blz. 1  

Kamerstukken II 1996-1997, 25 047

Invoering van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
1.1 Overgang van de taken van het Tica en van de bedrijfsverenigingen op het Lisv
1.2 Verheldering positie Ctsv
2 Bemiddeling arbeidsgehandicapte personen
3 Experimenteerartikelen
4 Inkoopartikel Veegwet
5 Onroerend goed
6 Afwijkende wijze tot stand komen sectorraad sector overheid en onderwijs
7 Overgang regelstelling door Tica of SVB naar minister
xArtikelsgewijs
Hoofdstuk 2. Het Ctsv en de SVB
  Artikelen 2 en 3
Hoofdstuk 3. Het Tica, de bedrijfsverenigingen en de vereniging GAK
  Artikelen 4 t/m 8
Hoofdstuk 4. Wijziging van bijzondere wetten
xxxr Artikelen 9 t/m 60
 

 

 

Algemeen

 

1. Inleiding


     In hoofdstuk 1 van de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel houdende wijziging van de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen (Organisatiewet sociale verzekeringen 1997; Kamerstukken II 1995-1996, 24 877, nr. 3; verder af te korten als Osv 1997) is reeds aangekondigd dat dat wetsvoorstel wordt gevolgd door een invoeringswet, waarin de met de Osv 1997 verband houdende wijzigingen in andere wetten worden aangebracht. Het voorliggende wetsvoorstel strekt hiertoe. Daarnaast is in dit wetsvoorstel een aantal kwesties van overgangs- en invoeringsrecht geregeld.

     Zeer kort samengevat, concentreren de in het wetsvoorstel Osv 1997 neergelegde wijzigingen zich rond een tweetal punten. Allereerst zullen de taken van het Tijdelijk instituut voor co├Ârdinatie en afstemming (Tica) en van de bedrijfsverenigingen worden overgenomen door een nieuw in te stellen Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) [zie Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), red.]. Daarnaast wordt de verhouding tussen de onafhankelijke toezichthouder, te weten het College van toezicht sociale verzekeringen (Ctsv) [zie Inspectie Werk en Inkomen (IWI), red.], en de minister enerzijds en die tussen dat college en de uitvoeringsorganisaties (Sociale Verzekeringsbank, SVB), Lisv en uitvoeringsinstellingen anderzijds, verhelderd.

 

1.1. Overgang van de taken van het Tica en van de bedrijfsverenigingen op het Lisv


     In het wetsvoorstel Osv 1997 wordt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de wettelijke arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de wettelijke ziekengeldverzekering, de wettelijke werkloosheidsverzekeringen, de Toeslagenwet (TW), de Wet arbeid gehandicapte werknemers (Wagw) [zie Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet Rea), red.], alsmede de wetten die de uitvoering van deze wetten beheersen, opgedragen aan het Lisv. Daarnaast krijgt het Lisv onder andere de taak de re├»ntegratie van personen met recht op uitkering ingevolge bovengenoemde wetten te bevorderen.

      blz. 2  Daarmee vervallen de taken van het Tica en van de bedrijfsverenigingen. Dit is in het voorliggende wetsvoorstel geregeld. Opgemerkt wordt dat het Tica en de bedrijfsverenigingen in het voorliggende wetsvoorstel niet worden opgeheven. Hiertoe bestaat geen aanleiding, aangezien deze instellingen niet bij wet zijn ingesteld, maar uit particulier initiatief voortgekomen privaatrechtelijke rechtspersonen zijn. Door het vervallen van hun erkenning verliezen zij hun publiekrechtelijke status. Daarna blijven zij als privaatrechtelijke rechtspersonen voortbestaan of worden zij door middel van particulier initiatief ontbonden.

     Het Lisv dient alle werkzaamheden met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van zijn beslissingen per sector of sectoronderdeel van het bedrijfs- en beroepsleven uit te besteden aan een erkende rechtspersoon. Deze rechtspersoon wordt daarmee een uitvoeringsinstelling. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat het Lisv zich niet beperkt tot het uitbesteden van de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen, maar

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.