blz. 1  

Kamerstukken II 2006-2007, 30 819

Regels voor een inkomensvoorziening voor oudere werklozen (Wet inkomensvoorziening oudere werklozen) ¹

1. Het recht op IOW-uitkering voor werknemers die tussen hun 50ste en 60ste werkloos worden, is uit het wetsvoorstel geschrapt, red.

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
1.1 Aanleiding
1.2 Het advies van de SER en het kabinetsstandpunt
1.3 Uitgangspunten van de IOW
1.4 Opbouw van de memorie van toelichting
2 Recht op IOW
2.1 Inleiding
2.2 Kring van rechthebbenden
2.3 Hoogte van de uitkering
2.4 Vermogenstoets
2.5 Inkomenstoets
2.6 Eindiging van IOW-recht
2.7 Betaling van de IOW
2.8 Verschillen en overeenkomsten met Ioaw, WW-vervolguitkering en Wwb
3 Activering en re-integratie
3.1 Re-integratie van werkloze werknemers
3.2 Plichten IOW
3.3 Rechten en plichten partners
3.4 Vrijstellingen en ontheffingen
4 Uitvoering
4.1 Inleiding
4.2 Onderzoek naar de wijze van uitvoering van de IOW
4.3 Uitvoering door het UWV
4.4 Uitvoeringstechnische commentaren
5 Financiering
6 Overige aspecten
6.1 Internationale aspecten
6.2 Overgangsrecht IOW
6.3 Consequenties voor de Ioaw
7 Financiƫle gevolgen
7.1 Uitkeringslasten
7.2 Uitvoerings- en implementatiekosten
7.3 Administratieve lasten
8 Evaluatie
xArtikelsgewijs
xxxr Artikelen 1 t/m 63
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


1.1. Aanleiding


     Het voorliggende wetsvoorstel strekt tot invoering van een inkomensvoorziening voor oudere werklozen die op of na de leeftijd van 50 jaar werkloos zijn geworden (IOW). Deze voorziening biedt de werknemer, na afloop van zijn uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW), inkomensondersteuning tot 65 jaar, zolang hij nog niet in zijn bestaan kan voorzien door middel van het verrichten van arbeid. Het voorstel wijkt op enkele aspecten af van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw), die op dit moment voor deze categorie werklozen een inkomensvoorziening biedt. Met name de uitvoering door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) en de afwezigheid van een toets op het partnerinkomen voor werknemers die bij aanvang van de werkloosheid 60 jaar of ouder zijn, wijken af van de Ioaw.

     Aanleiding voor het wetsvoorstel vormt de Wet wijziging WW-stelsel, die de duur van de WW-uitkering verkort. WW-gerechtigden zijn hierdoor sneller aangewezen op een bijstandsuitkering of een uitkering op grond van de Ioaw. De verkorting van de uitkeringsduur tot maximaal drie jaar  blz. 2  en twee maanden komt volledig tot effect in de leeftijdscategorie van 50 jaar of ouder.

     De regering heeft in deze kabinetsperiode diverse maatregelen genomen ter bevordering van de arbeidsparticipatie van ouderen en ter beperking van de instroom van ouderen in de WW. Dit betreft onder meer de vrijstelling van de basispremie Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) voor oudere werknemers, de invoering van een fiscale ouderenkorting, de herinvoering van de sollicitatieplicht voor oudere werklozen en de afschaffing van de WW-vervolguitkering. De regering is zich ervan bewust dat de arbeidsmarktpositie van ouderen op dit moment slechter is dan die van jongere werknemers. Het vergt tijd voordat de noodzakelijke cultuuromslag optreedt en de getroffen maatregelen effect sorteren. De huidige arbeidsmarktpositie van ouderen rechtvaardigt een inkomensvoorziening voor oudere werklozen, na afloop van de WW, zonder vermogenstoets en - voor de oudste categorie - ook zonder partnerinkomenstoets.

 

1.2. Het advies van de SER en het kabinetsstandpunt


SER-advies

     De IOW is gebaseerd op het advies Toekomstbestendigheid Werkloosheidswet van de Sociaal-Economische Raad (SER). De SER stelt voor een afzonderlijke inkomensvoorziening in te voeren voor werkloze werknemers die bij het begin van de werkloosheid ouder zijn dan 50 jaar. Daarop kan een beroep worden gedaan na afloop van een WW-uitkering als die langer dan zes maanden heeft geduurd. Het betreft een afzonderlijke sociale vangnetregeling voor ouderen met een (zeer) zwakke arbeidsmarktpositie. De SER acht het van groot belang dat de oudere werkloze werknemer na afloop van een WW-uitkering die langer duurt dan zes maanden niet of niet onmiddellijk te maken krijgen met een vermogenstoets als hij een beroep doet op een uitkeringsregeling op minimumniveau. De SER stelt binnen de IOW-regeling twee uitkeringsregimes voor:
A. Werknemers die bij aanvang van werkloosheid 50 jaar of ouder zijn, hebben (conform de huidige Ioaw) recht op een uitkering die het gezinsinkomen aanvult tot het relevant sociaal minimum. Daarbij vindt geen toets op het vermogen plaats, maar wel op partnerinkomen. De uitkering loopt tot het bereiken van de AOW-leeftijd. Volgens de SER dient in dit regime als toegangsvoorwaarde te gelden dat de rechthebbende een WW-uitkering heeft ontvangen die langer duurt dan zes maanden. Daarnaast gelden de huidige Ioaw-voorwaarden.
B. Werknemers die bij aanvang van de werkloosheid 60 jaar of ouder zijn, hebben (conform de vroegere WW-vervolguitkering) recht op een uitkering ter hoogte van het individueel sociaal minimum (70% van het wettelijk minimumloon) zonder toets op het vermogen en zonder toets op partnerinkomen. Ingeval het inkomen op het niveau van het huishouden lager is dan het sociaal minimum, stelt de SER voor deze individuele ongetoetste uitkering van 70% aan te vullen volgens de normen van de Ioaw (dat wil zeggen met een partnerinkomenstoets). De uitkering loopt tot het bereiken van de AOW-leeftijd. Volgens de SER

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.