Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
29-12-2005   Intrekking Stb. 2005, 573 Stb. 2005, 659
01-01-2005   Nieuwe regeling Stcrt. 2004, 251 Stcrt. 2004, 251

 

 

REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 december 2004, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/R&S/04/83731, houdende regels omtrent de hoogte van aan scholingsinstituten te verstrekken subsidie op grond van artikel 44 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Regeling subsidiëring scholingsinstituten 2005)

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 44, eerste lid, van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Subsidiebedrag
De totale subsidie voor alle, op grond van artikel 44 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten, door de minister aangewezen scholingsinstituten bedraagt voor de periode 1 januari 2005 tot en met 31 december 2005 €|11 729 235,00.

 

Art. 2. Intrekking regeling
De Regeling subsidiëring scholingsinstituten 2004 wordt ingetrokken.

 

Art. 3. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2005 en vervalt op 31 december 2005.

 

Art. 4. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling subsidiëring scholingsinstituten 2005.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Den Haag, 22 december 2004.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A.J. de Geus.

 

 

 

TOELICHTING
[22 december 2004]

 

     Op grond van artikel 44, eerste lid, van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet Rea) zijn vijf gespecialiseerde scholingsinstituten aangewezen als bodemvoorziening waarmee de inzet van adequate scholing voor arbeidsgehandicapten in het kader van arbeidstoeleiding wordt gewaarborgd. Het betreft:
- Stichting Arbeidsbemiddeling en Vakopleidingen Sonneheerdt te Ermelo;
- Stichting Hoensbroeck Centrum voor Arbeidsperspectief te Hoensbroek;
- Stichting Beroepsopleidingen Werkenrode te Groesbeek;
- Stichting EEGA Educatie te Borne; en
- Stichting Instituut voor Arbeidsintegratie en Scholing Heliomare te Wijk aan Zee.
     Als tegemoetkoming in de handicapgerelateerde kosten van deze Rea-scholingsinstituten wordt op grond van artikel 44, eerste lid, van de Wet Rea per kalenderjaar ten laste van het Reïntegratiefonds een basissubsidie vastgesteld. Het voor de basissubsidie maximaal beschikbare bedrag wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Bij de jaarlijkse vaststelling van het maximaal voor de basissubsidie beschikbare bedrag wordt een loonindex en prijsindex toegepast. Uitgaande van de over het jaar 1996 bekende financiële gegevens van de scholingsinstituten kan worden vastgesteld dat de basissubsidie voor 70% loongevoelig en voor 30% prijsgevoelig is. Voor de vaststelling van het voor het jaar 2005 maximaal voor de basissubsidie beschikbare bedrag wordt de ontwikkeling van de lonen in de gezondheidszorg en de ontwikkeling van het prijsindexcijfer van de consumptie overheid van goederen en diensten gehanteerd.
     De financieringsstructuur van de Rea-scholingsinstituten is in 2003 geëvalueerd. In een brief van 25 juni 2004 aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2003-2004, 29 461, nr. 6) is medegedeeld dat naar aanleiding van deze evaluatie is besloten dat er voor de deelnemers aan scholing van de instituten die behoren tot de Wajong-populatie een publieke financiering zal worden gecreëerd en de scholing van degenen die niet tot deze populatie behoren, zal worden ingebed in de reguliere structuur van de aanbestedingsprocedures. Uitgaande van de huidige stand van zaken met betrekking tot de realisatie van dit besluit kan deze nieuwe structuur op z’n vroegst met ingang van 2006 worden gerealiseerd. Daarom wordt in 2005 de financieringsstructuur zoals deze sinds 1999 van toepassing is nog met één jaar gecontinueerd.
     In artikel 1 van deze regeling wordt de basissubsidie voor de gezamenlijke Rea-scholingsinstituten vastgesteld op €|11 729 235,-. De subsidie wordt aan de Rea-scholingsinstituten betaald door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV). Ten overvloede wordt opgemerkt dat het UWV aan de subsidieverstrekking, onder de in de Algemene wet bestuursrecht gestelde condities, voorwaarden kan verbinden, zoals bijvoorbeeld administratieve verplichtingen of verwachte minimumprestaties.

 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A.J. de Geus
.