Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
27-09-2003 01-01-2003 Nieuwe regeling Stcrt. 2003, 185 Stcrt. 2003, 185

 

 

REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 september 2003, nr. SV/F&W/03/71533, tot wijziging van de Regeling vergoeding gemengde kosten en waardering loon in natura, vergoedingen en verstrekkingen 2002 en enige dagloonregelingen in verband met coördinatie met de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 6, vijfde lid, en 8, tweede lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, 15, eerste en tweede lid, van de Ziektewet, 14, eerste en tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en 34, tweede, derde en zesde lid, van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid;

     Besluit:

 

 

Art. I. Wijziging Regeling vergoeding gemengde kosten en waardering loon in natura, vergoedingen en verstrekkingen 2002
De Regeling vergoeding gemengde kosten en waardering loon in natura, vergoedingen en verstrekkingen 2002 wordt als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 12, eerste lid, onderdeel b, wordt de zinsnede "voor alle werknemers" vervangen door: voor alle of nagenoeg alle werknemers.
B.
In artikel 15 wordt een lid toegevoegd, luidende:
-4. Voor de toepassing van dit artikel wordt niet als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964 beschouwd de vergoeding ter zake van het genot van een woning ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking en de verstrekking in de vorm van het genot van een woning ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking.
C.
Artikel 23 komt als volgt te luiden:
Art. 23. Producten uit eigen bedrijf
-1. Vergoedingen ter zake van de aanschaf bij de werkgever dan wel bij een met de werkgever verbonden vennootschap van branche-eigen producten van het bedrijf van de werkgever dan wel van het bedrijf van een met de werkgever verbonden vennootschap, bedoeld in artikel 10a, zevende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, worden geacht te strekken tot bestijding van kosten ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking tot een bedrag van ten hoogste 20% van de waarde in het economische verkeer van deze producten met een maximum van €|450,00 per kalenderjaar.
-2. Verstrekkingen van branche-eigen producten van het bedrijf van de werkgever dan wel van het bedrijf van een met de werkgever verbonden vennootschap, bedoeld in artikel 10a, zevende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, worden geacht te strekken tot bestrijding van kosten ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking tot een bedrag van ten hoogste 20% van de waarde in het economische verkeer van deze producten met een maximum van €|450,00 per kalenderjaar.
-3. De in het eerste en tweede lid genoemde bedragen worden verhoogd met de voor de twee voorafgaande kalenderjaren geldende bedragen, voor zover deze bedragen nog niet zijn benut. De vorige volzin is niet van toepassing indien de dienstbetrekking in het desbetreffende kalenderjaar niet bestond.
-4. Dit artikel is niet van toepassing met betrekking tot geldleningen.
D.
Na artikel 36a wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.