Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2005   Intrekking Stcrt. 2004, 252 Stcrt. 2004, 252
05-11-2000   Nieuwe regeling Stcrt. 2000, 214 Stcrt. 2000, 214

 

 

1 november 2000/AB2000/U94073
DGMP/AO/U

     De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
     Gelet op artikel 3, tweede lid, van het Besluit liquidatie FAOP;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. het besluit: het Besluit liquidatie FAOP;
b. FAOP: het Fonds arbeidsongeschiktheidsverzekering overheidspersoneel, bedoeld in artikel 21 van de Wet financiële voorzieningen privatisering ABP, zoals die wet luidde vóór de inwerkingtreding van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen;
c. Lisv: het Landelijk instituut sociale verzekeringen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;
d. eindvermogen van het FAOP: de vermogensbestanddelen van het FAOP die bij de liquidatie, bedoeld in artikel 5, tweede lid, van het besluit resteren;
e. Uitvoeringsfonds voor de overheid: het Uitvoeringsfonds voor de overheid, bedoeld in artikel 104 van de Werkloosheidswet, zoals dat artikel met ingang van het tijdstip van aanvang van fase 2, bedoeld in artikel 53 van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen, komt te luiden indien het bij koninklijke boodschap van 3 mei 2000 ingediende voorstel van wet Aanpassingswet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen (Kamerstukken II 1999-2000, 27 093), nadat het tot wet is verheven, in werking treedt.

 

Art. 2.
Het eindvermogen van het FAOP wordt door het Lisv binnen twee weken na het tijdstip van aanvang van fase 2, bedoeld in artikel 53 van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen, gestort in het Uitvoeringsfonds voor de overheid.

 

Art. 3.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 

 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K.G. de Vries
.

 

 

 

TOELICHTING
[1 november 2000]

 

     Op 1 januari 1998 is het Fonds arbeidsongeschiktheidsverzekering overheidspersoneel (FAOP) bij de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen (OOW) opgeheven. In het Besluit liquidatie FAOP is opgenomen dat het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv), als rechtsopvolger van het FAOP, verantwoordelijk is voor de liquidatie van het FAOP. Op grond van artikel 5 van genoemd besluit moet het Lisv een slotbalans van het vermogen van het FAOP per 31 december 1999 vaststellen en verslag doen aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van de liquidatie van het FAOP. Het Lisv heeft het Liquidatieverslag FAOP op 28 juni 2000 vastgesteld.
     Op grond van artikel 3, tweede lid, van het Besluit liquidatie FAOP kan bij ministeriële regeling worden bepaald dat ook andere uitgaven dan die genoemd in het eerste lid ten laste van het vermogen van het FAOP kunnen worden gebracht.
     In het, bij de voorgestelde Aanpassingswet OOW (Kamerstukken II 1999-2000, 27 093), per 1 januari 2001 op te richten Uitvoeringsfonds voor de overheid dient, met het oog op het verrichten van betalingen aan (gewezen) overheidswerknemers met recht op uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW) en de Ziektewet (ZW), een liquiditeitsreserve te worden gevormd en in stand gehouden. De uitgaven ten behoeve van de vorming van deze liquiditeitsreserve worden ten laste gebracht van het eindvermogen van het FAOP. Op basis van onderhavige regeling wordt daartoe het eindvermogen van het FAOP in het Uitvoeringsfonds voor de overheid gestort.

 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K.G. de Vries
.