Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.
   

 

 

 

 

 

 

MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
- Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
- Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004
- Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid
- Besluit gelijkstelling vreemdelingen Wwb, Ioaw en Ioaz
- Besluit maatschappelijke ondersteuning
- Besluit passende arbeid schoolverlaters en academici
- Besluit SUWI
- Besluit taakuitoefening Inspectie Werk en Inkomen
- Boetebesluit socialezekerheidswetten
- Regeling financiering en verantwoording Ioaw, Ioaz en Bbz 2004
- Regeling Wwb, Ioaw en Ioaz
- Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
- Regeling statistiek Wwb, Ioaw en Ioaz 2013
- Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
- Regeling terugvordering geringe bedragen
- Regeling vaststelling gemiddeld premiepercentage voor de Werkloosheidswet dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds
- Regeling vaststelling grondslagen Ioaz
- Regeling vervallen tweede maximeringsbepaling Toeslagenwet
- Regeling vermogenswaardering Ioaz
- Reglement justitiële jeugdinrichtingen
- SZW-intrekkingsregeling 2004

Vervallen nadere regelgeving:
- Beleidsregels financieel maatregelenbeleid Abw, Ioaw en Ioaz (vervallen)
- Beleidsregels financieel maatregelenbeleid Ioaw, Ioaz, Bbz 2004 en Wwik (vervallen)
- Beleidsregels verbetertraject en zelfstandig beroep (vervallen)
- Besluit inkoop dienstverlening Arbeidsvoorzieningsorganisatie door gemeenten (vervallen)
- Besluit Inlichtingenbureau gemeenten (vervallen)
- Besluit tarieven administratieve boeten Abw, Ioaw en Ioaz (vervallen)
- Besluit uitkeringen gemeenten Ioaw en Ioaz (vervallen)
- Besluit vaststelling rekenpremie wachtgeldfondsen (vervallen)
- Besluit weigering rijksvergoeding Abw, Ioaw en Ioaz (vervallen)
- Inkomensbesluit Ioaz (vervallen)
- Maatregelenbesluit Abw, Ioaw en Ioaz (vervallen)
- Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Ioaw, Ioaz en Bbz 2004 (vervallen voor de Ioaz)
- Regeling forfaitaire percentages maatregelen Abw, Ioaw en Ioaz (vervallen)
- Regeling frauderegistratie Abw, Ioaw, Ioaz en Wik (vervallen)
- Regeling statistiek Wwb, Ioaw en Ioaz (vervallen)
- Regeling statistiek Wwb, Ioaw, Ioaz en Wik (vervallen)
- Regeling statistische gegevens Ioaw en Ioaz (vervallen)
- Regeling uitvoerings- en onderzoekskosten zelfstandigen (vervallen)
- Regeling vaststelling rekenpremies Ziektewet en wachtgeldfondsen (vervallen)
- Regeling vrijstelling verplichtingen Ioaw en Ioaz (vervallen)
- Samenwerkingsbesluit SWI (vervallen)
- Samenwerkingsregeling SWI (vervallen)
- Tijdelijk besluit gewezen zelfstandigen in de veehouderij (vervallen)
- Tijdelijk besluit samenwerking CWI (vervallen)
- Tijdelijke stimuleringsregeling samenwerkingsverband Bbz en Ioaz (vervallen)
- Uitvoeringsregeling inkoop arbeidsvoorziening door gemeenten (vervallen)

Relevante overige regelgeving:
- Regeling inkomensvoorziening voor oudere gewezen zelfstandigen in de veehouderij (vervallen)
- Regeling SUWI
- Wet werk en bijstand

 

 

Inhoudsopgave Ioaz

Hoofdstuk I Algemene bepalingen artt. 1 - 4
Hoofdstuk II De uitkering artt. 5 - 33
§ 1x De voorwaarden voor het recht op uitkering artt. 5 - 8
§ 2x De hoogte van de uitkering artt. 9 - 10
§ 3x Het geldend maken van het recht op uitkering artt. 11 - 20a
§ 3ax Bestuurlijke boeten (vervallen) artt. 20a - 20f
§ 4x De betaling van de uitkering artt. 21 - 24
§ 5x Terugvordering artt. 25 - 33
Hoofdstuk III Rechten en plichten artt. 34 - 39
Hoofdstuk IV Uitvoering, gegevensverstrekking en informatievoorziening artt. 40 - 55
§ 1x Verantwoordelijkheid voor de uitvoering artt. 40 - 43
§ 2x Inlichtingenverplichting en gegevensuitwisseling artt. 44 - 51
§ 3x Aanwijzingsbevoegdheid en gemeentelijke toezichthouders artt. 52 - 53
§ 4x Informatie artt. 54 - 55
Hoofdstuk V Financiering artt. 56 - 59i
§ 1x Vergoeding (vervallen) artt. 56 - 57
§ 2x Uitkering (vervallen) artt. 58 - 59b
§ 3x Vaststelling (vervallen) artt. 59c - 59d
§ 4x Uitvoeringskosten (vervallen) artt. 59e - 59h
§ 5x Voorzieningen art. 59i
Hoofdstuk VI Rechtsbescherming artt. 60 - 60b
Hoofdstuk VII Strafbepalingen en overgangsbepalingen artt. 61 - 63d
Hoofdstuk VIII Overgangsbepalingen x
Hoofdstuk IX Slotbepalingen artt. 64 - 69
xxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxr

Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1986-1987, 19 778.
Handelingen II 1986-1987, blz. 3542-3561, 3686.
Kamerstukken I 1986-1987, 19 778 (189, 189a, 189b, 189c).
Handelingen I 1986-1987, zie vergadering d.d. 9 juni 1987.

Geschiedenis:
Staatsblad 1995, 200Staatsblad 1995, 206Staatsblad 1995, 250Staatsblad 1995, 355Staatsblad 1995, 676Staatscourant 1995, 248Staatsblad 1995, 690Staatsblad, 1995, 691Staatsblad 1995, 696Staatsblad 1996, 134Staatscourant 1996, 42Staatsblad 1996, 248Staatscourant 1996, 121Staatsblad 1996, 619Staatscourant 1996, 247Staatsblad 1997, 96Staatsblad 1997, 162Staatsblad 1997, 178Staatsblad 1997, 197Staatsblad 1997, 193Staatscourant 1997, 119Staatsblad 1997, 465Staatsblad 1997, 510Staatsblad 1997, 760Staatscourant 1997, 244Staatsblad 1997, 660Staatsblad 1997, 789Staatsblad 1997, 794Staatscourant 1998, 60Staatsblad 1998, 203Staatsblad 1998, 278Staatsblad 1998, 290Staatsblad 1998, 412Staatscourant 1998, 126Staatscourant 1998, 242Staatsblad 1998, 742Staatsblad 1999, 185Staatscourant 1999, 122Staatscourant 1999, 243Staatsblad 1999, 564Staatsblad 1999, 595Staatsblad 2000, 40Staatscourant 2000, 123Staatsblad 2000, 286Staatsblad 2000, 383Staatsblad 2000, 496Staatsblad 2001, 23Staatsblad 2001, 67Staatscourant 2000, 244Staatsblad 2000, 571Staatsblad 2000, 628Staatsblad 2001, 109Staatsblad 2001, 225Staatscourant 2001, 122Staatsblad 2001, 426Staatsblad 2001, 481Staatsblad 2001, 568Staatsblad 2001, 625Staatscourant 2001, 243Staatsblad 2001, 692Staatsblad 2002, 235Staatscourant 2002, 125Staatscourant 2002, 241Staatsblad 2003, 56Staatscourant 2003, 56Staatsblad 2003, 298Staatscourant 2003, 119; Staatsblad 2003, 376Staatscourant 2003, 246Staatsblad 2003, 544Staatscourant 2004, 62Staatsblad 2004, 306Staatsblad 2004, 300Staatscourant 2004, 123Staatsblad 2004, 363Staatscourant 2004, 249Staatsblad 2004, 717Staatsblad 2005, 192Staatscourant 2005, 87Staatsblad 2005, 345Staatsblad 2005, 525Staatsblad 2005, 530Staatsblad 2005, 573Staatsblad 2005, 625Staatscourant 2005, 249Staatsblad 2005, 691Staatsblad 2005, 708Staatscourant 2006, 125Staatsblad 2006, 415Staatsblad 2006, 593Staatsblad 2006, 625Staatsblad 2006, 703Staatsblad 2006, 712Staatscourant 2006, 250Staatsblad 2007, 153Staatscourant 2007, 120Staatsblad 2007, 551Staatsblad 2007, 555Staatscourant 2007, 249Staatsblad 2007, 564Staatsblad 2008, 197Staatscourant 2008, 117Staatsblad 2008, 284Staatsblad 2008, 312Staatsblad 2008, 510Staatscourant 2008, 253Staatsblad 2008, 590Staatsblad 2008, 595Staatsblad 2008, 600Staatsblad 2009, 108Staatscourant 2009, 117Staatsblad 2009, 265Staatsblad 2009, 390Staatsblad 2009, 282Staatsblad 2009, 318Staatsblad 2009, 492Staatsblad 2009, 580Staatsblad 2009, 592Staatsblad 2009, 596Staatscourant 2009, 19781Staatsblad 2010, 350Staatscourant 2010, 9818Staatsblad 2010, 840Staatsblad 2010, 838Staatscourant 2010, 21363Staatsblad 2010, 867Staatsblad 2011, 288Staatscourant 2011, 10795Staatsblad 2011, 442Staatsblad 2011, 618Staatsblad 2012, 2Staatscourant 2011, 24075Staatscourant 2011, 23515Staatsblad 2011, 645Staatsblad 2011, 650Staatscourant 2012, 13143Staatsblad 2012, 361Staatsblad 2012, 657Staatsblad 2012, 462Staatsblad 2012, 463Staatscourant 2012, 26026Staatscourant 2013, 16285Staatsblad 2013, 226Staatsblad 2013, 236Staatsblad 2013, 316Staatsblad 2013, 405Staatsblad 2013, 507Staatscourant 2013, 34787Staatsblad 2013, 578Staatscourant 2014, 17205Staatsblad 2014, 227 Staatsblad 2014, 269Staatsblad 2014, 270.

 

 

WET van 11 juni 1987, Stb. 1987, 281, houdende het treffen van een inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen van wie het inkomen duurzaam minder bedraagt dan het sociaal minimum en die als gevolg daarvan het bedrijf of beroep hebben beëindigd (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen). Laatste tekstplaatsing: Stb. 1995, 206. Inwerkingtreding: 1 juli 1987.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een inkomensvoorziening te treffen voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen van wie het inkomen duurzaam minder bedraagt dan het sociaal minimum en die als gevolg daarvan het bedrijf of beroep hebben beëindigd;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  I

Algemene bepalingen

 

Art. 1. [Begripsbepalingen]  [GeschiedenisVvWMvTStb. 1995, 200versie 12 april 1995Stb. 1997, 510Stb. 2001, 625Stb. 2003, 376Stb. 2005, 192Stb. 2007, 551Stb. 2008, 600Stb. 2010, 838Stb. 2014, 270]
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b. college: het college van burgemeester en wethouders, bedoeld in artikel 11;
c. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
d. Sociale verzekeringsbank: de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
e. het Inlichtingenbureau: het Inlichtingenbureau, bedoeld in artikel 63 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
f. nettominimumloon: het nettominimumloon, bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Wet werk en bijstand;
g. vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel: een bij onherroepelijk geworden vonnis opgelegde vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel als bedoeld in het Wetboek van Strafrecht.

 

Art. 2. [Begrip gewezen zelfstandige]  [GeschiedenisVvWMvTStb. 1995, 200versie 12 april 1995Stb. 1997, 178Stb. 2000, 571Stb. 2001, 426Stb. 2005, 573Stb. 2012, 361]
-1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder gewezen zelfstandige de persoon die

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen.