Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
22-12-2000   Nieuwe regeling Stb. 2000, 562 Stb. 2000, 561
01-01-1999 Nieuwe regeling Stb. 2000, 562 Stb. 2000, 562

 

 

BESLUIT van 14 december 2000, houdende aanduiding van de premies die worden gebruikt voor de bekostiging van uitgaven in verband met de invoering van de Werkloosheidswet en Ziektewet voor overheidspersoneel (Besluit bekostiging invoering Werkloosheidswet en Ziektewet voor overheidspersoneel)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 30 oktober 2000, nr. AB2000/U93738, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Arbeidszaken Overheid, afdeling Uitkeringen en Pensioenen, mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;
     Gelet op artikel 90, achtste lid, van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen;
     De Raad van State gehoord (advies van 7 december 2000, nr. W04.00.0508/I);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 december 2000, nr. AB2000/U101301, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Arbeidszaken Overheid, afdeling Uitkeringen en Pensioenen, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1.
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de wet: de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen;
b. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
c. Lisv: het Landelijk instituut sociale verzekeringen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;
d. uitvoeringsinstelling: de uitvoeringsinstelling die in opdracht van het Lisv belast is met de voorbereiding van de invoering van de Werkloosheidswet en de Ziektewet voor het overheidspersoneel;
e. WW-premies: de vanaf 1 januari 1999 tot en met 31 december 2000 op grond van artikel 89, eerste lid, van de wet ten gunste van het Arbeidsongeschiktheidsfonds, bedoeld in artikel 72 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, gekomen premies;
f. Uitvoeringsfonds voor de overheid: het Uitvoeringsfonds voor de overheid, bedoeld in artikel 104 van de Werkloosheidswet.

 

Art. 2.
-1. De WW-premies worden door het Lisv, in afwijking van artikel 90, eerste lid, van de wet, gebruikt voor de bekostiging van uitgaven in het kader van de

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.