Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2003   Intrekking  Stcrt. 2002, 247 Stcrt. 2002, 247
01-01-2001   Nieuwe regeling Stcrt. 2000, 249 Stcrt. 2000, 249

 

 

18 december 2000/nr. AM/RAW/00/83081
Directie Arbeidsmarkt

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister voor Grotesteden- en Integratiebeleid;
     Gelet op artikel 17, derde lid, van het Besluit in- en doorstroombanen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Definities
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. besluit: het Besluit in- en doorstroombanen;
b. minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
c. instroombaan: een dienstbetrekking die wordt vervuld op een arbeidsplaats als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het besluit;
d. doorstroombaan: een dienstbetrekking die wordt vervuld op een arbeidsplaats als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van het besluit.

 

Art. 2. Structurele verstrekking persoonsgegevens
-1. Het gemeentebestuur registreert over elk halfjaar ten behoeve van de uitvoering van artikel 17 van het besluit de in bijlage 1 bij deze regeling behorende gegevens ten aanzien van personen die werkzaam zijn in een in- of doorstroombaan die op enig moment in het betreffende halfjaar zijn vervuld.
-2. Het gemeentebestuur draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens, bedoeld in het eerste lid, binnen zes weken na afloop van elk halfjaar aan een door de minister aangewezen bewerker worden verstrekt in de vorm van een door deze bepaalde informatiedrager. Als bewerker is aangewezen het Nederlands Economisch Instituut te Rotterdam.

 

Art. 3. Bewerker
-1. De bewerker verwerkt de persoonsgegevens op een door de minister te bepalen wijze.
-2. Door de bewerker worden geen persoonsgegevens of verwerkte persoonsgegevens aan derden verstrekt, behoudens in opdracht van de minister.

 

Art. 4.
Door de minister kunnen persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, eerste lid, worden verstrekt aan het Centraal Bureau voor de Statistiek ten behoeve van het verrichten van statistisch onderzoek.

 

Art. 5. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.

 

Art. 6. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling informatie Besluit in- en doorstroombanen.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

 

‘s-Gravenhage, 18 december 2000.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
W.A.Vermeend.

 

 

 

TOELICHTING
[18 december 2000]

 

Algemeen

 

Inleiding


     Met de inwerkingtreding van het Besluit in- en doorstroombanen (Besluit ID-banen) per 1 januari 2000 hebben de gemeenten de volledige verantwoordelijkheid gekregen over het instrument ID-banen. Immers per genoemde datum zijn de banen in de zorg overgeheveld naar gemeenten. Het Besluit ID-banen vormt naast de Wet inschakeling werkzoekenden en de Wet sociale werkvoorziening één van de gemeentelijke arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsinstrumenten.
     Bij de gemeenten berust de nadere invulling en uitvoering van het Besluit ID-banen. In verband hiermee dienen zij inzicht te kunnen geven in en verantwoording te kunnen afleggen over de wijze waarop zij het Besluit ID-banen hebben toegepast en wat de effecten daarvan zijn. Niet alleen de gemeenten zijn hierop aanspreekbaar, maar ook de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor zover het betreft het landelijke beleidskader. De statistische informatievoorziening speelt hierbij een belangrijke rol. Gebaseerd op de gegevens die de gemeenten bij de uitvoering van de regelgeving verkrijgen en in de administratie vastleggen, is dit het primaire kanaal waarlangs informatie ter beschikking kan komen over de personen die met de ID-banen worden bereikt. Tevens kan inzicht worden verkregen over de toepassing van de andere in het besluit opgenomen mogelijkheden voor door- en uitstroom.
     In artikel 17 van het besluit wordt aan gemeentebesturen de verplichting opgelegd om de minister deze gegevens te verstrekken. De onderhavige regeling vormt hiervan de uitwerking.

 

Reikwijdte


     De regeling bestrijkt de beleidsinformatie die door gemeenten aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt verstrekt ten aanzien van de toepassing van het Besluit ID-banen. Het betreft derhalve niet alleen gegevens over de personen met een ID-dienstbetrekking, maar ook over de soort dienstbetrekking, de uitstroom daaruit en de ten behoeve van de uitstroom verstrekte uitstroompremie.
     In dit verband is het van belang erop te wijzen dat met deze regeling alleen de periodiek te verstrekken beleidsinformatie wordt geregeld voor de verstrekking waarvan de gemeenten voorzieningen dienen te treffen in hun administratie. Indien nodig kan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ook andere beleidsinformatie aan gemeenten vragen.

 

Aard van de gegevensverstrekking


     De regeling houdt in dat de gemeenten periodiek basisgegevens verstrekken die zij aan hun reguliere administratie ontlenen. Deze wijze van gegevensverstrekking is de gemeente bekend van zowel de statistiek Algemene bijstandswet als de Wet inschakeling werkzoekenden.
     Voor de gemeenten heeft zo’n systeem voordelen omdat zij worden ontlast van uitvoering van nadere bewerkingen op deze gegevens. Voor de gemeenten blijven de lasten voornamelijk beperkt tot het eventueel aanbrengen van aanpassingen in de administratie.
     Over de inhoud van de statistiek heeft overleg plaatsgevonden met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De gekozen wijze van gegevensverstrekking maakt ook een flexibele informatievoorziening mogelijk. De bewerking van de gegevens tot de benodigde informatie vindt op een centraal punt plaats. Hiermee kan aanzienlijk sneller worden ingespeeld op wisselende beleidsvragen dan wanneer de gemeenten zou worden gevraagd de gegevens op een bepaalde wijze aan te leveren met alle daaraan verbonden wijzigingen in programmatuur en dergelijke.

 

Bewerker


     De gegevens worden in formele zin ter beschikking gesteld aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De feitelijke verzameling en bewerking van deze gegevens wordt echter in handen gelegd van een extern bureau, dat deze werkzaamheden als bewerker in opdracht van de minister verricht.
     Het Nederlands Economisch Instituut (NEI) is als zodanig aangewezen. Met het NEI is daartoe een overeenkomst gesloten die een looptijd heeft tot 1 januari 2003. Hierin zijn de waarborgen opgenomen ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen inzake de door het NEI te verrichten be- en verwerkingen.
     Uitbesteding laat onverlet dat de verzameling, bewaring en bewerking van de gegevens plaatsvindt onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met inachtneming van de geldende regelgeving op het terrein van privacybescherming in het algemeen en de bescherming van persoonsgegevens in het bijzonder. In algemene zin wordt ten aanzien van het betrokken externe bureau nog opgemerkt dat dit bureau zelf ook onderworpen is aan de betreffende privacyregelgeving.
     De voortgang van de werkzaamheden van het NEI zal worden gevolgd door een interne begeleidingscommissie en een klankbordgroep waarin ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zal zijn vertegenwoordigd.

 

Privacybescherming


     De gemeenten en de burgers over wie gegevens worden verstrekt, dienen er volledig op te kunnen vertrouwen dat met de gegevens op een zorgvuldige wijze wordt omgegaan. Dit is te meer van belang omdat bij de informatievoorziening gebruik wordt gemaakt van het administratienummer (A-nummer) als bedoeld in de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Voor het gebruik van het A-nummer is gekozen, omdat vanwege wettelijke beperkingen het gebruik van het sociaal-fiscaal nummer (sofinummer) niet is toegestaan.
     Door te kiezen voor het A-nummer en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bij de statistische verwerking van gegevens een rol te geven, wordt het mogelijk gemaakt inzicht te verkrijgen in de deelname aan de ID-banen door personen met specifieke kenmerken.
     De gemeenten dienen die gegevens te registreren die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de verplichting van artikel 17 van het besluit om de minister gegevens te verstrekken ten behoeve van de beleidsvorming. De partijen die betrokken zijn bij de gegevensverstrekking zijn alle onderworpen aan de hiervoor genoemde regels voor de bescherming van persoonsgegevens.
     De gegevens worden slechts aan derden verstrekt ten behoeve van statistisch of wetenschappelijk onderzoek. In de regeling is daartoe een bepaling opgenomen op basis waarvan uitsluitend in opdracht van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan derden. Zo nodig zullen daarbij in aanvulling op de algemene privacywetgeving nadere voorwaarden worden gesteld. Een verzoek om over de gegevens te beschikken, zal worden beoordeeld naar het doel en mogelijke gebruik van zo’n onderzoek.
     Voorts is in de regeling opgenomen dat aan het CBS persoonsgegevens kunnen worden verstrekt ten behoeve van het verrichten van statistisch onderzoek.
     Gemeenten kunnen bij het NEI overigens wel de gegevens die betrekking hebben op hun eigen gemeente opvragen.
     In dit verband is het van belang op te merken dat de op deze wijze verkregen informatie over de uitvoering door de gemeenten van het Besluit ID-banen niet zullen worden gebruikt in het kader van toezicht. Het uiteindelijke oordeel van het toezicht wordt gebaseerd op de accountantsverklaring, de jaaropgave van de gemeenten en zo nodig aanvullende eigen waarneming door de rijksconsulenten.

 

 

Artikelsgewijze  toelichting

 

Artikel 2

     Het eerste lid van dit artikel bepaalt dat de gemeenten over elk halfjaar gegevens registreren en aanleveren aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitvoering van het Besluit ID-banen. De betreffende persoonsgegevens zijn opgenomen en nader toegelicht in de bijlage bij de regeling.
     Op grond van het tweede lid worden de gegevens feitelijk verstrekt aan een extern bureau, dat als bewerker in opdracht van de minister de verzameling en bewerking van de gegevens uitvoert. Met het begrip bewerker wordt gedoeld op de in artikel 1 van de Wet persoonsregistraties (Wpr) [zie Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), red.] omschreven zelfstandige - natuurlijke persoon of rechtspersoon - die ten behoeve van degene die verantwoordelijk is voor de gegevens, feitelijk en overeenkomstig de instructies van die verantwoordelijke, in casu de minister, de gegevens verzamelt en verwerkt. De bewerker heeft derhalve geen enkele beslissingsbevoegheid met betrekking tot het gebruik van de gegevens, het verstrekken van gegevens aan derden, de duur van de gegevensopslag en dergelijke.

 

Artikel 3

     De bewerker staat onder volledige regie en verantwoordelijkheid van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zijn positie is vergelijkbaar met die van een administratiekantoor dat personeelsgegevens verwerkt ten behoeve van een werkgever. De onbewerkte én bewerkte gegevens kunnen slechts ter beschikking worden gesteld aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, tenzij deze de bewerker uitdrukkelijk de opdracht geeft deze aan derden te verstrekken.

 

Artikel 4

     Dit artikel regelt de verstrekking van gegevens aan het CBS. Het CBS gebruikt deze gegevens uitsluitend voor statistische doeleinden. Ook het CBS is wat betreft het gebruik van dergelijke ontvangen gegevens onderworpen aan regels met betrekking tot de bescherming van dergelijke gegevens. De betreffende regels zijn onder meer opgenomen in de Wet op het Centraal bureau en de Centrale commissie voor de statistiek.

 

Artikel 5

     Teneinde de gemeenten in staat te stellen zich voor te bereiden op de uitvoering van de onderhavige regeling met ingang van 1 januari 2001 zijn de gemeentebesturen bij brief van 26 september 2000, nr. A&O/2000/57494, van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid reeds geïnformeerd over de inhoud en vormgeving daarvan.

 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
W.A. Vermeend.

 

 

 

BIJLAGE

bij de Regeling informatie Besluit in- en doorstroombanen, artikel 2, eerste lid

 

Informatieverstrekking in- en doorstroombanen

 
1. Algemene gegevens

1.1. statistiekjaar en -halfjaar
1.2. gemeentenummer
1.3. A-nummer van de Gemeentelijke Basisadministratie


2. Persoonsgegevens

2.1. geboortedatum
2.2. geslacht
2.2a. man
2.2b. vrouw
2.3. betrokkene valt onder de definitiebepaling van de Wet Rea
2.3a. ja
2.3b. nee
2.4. opleidingsniveau
2.4a. geen voltooide basisopleiding
2.4b. basisniveau
2.4c. VBO/LBO/MAVO
2.4d. MBO/HAVO/VWO
2.4e. HBO
2.4f. WO
2.5. leefvorm
2.5a. alleenstaande
2.5b. alleenstaande ouder
2.5c. gehuwd/samenwonend
2.5d. anders


3. Instroom

3.1. (inkomens)situatie voorafgaand aan instroom
3.1a. uitkering ingevolge
3.1aa. Abw
3.1ab. Ioaw
3.1ac. Ioaz
3.1b. andere uitkering
3.1ba. WW
3.1bb. WAO
3.1bc. anders
3.1c. herintreder zonder uitkering
3.1d. Wiw-dienstbetrekking
3.1e. Wsw
3.1f. overige arbeidsovereenkomsten
3.2. begindatum dienstbetrekking


4. Gegevens dienstbetrekking

4.1. aard dienstbetrekking
4.1a. instroombaan
4.1b. doorstroombaan
4.2. omvang dienstbetrekking (uren per week)
4.3. bruto maandloon (geldbedrag opnemen)
4.4. sector
4.4a. openbare veiligheid/toezicht
4.4b. kinderopvang
4.4c. onderwijs
4.4d. sport
4.4e. overige gebieden niet betreffend de zorgsector
4.4f. ziekenhuizen
4.4g. geestelijke gezondheidszorg
4.4h. verpleeg- en verzorgingshuizen
4.4i. thuiszorg
4.4j. gehandicaptenzorg
4.4k. maatschappelijke opvang
4.4l. jeugdhulpverlening
4.4m. overige gebieden van de zorgsector


5. Uitstroom

5.1. einddatum dienstbetrekking
5.2. reden uitstroom en bestemming
5.2a. ontslag door werkgever vanwege slecht functioneren/slechte inpassing van werknemer
5.2b. beëindiging door werknemer i.v.m. aanvaarden van reguliere niet-gesubsidieerde arbeid
5.2ba. bij dezelfde werkgever
5.2bb. bij andere werkgever
5.2c. beëindiging door werknemer i.v.m. verhuizing
5.2d. beëindiging door werknemer i.v.m. volgen van opleiding
5.2e. beëindiging i.v.m. het bereiken van pensioengerechtigde leeftijd
5.2f. beëindiging i.v.m. arbeidsongeschiktheid/langdurige ziekte
5.2g. beëindiging om andere redenen


6. Uitstroompremie

6.1. wordt gebruik gemaakt van de uitstroompremie
6.1a. ja
6.1b. nee

 

 

Toelichting


Aard van de gegevensverstrekking

     De gegevensverstrekking vindt plaats op het niveau van basisgegevens per afzonderlijke dienstbetrekking op een instroombaan en op een doorstroombaan.


Periodiciteit van aanmaak bestand

     Per halfjaar wordt een bestand aangemaakt over alle personen die in dat halfjaar gedurende enige periode een arbeidsovereenkomst met een werkgever hadden in de zin van het besluit. Gegevensverstrekking vindt derhalve eveneens plaats over personen van wie de arbeidsovereenkomst in die periode is begonnen of beëindigd.


Periodiciteit van de verzending van gegevens

     De gegevens worden na afloop van elk halfjaar binnen zes weken verstrekt aan de instantie die in opdracht van het ministerie van SZW de verwerking van de gegevens verzorgt (externe bewerker).
• "Nieuwe gevallen" zullen niet altijd op een zodanig tijdstip in de gemeentelijke administratie zijn opgenomen dat daarover gegevens kunnen worden verstrekt in de berichtgeving over het halfjaar. In dergelijke gevallen worden de gegevens verstrekt met de berichtgeving over het volgende halfjaar.


Eenheid van berichtgeving

• Van elke dienstbetrekking wordt een apart "record" aangemaakt.
     Elk record bevat de waarden van alle kenmerken, met inbegrip van de administratieve en persoonlijke gegevens die volstrekt gelijkluidend zijn. Een beëindiging van een dienstbetrekking en het begin van een nieuwe dienstbetrekking binnen hetzelfde halfjaar leiden tot twee afzonderlijke records over beide dienstbetrekkingen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen in de situatie dat de dienstbetrekking op een instroombaan wordt beëindigd en direct daarop aansluitend een nieuwe dienstbetrekking op een doorstroombaan wordt gesloten.
* In uitzonderlijke gevallen kan in overleg met de externe bewerker tot een andere wijze van berichtgeving worden besloten (bijvoorbeeld uitsluitend de verstrekking van gegevens over mutaties).


Verzending van de gegevens

• De gemeente is verantwoordelijk voor de vervaardiging en de verzending van de gegevens naar de externe bewerker.
• Indien meerdere interne of externe organisaties of organisatieonderdelen van gemeenten betrokken zijn bij de uitvoering, kunnen de gegevens worden verstrekt in de vorm van deelbestanden. De gemeente draagt zorg voor een gebundelde verzending van deze bestanden aan de externe bewerker. De gemeente is ervoor verantwoordelijk dat er geen lacunes of dubbelingen in de berichtgeving ontstaan.
• De gemeente kan met de externe bewerker overeenkomen dat verzending plaatsvindt door andere organisaties dan de gemeente. In onderling overleg wordt vastgesteld onder welke voorwaarden een dergelijke wijze van berichtgeving kan plaatsvinden.
• De gegevens worden in beginsel verstrekt op een elektronisch leesbare informatiedrager. In overleg met de gemeenten zal de gegevensbewerker hiervoor richtlijnen opstellen.
• In uitzonderlijke gevallen kan in overleg met de externe bewerker tot een andere informatiedrager worden besloten (bijvoorbeeld op papier).


Opbouw record

• Over de feitelijke opbouw van het record zullen de gemeenten worden geïnformeerd door de externe bewerker.


Datumaanduiding

• Data worden vermeld in de volgorde: jaar, maand en dag, waarbij het jaartal met 4 cijfers wordt aangegeven.


Bedragen en aantallen

• Bedragen en aantallen worden, waar van toepassing, afgerond op hele eenheden.