RIJKSWET van 10 juli 1995, Stb. 1995, 401, houdende verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging (wijzigt artt. 98 (2x) en 101 Gw en add. art. XXX Gw)

RIJKSWET van 10 juli 1995, Stb. 1995, 402, houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de additionele artikelen betreffende koninkrijksaangelegenheden die zijn uitgewerkt (wijzigt add. artt. I en XX Gw)

WET van 10 juli 1995, Stb. 1995, 403, houdende verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet (wijzigt art. 137 (2x) Gw)

WET van 10 juli 1995, Stb. 1995, 404, houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de additionele artikelen die zijn uitgewerkt (wijzigt add. artt. II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XXII, XXIII, XXVI, XXVII, XXVIII en XXIX Gw)

WET van 25 februari 1999, Stb. 1999, 133, tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake de Nationale ombudsman (wijzigt artt. 57, 78a en 108 Gw)

WET van 25 februari 1999, Stb. 1999, 134, tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de voogdij over de minderjarige Koning (wijzigt art. 34 Gw)

WET van 25 februari 1999, Stb. 1999, 135, tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt (wijzigt add. artt. XVII, XXIV en XXV Gw)

RIJKSWET van 6 oktober 1999, Stb. 1999, 454, tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen betreffende koninkrijksaangelegenheden die zijn uitgewerkt (wijzigt add. artt. XI, XXI en XXX Gw)

RIJKSWET van 22 juni 2000, Stb. 2000, 294, tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging (wijzigt artt. 97, 98, 99, 99a, 100 (2x) en 102 Gw)

WET van 7 februari 2002, Stb. 2002, 144, houdende verandering in de Grondwet van de bepalingen over het binnentreden van woningen (wijzigt artt. 12 en 103 Gw)

BESLUIT van 9 april 2002, Stb. 2002, 200, ter bekendmaking van de tekst van de herziene Grondwet (t.a.v. art. 141 Gw)

WET van 20 januari 2005, Stb. 2005, 52, tot verandering in de Grondwet, strekkende tot aanvulling van bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden in verband met de tijdelijke vervanging van hun leden wegens zwangerschap, bevalling of ziekte (wijzigt artt. 57a en 129 en add. art. I Gw)

WET van 16 maart 2006, Stb. 2006, 170, tot verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepalingen inzake het onderwijs (wijzigt art. 23 Gw)

BESLUIT van 21 april 2006, Stb. 2006, 240, ter bekendmaking van de tekst van de herziene Grondwet (t.a.v. art. 141 Gw)

WET van 27 juni 2008, Stb. 2008, 272, tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling over het uitsluiten van wilsonbekwamen van het kiesrecht (wijzigt art. 54 (2x) en add. art. II Gw)

WET van 27 juni 2008, Stb. 2008, 273, tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten (wijzigt artt. 125 en 126 Gw)

BESLUIT van 22 augustus 2008, Stb. 2008, 348, ter bekendmaking van de tekst van de herziene Grondwet (t.a.v. art. 141 Gw)

WET van 25 september 2008, Stb. 2008, 405, tot wijziging van de Kieswet en enkele andere wetten houdende enkele technische aanpassingen (wijzigt art. 54 en add. art. II Gw)

BESLUIT van 16 januari 2019, Stb. 2019, 33, ter bekendmaking van de tekst van de herziene Grondwet (t.a.v. art. 141 Gw)