Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

Besluit in- en doorstroombanen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 31 december 2003

 

UITVOERINGSREGELING  IN-  EN  DOORSTROOMBANEN

Vervallen
m.i.v. 1 januari 2004
(artt. 21 Besluit ID-banen en XX Aanpassingsregeling Wwb)

 
 

18 december 2002, Stcrt. 2002, 247
Inwerkingtreding: 1 januari 2003
(T.a.v. artt. 8 Kaderwet SZW-subsidies en 13:11 Besluit ID-banen)

 

 

 

 
REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18  december 2002, Directie Arbeidsmarktbeleid Bijzondere Groepen, nr. ABG/GA/2002/97424, houdende regels met betrekking tot de uitvoering van, verantwoording over en informatieverstrekking over het Besluit in- en doorstroombanen, ter vervanging van de Regeling uitvoering en financiering Besluit in- en doorstroombanen, de Regeling informatie Besluit in- en doorstroombanen, de Regeling lagere vaststelling subsidie Besluit in- en doorstroombanen en de Beleidsregels toepassing detacheringsverbod Besluit in- en doorstroombanen (Uitvoeringsregeling in- en doorstroombanen)

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte;
     Gelet op artikel 8 van de Kaderwet SZW-subsidies en artikel 13, elfde lid, van het Besluit in- en doorstroombanen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Definities
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. het besluit: het Besluit in- en doorstroombanen;
b. de minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Art. 2. Opgave, verantwoording en modellen
-1. De opgave, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van het besluit, is ingericht overeenkomstig het model in bijlage I bij deze regeling.
-2. De jaaropgave, bedoeld in artikel 13, achtste lid, van het besluit, is ingericht overeenkomstig het model in bijlage II bij deze regeling.
-3. De verklaring, bedoeld in artikel 13, achtste lid, van het besluit, is ingericht overeenkomstig het model in bijlage III bij deze regeling. De verklaring is gebaseerd op een controle die is uitgevoerd overeenkomstig het in bijlage III bij deze regeling opgenomen controle- en rapportageprotocol.
-4. Bij de indiening van de bescheiden, bedoeld in het eerste, tweede en derde lid, eerste volzin, maken burgemeester en wethouders gebruik van de daarvoor door de minister verstrekte formulieren die zijn voorzien van een voor iedere gemeente uniek kenmerk.

 

Art. 3. Toezicht
Met het toezicht op de naleving van de verplichtingen die bij of krachtens het besluit aan de gemeenten zijn opgelegd, zijn belast de Inspectie werk en inkomen, genoemd in hoofdstuk 7 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, en de Accountantsdienst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Art. 4. Structurele verstrekking persoonsgegevens
-1. Burgemeester en wethouders registreren over elk halfjaar ten behoeve van de uitvoering van artikel 13, negende lid, van het besluit de in bijlage IV bij deze regeling behorende gegevens ten aanzien van:
a. personen die op enig moment in het betreffende halfjaar werkzaam zijn in een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het besluit; en
b. personen die op enig moment in het betreffende halfjaar gebruik maken van de andere voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling van werkzoekenden als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het besluit.
-2. Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat de gegevens, bedoeld in het eerste lid, binnen zes weken na afloop van elk halfjaar aan een door de minister aangewezen bewerker worden verstrekt in de vorm van een door de deze bepaalde informatiedrager.
-3. Van de aanwijzing van de bewerker wordt mededeling gedaan in de Staatscourant

1. Bij mededeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 juli 2003, Stcrt. 2003, 124, is Ecorys-NEI, gevestigd te Rotterdam, aangewezen als bewerker, red.

 

Art. 5. Bewerker
-1. De bewerker verwerkt de in artikel 4 bedoelde gegevens op een door de minister te bepalen wijze.
-2. Door de bewerker worden geen persoonsgegevens of verwerkte persoonsgegevens aan derden verstrekt, behoudens in opdracht van de minister.

 

Art. 6. Verstrekking gegevens Centraal Bureau voor de Statistiek
Door de minister kunnen persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 worden verstrekt aan het Centraal Bureau voor de Statistiek ten behoeve van het verrichten van statistisch onderzoek.

 

Art. 7. Intrekking
-1. De volgende regelingen worden ingetrokken:
a. de Regeling uitvoering en financiering Besluit in- en doorstroombanen;
b. de Regeling informatie Besluit in- en doorstroombanen; en
c. de Regeling lagere vaststelling subsidie Besluit in- en doorstroombanen.
-2. De Beleidsregels toepassing detacheringsverbod Besluit in- en doorstroombanen worden ingetrokken.
-3. De in het eerste en tweede lid genoemde regelingen blijven van toepassing op de financiŽle afwikkeling van de vůůr 1 januari 2003 verleende subsidies.

 

Art. 8. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

 

Art. 9. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling in- en doorstroombanen.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage II en III die, met ingang van de dag na plaatsing van deze regeling in de Staatscourant, ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag.Ļ

1. Raadpleeg voor bijlage I Staatscourant 2002, 247, red.

 

's-Gravenhage, 18 december 2002.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
M. Rutte
.

 

 

 

TOELICHTING
[18 december 2002]

 

Algemeen

 

     Als gevolg van de wijzigingen in het Besluit in- en doorstroombanen per 1 januari 2003 is tevens de onderliggende regelgeving op het gebied van de in- en doorstroombanen voor 2003 aangepast. De Regeling uitvoering en financiering Besluit in- en doorstroombanen, de Regeling informatie Besluit in- en doorstroombanen, de Regeling lagere vaststelling subsidie Besluit in- en doorstroombanen en de Beleidsregels toepassing detacheringsverbod Besluit in- en doorstroombanen zijn vervangen door de Uitvoeringsregeling in- en doorstroombanen. Met het vervallen van artikel 6, tweede lid, onderdeel d en e, van het Besluit in- en doorstroombanen (dat betrekking heeft op het detacheringsverbod) is de grond aan de Beleidsregels toepassing detacheringsverbod Besluit in- en doorstroombanen komen te vervallen; zij zijn dan ook ingetrokken. De andere regelingen behoefden zoveel aanpassing dat ik heb besloten deze regelingen in te trekken en de nog relevante artikelen uit deze regelingen te bundelen (en waar nodig aan te vullen) in een nieuwe regeling: de Uitvoeringsregeling in- en doorstroombanen (Uitvoeringsregeling). Daarnaast bevat de Uitvoeringsregeling een viertal bijlagen met toelichting, waarnaar in de regeling verwezen wordt. Een aantal bijlagen is vervallen vanwege de per 2003 ingevoerde budgetteringssystematiek. Het betreft de tabel van per gemeente toegekende arbeidsplaatsen, de bereidverklaring, de kwartaalopgave en het kwartaalgegevensformulier.

 

 

Artikelsgewijs

 

Artikel 2

     In verband met de verwerking van de gegevens dienen de in dit artikel beschreven opgave van het aantal feitelijk bezette arbeidsplaatsen op 30 juni 2002, de jaaropgave en de accountantsverklaring te worden ingediend door middel van formulieren. De formulieren worden door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de gemeenten verstuurd en zijn voorzien van een voor iedere gemeente uniek kenmerk. De genoemde bijlagen bevatten de modellen die voor de formulieren worden gebruikt. De bijlagen II en III worden overigens niet gepubliceerd in de Staatscourant, maar ter inzage gelegd in de bibliotheek van het ministerie en zullen daarnaast aan de gemeenten worden gestuurd.

 

Artikel 4

     De op grond van dit artikel te leveren informatie betreft persoonsgegevens over enerzijds de dienstbetrekkingen en anderzijds de overige door de gemeenten aangeboden voorzieningen gericht op de arbeidsinschakeling van werkzoekenden. Het verstrekken van informatie over de dienstbetrekkingen, zoals opgenomen in het eerste lid, onderdeel a, was in voorgaande jaren reeds voor de gemeenten verplicht. De verplichting tot het geven van de informatie over de voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling is aan het artikel toegevoegd in het eerste lid, onderdeel b, als gevolg van de wijziging van het Besluit in- en doorstroombanen. Bij deze wijziging zijn de genoemde voorzieningen als subsidiabele activiteiten opgenomen in het besluit. De bijlage die voorheen bij de Regeling informatie Besluit in- en doorstroombanen hoorde, is dientengevolge aangepast en opgenomen in de Uitvoeringsregeling als bijlage IV. Het bepaalde in artikel 4 ziet overigens alleen op de periodiek door de gemeenten te verstrekken beleidsinformatie. Indien nodig kan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ook andere beleidsinformatie aan de gemeenten vragen. In artikel 4, derde lid, is bepaald dat van de aanwijzing van de bewerker, bedoeld in het tweede lid, mededeling in de Staatscourant wordt gedaan. Voor deze formulering is gekozen, omdat op het moment van inwerkingtreding van deze regeling de aanbestedingsprocedure nog niet was afgerond. Waarschijnlijk zal in maart 2003 bekend worden wie als bewerker wordt aangewezen. De gemeenten worden tevens afzonderlijk over deze aanwijzing geÔnformeerd.

 

Artikel 5

     Zoals voorheen het geval was, geldt ook in 2003 dat de bewerker de (on)bewerkte gegevens aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ter beschikking stelt, tenzij deze de bewerker uitdrukkelijk de opdracht geeft de gegevens aan derden te verstrekken.

 

Artikel 6

     Dit artikel regelt de informatieverstrekking aan het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook nu is er sprake van een voortzetting van de onder de ingetrokken regelingen reeds bestaande praktijk.

 

Artikel 7

     In het tweede lid is een overgangsregeling opgenomen waarmee buiten twijfel wordt gesteld dat de nieuwe regeling alleen van toepassing is op subsidies die verleend worden over het jaar 2003.

 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
M. Rutte
.

 

 

 

BIJLAGE  IV

bij de Uitvoeringsregeling in- en doorstroombanen, artikel 4, eerste lid.

 

Informatieverstrekking in- en doorstroombanen

 
1. Algemene gegevens

1.1. statistiekjaar en -halfjaar
1.2. gemeentenummer
1.3. A-nummer van de Gemeentelijke Basisadministratie


2. Persoonsgegevens

2.1. geboortedatum
2.2. geslacht
2.2a. man
2.2b. vrouw
2.3. betrokkene valt onder de definitiebepaling van de Wet Rea
2.3a. ja
2.3b. nee
2.4. opleidingsniveau
2.4a. geen voltooide basisopleiding
2.4b. basisniveau
2.4c. VBO/LBO/MAVO
2.4d. MBO/HAVO/VWO
2.4e. HBO
2.4f. WO


3. Instroom

3.1. (inkomens)situatie voorafgaand aan instroom
3.1a. uitkering ingevolge
3.1aa. Abw
3.1ab. Ioaw
3.1ac. Ioaz
3.1b. andere uitkering
3.1ba. WW
3.1bb. WAO
3.1bc. anders
3.1c. herintreder zonder uitkering
3.1d. Wiw-dienstbetrekking
3.1e. Wsw
3.1f. overige arbeidsovereenkomsten
3.2. begindatum dienstbetrekking


4. Gegevens dienstbetrekking

4.1. omvang dienstbetrekking
4.2. bruto maandloon (geldbedrag opnemen)
4.3. sector
4.3a. openbare veiligheid/toezicht
4.3b. kinderopvang
4.3c. onderwijs
4.3d. sport
4.3e. overige gebieden niet betreffend de zorgsector
4.3f. ziekenhuizen
4.3g. geestelijke gezondheidszorg
4.3h. verpleeg- en verzorgingshuizen
4.3i. thuiszorg
4.3j. gehandicaptenzorg
4.3k. maatschappelijke opvang
4.3l. jeugdhulpverlening
4.3m. overige gebieden van de zorgsector


5. Uitstroom

5.1. einddatum dienstbetrekking
5.2. reden uitstroom en bestemming
5.2a. ontslag door werkgever vanwege slecht functioneren/slechte inpassing van werknemer
5.2b. beŽindiging door werknemer i.v.m. aanvaarden van reguliere niet-gesubsidieerde arbeid
5.2ba. bij dezelfde werkgever
5.2bb. bij andere werkgever
5.2c. beŽindiging door werknemer i.v.m. verhuizing
5.2d. beŽindiging door werknemer i.v.m. volgen van opleiding
5.2e. beŽindiging i.v.m. het bereiken van pensioengerechtigde leeftijd
5.2f. beŽindiging i.v.m. arbeidsongeschiktheid/langdurige ziekte
5.2g. beŽindiging om andere redenen

 

 

Toelichting bij de informatieverstrekking in- en doorstroombanen


Aard van de gegevensverstrekking

     De gegevensverstrekking vindt plaats op het niveau van basisgegevens per afzonderlijke dienstbetrekking op een instroombaan en op een doorstroombaan.


Periodiciteit van aanmaak bestand

     Per halfjaar wordt een bestand aangemaakt over alle personen die in dat halfjaar gedurende enige periode een arbeidsovereenkomst met een werkgever hadden in de zin van het besluit. Gegevensverstrekking vindt derhalve eveneens plaats over personen van wie de arbeidsovereenkomst in die periode is begonnen of beŽindigd.


Periodiciteit van de verzending van gegevens

     De gegevens worden na afloop van elk halfjaar binnen zes weken verstrekt aan de instantie die in opdracht van het ministerie van SZW de verwerking van de gegevens verzorgt (externe bewerker).
ē "Nieuwe gevallen" zullen niet altijd op een zodanig tijdstip in de gemeentelijke administratie zijn opgenomen dat daarover gegevens kunnen worden verstrekt in de berichtgeving over het halfjaar. In dergelijke gevallen worden de gegevens verstrekt met de berichtgeving over het volgende halfjaar.


Eenheid van berichtgeving

ē Van elke dienstbetrekking wordt een apart "record" aangemaakt.
     Elk record bevat de waarden van alle kenmerken, met inbegrip van de administratieve en persoonlijke gegevens die volstrekt gelijkluidend zijn. Een beŽindiging van een dienstbetrekking en het begin van een nieuwe dienstbetrekking binnen hetzelfde halfjaar leiden tot twee afzonderlijke records over beide dienstbetrekkingen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen in de situatie dat de dienstbetrekking op een instroombaan wordt beŽindigd en direct daarop aansluitend een nieuwe dienstbetrekking op een doorstroombaan wordt gesloten.
ē In uitzonderlijke gevallen kan in overleg met de externe bewerker tot een andere wijze van berichtgeving worden besloten (bijvoorbeeld uitsluitend de verstrekking van gegevens over mutaties).


Verzending van de gegevens

ē De gemeente is verantwoordelijk voor de vervaardiging en de verzending van de gegevens naar de externe bewerker.
ē Indien meerdere interne of externe organisaties of organisatieonderdelen van gemeenten betrokken zijn bij de uitvoering, kunnen de gegevens worden verstrekt in de vorm van deelbestanden. De gemeente draagt zorg voor een gebundelde verzending van deze bestanden aan de externe bewerker. De gemeente is ervoor verantwoordelijk dat er geen lacunes of dubbelingen in de berichtgeving ontstaan.
ē De gemeente kan met de externe bewerker overeenkomen dat verzending plaatsvindt door andere organisaties dan de gemeente. In onderling overleg wordt vastgesteld onder welke voorwaarden een dergelijke wijze van berichtgeving kan plaatsvinden.
ē De gegevens worden in beginsel verstrekt op een elektronisch leesbare informatiedrager. In overleg met de gemeenten zal de gegevensbewerker hiervoor richtlijnen opstellen.
ē In uitzonderlijke gevallen kan in overleg met de externe bewerker tot een andere informatiedrager worden besloten (bijvoorbeeld op papier).


Opbouw record

ē Over de feitelijke opbouw van het record zullen de gemeenten worden geÔnformeerd door de externe bewerker.


Datumaanduiding

ē Data worden vermeld in de volgorde: jaar, maand en dag, waarbij het jaartal met 4 cijfers wordt aangegeven.


Bedragen en aantallen

ē Bedragen en aantallen worden, waar van toepassing, afgerond op hele eenheden.

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Besluit ID-banen | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x