blz. 1  

Kamerstukken II 1995-1996, 24 776

Overgangs- en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Intrekken AAW
2.1 Algemeen
2.2 Gevolgen van intrekking van de AAW voor de voorzieningen
2.3 Regresrecht
3 Integratie AAW en WAO voor bestaande gevallen
3.1 Gevolgen van de integratie van de AAW en WAO voor werknemers
3.2 Gevolgen van intrekking van de AAW voor zelfstandigen
3.3 Gevolgen van intrekking van de AAW voor jonggehandicapten
3.4 Gevolgen van intrekking van de AAW voor het overheidspersoneel
3.5 Samenvattend overzicht van de wijzigingen in verband met de intrekking van de AAW
4 Financiële gevolgen maatregelen arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
4.1 Inleiding
4.2 Integratie AAW en WAO tot één regeling voor werknemers en ambtenaren
4.3 Doorwerking integratie AAW/WAO
4.4 Inkomensgevolgen
4.5 Loonkosteneffecten
4.6 Overige aspecten
5 Wijzigingen in andere wetten tengevolge van de Pemba, WAZ en Wajong
5.1 Gevolgen van de intrekking van de AAW voor de franchise in de WAO
5.2 Wijzigingen in de Organisatiewet sociale verzekeringen
5.3 Wijzigingen in de Toeslagenwet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) en de Algemene bijstandwet (Abw)
5.4 Wijzigingen in de Ziekenfondswet
5.5 Overige wijzigingen
xArtikelsgewijs
Hoofdstuk 1.  Algemeen
  Artikelen I t/m II
Hoofdstuk 2.  Overgangs- en invoeringsbepalingen met betrekking tot de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Ziektewet en de Werkloosheidswet
  Artikelen III t/m XI
Hoofdstuk 3.  Overgangsbepalingen met betrekking tot de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikelen XII t/m XXII
Hoofdstuk 4.  Overgangs- en invoeringsbepalingen ten aanzien van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen XXIII t/m XXVIII
Hoofdstuk 5.  Wijziging van verschillende wetten
  Artikelen XXIX t/m L
Hoofdstuk 6.  Slotbepalingen
xxxr Artikel LI
Bijlage 1:  Overzicht van AAW-bepalingen die niet langer van toepassing blijven en overeenkomstige bepalingen van de WAZ en de Wajong die vanaf inwerkingtreding van die wetten zullen gelden voor de betrokken groepen
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     In het regeerakkoord heeft het kabinet een aantal beleidsvoornemens gepresenteerd op het terrein van de werknemersverzekeringen. Deze beleidsvoornemens richten zich op het ontwikkelen van een stelsel van sociale zekerheid waarbinnen naast bescherming ook activering een belangrijke plaats inneemt. Dit vergt op een aantal punten een omslag van denken en handelen binnen het huidige stelsel van sociale zekerheid. Ook vergt dit een andere toedeling van verantwoordelijkheden binnen het stelsel van sociale zekerheid. Voorop moet staan de eigen verantwoordelijkheid van de individuele burger en het bedrijf. Dit betekent dat de mogelijkheden om het risico af te wentelen op het collectief dienen te worden verminderd. Het kabinet heeft bij zijn concrete invulling van zijn voornemens een pakket maatregelen ontwikkeld dat betrekking heeft op de Ziektewet (ZW), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW). De maatregelen met betrekking tot de Ziektewet zijn inmiddels met ingang van 1 maart 1996 in werking getreden (Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte, voortaan aangeduid als Wulbz).

     De voornemens met betrekking tot de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn opgenomen in het wetsvoorstel Premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Pemba, Kamerstukken II 1995-1996, 24 698, nrs. 1-2), het voorstel van Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ, Kamerstukken II 1995-1996, 24 758) en het voorstel van Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong, Kamerstukken II 1995-1996, 24 760).

     Deze voornemens gaan uiteraard gepaard met omvangrijk invoerings- en overgangsrecht. De aanpassing van de WAO, met als gevolg hiervan twee geheel nieuwe arbeidsongeschiktheidsregelingen en daarnaast het intrekken van de thans bestaande arbeidsongeschiktheidsregeling, de  blz. 2  AAW, vergt omvangrijk overgangsrecht dat niet geïsoleerd in één van de drie regelingen een plaats kan krijgen. Derhalve is ervoor gekozen de met de drie wetsvoorstellen samenhangende overgangs- en invoeringsproblematiek te regelen in één Invoeringswet (Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen; ten tijde van het advies van de Raad van State nog Invoeringswet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen genoemd).
     In het wetsvoorstel Pemba zijn de wijzigingen opgenomen die het directe gevolg zijn van de gemaakte beleidskeuzes, dat wil zeggen de mogelijkheid tot eigen risico dragen en de premiedifferentiatie. In de Invoeringswet zijn de intrekking van de AAW en de gevolgen daarvan geregeld alsmede de wijzigingen van andere wetten die voortvloeien uit de gemaakte beleidskeuzes. De uit de Pemba en de andere wetsvoorstellen voortvloeiende wijzigingen van meer technische aard worden in beginsel in de Aanpassingswet opgenomen [Aanpassingswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen, red.].

     Over het onderhavige wetsvoorstel is op 17 juli 1995 technisch commentaar gevraagd aan het Tijdelijk instituut coördinatie en afstemming (Tica) [de rechtsvoorganger van het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv), dat met ingang van 1 januari 2002 is opgevolgd door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), red.]. Aan het College van toezicht sociale verzekeringen (Ctsv) [met ingang van 1 januari 2002 opgevolgd door de Inspectie Werk en Inkomen (IWI), red.] is eveneens op 17 juli 1995 verzocht om een toets te verrichten op de toezichtsaspecten van dit wetsvoorstel.
     Op 21 september 1995 bracht het Tica zijn commentaar uit. Het Ctsv heeft op 29 september 1995 de resultaten van zijn toets kenbaar gemaakt. Voorts heeft het Tica op 30 mei 1996 aanvullend commentaar uitgebracht over de positie van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.