WET van 12 april 1995, Stb. 1995, 200, houdende invoering van een nieuwe Algemene bijstandswet (Invoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet) (wijzigt artt. 24 en 48 IWS)

REGELING van 20 december 1995, Stcrt. 1995, 248, tot wijziging van de kopjesbedragen IWS per 1 januari 1996 (wijzigt artt. 24 en 48 IWS)

WET van 21 december 1995, Stb. 1995, 691, tot nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten (technische verbeteringen in verband met de wetten TAV, TBA en TZ, alsmede enige andere wijzigingen) (wijzigt art. 37 IWS)

REGELING van 27 februari 1996, Stcrt. 1996, 43, tot wijziging van de kopjesbedragen IWS per 1 maart 1996 (wijzigt artt. 24 en 48 IWS)

REGELING van 9 juli 1996, Stcrt. 1996, 134, tot wijziging van de kopjesbedragen IWS per 1 juli 1996 (wijzigt artt. 24 en 48 IWS)

REGELING van 16 december 1996, Stcrt. 1996, 247, tot wijziging van de kopjesbedragen IWS per 1 januari 1997 (wijzigt artt. 24 en 48 IWS)

WET van 19 december 1996, Stb. 1996, 665, houdende wijziging van de Organisatiewet sociale verzekeringen en enkele andere wetten (wijzigt art. 52 IWS)

WET van 26 februari 1997, Stb. 1997, 96, houdende invoering van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997) (wijzigt artt. 1, 4, 13, 14 (2x), 16 (2x), 26, 27, 28, 31, 32, 34 (2x), 43, 50, 52 en 66 (2x) IWS)

WET van 10 april 1997, Stb. 1997, 162, tot aanpassing van een aantal wetten in verband met de privatisering van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds (Aanpassingswet privatisering ABP) (wijzigt art. 10 IWS)

REGELING van 19 juni 1997, Stcrt. 1997, 118, tot wijziging van de kopjesbedragen IWS per 1 juli 1997 (wijzigt artt. 24 en 48 IWS)

REGELING van 11 december 1997, Stcrt. 1997, 244, tot wijziging van de kopjesbedragen IWS per 1 januari 1998 (wijzigt artt. 24 en 48 IWS)

WET van 17 december 1997, Stb. 1997, 660, tot aanpassing van wetgeving aan de invoering van het geregistreerd partnerschap in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Aanpassingswet geregistreerd partnerschap) (wijzigt art. 1 (2x) IWS)

WET van 24 december 1997, Stb. 1997, 768, houdende het onder de werkingssfeer van de wettelijke werknemersverzekeringen brengen van het overheidspersoneel (Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen) (wijzigt art. 10 (2x) IWS)

WET van 24 december 1997, Stb. 1997, 789, tot nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende wijziging/intrekking van de Wet Werkloosheidsvoorziening, eenvormige definiëring van de term gezamenlijke huishouding en technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1997) (wijzigt artt. 1a, 24, 43a, 48, 50 en 52 IWS)

WET van 24 december 1997, Stb. 1997, 794, houdende aanpassing van een aantal wetten in verband met de invoering van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Aanpassingswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen) (wijzigt artt. 34 en 48 IWS)

WET van 2 april 1998, Stb. 1998, 205, houdende technische verbeteringen in de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, in de Algemene bijstandswet, in de Wet op de ondernemingsraden en in de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (wijzigt artt. 24, 48 en 64a IWS)

REGELING van 11 december 1998, Stcrt. 1998, 244, tot wijziging van de kopjesbedragen IWS per 1 januari 1999 (wijzigt artt. 24, 48 en 64a IWS)

WET van 24 december 1998, Stb. 1998, 742, tot nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1998) (wijzigt artt. 10, 24, 48 en 64a IWS)

REGELING van 12 juli 1999, Stcrt. 1999, 132, tot wijziging van de kopjesbedragen IWS per 1 juli 1999 (wijzigt artt. 24, 48 en 64a IWS)

REGELING van 13 december 1999, Stcrt. 1999, 242, tot wijziging van de kopjesbedragen IWS per 1 januari 2000 (wijzigt artt. 24, 48 en 64a IWS)

REGELING van 13 juni 2000, Stcrt. 2000, 113, tot wijziging van de kopjesbedragen IWS per 1 juli 2000 (wijzigt artt. 24, 48 en 64a IWS)

REGELING van 20 november 2000, Stcrt. 2000, 228, tot wijziging van de kopjesbedragen IWS per 1 januari 2001 (wijzigt artt. 24, 48 en 64a IWS)

WET van 14 december 2000, Stb. 2000, 571, houdende aanpassingswet Wet inkomstenbelasting 2001 (Aanpassingswet Wet inkomstenbelasting 2001) (wijzigt artt. 24, 48 en 64a IWS)

WET van 21 december 2000, Stb. 2000, 627, tot wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten ter verkorting van beslistermijnen bij beschikkingen op aanvraag (Wet beslistermijnen sociale verzekeringen) (wijzigt art. 1a IWS)

REGELING van 21 juni 2001, Stcrt. 2001, 120, tot wijziging van de kopjesbedragen IWS per 1 juli 2001 (wijzigt artt. 24, 48 en 64a IWS)

WET van 29 november 2001, Stb. 2001, 625, tot invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) (wijzigt artt. 1, 4, 13, 14, 16, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 43 en 66 IWS)

REGELING van 18 december 2001, Stcrt. 2001, 248, tot wijziging van de kopjesbedragen IWS per 1 januari 2002 (wijzigt artt. 24, 48 en 64a IWS)

REGELING van 19 juni 2002, Stcrt. 2002, 115, tot wijziging van de kopjesbedragen IWS per 1 juli 2002 (wijzigt artt. 24, 48 en 64a IWS)

REGELING van 17 december 2002, Stcrt. 2002, 245, tot wijziging van de kopjesbedragen IWS per 1 januari 2003 (wijzigt artt. 24, 48 en 64a IWS)

REGELING van 17 maart 2003, Stcrt. 2003, 54, tot wijziging van de kopjesbedragen IWS per 1 april 2003 (wijzigt artt. 24, 48 en 64a IWS)

REGELING van 18 juni 2003, Stcrt. 2003, 119, tot wijziging van de kopjesbedragen IWS per 1 juli 2003 (wijzigt artt. 24, 48 en 64a IWS)

REGELING van 17 december 2003, Stcrt. 2003, 249, tot wijziging van de kopjesbedragen IWS per 1 januari 2004 (wijzigt artt. 24, 48 en 64a IWS)

REGELING van 12 maart 2004, Stcrt. 2004, 57, tot wijziging van de kopjesbedragen IWS per 1 april 2004 (wijzigt artt. 24, 48 en 64a IWS)

REGELING van 17 juni 2004, Stcrt. 2004, 120, tot wijziging van de kopjesbedragen IWS per 1 juli 2004 (wijzigt artt. 24, 48 en 64a IWS)

WET van 24 juni 2004, Stb. 2004, 311, tot wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en andere wetten in verband met een administratieve lastenverlichting inzake de vaststelling van het premieloon en het uitkeringsloon (Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten) (wijzigt art. 34  IWS)

WET van 9 juli 2004, Stb. 2004, 363, houdende wijziging van de Wet werk en bijstand en enige andere wetten in verband met een aantal technische verbeteringen en het herstel van enkele omissies in de Invoeringswet Wet werk en bijstand (wijzigt artt. 24, 48 en 64a IWS)

REGELING van 8 december 2004, Stcrt. 2004, 244, tot wijziging van de kopjesbedragen IWS per 1 januari 2005 (wijzigt artt. 24, 48 en 64a IWS)

WET van 24 maart 2005, Stb. 2005, 192, tot aanvulling van het inkomen van ouderen met een bescheiden inkomen en aanpassing berekening vakantie-uitkering voor uitkeringsgerechtigden (Wet inkomensaanvulling 2005) (wijzigt artt. 24, 48 en 64a IWS)

REGELING van 30 maart 2005, Stcrt. 2005, 63, tot wijziging van de kopjesbedragen IWS per 1 april 2005 (wijzigt artt. 24, 48 en 64a IWS)

WET van 10 november 2005, Stb. 2005, 573, houdende regels omtrent de invoering en financiering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede met betrekking tot de intrekking van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) (wijzigt art. 48 IWS)

REGELING van 12 december 2005, Stcrt. 2005, 245, tot wijziging van de kopjesbedragen IWS per 1 januari 2006 (wijzigt artt. 24, 48 en 64a IWS)

WET van 30 maart 2006, Stb. 2006, 167, tot wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met aanscherping van de wekeneis (wijzigt art. 12 IWS)

REGELING van 26 juni 2006, Stcrt. 2006, 125, tot wijziging van de kopjesbedragen IWS per 1 juli 2006 (wijzigt artt. 24, 48 en 64a IWS)

WET van 30 november 2006, Stb. 2006, 703, tot wijziging van enige socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2007) (wijzigt artt. 24 en 34 IWS)

REGELING van 9 februari 2007, Stcrt. 2007, 35, tot wijziging van de kopjesbedragen IWS per 1 januari 2007 (wijzigt artt. 24, 48 en 64a IWS)

REGELING van 18 juni 2007, Stcrt. 2007, 120, tot wijziging van de kopjesbedragen IWS per 1 juli 2007 (wijzigt artt. 24, 48 en 64a IWS)

WET van 21 juli 2007, Stb. 2007, 302, tot wijziging van de Toeslagenwet en intrekking van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid in verband met het verbeteren en vereenvoudigen van de wijze waarop het sociaal minimum wordt gewaarborgd in de loondervingsuitkeringen (trekt IWS in)

REGELING van 13 december 2007, Stcrt. 2007, 247, tot wijziging van de kopjesbedragen IWS per 1 januari 2008 (wijzigt artt. 24, 48 en 64a IWS)