Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Co÷rdinatiewet Sociale Verzekering
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 31 december 2005

 

BESLUIT  VASTSTELLING  AFWIJKENDE  FRANCHISEBEDRAGEN  VOOR  DE  PREMIEHEFFING  AWF  TEN  AANZIEN  VAN  VAKANTIEBONGERECHTIGDEN

Vervallen
m.i.v. 1 januari 2006
(art. 48:3 IWfsv)

 
 

10 december 1997, Stcrt. 1997, 246
Inwerkingtreding: 1 januari 1998
(T.a.v. art. 3 NrmfW)

 

 

 

 
     Het Landelijk instituut sociale verzekeringen;
     Gelet op artikel 3 van de Nadere regels maximumdagloon en franchises WW;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De bedragen, bedoeld in artikel 3 van de Nadere regels maximumdagloon en franchises WW worden vastgesteld:
a. bij een aantal vakantiedagen van meer dan tien maar minder dan twintig op Ç|61,60 voor de Werkloosheidswet;
b. bij een aantal vakantiedagen van twintig of meer op Ç|65,90 voor de Werkloosheidswet.

 

Art. 2.
Voor de toepassing van artikel 1 wordt onder vakantiedagen verstaan het krachtens CAO overeengekomen aantal vakantiedagen voor een volwassen werknemer, geldende voor het kalenderjaar voorafgaande aan dat waarin de in artikel 1 genoemde bedragen van kracht zijn. Bij de bepaling van het aantal vakantiedagen blijven extra vakantiedagen, toegekend in verband met leeftijd of duur van het dienstverband, buiten aanmerking, evenals feestdagen en extra verlofdagen.

 

Art. 3.
Het Besluit van het Tijdelijk instituut voor co÷rdinatie en afstemming van 20 december 1995 (Stcrt. 1995, 251), laatstelijk gewijzigd bij Besluit van 9 januari 1997 (Stcrt. 1997, 15), wordt ingetrokken. De bepalingen van die regeling blijven echter van kracht ten aanzien van premiebetalingstijdvakken welke zijn geŰindigd vˇˇr 1 januari 1998.

 

Art. 4.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.

 

 

     Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

 

Amsterdam, 10 december 1997.
J.F. Buurmeijer, voorzitter
.

 

 

 

TOELICHTING
[10 december 1997]

 

     Jaarlijks worden ten behoeve van de werknemers die van hun werkgever geen vakantieloon en vakantietoeslag krijgen uitbetaald afwijkende franchisebedragen voor de premieheffing van de AWf-premie [AWf: Algemeen Werkloosheidsfonds, red.] vastgesteld.
     De bedragen, genoemd in artikel 1 van dit besluit, komen in de plaats van de bedragen, genoemd in het Besluit van 20 december 1995 (Stcrt. 1995, 251), laatstelijk gewijzigd bij Besluit van 9 januari 1997 (Stcrt. 1997, 15).

 

Amsterdam, 10 december 1997.
J.F. Buurmeijer, voorzitter
.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | CSV | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

ę Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x