blz. 1  

Kamerstukken II 1996-1997, 25 282

Het onder de werkingssfeer van de wettelijke werknemersverzekeringen brengen van het overheidspersoneel (Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
1.1 Inhoud en opbouw van het algemeen deel van de toelichting
1.2 Samenvatting van het voorstel
1.3 Aanleiding voor het voorstel
1.4 Voorgeschiedenis van het voorstel
2 Advisering over het wetsvoorstel
2.1 Inleiding inzake de adviezen van de ROP en het Tica en overige adviezen
2.2 Het advies van de ROP van 17 oktober 1996
2.3 Het advies van het Tica van 16 oktober 1996
2.4 Advies van de Ziekenfondsraad van 24 februari 1994
2.5 De reactie van de Algemene Rekenkamer van 2 januari 1995
3 Inhoud van het voorstel
3.1 Inleiding
3.2 Rechten en verplichtingen in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
3.3 Invoering van de WW voor de overheidssector
3.4 Invoering van de ZW voor de overheidssector
3.5 Organisatie van de uitvoering van de WAO en WW voor de overheidssector
3.6 Invoeringsscenario OOW
4 Openstelling van de werknemersverzekeringen
4.1 Toepassing van de wettelijke werknemersverzekeringen
4.2 Bovenwettelijke regelingen
5 Overgangsrecht
5.1 Inleiding
5.2 Karakter van het overgangsrecht
5.3 Inhoud en strekking van het overgangsrecht
6 Ziektekostenverzekering van het overheidspersoneel
7 Controlebevoegdheden van de Algemene Rekenkamer
xArtikelsgewijs
Hoofdstuk 1, paragraaf 1
  Artikel 1
Hoofdstuk 1, paragraaf 2 en 3
  Artikelen 2, 6, 11 en 21
Hoofdstuk 1, paragraaf 2, afdeling 1, en paragraaf 3, afdeling 1: de artikelen 2 tot en met 5 en 11 tot en met 20
  Artikelen 2 t/m 5 en 11 t/m 20
Hoofdstuk 1, paragraaf 2, afdeling 2, en paragraaf 3, afdeling 2: de artikelen 6 tot en met 9 en 21 tot en met 28
  Artikelen 6 t/m 9 en 21 t/m 28
Hoofdstuk 1, paragraaf 2, afdeling 3, en paragraaf 3, afdeling 3: de artikelen 10 en 29
  Artikelen 10 en 29
Hoofdstuk 1, paragraaf 4: de artikelen 30 tot en met 34
  Artikelen 30 t/m 34
Hoofdstuk 1, paragraaf 5
  Artikelen 35 t/m 41
Hoofdstuk 1, paragraaf 6
  Artikelen 42 t/m 45
Hoofdstuk 2
  Artikelen 46 t/m 65
Hoofdstuk 3
  Artikelen 66 t/m 75
Hoofdstuk 4
xxxr Artikelen 76 t/m 81
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


1.1. Inhoud en opbouw van het algemeen deel van de toelichting


     Dit deel van de toelichting is als volgt opgebouwd.
     Een samenvatting van de strekking en inhoud van het voorliggende voorstel is opgenomen in paragraaf 1.2.
     In hoofdstuk 1 wordt verder ingegaan op de aanleiding voor het voorstel (paragraaf 1.3) en de voorgeschiedenis (paragraaf 1.4).
     In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de adviezen over het wetsvoorstel en de reactie van de regering op die adviezen.
     Hoofdstuk 3 betreft de inhoud van het wetsvoorstel. Ingegaan wordt onder meer op de openstelling van de werknemersverzekeringen, het overgangsrecht, het financieringsregime en de uitvoering. Tevens wordt aandacht besteed aan de relatie met de ziektekostenverzekering van het overheidspersoneel.
     In afzonderlijke hoofdstukken wordt ingegaan op de techniek van openstelling van de werknemersverzekeringen in het licht van de voorgestelde gefaseerde invoering (hoofdstuk 4), op karakter en de inhoud en strekking van het overgangsrecht inzake de bestaande rechten (hoofdstuk 5), op de relatie tussen het voorliggende voorstel en de Ziekenfondswet (hoofdstuk 6) en op de gevolgen van dit voorstel voor de controlebevoegdheid van de Algemene Rekenkamer inzake de uitvoering en financiering van de sociale zekerheid van het overheidspersoneel (hoofdstuk 7).

 

1.2. Samenvatting van het voorstel


1.2.1. Overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen

     Het onderhavige wetsvoorstel Overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen (OOW) strekt tot het onder de werkingssfeer van de wettelijke werknemersverzekeringen brengen van het  blz. 2  overheidspersoneel. Ingevolge dit voorstel worden de overheidswerknemers rechtstreeks opgenomen in de kring van verzekerden op grond van de Ziektewet (ZW), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Werkloosheidswet (WW). Uit hoofde van bedoelde verzekering hebben deze werknemers na implementatie van dit voorstel volgens de in de ZW, de WAO en de WW opgenomen voorwaarden rechtstreeks recht op uitkeringen en overige verstrekkingen op grond van die wetten. De in dit verband noodzakelijke wijzigingen in de ZW, de WAO en de WW alsmede in diverse andere wetten zijn in het onderhavige voorstel opgenomen.

     Met het oog op het onder de werknemersverzekeringen brengen van het overheidspersoneel dient niet alleen een groot aantal wetten te worden aangepast, maar dienen bovendien de bestaande ambtelijke rechtspositieregelingen te worden aangepast. In de ambtelijke regelingen dient namelijk een scheiding te worden aangebracht tussen het met de werknemersverzekeringen overeenkomende deel van de aanspraken en het aanvullende ofwel bovenwettelijke deel van de aanspraken. Vanaf de invoering van de OOW zouden de ambtelijke rechtspositieregelingen in de visie van de regering uitsluitend nog de op de werknemersverzekeringen aanvullende, bovenwettelijke aanspraken dienen te regelen. De aanpassing van de ambtelijke regelingen is - gelet op het arbeidsvoorwaardelijke karakter van die regelingen - een zaak voor de sociale partners bij de overheid.


1.2.2. Aanleiding voor het voorstel

     De aanleiding voor het voorliggende voorstel is gelegen in het volgende.
     In de eerste plaats kan worden gewezen op het regeringsbeleid inzake de normalisering van de arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen van het overheidspersoneel. Dit beleid houdt in dat de totstandkoming van de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsverhoudingen van het overheidspersoneel gelijkgemaakt wordt met wat voor de marktsector geldt, tenzij de bijzondere positie van de overheidswerkgever noodzaakt tot afwijkingen. Het vorenbedoelde regeringsbeleid inzake normalisering strekt zich ook uit tot het terrein van de sociale zekerheid van het overheidspersoneel. Zie verder subparagraaf 1.2.3.
     In de tweede plaats wordt geconstateerd dat voor de doorvertaling van wijzigingen in de sociale zekerheid die ook voor het overheidspersoneel gewenst zijn steeds afzonderlijke maatregelen noodzakelijk zijn. Een voorbeeld betreft de doorvertaling van de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen (Wet TBA). Het onder de werknemersverzekeringen brengen van het overheidspersoneel neemt de noodzaak van dergelijke afzonderlijke maatregelen voor dat personeel weg. Wijzigingen in de sociale zekerheid voor werknemers gelden dan zowel voor de werknemers in de marktsector als voor het overheidspersoneel.


1.2.3. Normalisering van de sociale zekerheid van het overheidspersoneel

     De regering is van opvatting dat de normalisering van de sociale zekerheid van het overheidspersoneel inhoudt dat hetzelfde systeem van sociale zekerheid zal gelden voor de overheid en de marktsector. De sociale zekerheid kent drie hoofdelementen:
a. rechten en verplichtingen;
b. financiering; en
c. organisatie van de uitvoering.
     Deze drie elementen zijn in het stelsel van sociale zekerheid van de marktsector nauw met elkaar verweven. De invoering van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Osv 1997) versterkt nog de  blz. 3  verwevenheid tussen de elementen financiering en uitvoering. Dit vanwege de positie van het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) [zie Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), red.] dat zowel opdrachtgever van de uitvoeringsinstellingen als beheerder van de sociale fondsen zal zijn. De vorenbedoelde verwevenheid leidt ertoe dat een gelijkmaking tussen overheid en

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.