Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
29-12-2005   Intrekking Stb. 2005, 573 Stb. 2005, 659
14-11-1998   Nieuwe regeling Stcrt. 1998, 217 Stcrt. 1998, 217

 

 

     Het bestuur van het Landelijk instituut sociale verzekeringen;
     Gelet op artikel 7 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het Landelijk instituut sociale verzekeringen voert bij het verlenen van loondispensatie een beleid als weergegeven in de bijlage bij dit besluit.

 

Art. 2.
Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na de bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant.

 

Art. 3.
De Circulaire C 802 van de Federatie van Bedrijfsverenigingen wordt ingetrokken.

 

Art. 4.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit loondispensatie Wet Rea.

 

 

     Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

 

Amsterdam, 9 september 1998.
J.F. Buurmeijer, voorzitter.

 

 

 

BIJLAGE

Loondispensatie (Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten)

 

Inleiding

     Op grond van artikel 7 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten, beloning arbeidsgehandicapte werknemer, vermindert het Lisv [zie Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), red.] op verzoek van de betrokken werkgever of werknemer de hoogte van de aanspraak op een geldelijke beloning voor de verrichte arbeid naar evenredigheid, zo nodig in afwijking van hetgeen bij en krachtens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag is bepaald. Dit is van toepassing indien de arbeidsprestatie van een arbeidsgehandicapte werknemer in een bepaalde functie tengevolge van ziekte of gebreken duidelijk minder is dan de arbeidsprestatie die in de desbetreffende functie als normaal wordt beschouwd.


Voorwaarden voor toekenning

     De beoordeling om te komen tot vaststelling van loondispensatie is gericht op de vraag of betrokkene beduidend minder presteert dan gebruikelijk is in de desbetreffende functie. Het gaat er hierbij om of de werknemer een prestatie levert die lager is dan de "bandbreedte" van de normaal te achten prestatie in die functie.
     Er is er geen aanleiding om daarbij uit te gaan van ten minste 15% lagere loonwaarde.


Hoogte

     De hoogte van het percentage van de loondispensatie is afhankelijk van de omvang van de verminderde arbeidsprestatie. Voorbeeld: presteert de werknemer 20% minder dan een gezonde werknemer, dan kan het loonbedrag dat de werknemer op grond van de arbeidsovereenkomst of de CAO zou moeten ontvangen, met 20% worden verminderd.


Duur

     De loondispensatie kan worden verleend voor een periode van minimaal zes maanden en maximaal vijf jaar. De termijn van zes maanden wordt aangehouden in geval van een nog niet stabiele situatie; na zes maanden kan de uitvoeringsinstelling dan opnieuw beslissen. Indien er een duidelijke reden aanwezig is (bijvoorbeeld een gepland heronderzoek), kan er ook tot een kortere termijn dan vijf jaar worden besloten.
     Het uitgangspunt is dat loondispensatie is bedoeld voor een beperkt verdienvermogen in de beginfase van het dienstverband. Het is duidelijk niet de bedoeling dat loondispensatie wordt toegekend tot in lengte van jaren. Toch zullen er in de praktijk werknemers zijn die blijken niet in staat te zijn een normaal verdienvermogen te bereiken. Daarbij kan gedacht worden aan werknemers die werken met een jobcoachondersteuning. Voor diegenen die aan de voorwaarden voldoen, kan de termijn van vijf jaar worden verlengd.


Ingangsdatum

     Een besluit tot het verlenen van de loondispensatie gaat in vanaf de eerste dag van de maand waarin de aanvraag is gedaan. In de beschikking waarin de loondispensatie is verleend, staat het percentage van het wettelijk minimumloon of het functieloon genoemd dat over de aangegeven periode aan de betrokken werknemer ten minste moet worden betaald.


Cumulatie

     De toepassing van loondispensatie kan, voor zover aan de voorwaarden van toekenning wordt voldaan, met andere reïntegratie-instrumenten worden gecombineerd. Bijvoorbeeld met ziekengeld op grond van artikel 29b ZW, plaatsingsbudget, herplaatsingsbudget, pakket op maat en persoonlijke ondersteuning als bedoeld in de artikelen 16, 17, 18 en 31 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten

1. Ingevolge artikel II, onderdeel F, van het Belastingplan 2002 V - Socialezekerheidswetgeving zijn het (her)plaatsingsbudget en het pakket op maat met ingang van 1 januari 2002 komen te vervallen. Zie verder de artikelen 15 en 16 Wet Rea en het Reïntegratie-instrumentenbesluit Wet Rea, red.


Intrekking FBV-besluit

     Gelet op de inwerkingtreding van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten c.q. dit besluit zijn eerdere besluiten gebaseerd op de Wet arbeid gehandicapte werknemers ingetrokken.

 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij het Landelijk instituut sociale verzekeringen, postbus 74765, 1070 BT Amsterdam [zie Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), red.].

 

Amsterdam,
J.F.Buurmeijer, voorzitter.