WET van 12 april 1995, Stb. 1995, 200, houdende invoering van een nieuwe Algemene bijstandswet (Invoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet) (wijzigt artt. 1, 2, 3, 5 (2x), 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60 (2x), 62 en 63 Ioaz)

BESCHIKKING van de Minister van Justitie van 18 april 1995, Stb. 1995, 206, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de Wet van 12 april 1995, Stb. 1995, 200 (t.a.v. art. 57 IHABW)

WET van 26 april 1995, Stb. 1995, 250, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht alsmede nadere aanpassing van een aantal wetten aan de Algemene wet bestuursrecht (Leemtewet Awb) (wijzigt art. 12 Ioaz)

WET van 10 juli 1995, Stb. 1995, 355, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en andere wetten in verband met de afschaffing van de verplichtingen om advies te vragen over algemene beleidsvoornemens van de rijksoverheid, waaronder regelgeving, en het stellen van een dwingende termijn aan advisering (afschaffing adviesverplichtingen) (wijzigt art. 55 Ioaz)

WET van 14 december 1995, Stb. 1995, 676, houdende nieuwe bepalingen voor een tegemoetkoming in de studiekosten (Wet tegemoetkoming studiekosten) (wijzigt art. 45 Ioaz)

REGELING van 19 december 1995, Stcrt. 1995, 248, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 januari 1996 (wijzigt artt. 5 en 8 Ioaz)

WET van 21 december 1995, Stb. 1995, 690, tot regeling van een verzekering voor nabestaanden (Algemene nabestaandenwet) (wijzigt artt. 20f en 48 Ioaz)

WET van 21 december 1995, Stb. 1995, 691, tot nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten (technische verbeteringen in verband met de wetten TAV, TBA en TZ, alsmede enige andere wijzigingen) (wijzigt artt. 4, 25, 26, 29, 32, 36, 48, 49, 63 en 64a Ioaz)

WET van 21 december 1995, Stb. 1995, 696, tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en enkele andere wetten (wijzigt art. 23 Ioaz)

WET van 8 februari 1996, Stb. 1996, 134, tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met loondoorbetaling door de werkgever bij ziekte van de werknemer (Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte) (wijzigt art. 10 Ioaz)

REGELING van 27 maart 1996, Stcrt. 1996, 42, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 maart 1996 (wijzigt art. 5 Ioaz)

WET van 25 april 1996, Stb. 1996, 248, tot wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de nadere vaststelling van een stelsel van administratieve sancties, alsook tot wijziging van de daarin vervatte regels tot terugvordering van ten onrechte betaalde uitkeringen en de invordering daarvan (Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid) (wijzigt artt. 13, 17, 20, 20a, 20b, 20c, 20d, 20e, 20f, 25, 25a, 25i, 27, 28, 29, 32, 33, 51, 57, 59, 60a, 62 en 62a Ioaz)

REGELING van 26 juni 1996, Stcrt. 1996, 121, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 juli 1996 (wijzigt art. 5 Ioaz)

WET van 29 november 1996, Stb. 1996, 619, tot invoering van de Arbeidsvoorzieningswet 1996 (Invoeringswet Arbeidsvoorzieningswet 1996) (wijzigt artt. 34, 51 en 59a (2x) Ioaz)

REGELING van 17 december 1996, Stcrt. 1996, 247, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 januari 1997 (wijzigt artt. 5 en 8 Ioaz)

WET van 26 februari 1997, Stb. 1997, 96, houdende invoering van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997) (wijzigt artt. 20f en 34 Ioaz)

WET van 10 april 1997, Stb. 1997, 162, tot aanpassing van een aantal wetten in verband met de privatisering van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds (Aanpassingswet privatisering ABP) (wijzigt art. 45 Ioaz)

WET van 24 april 1997, Stb. 1997, 178, houdende overgangs- en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen) (wijzigt artt. 2, 6 en 48 Ioaz)

WET van 24 april 1997, Stb. 1997, 197, houdende nieuwe regels over het verstrekken van huursubsidies (Huursubsidiewet) (wijzigt art. 45 Ioaz)

WET van 2 mei 1997, Stb. 1997, 193, tot wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de preventie en bestrijding van armoede en van sociale uitsluiting (wijzigt artt. 13, 20 (2x), 20a, 41 en 45 Ioaz)

REGELING van 24 juni 1997, Stcrt. 1997, 119, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 juli 1997 (wijzigt art. 5 Ioaz)

WET van 11 september 1997, Stb. 1997, 465, houdende nieuwe regeling inzake de sociale werkvoorziening (Wet sociale werkvoorziening) (wijzigt art. 35 Ioaz)

WET van 6 november 1997, Stb. 1997, 510, tot aanpassing van bijzondere wetten aan de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet derde tranche Awb I) (wijzigt artt. 1, 16, 34 en 43 Ioaz)

WET van 4 december 1997, Stb. 1997, 760, houdende regeling voor de totstandkoming van een gemeentelijk werkfonds voor voorzieningen ter bevordering van de toetreding tot het arbeidsproces van langdurig werklozen en jongeren (Wet inschakeling werkzoekenden) (wijzigt artt. 20 en 35 Ioaz)

REGELING van 16 december 1997, Stcrt. 1997, 244, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 januari 1998 (wijzigt artt. 5 en 8 Ioaz)

WET van 17 december 1997, Stb. 1997, 660, tot aanpassing van wetgeving aan de invoering van het geregistreerd partnerschap in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Aanpassingswet geregistreerd partnerschap) (wijzigt artt. 3 (2x) en 4 Ioaz)

WET van 24 december 1997, Stb. 1997, 789, tot nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende wijziging/intrekking van de Wet Werkloosheidsvoorziening, eenvormige definiëring van de term gezamenlijke huishouding en technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1997) (wijzigt artt. 11, 20f, 25b, 35, 48 (2x), 59a en 60b Ioaz)

WET van 24 december 1997, Stb. 1997, 794, houdende aanpassing van een aantal wetten in verband met de invoering van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Aanpassingswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen) (wijzigt artt. 10 en 20f Ioaz)

REGELING van 25 maart 1998, Stcrt. 1998, 60, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 april 1998 (wijzigt art. 5 Ioaz)

WET van 26 maart 1998, Stb. 1998, 203, tot wijziging van de Vreemdelingenwet en enige andere wetten teneinde de aanspraak van vreemdelingen jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en vergunningen te koppelen aan het rechtmatig verblijf van de vreemdeling in Nederland ["Koppelingswet", red.] (wijzigt art. 6 Ioaz)

WET van 9 april 1998, Stb. 1998, 278, houdende wijziging van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Toeslagenwet, de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Kinderbijslagwet, de Algemene nabestaandenwet, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten met betrekking tot terugvordering en verhaal (terugvordering en verhaal in verband met herziening van het debiteurenbeleid) (wijzigt artt. 25c (2x) en 28 Ioaz)

WET van 23 april 1998, Stb. 1998, 290, houdende vaststelling van nieuwe regels met betrekking tot de (re)integratie van arbeidsgehandicapten (Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten) (wijzigt artt. 37, 38 en 59a Ioaz)

WET van 11 juni 1998, Stb. 1998, 412, tot wijziging van de Ziektewet, de WAO, de WW en enkele andere wetten in verband met het wegnemen van belemmeringen in sociale verzekeringswetten bij het opnemen van onbetaald verlof (wijzigt art. 6 Ioaz)

REGELING van 3 juli 1998, Stcrt. 1998, 126, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 juli 1998 (wijzigt art. 5 (2x) Ioaz)

REGELING van 15 december 1998, Stcrt. 1998, 242, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 januari 1999 (wijzigt art. 5 Ioaz)

WET van 24 december 1998, Stb. 1998, 742, tot nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1998) (wijzigt artt. 20 (2x), 20a, 20f (2x), 34, 43 en 48 Ioaz)

WET van 27 maart 1999, Stb. 1999, 185, tot wijziging van de Ziekenfondswet, de Wet tarieven gezondheidszorg en de Wet ziekenhuisvoorzieningen in verband met wijzigingen in de taak, samenstelling en werkwijze van de in die wetten geregelde bestuursorganen, alsmede wijziging van andere wetten in verband daarmee (uitvoeringsorganen volksgezondheid) (wijzigt artt. 45 en 48 Ioaz)

REGELING van 28 juni 1999, Stcrt. 1999, 122, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 juli 1999 (wijzigt art. 5 Ioaz)

REGELING van 7 december 1999, Stcrt. 1999, 243, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 januari 2000 (wijzigt artt. 5 en 8 Ioaz)

WET van 15 december 1999, Stb. 1999, 564, houdende verbetering van een aantal wetten (Veegwet SZW 1999) (wijzigt artt. 42, 51, 59a en 64a Ioaz)

WET van 22 december 1999, Stb. 1999, 595, tot wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met het uitsluiten van het recht op een socialeverzekeringsuitkering bij vrijheidsontneming en het openstellen van socialezekerheidsregelingen in die gevallen waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt (Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden) (wijzigt art. 6 Ioaz)

WET van 20 januari 2000, Stb. 2000, 40, tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en andere wetten met het oog op de opneming in het Wetboek van Strafrecht van eenvormige strafbepalingen inzake het verstrekken van onware gegevens en het nalaten te voldoen aan wettelijke verplichtingen om tijdig gegevens te verstrekken (concentratie strafbaarstelling frauduleuze gedragingen) (wijzigt artt. 61 (2x), 62 (2x) en 63 (2x) Ioaz)

REGELING van 26 juni 2000, Stcrt. 2000, 123, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 juli 2000 (wijzigt art. 5 Ioaz)

WET van 29 juni 2000, Stb. 2000, 286, houdende intrekking van de Wet op de studiefinanciering en vervanging door de Wet studiefinanciering 2000 (Wet studiefinanciering 2000) (wijzigt art. 45 Ioaz)

WET van 27 september 2000, Stb. 2000, 383, houdende nieuwe regels voor de financiering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Wet financiering Abw, Ioaw en Ioaz) (wijzigt artt. 52, 56, 57 (2x), 58 en 59 (2x) Ioaz)

WET van 23 november 2000, Stb. 2000, 496, tot invoering van de Vreemdelingenwet 2000 en daarmee verband houdende wijziging van diverse wetten alsmede intrekking van de Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf (Invoeringswet Vreemdelingenwet 2000) (wijzigt artt. 6 (2x), 45 en 48 Ioaz)

WET van 13 december 2000, Stb. 2001, 23 en 23V, tot wijziging van de Ziekenfondswet en enige andere wetten in verband met de instelling van een onafhankelijk College van toezicht op de zorgverzekeringen (instelling College van toezicht op de zorgverzekeringen) (wijzigt artt. 45 en 48 Ioaz)

WET van 13 december 2000, Stb. 2001, 67, houdende wijziging van enige wetten teneinde de aanspraak jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen en uitkeringen afhankelijk te maken van het in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens opgenomen gegeven omtrent het adres van een ingezetene (voegt art. 17a Ioaz in)

REGELING van 13 december 2000, Stcrt. 2000, 244, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 januari 2001 (wijzigt artt. 5 en 8 Ioaz)

WET van 14 december 2000, Stb. 2000, 571, houdende aanpassingswet Wet inkomstenbelasting 2001 [Aanpassingswet Wet inkomstenbelasting 2001, red.] (wijzigt artt. 2, 49 en 50 Ioaz)

WET van 21 december 2000, Stb. 2000, 628, houdende nieuwe regeling voor verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds (Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000) (wijzigt art. 45 Ioaz)

WET van 12 februari 2001, Stb. 2001, 109, tot wijziging van de Abw, de Ioaw en de Ioaz in verband met het verruimen van de mogelijkheid tot tijdelijke ontheffing van de sollicitatieverplichting ten behoeve van deelnemers aan socialeactiveringsactiviteiten (voegt art. 37a Ioaz in)

WET van 26 april 2001, Stb. 2001, 225, houdende intrekking van de Wet tegemoetkoming studiekosten en vervanging door de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten) (wijzigt art. 45 Ioaz)

REGELING van 26 juni 2001, Stcrt. 2001, 122, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 juli 2001 (wijzigt art. 5 Ioaz)

WET van 14 september 2001, Stb. 2001, 426, tot wijziging van de Abw in verband met het vrijlaten van de individuele uitkeringen in het kader van de tegoeden Tweede Wereldoorlog, alsmede wijziging van de Abw, de Ioaw, de Ioaz en de Wik in verband met een aantal andere technische aanpassingen (wijzigt artt. 2 en 45 Ioaz)

WET van 27 september 2001, Stb. 2001, 481, tot aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Aanpassingswet euro) (wijzigt art. 20a Ioaz)

WET van 16 november 2001, Stb. 2001, 568, tot vaststelling van regels voor overgangs-, en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet arbeid en zorg (Invoeringswet arbeid en zorg) (wijzigt art. 20f Ioaz)

WET van 29 november 2001, Stb. 2001, 625, tot invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) (wijzigt artt. 1, 11a, 13, 14, 16, 16a, 17, 18, 19, 20, 20a, 20f, 25c, 26, 34, 35, 42, 43, 45, 48, 49, 52 en 54 Ioaz)

REGELING van 11 december 2001, Stcrt. 2001, 243, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 januari 2002 (wijzigt artt. 5 en 8 Ioaz)

WET van 20 december 2001, Stb. 2001, 692, houdende enkele wijzigingen in wetten op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetten 2001) (wijzigt artt. 11a, 16 (2x) en 16a (2x) Ioaz)

WET van 18 april 2002, Stb. 2002, 235, tot wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen teneinde de mogelijkheid tot stand te brengen dat bij algemene maatregel van bestuur categorieën van gewezen zelfstandigen worden aangewezen die zijn vrijgesteld van de voorwaarden voor het recht op uitkering (voegt art. 5a Ioaz in)

REGELING van 1 juli 2002, Stcrt. 2002, 125, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 juli 2002 (wijzigt art. 5 Ioaz)

REGELING van 11 december 2002, Stcrt. 2002, 241, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 januari 2003 (wijzigt artt. 5 en 8 Ioaz)

WET van 6 februari 2003, Stb. 2003, 56, houdende aanpassing van enkele wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur [Aanpassingswet Wet dualisering gemeentebestuur, red.] (wijzigt art. 52 Ioaz)

REGELING van 19 maart 2003, Stcrt. 2003, 56, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 april 2003 (wijzigt art. 5 Ioaz)

WET van 22 mei 2003, Stb. 2003, 298, tot wijziging van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen met betrekking tot scholingsmogelijkheden voor uitkeringsgerechtigden (wijzigt art. 37 Ioaz)

REGELING van 24 juni 2003, Stcrt. 2003, 119, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 juli 2003 (wijzigt art. 5 Ioaz)

WET van 9 oktober 2003, Stb. 2003, 376, houdende invoering van de Wet werk en bijstand (Invoeringswet Wet werk en bijstand) (wijzigt artt. 1, 4a, 6, 13, 14, 18, 20, 34, 35, 36, 37, 37a, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59a, 59b, 59c, 59d, 59e, 59f, 59g, 59h en 59i Ioaz)

REGELING van 11 december 2003, Stcrt. 2003, 246, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 januari 2004 (wijzigt artt. 5 en 8 Ioaz)

WET van 19 december 2003, Stb. 2003, 544, tot wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2003) (wijzigt artt. 3, 4 en 37a Ioaz)

REGELING van 24 maart 2004, Stcrt. 2004, 62, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 april 2004 (wijzigt art. 5 Ioaz)

WET van 22 april 2004, Stb. 2004, 306, houdende regeling van de aanspraak op, de toegang tot en de bekostiging van jeugdzorg (Wet op de jeugdzorg) (wijzigt art. 6 Ioaz)

WET van 24 juni 2004, Stb. 2004, 300, tot wijziging en aanvulling van de Wet op de identificatieplicht, het Wetboek van Strafrecht, de Algemene wet bestuursrecht, de Politiewet 1993 en enige andere wetten in verband met de invoering van een identificatieplicht van burgers ten opzichte van ambtenaren van politie aangesteld voor de uitvoering van de politietaak en van toezichthouders (Wet op de uitgebreide identificatieplicht) (wijzigt art. 13 Ioaz)

REGELING van 28 juni 2004, Stcrt. 2004, 123, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 juli 2004 (wijzigt art. 5 Ioaz)

WET van 9 juli 2004, Stb. 2004, 363, houdende wijziging van de Wet werk en bijstand en enige andere wetten in verband met een aantal technische verbeteringen en het herstel van enkele omissies in de Invoeringswet Wet werk en bijstand (wijzigt artt. 6 en 59d Ioaz)

REGELING van 16 december 2004, Stcrt. 2004, 249, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 januari 2005 (wijzigt artt. 5 en 8 Ioaz)

WET van 23 december 2004, Stb. 2004, 717, tot vaststelling van een nieuwe regeling inzake inkomensvoorziening voor kunstenaars (Wet werk en inkomen kunstenaars) (wijzigt artt. 20f, 45 en 48 Ioaz)

WET van 24 maart 2005, Stb. 2005, 192, tot aanvulling van het inkomen van ouderen met een bescheiden inkomen en aanpassing berekening vakantie-uitkering voor uitkeringsgerechtigden (Wet inkomensaanvulling 2005) (wijzigt artt. 1 en 5 Ioaz)

REGELING van 27 april 2005, Stcrt. 2005, 87, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 15 april 2005 (wijzigt art. 5 Ioaz)

WET van 23 juni 2005, Stb. 2005, 345, tot wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, de Wet kinderopvang, de Huursubsidiewet en enige andere wetten (wijzigt art. 45 Ioaz)

WET van 6 oktober 2005, Stb. 2005, 525, houdende invoering van de Zorgverzekeringswet en aanpassing van overige wetten aan die wet (Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet) (wijzigt artt. 31, 45, 48 en 56 Ioaz)

WET van 6 oktober 2005, Stb. 2005, 530, tot aanpassing van bijzondere wetten aan de Wet dualisering gemeentebestuur (Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden) (wijzigt artt. 11a en 20f Ioaz)

WET van 10 november 2005, Stb. 2005, 573, houdende regels omtrent de invoering en financiering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede met betrekking tot de intrekking van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) (wijzigt artt. 2, 20f en 63 Ioaz)

WET van 1 december 2005, Stb. 2005, 625, tot wijziging van de Wet werk en bijstand en enige andere wetten in verband met het vervallen van de uitbestedingsverplichting voor reïntegratie voor gemeenten (wijzigt art. 34 Ioaz)

REGELING van 16 december 2005, Stcrt. 2005, 249, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 januari 2006 (wijzigt artt. 5 en 8 Ioaz)

WET van 22 december 2005, Stb. 2005, 691, houdende wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en enige andere wetten (wijzigt artt. 45 en 48 Ioaz)

WET van 22 december 2005, Stb. 2005, 708, tot wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2006) (wijzigt art. 10 Ioaz)

REGELING van 27 juni 2006, Stcrt. 2006, 125, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 juli 2006 (wijzigt art. 5 Ioaz)

WET van 7 juli 2006, Stb. 2006, 415, houdende regels inzake marktordening, doelmatigheid en beheerste kostenontwikkeling op het gebied van de gezondheidszorg (Wet marktordening gezondheidszorg) (wijzigt artt. 45 en 48 Ioaz)

WET van 20 november 2006, Stb. 2006, 593, houdende herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van enkele inhoudelijke wijzigingen in de Telecommunicatiewet, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Mijnbouwwet en enkele andere daarmee verbandhoudende wetten, de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001, de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997, de Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen en diverse andere wetten (Veegwet EZ 2005) (wijzigt art. 8 Ioaz)

WET van 30 november 2006, Stb. 2006, 625, houdende regels inzake inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering) (wijzigt artt. 45 en 48 Ioaz)

WET van 30 november 2006, Stb. 2006, 703, tot wijziging van enige socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2007) (wijzigt artt. 5, 5a, 6, 8, 20 en 63 Ioaz)

WET van 30 november 2006, Stb. 2006, 712, houdende regels inzake de financiering bij uitvoering van socialezekerheidswetten door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en inzake voorschotverstrekking op grond van de Wet werk en bijstand (wijzigt art. 40 Ioaz)

REGELING van 16 december 2005, Stcrt. 2006, 250, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 januari 2007 (wijzigt artt. 5 en 8 Ioaz)

WET van 22 maart 2007, Stb. 2007, 153, houdende regels omtrent een basisregister van ondernemingen en rechtspersonen (Handelsregisterwet 2007) (wijzigt art. 45 Ioaz)

REGELING van 19 juni 2007, Stcrt. 2007, 120, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 juli 2007 (wijzigt art. 5 Ioaz)

WET van 29 november 2007, Stb. 2007, 551, houdende wijziging van een aantal wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2008) (wijzigt artt. 1, 11, 11a, 12, 13, 14, 15, 16, 16a, 17, 17a, 19, 20, 20a, 20b, 20c, 20d, 20e, 20f, 21, 25, 25a, 25b, 25c, 27, 28, 34, 36, 37, 37a, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 52, 53, 53a, 54, 55, 56, 57, 59d, 59f (2x), 59h, 59i en 62a Ioaz)

WET van 12 december 2007, Stb. 2007, 555, houdende wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet werk en bijstand, de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met eenmalige gegevensuitvraag aan burgers (Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen) (wijzigt artt. 11a, 13, 14, 44, 45 en 48 Ioaz)

REGELING van 19 december 2007, Stcrt. 2007, 249, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 januari 2008 (wijzigt artt. 5 en 8 Ioaz)

WET van 20 december 2007, Stb. 2007, 564, tot wijziging van de Wet sociale werkvoorziening in verband met een betere realisering van de met die wet beoogde doelen (wijzigt artt. 4a, 14 en 37a Ioaz)

WET van 29 mei 2008, Stb. 2008, 197, tot wijziging van diverse wetten in verband met het aantreden van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie en diverse andere wijzigingen (wijzigt art. 45 Ioaz)

REGELING van 13 juni 2008, Stcrt. 2008, 117, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 juli 2008 (wijzigt art. 5 Ioaz)

WET van 3 juli 2008, Stb. 2008, 312, tot wijziging van de Financiële-verhoudingswet en enkele andere wetten in verband met het stellen van nadere regels over uitkeringen uit de algemene fondsen en over specifieke uitkeringen (wijzigt artt. 54, 55, 59c en 59d Ioaz)

WET van 10 juli 2008, Stb. 2008, 284, tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen om gemeenten meer zekerheid te geven dat mensen met een kleine kans op inschakeling in het arbeidsproces met behoud van uitkering gedurende maximaal twee jaar onbeloonde additionele werkzaamheden kunnen verrichten (wijzigt art. 38 Ioaz)

WET van 4 december 2008, Stb. 2008, 510, tot wijziging van enkele socialezekerheidswetten teneinde de Sociale verzekeringsbank en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de mogelijkheid te geven om van terugvordering af te zien door medewerking aan voorstellen tot schuldregeling (wijzigt art. 25a Ioaz)

REGELING van 22 december 2008, Stcrt. 2008, 253, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 januari 2009 (wijzigt artt. 5 en 8 Ioaz)

WET van 29 december 2008, Stb. 2008, 590, houdende regels met betrekking tot participatieplaatsen en loonkostensubsidies (Wet stimulering arbeidsparticipatie) (wijzigt artt. 4a (2x), 35 en 38 Ioaz)

WET van 29 december 2008, Stb. 2008, 595, tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen in verband met het opnemen van nadere bepalingen met betrekking tot de plicht tot arbeidsinschakeling van een alleenstaande ouder met een kind dat de leeftijd van 5 jaar nog niet heeft bereikt (Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders) (wijzigt artt. 4a, 37a en 38 Ioaz)

WET van 29 december 2008, Stb. 2008, 600, tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en deregulering (wijzigt artt. 1, 11a, 14, 16, 16a, 17, 20, 20a, 25c, 26, 34, 37, 45 en 48 Ioaz)

WET van 5 februari 2009, Stb. 2009, 108, tot aanpassing van enige wetten in verband met de invoering van het burgerservicenummer (Aanpassingswet burgerservicenummer) (wijzigt artt. 45, 49 en 50 Ioaz)

REGELING van 22 juni 2009, Stcrt. 2009, 117, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 juli 2009 (wijzigt art. 5 Ioaz)

WET van 25 juni 2009, Stb. 2009, 265, tot aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet vierde tranche Awb) (wijzigt artt. 20, 20a (2x), 20b, 20c, 20d, 20e, 20f, 25, 27, 28 en 60a Ioaz)

WET van 25 juni 2009, Stb. 2009, 390, tot invoering en wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (wijzigt art. 20f Ioaz)

WET van 1 juli 2009, Stb. 2009, 282, houdende bevordering duurzame arbeidsinschakeling jongeren tot 27 jaar (Wet investeren in jongeren) (wijzigt art. 48 Ioaz)

WET van 2 juli 2009, Stb. 2009, 318, tot wijziging van een aantal wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2009) (wijzigt artt. 14, 20f, 35 en 38a Ioaz)

WET van 15 oktober 2009, Stb. 2009, 492, tot intrekking van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en wijziging van diverse wetten in verband met de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (wijzigt artt. 45 en 48 Ioaz)

WET van 3 december 2009, Stb. 2009, 580, tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning (wijzigt art. 20f Ioaz)

WET van 17 december 2009, Stb. 2009, 592, tot bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (wijzigt artt. 14, 16, 17, 19, 20, 20a, 20f, 25, 25a, 25b, 25c, 26, 28, 35, 40, 41, 54, 56, 57, 58, 59, 59a, 59b, 59c, 59d, 59e, 59f, 59g, 59h, 59i, 60a en 61 Ioaz)

WET van 17 december 2009, Stb. 2009, 596, tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Algemene Ouderdomswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de overheveling van de uitvoering van de aanvullende bijstand voor personen van 65 jaar of ouder van de gemeenten naar de Sociale verzekeringsbank en het aanbrengen van enkele andere aanpassingen in de Algemene Ouderdomswet en tot wijziging van enkele socialeverzekeringswetten in verband met de gelijkstelling binnen de sociale zekerheid van voormalige pleeg- en stiefkinderen met eigen kinderen (wijzigt art. 3, 4 en 63a Ioaz)

REGELING van 23 december 2009, Stcrt. 2009, 19781, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 januari 2010 (wijzigt artt. 5 en 8 Ioaz)

WET van 17 mei 2010, Stb. 2010, 350, tot aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) (wijzigt art. 48 Ioaz)

REGELING van 18 juni 2010, Stcrt. 2010, 9818, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 juli 2010 (wijzigt art. 5 Ioaz)

WET van 13 december 2010, Stb. 2010, 840, tot wijziging van een aantal wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en een aantal verduidelijkingen aan te brengen (Reparatiewet SZW 2011) (wijzigt artt. 21 en 28 Ioaz)

WET van 16 december 2010, Stb. 2010, 838, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2011) (wijzigt artt. 1, 4, 6, 20, 45, 48 en 63b Ioaz)

REGELING van 16 december 2010, Stcrt. 2010, 21363, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 januari 2011 (wijzigt artt. 5 en 8 Ioaz)

WET van 23 december 2010, Stb. 2010, 867, tot wijziging van verschillende wetten in verband met harmonisatie en vereenvoudiging van deze wetten ten behoeve van de uitvoering van die wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving) (wijzigt artt. 5, 8 en 63c Ioaz)

WET van 6 juni 2011, Stb. 2011, 288, tot wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) (wijzigt artt. 10, 25 en 31 Ioaz)

REGELING van 14 juni 2011, Stcrt. 2011, 10795, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 juli 2011 (wijzigt art. 5 Ioaz)

WET van 6 juli 2011, Stb. 2011, 442, tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met het afschaffen van specifiek interbestuurlijk toezicht (Wet interbestuurlijk toezicht gemeentelijke inkomens- en werkvoorzieningen) (wijzigt artt. 52, 53, 53a en 55 Ioaz)

WET van 1 december 2011, Stb. 2011, 618, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2012) (wijzigt artt. 45 en 48 Ioaz)

WET van 8 december 2011, Stb. 2012, 2, tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en andere wetten in verband met wijziging van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen (Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen) (wijzigt art. 22 Ioaz)

REGELING van 20 december 2011, Stcrt. 2011, 24075, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 januari 2012 (wijzigt artt. 5 en 8 Ioaz)

REGELING van 21 december 2011, Stcrt. 2011, 23515, tot eenmalige aanpassing bedragen in verschillende wetten in verband met het wetsvoorstel Wwb-maatregelen (wijzigt art. 8 Ioaz)

WET van 22 december 2011, Stb. 2011, 645, houdende intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars (wijzigt artt. 28 en 48 Ioaz)

WET van 22 december 2011, Stb. 2011, 650, tot wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden (wijzigt artt. 4a, 8, 35, 37, 38, 48 en 63d Ioaz)

REGELING van 22 juni 2012, Stcrt. 2012, 13143, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 juli 2012 (wijzigt artt. 5 en 8 Ioaz)

BESLUIT van 2 augustus 2012, Stb. 2012, 361, tot wijziging van een aantal wetten in verband met de verhoging van de leeftijd waarop op grond van de Algemene Ouderdomswet recht op ouderdomspensioen ontstaat (Besluit aanpassing wetten inzake verhoging AOW-leeftijd) (wijzigt artt. 2 en 22 Ioaz)

WET van 27 september 2012, Stb. 2012, 657, tot wijziging van een aantal wetten op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde deze in overeenstemming te brengen met de motie van het voormalige Eerstekamerlid Jurgens c.s. (wijzigt art. 10 Ioaz)

WET van 4 oktober 2012, Stb. 2012, 462, tot wijziging van de wetgeving op het beleidsterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving) (wijzigt artt. 20, 20a, 25, 28, 29 en 29a Ioaz)

WET van 4 oktober 2012, Stb. 2012, 463, houdende een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek (wijzigt artt. 14 en 17a Ioaz)

REGELING van 7 december 2012, Stcrt. 2012, 26026, tot wijziging van de bedragen en vaststelling van de grondslagen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 januari 2013 (wijzigt artt. 5 en 8 Ioaz)

REGELING van 7 december 2012, Stcrt. 2012, 26026, tot wijziging van de bedragen en vaststelling van de grondslagen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 januari 2013 (wijzigt artt. 5 en 8 Ioaz)

REGELING van 11 juni 2013, Stcrt. 2013, 16285, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 juli 2013 (wijzigt artt. 5 en 8 Ioaz)

WET van 19 juni 2013, Stb. 2013, 226, inzake herstel van wetstechnische gebreken in de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Veegwet aanpassing bestuursprocesrecht) (wijzigt art. 60 Ioaz)

WET van 19 juni 2013, Stb. 2013, 236, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2013) (wijzigt artt. 5, 6, 28 en 29 Ioaz)

WET van 10 juli 2013, Stb. 2013, 316, houdende aanpassing van wetten aan de Wet basisregistratie personen (Aanpassingswet basisregistratie personen) (wijzigt artt. 14, 17a en 49 Ioaz)

WET van 9 oktober 2013, Stb. 2013, 405, tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met fraudeaanpak door gegevensuitwisselingen en het effectief gebruik van binnen de overheid bekend zijnde gegevens (wijzigt artt. 3a en 45 Ioaz)

WET van 25 november 2013, Stb. 2013, 507, houdende regels omtrent de Kamer van Koophandel (Wet op de Kamer van Koophandel) (wijzigt art. 45 Ioaz)

REGELING van 5 december 2013, Stcrt. 2013, 34787, tot wijziging van de bedragen en vaststelling van de grondslagen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 januari 2014 (wijzigt artt. 5 en 8 Ioaz)

WET van 11 december 2013, Stb. 2013, 578, tot wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg (wijzigt artt. 45 en 48 Ioaz)

REGELING van 13 juni 2014, Stcrt. 2013, 17205, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 juli 2014 (wijzigt artt. 5 en 8 Ioaz)

WET van 25 juni 2014, Stb. 2014, 227, tot wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen) (wijzigt artt. 5 en 14 Ioaz)

WET van 2 juli 2014, Stb. 2014, 269, tot wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere socialezekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten) (wijzigt artt. 5, 34, 35, 37a, 44 en 63b Ioaz)

WET van 2 juli 2014, Stb. 2014, 270, tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet) (wijzigt artt. 1, 4a, 4b, 8 (2x), 20, 28 (2x), 29, 34, 35, 36, 37a, 38, 38a en 48 Ioaz)

WET van 9 juli 2014, Stb. 2014, 364, tot wijziging van de Wet werk en bijstand en enige andere wetten in verband met het verstrekken van een koopkrachttegemoetkoming aan lage inkomens (Wet koopkrachttegemoetkoming lage inkomens) (wijzigt art. 5 Ioaz)

WET van 5 november 2014, Stb. 2014, 442, tot het wijzigen van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet) (wijzigt art. 3 Ioaz)

WET van 26 november 2014, Stb. 2014, 504, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Financiën en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet SZW 2015) (wijzigt artt. 5 (3x), 8, 17, 34, 35, 37 en 59i Ioaz)

WET van 3 december 2014, Stb. 2014, 494, houdende regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) (wijzigt artt. 45 en 48 Ioaz)

REGELING van 15 december 2014, Stcrt. 2014, 37061, tot wijziging van de bedragen en vaststelling van de grondslagen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 januari 2015 (wijzigt artt. 5 en 8 Ioaz)

MEDEDELING van 17 juni 2015, Stcrt. 2015, 17279, betreffende herziening van normen en bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 juli 2015 (wijzigt artt. 5 en 8 Ioaz)

REGELING van van 19 juni 2015, Stcrt. 2015, 17449, tot eenmalige aanpassing van bedragen in de Ioaw en de Ioaz in verband met de inwerkingtreding van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten (wijzigt artt. 5 en 63b Ioaz)

WET van 21 november 2015, Stb. 2015, 451, tot wijziging van de Participatiewet in verband met de bescherming van lijfrenteopbouw en de vrijlating van inkomsten uit arbeid en wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de bevordering van vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw (Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw) (wijzigt artt. 8 en 63e Ioaz)

WET van 25 november 2015, Stb. 2015, 464, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2016) (wijzigt artt. 5, 8 en 29a Ioaz)

MEDEDELING van 2 december 2015, Stcrt. 2015, 44616, tot herziening van de bedragen en vaststelling van de grondslagen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, per 1 januari 2016 (wijzigt artt. 5, 8 en 63b Ioaz)

REGELING van 7 december 2015, Stcrt. 2015, 45265, tot eenmalige aanpassing van bedragen in verband met inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW 2016 (wijzigt art. 8 Ioaz)

WET van 8 april 2016, Stb. 2016, 173, tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK (wijzigt artt. 45 en 48 Ioaz)

MEDEDELING van 16 juni 2016, Stcrt. 2016, 32586, tot wijziging van de normen en bedragen, genoemd in de PW, Ioaw en Ioaz, per 1 juli 2016 (wijzigt artt. 5, 8 en 63b Ioaz)

WET van 23 augustus 2016, Stb. 2016, 318, houdende wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete (wijzigt artt. 20a, 28 en 29 Ioaz)

WET van 14 november 2016, Stb. 2016, 471, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2017) (wijzigt artt. 6, 8, 38a, 45 en 48 Ioaz)

MEDEDELING van 3 december 2016, Stcrt. 2016, 67596, tot wijziging van de normen en bedragen, genoemd in onder meer de PW, Ioaw en Ioaz, per 1 januari 2017 (wijzigt artt. 5, 8 en 63b Ioaz)

WET van 16 januari 2017, Stb. 2017, 78, tot wijziging van de socialezekerheidswetgeving, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet studiefinanciering BES, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met opname van een grondslag voor beëindiging van uitkeringen, studiefinanciering en tegemoetkoming bij deelname aan een terroristische organisatie (wijzigt artt. 1 (2x) en 6 Ioaz)

MEDEDELING van 22 juni 2017, Stcrt. 2017, 36285, tot wijziging van de normen en bedragen, genoemd in de PW, Ioaw en Ioaz, per 1 juli 2017 (wijzigt artt. 5, 8 en 63b Ioaz)

MEDEDELING van 23 november 2017, Stcrt. 2017, 68641, over per 1 januari 2018 gewijzigde bedragen in enkele wetten, besluiten en regelingen (wijzigt artt. 5, 8 en 63b Ioaz)

WET van 29 november 2017, Stb. 2017, 484, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2018) (wijzigt art. 4b Ioaz)

WET van 24 januari 2018, Stb. 2018, 38, tot vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg) (wijzigt art. 6 Ioaz)

MEDEDELING van 5 mei 2018, Stcrt. 2018, 28171, over per 1 juli 2018 gewijzigde bedragen in enkele wetten, besluiten en regelingen (wijzigt artt. 5, 8 en 63b Ioaz)

WET van 11 juli 2018, Stb. 2018, 247, tot aanpassing van wetten ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming) (wijzigt art. 3a Ioaz)

WET van 17 oktober 2018, Stb. 2018, 424, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2019) (wijzigt artt. 5 en 8 Ioaz)

MEDEDELING van 23 november 2018, Stcrt. 2018, 67779, over per 1 januari 2019 gewijzigde bedragen in enkele wetten, besluiten en regelingen (wijzigt artt. 5 en 8 Ioaz)

MEDEDELING van 3 juni 2019, Stcrt. 2019, 31612, over per 1 juli 2019 gewijzigde bedragen in enkele wetten, besluiten en regelingen (wijzigt artt. 5 en 8 Ioaz)

MEDEDELING van 25 november 2019, Stcrt. 2019, 65478, over per 1 januari 2020 gewijzigde bedragen in enkele wetten, besluiten en regelingen (wijzigt artt. 5 en 8 Ioaz)

WET van 12 februari 2020, Stb. 2020, 76, tot wijziging van de verschillende wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en media in verband met voornamelijk wetstechnische en redactionele verbeteringen (Verzamelwet OCW 2020) (wijzigt art. 45 Ioaz)