MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
- Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
- Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004
- Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid
- Besluit gelijkstelling vreemdelingen Participatiewet, Ioaw en Ioaz
- Besluit SUWI
- Boetebesluit socialezekerheidswetten
- Regeling Participatiewet, Ioaw en Ioaz
- Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
- Regeling statistiek Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2015
- Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
- Regeling terugvordering geringe bedragen
- Regeling uitzondering inlichtingenplicht
- Regeling vaststelling gemiddeld premiepercentage voor de Werkloosheidswet dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds
- Regeling vaststelling grondslagen Ioaz
- Regeling vervallen tweede maximeringsbepaling Toeslagenwet
- Regeling vermogenswaardering Ioaz
- Reglement justitiële jeugdinrichtingen
- SZW-intrekkingsregeling 2004

Vervallen nadere regelgeving:
- Beleidsregels financieel maatregelenbeleid Abw, Ioaw en Ioaz (vervallen)
- Beleidsregels financieel maatregelenbeleid Ioaw, Ioaz, Bbz 2004 en Wwik (vervallen)
- Beleidsregels verbetertraject en zelfstandig beroep (vervallen)
- Besluit inkoop dienstverlening Arbeidsvoorzieningsorganisatie door gemeenten (vervallen)
- Besluit Inlichtingenbureau gemeenten (vervallen)
- Besluit maatschappelijke ondersteuning (vervallen)
- Besluit taakuitoefening Inspectie Werk en Inkomen (vervallen)
- Besluit tarieven administratieve boeten Abw, Ioaw en Ioaz (vervallen)
- Besluit uitkeringen gemeenten Ioaw en Ioaz (vervallen)
- Besluit vaststelling rekenpremie wachtgeldfondsen (vervallen)
- Besluit weigering rijksvergoeding Abw, Ioaw en Ioaz (vervallen)
- Inkomensbesluit Ioaz (vervallen)
- Maatregelenbesluit Abw, Ioaw en Ioaz (vervallen)
- Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Ioaw, Ioaz en Bbz 2004 (vervallen)
- Regeling financiering en verantwoording Ioaw, Ioaz en Bbz 2004 (vervallen)
- Regeling forfaitaire percentages maatregelen Abw, Ioaw en Ioaz (vervallen)
- Regeling frauderegistratie Abw, Ioaw, Ioaz en Wik (vervallen)
- Regeling statistiek Wwb, Ioaw en Ioaz (vervallen)
- Regeling statistiek Wwb, Ioaw, Ioaz en Wik (vervallen)
- Regeling statistische gegevens Ioaw en Ioaz (vervallen)
- Regeling uitvoerings- en onderzoekskosten zelfstandigen (vervallen)
- Regeling vaststelling rekenpremies Ziektewet en wachtgeldfondsen (vervallen)
- Regeling vrijstelling verplichtingen Ioaw en Ioaz (vervallen)
- Samenwerkingsbesluit SWI (vervallen)
- Samenwerkingsregeling SWI (vervallen)
- Tijdelijk besluit gewezen zelfstandigen in de veehouderij (vervallen)
- Tijdelijk besluit samenwerking CWI (vervallen)
- Tijdelijke stimuleringsregeling samenwerkingsverband Bbz en Ioaz (vervallen)
- Uitvoeringsregeling inkoop arbeidsvoorziening door gemeenten (vervallen)

Relevante overige regelgeving:
- Participatiewet
- Regeling inkomensvoorziening voor oudere gewezen zelfstandigen in de veehouderij (vervallen)
- Regeling SUWI

 

 

Inhoudsopgave Ioaz

Hoofdstuk I Algemene bepalingen artt. 1 - 4
Hoofdstuk II De uitkering artt. 5 - 33
§ 1x De voorwaarden voor het recht op uitkering artt. 5 - 8
§ 2x De hoogte van de uitkering artt. 9 - 10
§ 3x Het geldend maken van het recht op uitkering artt. 11 - 20a
§ 3ax Bestuurlijke boeten (vervallen) artt. 20a - 20f
§ 4x De betaling van de uitkering artt. 21 - 24
§ 5x Terugvordering artt. 25 - 33
Hoofdstuk III Rechten en plichten artt. 34 - 39
Hoofdstuk IV Uitvoering, gegevensverstrekking en informatievoorziening artt. 40 - 55
§ 1x Verantwoordelijkheid voor de uitvoering artt. 40 - 43
§ 2x Inlichtingenverplichting en gegevensuitwisseling artt. 44 - 51
§ 3x Aanwijzingsbevoegdheid en gemeentelijke toezichthouders artt. 52 - 53
§ 4x Informatie artt. 54 - 55
Hoofdstuk V Financiering artt. 56 - 59i
§ 1x Vergoeding (vervallen) artt. 56 - 57
§ 2x Uitkering (vervallen) artt. 58 - 59b
§ 3x Vaststelling (vervallen) artt. 59c - 59d
§ 4x Uitvoeringskosten (vervallen) artt. 59e - 59h
§ 5x Voorzieningen art. 59i
Hoofdstuk VI Rechtsbescherming artt. 60 - 60b
Hoofdstuk VII Strafbepalingen en overgangsbepalingen artt. 61 - 63e
Hoofdstuk VIII Overgangsbepalingen x
Hoofdstuk IX Slotbepalingen artt. 64 - 69
xxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxr

Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1986-1987, 19 778.
Handelingen II 1986-1987, blz. 3542-3561, 3686.
Kamerstukken I 1986-1987, 19 778 (189, 189a, 189b, 189c).
Handelingen I 1986-1987, zie vergadering d.d. 9 juni 1987.

Geschiedenis:
Staatsblad 1995, 200Staatsblad 1995, 206Staatsblad 1995, 250Staatsblad 1995, 355Staatsblad 1995, 676Staatscourant 1995, 248Staatsblad 1995, 690Staatsblad, 1995, 691Staatsblad 1995, 696Staatsblad 1996, 134Staatscourant 1996, 42Staatsblad 1996, 248Staatscourant 1996, 121Staatsblad 1996, 619Staatscourant 1996, 247Staatsblad 1997, 96Staatsblad 1997, 162Staatsblad 1997, 178Staatsblad 1997, 197Staatsblad 1997, 193Staatscourant 1997, 119Staatsblad 1997, 465Staatsblad 1997, 510Staatsblad 1997, 760Staatscourant 1997, 244Staatsblad 1997, 660Staatsblad 1997, 789Staatsblad 1997, 794Staatscourant 1998, 60Staatsblad 1998, 203Staatsblad 1998, 278Staatsblad 1998, 290Staatsblad 1998, 412Staatscourant 1998, 126Staatscourant 1998, 242Staatsblad 1998, 742Staatsblad 1999, 185Staatscourant 1999, 122Staatscourant 1999, 243Staatsblad 1999, 564Staatsblad 1999, 595Staatsblad 2000, 40Staatscourant 2000, 123Staatsblad 2000, 286Staatsblad 2000, 383Staatsblad 2000, 496Staatsblad 2001, 23Staatsblad 2001, 67Staatscourant 2000, 244Staatsblad 2000, 571Staatsblad 2000, 628Staatsblad 2001, 109Staatsblad 2001, 225Staatscourant 2001, 122Staatsblad 2001, 426Staatsblad 2001, 481Staatsblad 2001, 568Staatsblad 2001, 625Staatscourant 2001, 243Staatsblad 2001, 692Staatsblad 2002, 235Staatscourant 2002, 125Staatscourant 2002, 241Staatsblad 2003, 56Staatscourant 2003, 56Staatsblad 2003, 298Staatscourant 2003, 119; Staatsblad 2003, 376Staatscourant 2003, 246Staatsblad 2003, 544Staatscourant 2004, 62Staatsblad 2004, 306Staatsblad 2004, 300Staatscourant 2004, 123Staatsblad 2004, 363Staatscourant 2004, 249Staatsblad 2004, 717Staatsblad 2005, 192Staatscourant 2005, 87Staatsblad 2005, 345Staatsblad 2005, 525Staatsblad 2005, 530Staatsblad 2005, 573Staatsblad 2005, 625Staatscourant 2005, 249Staatsblad 2005, 691Staatsblad 2005, 708Staatscourant 2006, 125Staatsblad 2006, 415Staatsblad 2006, 593Staatsblad 2006, 625Staatsblad 2006, 703Staatsblad 2006, 712Staatscourant 2006, 250Staatsblad 2007, 153Staatscourant 2007, 120Staatsblad 2007, 551Staatsblad 2007, 555Staatscourant 2007, 249Staatsblad 2007, 564Staatsblad 2008, 197Staatscourant 2008, 117Staatsblad 2008, 284Staatsblad 2008, 312Staatsblad 2008, 510Staatscourant 2008, 253Staatsblad 2008, 590Staatsblad 2008, 595Staatsblad 2008, 600Staatsblad 2009, 108Staatscourant 2009, 117Staatsblad 2009, 265Staatsblad 2009, 390Staatsblad 2009, 282Staatsblad 2009, 318Staatsblad 2009, 492Staatsblad 2009, 580Staatsblad 2009, 592Staatsblad 2009, 596Staatscourant 2009, 19781Staatsblad 2010, 350Staatscourant 2010, 9818Staatsblad 2010, 840Staatsblad 2010, 838Staatscourant 2010, 21363Staatsblad 2010, 867Staatsblad 2011, 288Staatscourant 2011, 10795Staatsblad 2011, 442Staatsblad 2011, 618Staatsblad 2012, 2Staatscourant 2011, 24075Staatscourant 2011, 23515Staatsblad 2011, 645Staatsblad 2011, 650Staatscourant 2012, 13143Staatsblad 2012, 361Staatsblad 2012, 657Staatsblad 2012, 462Staatsblad 2012, 463Staatscourant 2012, 26026Staatscourant 2013, 16285Staatsblad 2013, 226Staatsblad 2013, 236Staatsblad 2013, 316Staatsblad 2013, 405Staatsblad 2013, 507Staatscourant 2013, 34787Staatsblad 2013, 578Staatscourant 2014, 17205Staatsblad 2014, 227 Staatsblad 2014, 269Staatsblad 2014, 270Staatsblad 2014, 364Staatsblad 2014, 442Staatsblad 2014, 504Staatsblad 2014, 494Staatscourant 2014, 37061 Staatscourant 2015, 17279 Staatscourant 2015, 17449Staatsblad 2015, 451Staatsblad 2015, 464Staatscourant 2015, 44616 Staatscourant 2015, 45265Staatsblad 2016, 173Staatscourant 2016, 32586Staatsblad 2016, 318 Staatsblad 2016, 471Staatscourant 2016, 67596Staatsblad 2017, 78Staatscourant 2017, 36285 Staatscourant 2017, 68641Staatsblad 2017, 484Staatsblad 2018, 38Staatscourant 2018, 28171Staatsblad 2018, 247Staatsblad 2018, 424Staatscourant 2018, 67779Staatscourant 2019, 31612Staatscourant 2019, 65478Staatsblad 2020, 76.

 

 

WET van 11 juni 1987, Stb. 1987, 281, houdende het treffen van een inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen van wie het inkomen duurzaam minder bedraagt dan het sociaal minimum en die als gevolg daarvan het bedrijf of beroep hebben beëindigd (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen). Laatste tekstplaatsing: Stb. 1995, 206. Inwerkingtreding: 1 juli 1987.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een inkomensvoorziening te treffen voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen van wie het inkomen duurzaam minder bedraagt dan het sociaal minimum en die als gevolg daarvan het bedrijf of beroep hebben beëindigd;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  I

Algemene bepalingen

 

Art. 1. [Begripsbepalingen]  [GeschiedenisVvWMvTStb. 1995, 200versie 12 april 1995Stb. 1997, 510Stb. 2001, 625Stb. 2003, 376Stb. 2005, 192Stb. 2007, 551Stb. 2008, 600Stb. 2010, 838Stb. 2014, 270Stb. 2017, 78 + bis]
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b. college: het college van burgemeester en wethouders, bedoeld in artikel 11;
c. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
d. Sociale verzekeringsbank: de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
e. het Inlichtingenbureau: het Inlichtingenbureau, bedoeld in artikel 63 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
f. nettominimumloon: het nettominimumloon, bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Participatiewet;
g. vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel: een bij onherroepelijk geworden vonnis opgelegde vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel als bedoeld in het Wetboek van Strafrecht;
h. uitreiziger: persoon ten aanzien van wie op grond van een melding van de opsporingsdiensten of inlichtingen- en veiligheidsdiensten, gericht aan het college, is gebleken dat het gegronde vermoeden bestaat dat deze persoon zich buiten Nederland bevindt met het doel om zich aan te sluiten bij een organisatie die is geplaatst op de lijst van organisaties, bedoeld in artikel 14, vierde lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap.

 

Art. 2. [Begrip gewezen zelfstandige]  [GeschiedenisVvWMvTStb. 1995, 200versie 12 april 1995Stb. 1997, 178Stb. 2000, 571Stb. 2001, 426Stb. 2005, 573Stb. 2012, 361]      [Jurisprudentie: 05a, 07a, 08a, 10a, 15a, 15b]
-1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder gewezen zelfstandige de persoon die voor de voorziening in het bestaan was aangewezen op arbeid in het eigen bedrijf of beroep en die:
1º. de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, nog niet heeft bereikt; en
2º. na het bereiken van de leeftijd van 55 jaar het bedrijf of beroep heeft beëindigd.
-2. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt met de gewezen zelfstandige gelijkgesteld de partner in de zin van artikel 3.78 van de Wet inkomstenbelasting 2001 die voldoet aan het bepaalde in het eerste lid.
-3. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt mede als gewezen zelfstandige aangemerkt de persoon die voldoet aan het bepaalde in het eerste of tweede lid en die met anderen het bedrijf of beroep heeft uitgeoefend in de vorm van een maatschap, een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap, indien:
1º. de volledige zeggenschap in het bedrijf of beroep alleen of met die anderen werd uitgeoefend; en
2º. de financiële risico’s van het bedrijf of beroep alleen of met die anderen werden gedragen.
-4. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt mede als gewezen zelfstandige aangemerkt de persoon die voldoet aan het bepaalde in het eerste of tweede lid en die, anders dan als werknemer in de zin van de Werkloosheidswet, het bedrijf of beroep heeft uitgeoefend in de vorm van een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap.
-5. De gewezen zelfstandige was aangewezen op arbeid in het eigen bedrijf of beroep indien werd voldaan aan het urencriterium, bedoeld in artikel 3.6 van de Wet inkomstenbelasting 2001.

 

Art. 3. [Geregistreerd partnerschap; gezamenlijke huidhouding]  [GeschiedenisVvWMvTStb. 1995, 200versie 12 april 1995Stb. 1997, 660 + bisStb. 2003, 544Stb. 2009, 596Stb. 2014, 442]      [Jurisprudentie: 03a, 04a, 04b, 07a, 12a]
-1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt gelijkgesteld met:
a. echtgenoot: geregistreerde partner;
b. echtgenoten: geregistreerde partners;
c. gehuwd: als partner geregistreerd;
d. gehuwde: als partner geregistreerde.
-2. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt:
a. als echtgenoot aangemerkt degene die niet duurzaam gescheiden leeft van de gewezen zelfstandige met wie hij gehuwd is;
b. als echtgenoot mede aangemerkt de niet met de gewezen zelfstandige gehuwde persoon met wie de gewezen zelfstandige een gezamenlijke huishouding voert, tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste graad of een bloedverwant in de tweede graad indien er bij één van de bloedverwanten in de tweede graad sprake is van zorgbehoefte.
-3. Van een gezamenlijke huishouding is sprake indien twee meerderjarigen hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben en zij blijk geven zorg te dragen voor elkaar door middel van het leveren van een bijdrage in de kosten van de huishouding dan wel anderszins.
-4. Een gezamenlijke huishouding wordt in ieder geval aanwezig geacht als de belanghebbenden hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning en:
a. zij met elkaar gehuwd zijn geweest of eerder voor de toepassing van deze wet daarmee gelijk zijn gesteld;
b. uit hun relatie een kind is geboren of erkenning heeft plaatsgevonden van een kind van de één door de ander;
c. zij zich wederzijds verplicht hebben tot een bijdrage aan de huishouding krachtens een geldend samenlevingscontract; of
d. zij op grond van een registratie worden aangemerkt als een gezamenlijke huishouding die naar aard en strekking overeenkomt met de gezamenlijke huishouding, bedoeld in het derde lid.
-5. Bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld welke registraties, en gedurende welk tijdvak, in aanmerking worden genomen voor de toepassing van het vierde lid, onderdeel d. [Bargh98]
-6. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld ten aanzien van hetgeen wordt verstaan onder het blijk geven zorg te dragen voor een ander, zoals bedoeld in het derde lid.
-7. Onder bloedverwant in de eerste graad als bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, wordt mede verstaan een meerderjarig aangehuwd kind of een meerderjarig voormalig pleegkind van de ongehuwde meerderjarige.
-8. Onder voormalig pleegkind als bedoeld in het zevende lid wordt verstaan een pleegkind voor wie de ongehuwde meerderjarige een pleegvergoeding ontving of ontvangt op grond van de Wet op de jeugdzorg of de Jeugdwet of kinderbijslag ontving op grond van de Algemene Kinderbijslagwet.

 

Art. 3a. [Uitbreiding begrip gegevens]  [GeschiedenisStb. 1995, 200 + bisversie 12 april 1995Stb. 2013, 405Stb. 2018, 247]
In hoofdstuk IV van deze wet ¹ en de daarop berustende bepalingen wordt onder gegevens mede verstaan persoonsgegevens als bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming.

1. Volgens de redactie dient "van deze wet" te vervallen.

 

Art. 4. [Begrippen alleenstaande gewezen zelfstandige en kind]  [GeschiedenisVvWMvTStb. 1995, 200 + bisversie 12 april 1995Stb. 1995, 691Stb. 1997, 660Stb. 2003, 544Stb. 2009, 596Stb. 2010, 838]
-1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. alleenstaande gewezen zelfstandige: de niet gehuwde dan wel duurzaam gescheiden levende gewezen zelfstandige die niet een gezamenlijke huishouding voert als bedoeld in artikel 3, derde lid, tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste graad of een bloedverwant in de tweede graad indien er bij één van de bloedverwanten in de tweede graad sprake is van zorgbehoefte;
b. kind: het kind jonger dan 18 jaar dat niet als eigen kind, aangehuwd kind of pleegkind tot het huishouden van een ander dan de gewezen zelfstandige behoort en voor wie aan de gewezen zelfstandige op grond van artikel 18 van de Algemene Kinderbijslagwet kinderbijslag wordt betaald, zal worden betaald of zou worden betaald indien artikel 7, tweede lid, van die wet niet van toepassing zou zijn.
-2. Onder bloedverwant in de eerste graad als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, wordt mede verstaan een meerderjarig aangehuwd kind of een meerderjarig voormalig pleegkind van de gewezen zelfstandige.

 

Art. 4a. [Begrippen arbeidsinschakeling, sociale activering en startkwalificatie]  [GeschiedenisStb. 2003, 376Stb. 2007, 564Stb. 2008, 590 + bisStb. 2008, 595Stb. 2011, 650Stb. 2014, 270]
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. arbeidsinschakeling: het verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een voorziening als bedoeld in artikel 34, eerste lid, onderdeel a;
b. sociale activering: het verrichten van onbeloonde maatschappelijk zinvolle activiteiten gericht op arbeidsinschakeling of, als arbeidsinschakeling nog niet mogelijk is, op zelfstandige maatschappelijke participatie;
c. startkwalificatie: een diploma van een opleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel b tot en met e, van de Wet educatie en beroepsonderwijs of een diploma hoger algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in artikel 7 onderscheidenlijk 8 van de Wet op het voortgezet onderwijs.

 

Art. 4b. [Medisch urenbeperkt]  [GeschiedenisStb. 2014, 270Stb. 2017, 484]
-1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder medisch urenbeperkt verstaan: als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte, gebreken, zwangerschap of bevalling voor een geringer aantal uren belastbaar zijn dan de normale arbeidsduur, bedoeld in artikel 12, derde lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.
-2. Het college kan:
a. ambtshalve vaststellen of een persoon die een uitkering op grond van deze wet ontvangt medisch urenbeperkt is;
b. op schriftelijke aanvraag van een persoon die een uitkering op grond van deze wet ontvangt, vaststellen of hij medisch urenbeperkt is.
-3. Een aanvraag als bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, kan slechts eenmaal per twaalf maanden worden ingediend.
-4. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verricht voor het college de werkzaamheden ten behoeve van de vaststelling of een persoon die een uitkering op grond van deze wet ontvangt medisch urenbeperkt is en adviseert het college hierover.

 

 

HOOFDSTUK  II

De uitkering

 

§ 1.  De voorwaarden voor het recht op uitkering

 

Art. 5. [Kring rechthebbenden; nettogrondslagen]  [GeschiedenisVvWMvTStb. 1995, 200 + bis + bisversie 12 april 1995Stcrt. 1995, 248Stcrt. 1996, 42Stcrt. 1996, 121Stcrt. 1996, 247Stcrt. 1997, 119Stcrt. 1997, 244Stcrt. 1998, 60Stcrt. 1998, 126 + bisStcrt. 1998, 242Stcrt. 1999, 122Stcrt. 1999, 243Stcrt. 2000, 123Stcrt. 2000, 244Stcrt. 2001, 122Stcrt. 2001, 243Stcrt. 2002, 125Stcrt. 2002, 241Stcrt. 2003, 56Stcrt. 2003, 119Stcrt 2003, 246Stcrt. 2004, 62Stcrt. 2004, 123Stcrt. 2004, 249Stb. 2005, 192Stcrt. 2005, 87Stcrt. 2005, 249Stcrt. 2006, 125Stb. 2006, 703Stcrt. 2006, 250Stcrt. 2007, 120Stcrt. 2007, 249Stcrt. 2008, 117Stcrt. 2008, 253Stcrt. 2009, 117Stcrt. 2009, 19781Stcrt. 2010, 9818Stcrt. 2010, 21363Stb. 2010, 867Stcrt. 2011, 10795Stcrt. 2011, 24075Stcrt. 2012, 13143Stcrt. 2012, 26026Stcrt. 2013, 16285Stb. 2013, 236Stcrt. 2013, 34787Stcrt. 2014, 17205Stb. 2014, 227Stb. 2014, 269Stb. 2014, 364Stb. 2014, 504 + bis + bisStcrt. 2014, 3706Stcrt. 2015, 17279 Stcrt. 2015, 17449Stb. 2015, 464Stcrt. 2015, 44616Stcrt. 2016, 32586 Stcrt. 2016, 67596Stcrt. 2017, 36285Stcrt. 2017, 68641Stcrt. 2018, 28171Stb. 2018, 424Stcrt. 2018, 67779Stcrt. 2019, 31612Stcrt. 2019, 65478]      [Jurisprudentie: 04a, 04b, 04c, 04d, 05a, 05b, 07a, 08a, 09a, 09b, 10a, 10b, 14a]
-1. Recht op uitkering hebben, indien het inkomen per maand na het beëindigen van het bedrijf of beroep minder bedraagt dan de overeenkomstig het vierde lid vastgestelde grondslag en indien aan de in het tweede of derde lid genoemde voorwaarden wordt voldaan:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.