Geschiedenis van deze beleidsregels:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2005   Intrekking Stcrt. 2004, 253 Stcrt. 2004, 253
09-07-2004 01-07-2004 Wijziging Stcrt. 2004, 127 Stcrt. 2004, 127
05-03-2004 01-03-2004 Nieuwe regeling Stcrt. 2004, 43 Stcrt. 2004, 43

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De normbedragen voor voorzieningen als bedoeld in de artikelen 16, 22 en 31 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten worden met ingang van 1 maart 2004 vastgesteld op de bedragen, genoemd in de bijlage bij dit besluit.

 

Art. 2.
-1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt de kilometervergoedingen volgens de codes C11, C13, C21-II, C25-I, C25-II en C25-V op basis van maximaal de aantallen kilometers verkregen volgens de ANWB-methode "snelste route" en op basis van volledige postcodes.
-2. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen stelt de aftrek, als bedoeld onder de codes C26-I en C26-II, vast op basis van maximaal de aantallen kilometers verkregen volgens de ANWB-methode "snelste route" en op basis van volledige postcodes.
-3. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt de uurvergoeding met code E17 bij een minimale inzet van de tolk van:
a. één lesuur in onderwijssituaties; of
b. een half uur in overige situaties.
-4. De uurvergoeding met code E17 wordt als volgt vergoed in geval van buitengewone werktijden:
a. 120% op maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 en 08.00 uur en tussen 18.00 en 22.00 uur;
b. 130% op zaterdag tussen 06.00 en 22.00 uur;
c. 140% op maandag tot en met zaterdag tussen 22.00 en 06.00 uur;
d. 145% op zondagen en algemeen erkende feest- of gedenkdagen.
-5. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt de kilometervergoedingen volgens de codes E17-A1 tot en met -A3 op basis van de aantallen kilometers verkregen volgens de ANWB-methode "snelste route" en op basis van volledige postcodes.
-6. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt de vergoeding, bedoeld in het vierde lid, bij een reisafstand van minimaal tien kilometer en van maximaal 220 kilometer.
-7. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan in bijzondere omstandigheden afwijken van het bepaalde in het vijfde lid ten aanzien van het maximale aantal kilometers.
-8. Voor de in de bijlage opgenomen vergoeding met codes E17-B1 en -B2 geldt als één opdracht:
a. iedere inzet per dag van een tolk voor een cliënt, ongeacht de duur en met inachtneming van het bepaalde in het derde lid;
b. de inzet van een tolk voor een groep van twee of meer leerlingen;
c. de inzet van twee of meer functionarissen voor dezelfde leerling of groep.

 

Art. 3.
Het besluit Beleidsregels UWV normbedragen Rea-voorzieningen 2003 wordt ingetrokken.

 

Art. 4.
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels UWV normbedragen Rea-voorzieningen 2004.

 

Art. 5.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 2004. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 29 februari 2004, treedt dit besluit in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 1 maart 2004.

 

 

     Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Amsterdam, 23 februari 2004.
A.H.C. Annink,
tijdelijk voorzitter Raad van bestuur UWV
.

 

 

 

TOELICHTING
[23 februari 2004]

 

Algemeen

 

     Op grond van de artikelen 22 en 31 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet Rea) is het UWV bevoegd voorzieningen te verstrekken tot behoud, herstel of bevordering van de arbeidsgeschiktheid. Ook kan het UWV ingevolge artikel 16 van deze wet onder voorwaarden subsidie verstrekken voor meerkosten dan de kosten die gemaakt zijn voor het aanbrengen van voorzieningen. Voor de verstrekking van de voorzieningen worden normbedragen gehanteerd die periodiek worden vastgesteld. In dit besluit zijn de desbetreffende normbedragen opgenomen zoals deze gelden met ingang van 1 maart 2004.
     Dit besluit vervangt het besluit Beleidsregels UWV normbedragen Rea-voorzieningen 2003, d.d. 16 december 2002, zoals gewijzigd met het Besluit wijziging Beleidsregels UWV normbedragen Rea-voorzieningen 2003, d.d. 7 juli 2003.


Wijze van aanpassing

     Voor de aanpassing van de diverse normbedragen gelden als uitgangspunt de op de te onderscheiden kostensoorten van toepassing zijnde consumentenprijsindexcijfers (CPI alle huishoudens - zie www.cbs.nl - StatLine). Voorts is gebruik gemaakt van de index Contractuele loonkosten per uur, nr. 85 Gezondheids- en welzijnszorg. Daarbij zijn gehanteerd de laatst bekende indexcijfers, te weten die voor de maand december 2003. Voorts zijn het wettelijk minimumloon en de maximumdaguitkering ontleend aan de rekenregels van het ministerie van SZW zoals deze gelden per 1 januari 2004.
     Enkele bijzonderheden in de normbedragaanpassingen zijn:
• de introductie vindt plaats van een aantal nieuwe normen als gevolg van de implementatie nieuw beleid aangaande de vervoersvoorzieningen (zie hieronder de artikelsgewijze toelichting bij artikel 1);
• van een aantal bestaande normen is, in samenhang met het vorige punt, de geldigheid beperkt. Het betreft normen welke op termijn komen te vervallen;
• de kilometervergoedingen, alsmede de diverse daarmee in lijn gebrachte normen, ondervinden geen wijziging. Enkele jaren geleden is de fiscale norm voor kilometervergoedingen verlaagd. De op dit uitgangspunt gebaseerde norm in het kader van de Wet Rea is toentertijd op het oude niveau gehandhaafd. Dat blijft zo totdat de fiscale norm de Rea-norm overstijgt, hetgeen voor het jaar 2004 niet het geval zal zijn;
• na de wijziging per 1 juli 2003 van de structuur en de hoogte van de vergoedingen voor doventolken zijn bij dit besluit de normbedragen in de onderhavige categorie E17 niet opnieuw gewijzigd. Voorzien is voor 1 juli 2004 een verdere wijziging van de structuur, waarbij de alsdan geldende normen per diezelfde datum zullen worden geïndexeerd. De wijziging in structuur en hoogte van de tarieven voor doventolken zal in overleg met het College voor zorgverzekeringen (CVZ) op eensluidende wijze worden doorgevoerd.

 

 

Artikelsgewijze  toelichting

 

Artikel 1, alsmede de bijlage


a. Nieuw beleid vervoersvoorzieningen

     Met ingang van 1 maart 2004 verstrekt het UWV leaseauto’s als vervoersvoorziening. Hierbij worden alle kosten van aanschaf, aanpassing, instandhouding en exploitatie van de auto integraal vergoed. Er wordt een aftrek in rekening gebracht volgens de nieuwe normen C26-I of C26-II. Deze aftrek betreft de algemeen gebruikelijke kosten, als bedoeld in de uitgangspunten, geformuleerd in artikel 2 van het Reïntegratie-instrumentenbesluit Wet Rea. De codes C26-I en C26-II zijn van toepassing op aanvragen met datum poststempel op of na 1 maart 2004. Voor de categorie belanghebbenden met een inkomenssituatie zoals bedoeld onder code C26-I is deze norm vastgesteld op basis van de gemiddelde kosten van het openbaar vervoer, uitgaande van de meest voorkomende tariefsoorten. Voor de belanghebbenden, bedoeld onder code C26-II, is de norm vastgesteld op basis van de totale kilometerkosten volgens de gegevens van het NIBUD, waarbij het gemiddelde is genomen tussen de "compacte klasse" en de "kleine middenklasse".
     In samenhang met dit nieuwe beleid zijn de codes C18-I, C21-II, C23, C24, C24-I en C41 uitsluitend nog van toepassing op de op 1 maart 2004 lopende gevallen. Hieronder worden begrepen de af te wikkelen aanvragen waarvan de datum poststempel bij indiening ouder is dan of uiterlijk gelijk aan 29 februari 2004.


b. Technische apparatuur

     Een aantal normbedragen voor technische apparatuur is toegevoegd aan de lijst van normbedragen. Het betreft de maximaal te vergoeden bedragen bij aanschaf van:
- G21: de zgn. daisyspeler, te verstrekken aan gebruikers van de bibliotheek voor studie en vak van de Federatie Nederlandse Blindenbibliotheken. Het normbedrag is gebaseerd op de feitelijke aanschafprijs van deze specifieke cd-romspeler;
- G22-I: de (al of niet specifiek aangepaste) pc-configuratie ten behoeve van de noodzaak in werksituaties schriftelijk te kunnen communiceren en/of aan onderwijssituaties deel te kunnen nemen. Het normbedrag is gelijk aan de fiscale norm bij eenmalige aanschaf voor een periode van drie jaar.
- G22-II: een bijdrage in de verzekering van de pc-configuratie, gebaseerd op de gemiddelde verzekeringspremie, eenmalig voor drie jaar, uitgaande van 68 onderzochte configuraties. Gekozen is voor een bijdrage ten bedrage van ongeveer 85% van de gemiddelde verzekeringspremie.

 

Artikel 2, eerste en tweede lid

     Voor de vaststelling van de maximale aantallen voor vergoeding c.q. aftrek in aanmerking te nemen kilometers is een eenduidige norm geïntroduceerd, te weten de ANWB-methode "snelste route" onder gebruikmaking van de volledige postcode.

 

Artikel 2, derde lid

     Het uurtarief kan worden gedeclareerd vanaf een minimale inzet van de tolk. Deze is voor onderwijssituaties één lesuur (plus een verlenging per geheel lesuur), om te rekenen naar klokuren. Overigens is de minimale inzet een half uur (plus verlenging per kwartier).

 

Artikel 2, vierde tot en met zesde lid

     De te vergoeden kilometeraantallen worden berekend volgens de ANWB-methode "snelste route" en op basis van volledige postcodes (zie www.anwb.nl). Ten behoeve van de minimumreistijd, bijvoorbeeld binnen het postcodegebied, wordt als minimum gehanteerd tien kilometer, waarbij een enkelereisafstand van minder dan vijf km wordt vastgesteld op vijf km. Het maximaal declarabel aantal kilometers is in principe 220 (enkele reis = 110 km) en kan alleen in bijzondere situaties na voorafgaande toestemming van het UWV worden overschreden.

 

Artikel 2, zevende lid

     De criteria voor de declaratie van de tolkopdrachtvergoeding zijn in overeenstemming met de door het CVZ gehanteerde normen, waarbij als uitgangspunt geldt dat minimaal sprake moet zijn van feitelijk verrichte werkzaamheden ter verwerving van de opdracht.

 

Amsterdam, 23 februari 2004.
A.H.C. Annink,
tijdelijk voorzitter Raad van bestuur UWV
.

 

 

 

BIJLAGE  1

Normbedragen met ingang van 1 maart 2004

[in euro's, red.]

 

Code Beschrijving Oud t/m
29-2-2004
Nieuw per
1-3-2004
Drempelbedrag voorzieningen
B11 Drempelbedrag waar beneden geen vergoeding wordt verleend 107,00 108,00
Motorinvalidenwagen
C11 In bruikleen, vergoeding per km 0,10 0,10
C13 In eigen bezit, vergoeding per km 0,29 0,29
C18-I Bovengrens standaardaanpassingen aan eigen auto (bedragen incl. BTW; alle normbedragen C18-1 zijn geldig voor lopende gevallen en bij aanvragen met datum poststempel t/m 29 februari 2004)
1 Handbedrijfsrem + opklapbaar rempedaal 767,00 790,00
2 Handbedrijfsrem + segmentgas + opklapbaar rem- en gaspedaal 1073,00 1105,00
3 Rempedaal opklapbaar 172,00 177,00
4 Gaspedaal opklapbaar 172,00 177,00
5 Gas- en rempepaal opklapbaar 341,00 351,00
6 Doorlopende handgreep links of rechts 164,00 169,00
7 Slede links of rechts 763,00 786,00
8 Gaspedaal opklapbaar links en rechts 428,00 440,00
9 Handbedrijfsrem + claxon 634,00 653,00
Referentieauto en inkomensgrenzen
C18-II Normbedrag referentieauto 15 500,00 16 100,00
C20-I Inkomensgrens werk- en leefvervoer (de "hoge grens" toe te passen bij auto’s i.v.m. werk) 30 200,00 30 500,00
C20-II Inkomensgrens leefvervoer (de "lage grens" toe te passen i.v.m. leefkilometers) 25 900,00 26 200,00
C20-III Inkomensgrens tweede auto (dit is 1,5-maal de "hoge grens") 45 300,00 45 800,00
C21-II Kilometervergoeding bruikleenauto's (alle normbedragen C21-II zijn geldig voor lopende gevallen en bij aanvragen met datum poststempel t/m 29 februari 2004)
  Brandstof benzine, bij een catalogusprijs incl. BTW van:
a minder dan 11 000,00 0,12 0,12
b 11 000,00 tot minder dan 16 000,00 0,13 0,13
c 16 000,00 tot minder dan 20 000,00 0,16 0,16
d 20 000,00 of hoger 0,17 0,17
  Brandstof diesel, bij een catalogusprijs incl. BTW van:
a minder dan 11 000,00 0,09 0,09
b 11 000,00 tot minder dan 16 000,00 0,09 0,09
c 16 000,00 tot minder dan 20 000,00 0,11 0,11
d 20 000,00 of hoger 0,13 0,13
Reparaties vervoersvoorziening (normbedragen C23, C24, C24-I en C41 zijn geldig voor lopende gevallen en bij aanvragen met datum poststempel t/m 29 februari 2004)
C23 Grote reparaties meer dan (oud bruikleencontract) 318,00 327,00
C24 Schades, per schade meer dan (oud bruikleencontract) 39,00 40,00
C24-I Schades, per schade meer dan (nieuw bruikleencontract) 56,00 58,00
C41 Eigen risico bij frequent voorkomende aanrijdingschade (zowel bij oud als bij nieuw bruikleencontract) 111,00 114,00
Kilometervergoeding voor auto’s in eigen bezit
C25-I Personenauto 0,29 0,29
C25-II Bestelauto 0,42 0,42
C25-V Bestelauto, waarvan de aanschafkosten boven de referentieauto zijn vergoed 0,37 0,37
Aftrek algemeen gebruikelijke kosten per km (geldig bij aanvragen met datum poststempel op of na 1 maart 2004)
C26-I Beneden inkomensgrens C20-I, resp. C20-II, resp. C20-III n.v.t. 0,12
C26-II Boven inkomensgrens C20-I, resp. C20-II, resp. C20-III n.v.t. 0,29
Taxikostenvergoeding (maximaal)
C31 Algemeen 1016,00 1016,00
C32 Visueel gehandicapten 508,00 508,00
C33 Rolstoeltaxikosten 1525,00 1525,00
Rijles
C51 Vaste leskilometervergoeding bij het lesrijden in een eigen auto als C21-II 0,17
Begeleidingskosten
C71 Maximale vergoeding reiskosten van de begeleider per jaar 661,00 690,00
Communicatievoorziening voor doven en slechthorenden in werk- en onderwijssituaties (bedragen excl. BTW), oud t/m 30-6-2004 en nieuw per 1-7-2004
E17 Uurvergoeding:
E17-I tolk gebarentaal (geregistreerd) 31,30 41,00
E17-II dovenschrijftolk 29,10 41,00
E17-III tolk in opleiding, notitiemaker, communicatieassistent 9,55 16,00
E17-VI communicatieassistent 9,55 9,65
E17-A Vergoeding kosten i.v.m. reizen, bedrag per kilometer, voor:
E17-A1 tolk gebarentaal (geregistreerd) 0,68 0,86
E17-A2 dovenschrijftolk (gediplomeerd) 0,64 0,86
E17-A3 tolk in opleiding HvU, communicatieassistent 0,30 0,34
E17-B Vergoeding, maximaal per dag, per opdracht/bemiddeling voor:
E17-B1 bemiddelingsorganisatie 37,85 vervallen
E17-B2 zelfstandig werkende tolk 12,60 vervallen
E17-C Vergoeding mentor (via HvU):
E17-C1 mentor (= gediplomeerd tolk) n.v.t. als E17-I
E17-C2 vergoeding reizen mentor, per km n.v.t. als E17-A1
Technische apparatuur (maximaal; aanschafprijzen incl. BTW)
G21 daisyspeler n.v.t. 475,00
G22-I pc-configuratie (excl. aanpassingen) n.v.t. 1415,00
G22-II eenmalige bijdrage verzekering pc-configuratie voor drie jaar n.v.t. 200,00
Voorzieningen met beheersaspecten
I-11 Verstrekkingen in eigendom kosten minder dan 2700,00 2700,00
I-12 Eenvoudige verklaring voor bruikleen indien hogere kosten tot 5300,00 5400,00
I-13 Bruikleencontract indien kosten gelijk zijn aan of meer dan 5300,00 5400,00
Kosten m.b.t. opleiding (per opleidingsdag; bedragen geldig voor het gehele jaar 2004)
L1 Hoensbroeck 95,00 97,00
L2 Werkenrode 115,00 117,00
L3 Sonneheerdt 76,00 77,00
L4 EEGA 73,00 74,00
L5 Heliomare 73,00 74,00
Persoonlijke ondersteuning (bedrag vergoeding per uur excl. BTW)
Q1 persoonlijke ondersteuning gehandicapte werknemers 71,50 72,00