Geschiedenis van deze beleidsregels:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
05-03-2004 01-03-2004 Intrekking Stcrt. 2004, 43 Stcrt. 2004, 43
17-07-2003 01-07-2003 Wijziging Stcrt. 2003, 133 Stcrt. 2003, 133
01-01-2003   Nieuwe regeling Stcrt. 2002, 248 Stcrt. 2002, 248

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De normbedragen voor voorzieningen als bedoeld in de artikelen 16, 22 en 31 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten worden vastgesteld op de bedragen, genoemd in de bijlage bij dit besluit.

 

Art. 1a.
-1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt de uurvergoeding met code E17 bij een minimale inzet van de tolk van:
a. één lesuur in onderwijssituaties; of
b. een half uur in overige situaties.
-2. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt de kilometervergoeding met code E17-A op basis van de ANWB-methode "snelste route" en op basis van volledige postcodes.
-3. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt de vergoeding, bedoeld in het tweede lid, bij een reisafstand van minimaal tien kilometer en van maximaal 220 kilometer.
-4. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan in bijzondere omstandigheden afwijken van het bepaalde in het derde lid ten aanzien van het maximale aantal kilometers.
-5. Voor de in de bijlage opgenomen vergoeding met code E17-B geldt als één opdracht:
a. iedere inzet per dag van een tolk voor een cliënt, ongeacht de duur en met inachtneming van het bepaalde in het eerste lid;
b. de inzet van een tolk voor een groep van twee of meer leerlingen;
c. de inzet van twee of meer functionarissen voor dezelfde leerling of groep.

 

Art. 2.
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels UWV normbedragen Rea-voorzieningen 2003.

 

Art. 3.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2003. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2002, treedt dit besluit in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 1 januari 2003.

 

 

     Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Amsterdam, 16 december 2002.
T.H.J. Joustra, voorzitter Raad van bestuur UWV.

 

 

 

TOELICHTING
[16 december 2002]

 

Algemeen


     Op grond van de artikelen 22 en 31 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten is het UWV bevoegd voorzieningen te verstrekken tot behoud, herstel of bevordering van de arbeidsgeschiktheid. Ook kan het UWV ingevolge artikel 16 van deze wet onder voorwaarden subsidie verstrekken voor meerkosten dan de kosten die gemaakt zijn voor het aanbrengen van voorzieningen. Voor de verstrekking van de voorzieningen worden normbedragen gehanteerd die periodiek worden vastgesteld. In dit besluit zijn de desbetreffende normbedragen opgenomen zoals deze gelden met ingang van 1 januari 2003 en tot aan de volgende herziening van dit besluit. Dit besluit vervangt het Besluit van UWV omtrent Rea-voorzieningen tweede halfjaar 2002, d.d. 24 juni 2002.

 

Wijze van aanpassing


     Voor de aanpassing van de diverse normbedragen gelden als uitgangspunt de op de te onderscheiden kostensoorten van toepassing zijnde consumentenprijsindexcijfers (CPI alle huishoudens - zie www.cbs.nl - StatLine). Daarbij is gehanteerd de laatstbekende vastgestelde CPI-cijfers, te weten die voor de maand september 2002.
     Voorts zijn het wettelijk minimumloon en de maximumdaguitkering ontleend aan de rekenregels van het ministerie van SZW zoals deze gelden per 1 januari 2003.

     Enkele bijzonderheden in de normbedragaanpassingen zijn:
- de kilometervergoedingen, alsmede de diverse daarmee in lijn gebrachte normbedragen, ondervinden opnieuw geen wijziging. Enkele jaren geleden is de fiscale norm voor kilometervergoedingen verlaagd. De op dit uitgangspunt gebaseerde norm in het kader van de Wet Rea is toentertijd gelijk gebleven. Dat blijft zo totdat de fiscale norm de Rea-norm overstijgt, hetgeen voor het jaar 2003 nog niet het geval zal zijn;
- bij vorige aanpassingen van de Rea-normbedragen is het bedrag voor de referentieauto versneld aangepast, na enkele jaren in onvoldoende mate te zijn verhoogd. Per de wijziging van de normbedragen op 1 juli 2002 is het gemiddeld prijspeil van nieuwe auto’s tot en met de middenklasse per december 2000 bereikt. Thans is de extra aanpassing, zoals bepaald in het besluit van het Lisv-bestuur [Lisv: Landelijk instituut sociale verzekeringen, red.] van december 2000, vormgegeven via toepassing van de prijsindexontwikkeling voor nieuwe auto’s over de periode december 2000 - september 2002;
- bij gelegenheid van dit besluit is overgegaan tot een, voor zover mogelijk, verdergaande afronding van de normbedragen.

 

Communicatievoorziening voor doven


     Bijzondere aandacht is besteed aan de vergoedingen voor doventolken. In november 2001 is door het toenmalige Lisv een andere wijze van vergoeding geïntroduceerd, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende kostensoorten loon, reiskosten en enkele specifieke overheadkosten. De invoering van deze systematiek is op basis van uitvoeringsproblemen bij de toenmalige uitvoeringsinstellingen in december 2001 uitgesteld. De bestaande normbedragen hebben ook per 1 juli 2002 geen aanpassing ondervonden in afwachting van het alsnog invoeren van de nieuwe methode. In het onderhavige besluit is een aanpassing van de normbedragen doorgevoerd op identieke wijze als dat geldt voor het normbedrag persoonlijke ondersteuning. Dat betekent dat op het loongedeelte van de normbedragen is toegepast de index voor contractuele loonkosten gezondheids- en welzijnszorg en op het overige de algemene consumentenprijsindex.
     Zodra de uitvoeringsproblemen zijn opgelost, zal alsnog, door middel van een tussentijds besluit, worden overgegaan tot invoering van de eerder uitgestelde systematiek van vergoeding voor de kosten voor doventolken.

 

Amsterdam, 16 december 2002.
T.H.J. Joustra, voorzitter Raad van bestuur UWV.

 

 

 

BIJLAGE  1

Normbedragen met ingang van 1 januari 2003

[in euro's, red.]

 

 

Code Beschrijving Oud t/m
31-12-2002
Nieuw per
1-1-2003
B11 Drempelbedrag 105,00 107,00
Vervoer
C11 Motorinvalidenwagen (in bruikleen), vergoeding per km 0,10 0,10
C13 Motorinvalidenwagen (in eigen bezit), vergoeding per km 0,29 0,29
C18-I Bovengrens standaardaanpassingen aan eigen auto (bedragen incl. BTW)
1 Handbedrijfsrem + opklapbaar rempedaal 754,00 767,00
2 Handbedrijfsrem + segmentgas + opklapbaar rem- en gaspedaal 1055,00 1073,00
3 Rempedaal opklapbaar 169,00 172,00
4 Gaspedaal opklapbaar 169,00 172,00
5 Gas- en rempepaal opklapbaar 335,00 341,00
6 Doorlopende handgreep links of rechts 161,00 164,00
7 Slede links of rechts 750,00 763,00
8 Gaspedaal opklapbaar links en rechts 420,00 428,00
9 Handbedrijfsrem + claxon 623,00 634,00
C18-II Normbedrag referentieauto 15 000,00 15 500,00
C20-I Inkomensgrens werk- en leefvervoer (de "hoge grens" toe te passen bij auto’s i.v.m. werk) 29 049,00 30 200,00
C20-II Inkomensgrens leefvervoer (de "lage grens" toe te passen i.v.m. leefkilometers) 24 899,00 25 900,00
C20-III Inkomensgrens tweede auto (dit is 1,5-maal de "hoge grens") 43 574,00 45 300,00
C21-II Kilometervergoeding bruikleenauto’s
  Brandstof benzine, bij een catalogusprijs incl. BTW van:
a minder dan 11 000,00 0,12 0,12
b 11 000,00 tot minder dan 16 000,00 0,13 0,13
c 16 000,00 tot minder dan 20 000,00 0,16 0,16
d 20 000,00 of hoger 0,17 0,17
  Brandstof diesel, bij een catalogusprijs incl. BTW van:
a minder dan 11 000,00 0,09 0,09
b 11 000,00 tot minder dan 16 000,00 0,09 0,09
c 16 000,00 tot minder dan 20 000,00 0,11 0,11
d 20 000,00 of hoger 0,13 0,13
Reparaties vervoersvoorziening
C23 Grote reparaties meer dan (oud bruikleencontract) 312,00 318,00
C24 Schades, per schade meer dan (oud bruikleencontract) 38,00 39,00
C24-I Schades, per schade meer dan (nieuw bruikleencontract) 55,00 56,00
C41 Eigen risico bij frequent voorkomende aanrijdingschade (zowel bij oud als bij nieuw bruikleencontract) 109,00 111,00
Kilometervergoeding voor auto’s in eigen bezit
C25-I Personenauto 0,29 0,29
C25-II Bestelauto 0,42 0,42
C25-V Bestelauto, waarvan de aanschafkosten boven de referentieauto zijn vergoed 0,37 0,37
Taxikostenvergoeding (maximaal)
C31 Algemeen 1016,00 1016,00
C32 Visueel gehandicapten 508,00 508,00
C33 Rolstoeltaxikosten 1525,00 1525,00
Rijles
C51 Leskilometervergoeding bij het lesrijden in een eigen auto als C21-II als C21-II
Begeleidingskosten
C71 Maximale vergoeding reiskosten van de begeleider per jaar 653,00 661,00
Communicatievoorziening voor doven in werk- en onderwijssituaties (prijzen excl. BTW), nieuw per 1-7-2003
E17 Uurvergoeding:
E17-I tolk gebarentaal (geregistreerd)   31,30
E17-II dovenschrijftolk   29,10
E17-III tolk in opleiding, notitiemaker, communicatieassistent   9,55
E17-A Vergoeding kosten i.v.m. reizen, bedrag per kilometer, voor:
E17-A1 tolk gebarentaal (geregistreerd)   0,68
E17-A2 dovenschrijftolk   0,64
E17-A3 tolk in opleiding, notitiemaker, communicatieassistent   0,30
E17-B Vergoeding, maximaal per dag, per opdracht voor:
E17-B1 bemiddelingsorganisatie   37,85
E17-B2 zelfstandig werkende tolk   12,60
Voorzieningen met beheersaspecten
I-11 Verstrekkingen in eigendom kosten minder dan 2575,00 2700,00
I-12 Eenvoudige verklaring voor bruikleen indien hogere kosten tot 5150,00 5300,00
I-13 Bruikleencontract indien kosten gelijk zijn aan of meer dan 5150,00 5300,00
Kosten m.b.t. opleiding (per opleidingsdag)
L1 Hoensbroeck 94,00 95,00
L2 Werkenrode 114,00 115,00
L3 Sonneheerdt 75,00 76,00
L4 EEGA 73,00 73,00
L5 Heliomare 72,00 73,00
Persoonlijke ondersteuning (prijs per uur excl. BTW)
Q1 Vergoeding persoonlijke ondersteuning gehandicapte werknemers 69,50 71,50