Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2003   Intrekking Stcrt. 2002, 246 Stcrt. 2002, 246
01-01-2002   Nieuwe regeling Stcrt. 2001, 248 Stcrt. 2001, 248

 

 

19 december 2001/nr. SV/WV/01/82569
Directie Sociale Verzekeringen

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;
     Gelet op artikel 44, eerste lid, van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Subsidiebedrag
De totale subsidie voor alle, op grond van artikel 44 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten, door de minister aangewezen scholingsinstituten bedraagt voor de periode 1 januari 2002 tot en met 31 december 2002 €|11 130 244,00 (ƒ24 527 831,00).

 

Art. 2. Intrekking regeling
De Regeling subsidiëring scholingsinstituten 2001 wordt ingetrokken.

 

Art. 3. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2002. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 december 2001, treedt deze regeling in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

 

Art. 4. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling subsidiëring scholingsinstituten 2002.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

‘s-Gravenhage, 19 december 2001.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J.F. Hoogervorst.

 

 

 

TOELICHTING
[19 december 2001]

 

     Op grond van artikel 44, eerste lid, van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet Rea) zijn vijf gespecialiseerde scholingsinstituten aangewezen als bodemvoorziening waarmee de inzet van adequate scholing voor arbeidsgehandicapten in het kader van arbeidstoeleiding wordt gewaarborgd. Het betreft:
- Stichting Arbeidsbemiddeling en Vakopleidingen Sonneheerdt te Ermelo;
- Stichting Hoensbroeck Centrum voor Arbeidsperspectief te Hoensbroek;
- Stichting Beroepsopleidingen Werkenrode te Groesbeek;
- Stichting EEGA Educatie te Borne; en
- Stichting Instituut voor Arbeidsintegratie en Scholing Heliomare te Wijk aan Zee.
     Ter bestrijding van de handicapgerelateerde kosten van deze Rea-scholingsinstituten wordt op grond van artikel 44, eerste lid, van de Wet Rea per kalenderjaar ten laste van het Reïntegratiefonds een basissubsidie vastgesteld. Het voor de basissubsidie maximaal beschikbare bedrag wordt elk jaar opnieuw vastgesteld, daar de kosten die door de gezamenlijke scholingsinstituten uit de basissubsidie dienen te worden bestreden van jaar tot jaar kunnen variëren. Daarnaast is de normale kosten- en prijsontwikkeling van invloed op de omvang van het maximaal voor de basissubsidie beschikbare bedrag. Bij de jaarlijkse vaststelling van het maximaal voor de basissubsidie beschikbare bedrag wordt daarom tevens een loonindex en prijsindex toegepast. Uitgaande van de over het jaar 1996 bekende financiële gegevens van de scholingsinstituten kan worden vastgesteld dat de basissubsidie voor 70% loongevoelig en voor 30% prijsgevoelig is. Voor de vaststelling van het voor het jaar 2002 maximaal voor de basissubsidie beschikbare bedrag wordt de ontwikkeling van de lonen in de gezondheidszorg en de ontwikkeling van het prijsindexcijfer van de consumptie overheid van goederen en diensten gehanteerd. Bij vaststellingen van de subsidie voor de jaren na 2002 kunnen - indien daarvoor aanleiding is - andere dan de hiervoor genoemde indexcijfers worden gebruikt.
     In artikel 1, eerste lid, van deze regeling wordt de basissubsidie voor de gezamenlijke Rea-scholingsinstituten vastgesteld op €|11 130 244,- (ƒ24 527 831,-). De subsidie wordt aan de Rea-scholingsinstituten betaald door de Uitvoeringsorganisatie werknemersverzekeringen (UWV) [het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), red.], als rechtsopvolger van het Landelijk instituut sociale verzekeringen. Ten overvloede wordt opgemerkt dat het UWV aan de subsidieverstrekking, onder de in de Algemene wet bestuursrecht gestelde condities, voorwaarden kan verbinden, zoals bijvoorbeeld administratieve verplichtingen of verwachte minimumprestaties.

 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J.F. Hoogervorst.