Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.
   

 

 

 

 

 

 

WET van 19 december 1996, Stb. 1996, 665, houdende wijziging van de Organisatiewet sociale verzekeringen en enkele andere wetten (wijzigt artt. 5, 26, 75b, 75c en 75d IOsv 1997)

WET van 26 februari 1997, Stb. 1997, 96, houdende invoering van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997)

BESLUIT van 26 februari 1997, Stb. 1997, 97, houdende vaststelling datum van inwerkingtreding van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 en de Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (t.a.v. art. 68 IOsv 1997)

WET van 24 december 1997, Stb. 1997, 789, tot nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende wijziging/intrekking van de Wet Werkloosheidsvoorziening, eenvormige definiëring van de term gezamenlijke huishouding en technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1997) (wijzigt artt. 75b, 75c en 75d IOsv 1997)

WET van 24 december 1997, Stb. 1997, 794, houdende aanpassing van een aantal wetten in verband met de invoering van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Aanpassingswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen) (wijzigt artt. 22, 72 en 73 IOsv 1997)

WET van 24 december 1998, Stb. 1998, 742, tot nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1998) (wijzigt art. 65 IOsv 1997)

BESLUIT van 14 oktober 2000, Stb. 2000, 462, houdende regels omtrent de hoogte van op te leggen administratieve boeten op grond van enkele socialezekerheidswetten alsmede het tijdstip van inwerkingtreding van enkele wettelijke bepalingen (Boetebesluit socialezekerheidswetten) (t.a.v. art. 68 IOsv 1997)

WET van 29 november 2001, Stb. 2001, 625, tot invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) (trekt IOsv 1997 in)

BESLUIT van 13 december 2001, Stb. 2001, 682, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en van de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, van het tijdstip waarop enige artikelen van de Arbeidsvoorzieningswet 1996 vervallen en van het tijdstip waarop het Tijdelijk besluit samenwerking CWI vervalt