1. Bij Besluit van 4 februari 2003, Stb. 2003, 48, is met ingang van 19 februari 2003 artikel 5a van het Reïntegratie-instrumentenbesluit Wet Rea vervangen en is de kostenvergoeding van medisch geïndiceerde reïntegratietrainingen afgeschaft, red.

 

 

 

Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2005   Intrekking Stb. 2004, 730 Stb. 2004, 729
01-01-2002   Nieuwe regeling Stcrt. 2001, 249 Stb. 2001, 644

 

 

20 december 2001/SV/WV/2001/88178
Directie Sociale Verzekeringen

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;
     Gelet op artikel 5a van het Reïntegratie-instrumentenbesluit Wet Rea;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Trainingen die voor subsidie in aanmerking komen
-1. Slechts een medisch geïndiceerde rugtraining en traumabegeleiding komt voor subsidie als bedoeld in artikel 16 van de Wet Rea in aanmerking.
-2. De hoogte van de subsidie voor de in het eerste lid bedoelde rugtraining en traumabegeleiding bedraagt ten hoogste het verschil tussen de som van de premiekortingen, bedoeld in de artikelen 79b van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de artikelen 82, 92a ¹ en 97c van de Werkloosheidswet, en 75% van de kosten verbonden aan deze rugtraining of traumabegeleiding.
-3. Voor zover de werkgever geen aanspraak kan maken op de premiekortingen, bedoeld in het tweede lid, komen ten hoogste 75% van kosten verbonden aan de rugtraining of traumabegeleiding voor subsidie in aanmerking.

1. Volgens de redactie dient "92a" te worden vervangen door: 82a.

 

Art. 2. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op het tijdstip dat de Wet van 14 december 2001 tot wijziging van enkele socialezekerheidswetten (Belastingplan 2002 V - Socialezekerheidswetgeving) (Stb. 2001, 644) in werking treedt.

 

Art. 3. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling medisch geïndiceerde reïntegratietrainingen Wet Rea.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

‘s-Gravenhage, 20 december 2001.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J.F. Hoogervorst.

 

 

 

TOELICHTING
[20 december 2001]

 

Algemeen  deel

 

     In de Wet van 14 december 2001 tot wijziging van enkele socialezekerheidswetten (Belastingplan 2002 V - Socialezekerheidswetgeving; Stb. 2001, 644) (hierna: Belastingplan 2002 V) worden een aantal artikelen in de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (hierna te noemen: Wet Rea) ingrijpend gewijzigd, vervangen of vernummerd. Het betreft met name het vervangen van de artikelen 15 tot en met 18. Deze wijzigingen werken ook door in het Reïntegratie-instrumentenbesluit Wet Rea (hierna te noemen: het besluit). Dit besluit wordt in verband hiermee met ingang van de inwerkingtreding van Belastingplan 2002 V ook aangepast [zie Stb. 2001, 694, red.]. Eén van de aanpassingen betreft een nieuw artikel 5a. Op grond van dit nieuwe artikel kunnen slechts medisch geïndiceerde reïntegratietrainingen die voldoen aan bij ministeriële regeling gestelde voorwaarden voor subsidie in aanmerking komen. Daarnaast biedt artikel 5a de mogelijkheid in een ministeriële regeling regels te stellen omtrent de bij de aanvraag in te dienen gegevens en omtrent de maximale subsidie.
     Deze ministeriële regeling voorziet tijdelijk in die nadere regels ter zake. Beoogd wordt vooralsnog de tot op heden bestaande regelgeving op het terrein van de rugtrainingen en traumabegeleiding te continueren. Deze regels waren tot op heden door het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) op grond van de artikelen 15, 18 en 22 van de Wet Rea getroffen in de Regeling rugtrainingen en traumabegeleiding Rea 1999 (Besluit van 20 januari 1999, Stcrt. 1999, 23).
     Als gevolg van het opheffen van het Lisv met ingang van 1 januari 2002 door de inwerkingtreding van de Wet SUWI (voorafgaande aan de inwerkingtreding van Belastingplan 2002 V ¹ ) vervallen de op grond van die bepalingen door het Lisv getroffen regelingen van rechtswege.
     Door in deze regeling de termen rugtraining en traumabegeleiding niet te definiëren, wordt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) in staat gesteld het door het Lisv gevoerde beleid voort te zetten en desgewenst de genoemde regeling van het Lisv om te zetten in een beleidsregel van het UWV.
     Net zoals dat nu op grond van de regeling van het Lisv het geval is, komen slechts 75% van de kosten die een werkgever maakt voor een rugtraining of traumabegeleiding voor subsidie in aanmerking. Indien een werkgever ook nog aanspraak kan maken op de premiekortingen op grond van de artikelen 79b van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de artikelen 82, 92a ² en 97c van de Werkloosheidswet, komt slechts het verschil tussen de premiekortingen en 75% van de gemaakte kosten voor subsidie in aanmerking.
     Zoals gezegd beoogt deze regeling slechts een tijdelijke regeling te zijn. Het voornemen is om mede aan de hand van thans nog lopende evaluaties met betrekking tot diverse experimentele trainingen tot een definitieve regeling te komen in verband met de subsidiëring van medisch geïndiceerde reïntegratietrainingen.

1. Datum inwerkingtreding Belastingplan 2002 V - Socialezekerheidswetgeving: 1 januari 2002, red.
2. Volgens de redactie dient "92a" te worden vervangen door: 82a.

 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J.F. Hoogervorst.