Geschiedenis van deze beleidsregels:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2003   Intrekking Stcrt. 2002, 248 Stcrt. 2002, 248
06-07-2002 01-07-2002 Nieuwe regeling Stcrt. 2002, 125 Stcrt. 2002, 125

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De normbedragen voor de periode 1 juli 2002 tot en met 31 december 2002 voor voorzieningen als bedoeld in de artikelen 16, 22 en 31 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten worden vastgesteld op de bedragen, genoemd in bijlage 1 bij dit besluit.

 

Art. 2.
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels van UWV omtrent normbedragen Rea-voorzieningen tweede halfjaar 2002.

 

Art. 3.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2002. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 2002, treedt dit besluit in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 1 juli 2002.

 

 

     Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Amsterdam, 24 juni 2002.
T.H.J. Joustra, voorzitter Raad van bestuur UWV.

 

 

 

TOELICHTING
[24 juni 2002]

 

     Op grond van de artikelen 22 en 31 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten is het UWV bevoegd voorzieningen te verstrekken tot behoud, herstel of bevordering van de arbeidsgeschiktheid. Ook kan het UWV ingevolge artikel 16 van deze wet onder voorwaarden subsidie verstrekken voor meerkosten dan de kosten die gemaakt zijn voor het aanbrengen van voorzieningen. Voor de verstrekking van de voorzieningen worden bepaalde normbedragen gehanteerd die periodiek worden vastgesteld. In dit besluit zijn de desbetreffende normbedragen opgenomen voor de periode 1 juli 2002 tot en met 31 december 2002.

 

Amsterdam, 24 juni 2002.
T.H.J. Joustra, voorzitter Raad van bestuur UWV.

 

 

 

BIJLAGE  1

Normbedragen 1-7-2002 t/m 31-12-2002

[in euro's, red.]

 

Code Beschrijving Oud t/m
30-6-2002
Nieuw
1-7-2002 t/m
31-12-2002
B11 Drempelbedrag 103,00 105,00
Vervoer
C11 Motorinvalidenwagen (in bruikleen), vergoeding per km 0,10 0,10
C13 Motorinvalidenwagen (in eigen bezit), vergoeding per km 0,29 0,29
C18-I Bovengrens standaardaanpassingen aan eigen auto (incl. BTW)
1 Handbedrijfsrem + opklapbaar rempedaal 703,00 754,00
2 Handbedrijfsrem + segmentgas + opklapbaar rem- en gaspedaal 984,00 1055,00
3 Rempedaal opklapbaar 157,00 169,00
4 Gaspedaal opklapbaar 157,00 169,00
5 Gas- en rempedaal opklapbaar 312,00 335,00
6 Doorlopende handgreep links of rechts 150,00 161,00
7 Slede links of rechts 699,00 750,00
8 Gaspedaal opklapbaar links en rechts 392,00 420,00
9 Handbedrijfsrem + claxon 581,00 623,00
C18-II Normbedrag referentieauto 14 000,00 15 000,00
C20-I Inkomensgrens werk- en leefvervoer (de "hoge grens" toe te passen bij auto’s i.v.m. werk) 29 049,00 29 049,00
C20-II Inkomensgrens leefvervoer (de "lage grens" toe te passen i.v.m. leefkilometers) 24 899,00 24 899,00
C20-III Inkomensgrens tweede auto (dit is 1,5-maal de "hoge grens") 43 574,00 43 574,00
C21-II Kilometervergoeding bruikleenauto’s
  Brandstof benzine, bij een catalogusprijs incl. BTW van:
a minder dan 11 000,00 0,11 0,12
b 11 000,00 tot minder dan 16 000,00 0,13 0,13
c 16 000,00 tot minder dan 20 000,00 0,16 0,16
d 20 000,00 of hoger 0,17 0,17
  Brandstof diesel, bij een catalogusprijs incl. BTW van:
a minder dan 11 000,00 0,09 0,09
b 11 000,00 tot minder dan 16 000,00 0,09 0,09
c 16 000,00 tot minder dan 20 000,00 0,10 0,11
d 20 000,00 of hoger 0,12 0,13
Reparaties vervoersvoorziening
C23 Grote reparaties meer dan (oud bruikleencontract) 291,00 312,00
C24 Schades, per schade meer dan (oud bruikleencontract) 36,00 38,00
C24-I Schades, per schade meer dan (nieuw bruikleencontract) 51,00 55,00
C41 Eigen risico bij frequent voorkomende aanrijdingschade (geldt zowel bij oud als bij nieuw bruikleencontract) 102,00 109,00
Kilometervergoeding voor auto’s in eigen bezit
C25-I Personenauto 0,29 0,29
C25-II Bestelauto 0,42 0,42
C25-V Bestelauto, waarvan de aanschafkosten boven de referentieauto zijn vergoed 0,37 0,37
Taxikostenvergoeding (maximum)
C31 Algemeen 1016,00 1016,00
C32 Visueel gehandicapten 508,00 508,00
C33 Rolstoeltaxikosten 1525,00 1525,00
Rijles
C51 Leskilometers, vergoeding in geval van het rijden in eigen auto als C21-II als C21-II
Begeleidingskosten
C71 Maximale vergoeding reiskosten van de begeleider per jaar 627,00 653,00
Communicatievoorziening voor doven werk- en onderwijssituaties (prijzen excl. BTW)
E17-II Zelfstandige tolk gebarentaal 44,11 44,11
E17-III Zelfstandige dovenschrijftolk 44,14 44,14
E17-IV Tolk gebarentaal via instelling (RIAGG Veluwe, Stimulans, TC-Visinet, Wissink Audiotolk) 57,95 57,95
E17-V Notitiemaker en communicatieassistent geldend minimumloon geldend minimumloon
E17-IX Tolk gebarentaal in opleiding 32,51 32,51
Voorzieningen met beheersaspecten
I-11 Verstrekkingen in eigendom kosten minder dan 2250,00 2575,00
I-12 Eenvoudige verklaring voor bruikleen indien hogere kosten tot 4500,00 5150,00
I-13 Bruikleencontract indien kosten gelijk zijn aan of meer dan 4500,00 5150,00
Kosten m.b.t. opleiding (per opleidingsdag)
L1 Hoensbroeck 91,00 94,00
L2 Werkenrode 110,00 114,00
L3 Sonneheerdt 73,00 75,00
L4 EEGA 70,00 73,00
L5 Heliomare 39,00 72,00
Persoonlijke ondersteuning (prijs per uur excl. BTW)
Q1 Vergoeding persoonlijke ondersteuning gehandicapte werknemers 66,00 69,50