Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 31 december 2003

 

REGELING  SUBSIDIĖRING  SCHOLINGSINSTITUTEN  2003

Vervallen
m.i.v. 1 januari 2004
(art. 2 Rss04)

 
 

19 december 2002, Stcrt. 2002, 246
Inwerkingtreding: 1 januari 2003
(T.a.v. art. 44:1 Wet Rea)

 

 

 

 
REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 december 2002, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/R&S/02/90985, houdende regels omtrent de hoogte van aan scholingsinstituten te verstrekken subsidie op grond van artikel 44 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Regeling subsidiėring scholingsinstituten 2003)

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 44, eerste lid, van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Subsidiebedrag
De totale subsidie voor alle, op grond van artikel 44 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten, door de minister aangewezen scholingsinstituten bedraagt voor de periode 1 januari 2003 tot en met 31 december 2003 €|12 984 186,00.

 

Art. 2. Intrekking regeling
De Regeling subsidiėring scholingsinstituten 2002 wordt ingetrokken.

 

Art. 3. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 december 2002, treedt deze regeling in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2003.

 

Art. 4. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling subsidiėring scholingsinstituten 2003.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

‘s-Gravenhage, 19 december 2002.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A.J. de Geus.

 

 

 

TOELICHTING
[19 december 2002]

 

     Op grond van artikel 44, eerste lid, van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet Rea) zijn vijf gespecialiseerde scholingsinstituten aangewezen als bodemvoorziening waarmee de inzet van adequate scholing voor arbeidsgehandicapten in het kader van arbeidstoeleiding wordt gewaarborgd. Het betreft:
- Stichting Arbeidsbemiddeling en Vakopleidingen Sonneheerdt te Ermelo;
- Stichting Hoensbroeck Centrum voor Arbeidsperspectief te Hoensbroek;
- Stichting Beroepsopleidingen Werkenrode te Groesbeek;
- Stichting EEGA Educatie te Borne; en
- Stichting Instituut voor Arbeidsintegratie en Scholing Heliomare te Wijk aan Zee.
     Ter bestrijding van de handicapgerelateerde kosten van deze Rea-scholingsinstituten wordt op grond van artikel 44, eerste lid, van de Wet Rea per kalenderjaar ten laste van het Reļntegratiefonds een basissubsidie vastgesteld. Het voor de basissubsidie maximaal beschikbare bedrag wordt elk jaar opnieuw vastgesteld, daar de kosten die door de gezamenlijke scholingsinstituten uit de basissubsidie dienen te worden bestreden van jaar tot jaar kunnen variėren. Daarnaast is de normale kosten- en prijsontwikkeling van invloed op de omvang van het maximaal voor de basissubsidie beschikbare bedrag. Bij de jaarlijkse vaststelling van het maximaal voor de basissubsidie beschikbare bedrag wordt daarom tevens een loonindex en prijsindex toegepast. Uitgaande van de over het jaar 1996 bekende financiėle gegevens van de scholingsinstituten kan worden vastgesteld dat de basissubsidie voor 70% loongevoelig en voor 30% prijsgevoelig is. Voor de vaststelling van het voor het jaar 2003 maximaal voor de basissubsidie beschikbare bedrag wordt de ontwikkeling van de lonen in de gezondheidszorg en de ontwikkeling van het prijsindexcijfer van de consumptie overheid van goederen en diensten gehanteerd. Bij vaststellingen van de subsidie voor de jaren na 2003 kunnen - indien daarvoor aanleiding is - andere dan de hiervoor genoemde indexcijfers worden gebruikt. Het in artikel 1 genoemde bedrag omvat een opslag van €|1 500 000,- voor de garantieregeling zoals die is uiteengezet in de Wijziging Regeling aanwijzing en subsidiėring scholingsinstituten (Stcrt. 1999, 122) en de Regeling subsidiėring scholingsinstituten 2000 (Stcrt. 2000, 9).
     Momenteel wordt de financieringsstructuur van de Rea-scholingsinstituten, waarvan deze subsidiėring een onderdeel vormt, geėvalueerd. Op grond van deze evaluatie zal worden bezien of deze financieringsstructuur al dan niet zou moeten worden gecontinueerd.
     In artikel 1 van deze regeling wordt de basissubsidie voor de gezamenlijke Rea-scholingsinstituten vastgesteld op €|12 984 186,-. De subsidie wordt aan de Rea-scholingsinstituten betaald door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV). Ten overvloede wordt opgemerkt dat het UWV aan de subsidieverstrekking, onder de in de Algemene wet bestuursrecht gestelde condities, voorwaarden kan verbinden, zoals bijvoorbeeld administratieve verplichtingen of verwachte minimumprestaties.

 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A.J. de Geus.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wet Rea | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x