Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2005   Intrekking Stb. 2004, 311 Stb. 2004, 548
01-01-2004   Wijziging Stcrt. 2003, 250 Stcrt. 2003, 250
01-01-2003   Nieuwe regeling Stcrt. 2002, 246 Stcrt. 2002, 246
01-01-2002   Nieuwe regeling Stcrt. 2001, 249 Stcrt. 2001, 249

 

 

19 december 2001/nr. SV/AVF/2001/87205b
Directie Sociale Verzekeringen

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;
     Gelet op artikel 6, eerste lid, onderdeel o, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Vergoeding kosten kinderopvang
-1. De in artikel 6, eerste lid, onderdeel o, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering bedoelde vergoedingen ter zake van kosten van kinderopvang voor de werknemer die op vijf of meer dagen per week beroepsmatige kinderopvang voor één of meer kinderen pleegt te genieten, behoren niet tot het loon voor zover zij meer belopen dan het bedrag aangegeven in de desbetreffende navolgende tabel, nadat op het bedrag van de tabel in mindering zijn gebracht de voor rekening van de werknemer blijvende kosten:

  
Loon in geld (voor niet-genoemde bedragen treedt het naast lagere in de plaats)
 
Als loon in aanmerking te nemen bedrag ter zake van kinderopvang gedurende meer dan vijf uur per dag, niet zijnde buitenschoolse of naschoolse opvang
voor het eerste kind voor elk volgend kind
per
maand
per
week
per
dag
per
maand
per
week
per
dag
per
maand
per
week
per
dag
|0,00 |0,00 |0,00 |40,00 |9,25 |1,85 |40,00 |9,25 |1,85
|1395,00 |322,00 |64,40 |78,10 |18,00 |3,60 |46,50 |10,75 |2,15
|1667,50 |384,75 |76,95 |113,15 |26,00 |5,20 |46,50 |10,75 |2,15
|2212,50 |510,50 |102,10 |183,15 |42,25 |8,45 |54,35 |12,50 |2,50
|2757,50 |636,25 |127,25 |247,00 |57,00 |11,40 |73,85 |17,00 |3,40
|3302,50 |762,00 |152,40 |307,65 |71,00 |14,20 |92,15 |21,25 |4,25
|3847,50 |888,00 |177,60 |371,50 |85,75 |17,15 |111,60 |25,75 |5,15
|4392,50 |1013,75 |202,75 |434,75 |100,25 |20,05 |130,90 |30,25 |6,05
|4937,50 |1139,50 |227,90 |478,75 |110,50 |22,10 |143,90 |33,25 |6,65

 

  
Loon in geld (voor niet-genoemde bedragen treedt het naast lagere in de plaats)
 
Als loon in aanmerking te nemen bedrag ter zake van kinderopvang gedurende vijf uur per dag of minder, niet zijnde buitenschoolse of naschoolse opvang
voor het eerste kind voor elk volgend kind
per
maand
per
week
per
dag
per
maand
per
week
per
dag
per
maand
per
week
per
dag
|0,00 |0,00 |0,00 |23,20 |5,25 |1,05 |23,20 |5,25 |1,05
|1395,00 |322,00 |64,40 |45,30 |10,50 |2,10 |26,95 |6,25 |1,25
|1667,50 |384,75 |76,95 |65,65 |15,25 |3,05 |26,95 |6,25 |1,25
|2212,50 |510,50 |102,10 |106,25 |24,50 |4,90 |31,50 |7,25 |1,45
|2757,50 |636,25 |127,25 |143,25 |33,00 |6,60 |42,80 |10,00 |2,00
|3302,50 |762,00 |152,40 |178,45 |41,25 |8,25 |53,45 |12,25 |2,45
|3847,50 |888,00 |177,60 |215,45 |49,75 |9,95 |64,70 |15,00 |3,00
|4392,50 |1013,75 |202,75 |252,15 |58,25 |11,65 |75,95 |17,50 |3,50
|4937,50 |1139,50 |227,90 |277,65 |64,00 |12,80 |83,45 |19,25 |3,85

 

  
Loon in geld (voor niet-genoemde bedragen treedt het naast lagere in de plaats)
 
Als loon in aanmerking te nemen bedrag ter zake van buitenschoolse opvang
voor het eerste kind voor elk volgend kind
per
maand
per
week
per
dag
per
maand
per
week
per
dag
per
maand
per
week
per
dag
|0,00 |0,00 |0,00 |27,60 |6,25 |1,25 |27,60 |6,25 |1,25
|1395,00 |322,00 |64,40 |53,90 |12,50 |2,50 |32,10 |7,50 |1,50
|1667,50 |384,75 |76,95 |78,10 |18,00 |3,60 |32,10 |7,50 |1,50
|2212,50 |510,50 |102,10 |126,40 |29,25 |5,85 |37,50 |8,75 |1,75
|2757,50 |636,25 |127,25 |170,45 |39,25 |7,85 |50,95 |11,75 |2,35
|3302,50 |762,00 |152,40 |212,30 |49,00 |9,80 |63,60 |14,75 |2,95
|3847,50 |888,00 |177,60 |256,35 |59,25 |11,85 |77,00 |17,75 |3,55
|4392,50 |1013,75 |202,75 |300,00 |69,25 |13,85 |90,35 |20,75 |4,15
|4937,50 |1139,50 |227,90 |330,35 |76,25 |15,25 |99,30 |23,00 |4,60

 

  
Loon in geld (voor niet-genoemde bedragen treedt het naast lagere in de plaats)
 
Als loon in aanmerking te nemen bedrag ter zake van naschoolse opvang
voor het eerste kind voor elk volgend kind
per
maand
per
week
per
dag
per
maand
per
week
per
dag
per
maand
per
week
per
dag
|0,00 |0,00 |0,00 |22,00 |5,00 |1,00 |22,00 |5,00 |1,00
|1395,00 |322,00 |64,40 |42,95 |10,00 |2,00 |25,60 |6,00 |1,20
|1667,50 |384,75 |76,95 |62,25 |14,25 |2,85 |25,60 |6,00 |1,20
|2212,50 |510,50 |102,10 |100,75 |23,25 |4,65 |29,90 |7,00 |1,40
|2757,50 |636,25 |127,25 |135,85 |31,25 |6,25 |40,60 |9,25 |1,85
|3302,50 |762,00 |152,40 |169,20 |39,00 |7,80 |50,70 |11,75 |2,35
|3847,50 |888,00 |177,60 |204,35 |47,25 |9,45 |61,35 |14,25 |2,85
|4392,50 |1013,75 |202,75 |239,10 |55,25 |11,05 |72,00 |16,50 |3,30
|4937,50 |1139,50 |227,90 |263,30 |60,75 |12,15 |79,15 |18,25 |3,65

Onder buitenschoolse opvang wordt verstaan kinderopvang die zowel vóór als na schooltijden en tijdens de schoolvakanties plaatsvindt. Onder naschoolse opvang wordt verstaan kinderopvang die zowel na schooltijd als tijdens de schoolvakanties plaatsvindt.
-2. Voor de werknemer die op vier dagen, op drie dagen, op twee dagen of op één dag beroepsmatige kinderopvang pleegt te genieten, worden de als loon in aanmerking te nemen bedragen gesteld op onderscheidenlijk vier vijfde, drie vijfde, twee vijfde en een vijfde van het in de tabel aangegeven bedrag.
-3. Bij beroepsmatige kinderopvang voor meer dan één kind wordt als eerste kind aangemerkt het kind, dan wel één van de kinderen, voor wie de werknemer in het desbetreffende loonbetalingstijdvak het grootste aantal uren kinderopvang pleegt te genieten.
-4. Voor de toepassing van het eerste lid dient de werknemer gedagtekende facturen aan de werkgever te overhandigen waarbij een afschrift is gevoegd van de vergunning of de verklaring die door de gemeente aan de instelling of de natuurlijke persoon die de kinderopvang verricht, is afgegeven, inhoudende dat de instelling of de natuurlijke persoon voldoet aan de door de gemeente gestelde regels met betrekking tot de kwaliteit, en in welke facturen op duidelijke en overzichtelijke wijze is vermeld:
a. de instelling jegens welke of de natuurlijke persoon jegens wie de uitgaven worden gedaan;
b. de instelling of de natuurlijke persoon die de kinderopvang verricht, indien deze een andere is dan bedoeld in onderdeel a;
c. naam en leeftijd van de kinderen voor wie kinderopvang pleegt te worden genoten;
d. de perioden waarin en het aantal uren gedurende welke of het aantal dagen per week waarop gedurende meer dan vijf uur per dag dan wel vijf uur of minder per dag, dan wel in de vorm van buitenschoolse opvang onderscheidenlijk naschoolse opvang per kind, kinderopvang pleegt te worden genoten; en
e. het adres waar de kinderopvang pleegt plaats te vinden.
Voorts dient de werknemer een afschrift van de overeenkomst met de instelling of de natuurlijke persoon die de kinderopvang verzorgt aan de werkgever te overhandigen, in welke overeenkomst is opgenomen het adres waar de kinderopvang pleegt plaats te vinden.
-5. De werkgever bewaart de in het vierde lid bedoelde facturen en het aldaar bedoelde afschrift bij de loonadministratie.
-6. Voor het geval de kinderopvang bij de werknemer thuis plaatsvindt, wordt het niet als loon in aanmerking te nemen bedrag ter zake van kinderopvang gesteld op maximaal €|9626,00 per kalenderjaar, €|802,25 per maand, €|185,00 per week en €|37,00 per dag.

 

Art. 2. Intrekking en overgangsbepaling
-1. De Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 december 2000, nr. SV/AVF/2000/84719c (Stcrt. 2000, 249) ¹ wordt ingetrokken. De bepalingen van die regeling blijven van kracht ten aanzien van premiebetalingstijdvakken die zijn gelegen tussen 1 januari 2001 en 1 januari 2002.
-2. De bepalingen van de Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 december 1999, nr. SV/AVF/99/80078 (Stcrt. 1999, 248) blijven van kracht ten aanzien van premiebetalingstijdvakken die zijn gelegen tussen 1 januari 2000 en 1 januari 2001.

1. Ook bekend onder de titel: Regeling houdende het als loon in aanmerking te nemen deel van de vergoedingen kosten kinderopvang, red.

 

Art. 3. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

‘s-Gravenhage, 19 december 2001.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J.F. Hoogervorst
.

 

 

 

TOELICHTING
[19 december 2001]

 

     Op grond van artikel 6, eerste lid, onderdeel o, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering behoren niet tot het loon vergoedingen tot dekking van op de werknemer drukkende kosten van kinderopvang, waarvoor krachtens artikel 20, eerste lid, van de Welzijnswet 1994 bij gemeentelijke verordening regels zijn gesteld met betrekking tot de kwaliteit, voor eigen kinderen, stiefkinderen en pleegkinderen die jonger dan 13 jaar zijn, voor zover de vergoedingen gezamenlijk meer belopen dan een bij ministeriële regeling vast te stellen bedrag en mits voldaan wordt aan bij ministeriële regeling te stellen administratieve voorwaarden. De onderhavige regeling geeft hier uitvoering aan. In de in artikel 1, eerste lid, opgenomen tabel staan de bedragen die tot het premieplichtig loon blijven behoren en waarover derhalve wel premies verschuldigd zijn. Voor zover de vergoedingen voor kinderopvang uitgaan boven deze drempelbedragen, behoren zij niet tot het loon en zijn er geen premies over verschuldigd. De bedragen in de tabel zijn afgeleid van de door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vastgestelde adviesbedragen.
     Met de vaststelling van deze regeling wordt de Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 december 2000, nr. SV/AVF/2000/84719c (Stcrt. 2000, 249) ingetrokken.

 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J.F. Hoogervorst.