgezonden werknemers verschillende regelingen, waaronder de 35%-regeling voor uit het buitenland gekomen werknemers en de zogenaamde Nedeco-regeling voor uitgezonden werknemers. Deze regelingen hadden enerzijds betrekking op het onbelast laten van kostenvergoedingen en anderzijds op het toelaten van een forfaitaire aftrek van kosten. Mede naar aanleiding van de belastingherziening 2001 is een nieuwe regeling getroffen, waarbij uiteraard rekening is gehouden met reeds bestaande regelingen.
     Voor de premieheffing werknemersverzekering was tot 1 januari 2001 op dit punt geen regeling getroffen. In de uitvoeringspraktijk werd echter al zoveel mogelijk aangesloten bij de fiscale regelgeving op dit terrein. Met de inwerkingtreding van deze regeling op 1 januari 2001 is aan deze handelwijze een formele basis gegeven.

 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J.F. Hoogervorst.