Geschiedenis van deze beleidsregels:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
24-02-2006 01-01-2006 Intrekking Stcrt. 2006, 38 Stcrt. 2006, 38
29-01-2005 01-01-2005 Wijziging Stcrt. 2005, 33 Stcrt. 2005, 33
01-01-2005   Nieuwe regeling Stcrt. 2004, 253
Rectificatie in
Stcrt. 2005, 5
Stcrt. 2004, 253

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De normbedragen voor voorzieningen als bedoeld in de artikelen 16, 22 en 31 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten worden met ingang van 1 januari 2005 vastgesteld op de bedragen, genoemd in de bijlage bij dit besluit.

 

Art. 2.
-1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt de kilometervergoedingen volgens de codes C11, C13, C21-II, C25-I, C25-II en C25-V op basis van maximaal de aantallen kilometers verkregen volgens de ANWB-methode "snelste route" en op basis van volledige postcodes.
-2. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen stelt de aftrek, als bedoeld onder de codes C26-I en C26-II, vast op basis van maximaal de aantallen kilometers verkregen volgens de ANWB-methode "snelste route" en op basis van volledige postcodes.
-3. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt de uurvergoeding met code E17 bij een minimale inzet van de tolk van:
a. één lesuur in onderwijssituaties; of
b. een half uur in overige situaties.
-4. De uurvergoeding met code E17 wordt als volgt vergoed in geval van buitengewone werktijden:
a. 120% op maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 en 08.00 uur en tussen 18.00 en 22.00 uur;
b. 130% op zaterdag tussen 06.00 en 22.00 uur;
c. 140% op maandag tot en met zaterdag tussen 22.00 en 06.00 uur;
d. 145% op zondagen en algemeen erkende feest- of gedenkdagen.
-5. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt, alleen in geval van feitelijke reisactiviteit, de kilometervergoedingen volgens de codes E17-A1 tot en met -A3 op basis van de aantallen kilometers verkregen volgens de ANWB-methode "snelste route" en op basis van volledige postcodes.
-6. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt de vergoeding, bedoeld in het vierde lid, bij een reisafstand van minimaal tien kilometer en van maximaal 220 kilometer.
-7. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan in bijzondere omstandigheden afwijken van het bepaalde in het zesde lid ten aanzien van het maximale aantal kilometers.

 

Art. 3.
Het besluit Beleidsregels UWV normbedragen Rea-voorzieningen 2004 wordt ingetrokken.

 

Art. 4.
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels UWV normbedragen Rea-voorzieningen 2005.

 

Art. 5.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2005. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2004, treedt dit besluit in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 1 januari 2005.

 

 

     Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Amsterdam, 20 december 2004.
J.M. Linthorst, voorzitter Raad van bestuur UWV
.

 

 

 

TOELICHTING
[20 december 2004]

 

Algemeen

 

     Op grond van de artikelen 22 en 31 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet Rea) is het UWV bevoegd voorzieningen te verstrekken tot behoud, herstel of bevordering van de arbeidsgeschiktheid. Ook kan het UWV ingevolge artikel 16 van deze wet onder voorwaarden subsidie verstrekken voor meerkosten dan de kosten die gemaakt zijn voor het aanbrengen van voorzieningen. Voor de verstrekking van de voorzieningen worden normbedragen gehanteerd die periodiek worden vastgesteld. In dit besluit zijn de desbetreffende normbedragen opgenomen zoals deze gelden met ingang van 1 januari 2005.
     Dit besluit vervangt het besluit Beleidsregels UWV normbedragen Rea-voorzieningen 2004, d.d. 23 februari 2004, zoals gewijzigd met het Besluit wijziging Beleidsregels UWV normbedragen Rea-voorzieningen 2004, d.d. 28 juni 2004.


Wijze van aanpassing

     Voor de aanpassing van de diverse normbedragen gelden als uitgangspunt de op de te onderscheiden kostensoorten van toepassing zijnde consumentenprijsindexcijfers (CPI alle huishoudens - zie www.cbs.nl - StatLine). Voorts is gebruik gemaakt van de index Contractuele loonkosten per uur, nr. 85 Gezondheids- en welzijnszorg. Daarbij zijn gehanteerd de laatst bekende indexcijfers, te weten die voor de maand november 2004. Voorts zijn het wettelijk minimumloon en de maximumdaguitkering ontleend aan de rekenregels van het ministerie van SZW zoals deze gelden per 1 januari 2005.

     Ten aanzien van de aanpassingen van de normbedragen zijn enkele bijzonderheden:
• de kilometervergoedingen, alsmede de diverse daarmee in lijn gebrachte normen, ondervinden wederom geen wijziging. Enkele jaren geleden is de fiscale norm voor kilometervergoedingen verlaagd. De op dit uitgangspunt gebaseerde norm in het kader van de Wet Rea is toentertijd op het oude niveau gehandhaafd. Dat blijft zo totdat de fiscale norm de Rea-norm overstijgt, hetgeen voor het jaar 2005 niet het geval zal zijn;
• opgenomen zijn de normen in de categorie M, Beheerskostenvergoeding Zorglease, voor zover voor dit jaar relevant;
• het normbedrag Q1, Persoonlijke ondersteuning, wordt thans alleen geïndexeerd. Het voornemen is deze vergoedingsnorm structureel te wijzigen in de loop van het jaar 2005.

 

 

Artikelsgewijze  toelichting

 

Artikel 1, alsmede de bijlage


a. Vervoersvoorzieningen

     Met ingang van 1 maart 2004 verstrekt het UWV leaseauto’s als vervoersvoorziening. Hierbij worden alle kosten van aanschaf, aanpassing, instandhouding en exploitatie van de auto integraal vergoed. Er wordt een aftrek in rekening gebracht volgens de nieuwe normen C26-I of C26-II. Deze aftrek betreft de algemeen gebruikelijke kosten, als bedoeld in de uitgangspunten, geformuleerd in artikel 2 van het Reïntegratie-instrumentenbesluit Wet Rea.
     In samenhang met dit nieuwe beleid zijn de code’s C21-II, C23, C24 en C24-I uitsluitend nog van toepassing op de op 1 maart 2004 lopende gevallen. Hieronder worden begrepen de af te wikkelen aanvragen waarvan de datum poststempel bij indiening ouder is dan of uiterlijk gelijk aan 29 februari 2004. De code C18-1 is eveneens van toepassing op voornoemde situaties, alsook op auto’s in eigendom van belanghebbenden waarbij in het bijzonder de aftrek referentieauto (code C18-II) van toepassing is. De code C41 is van toepassing zowel in geval van de oude bruikleenovereenkomsten als bij de nieuwe leaseovereenkomsten. In de bijlage zijn de details ten aanzien van de geldigheid verbijzonderd.


b. Communicatievoorziening voor doven

     De met het wijzigingsbesluit van 28 juni 2004 doorgevoerde veranderingen zijn thans overgenomen in dit besluit:
- de bemiddelingsvergoedingen zijn vervallen. Per 1 januari 2005 zal een overeenkomst worden aangegaan met één bemiddelingsorganisatie. Deze overeenkomst wordt rechtstreeks met het UWV afgerekend, waardoor de moeilijk te beoordelen kostenfactor "bemiddeling" niet meer door tussenkomst van de belanghebbenden hoeft te verlopen. In overleg met de bemiddelingsorganisatie zal worden gestreefd naar een slanke en kostenefficiënte bemiddelingsdienstverlening;
- ingevoerd is een differentiatie van de uurvergoeding in geval van buitengewone werktijden (zie artikel 2, vierde lid);
- ingevoerd is een vergoedingsregeling voor mentoren, op basis van de normen E-17C, ten behoeve van de begeleiding van studenten van de Hogeschool van Utrecht [HvU, red.]. Dit alleen indien en voor zover deze studenten worden ingezet tijdens door het UWV betaalde inzet; één en ander gelet op het tekort aan doventolken. De HvU is met de uitvoering van deze vergoedingsregeling belast.
     Voorts zijn samengevoegd de tariefcodes E17-I en E17-II, respectievelijk E17-A1 en E17-A2, aangezien met ingang van 1 januari 2005 iedere doventolk (derhalve ook de schrijftolken) geregistreerd dient te zijn in het register van de Stichting Register Tolken Gebarentaal om in aanmerking te kunnen komen voor de "hoge" vergoedingen.


c. Technische apparatuur

     Indexering volgens de algemene prijsindex blijft achterwege gelet op het feit dat de prijs voor deze apparatuur de neiging heeft sterk te dalen. Bij een volgend besluit zal worden overwogen de vergoeding naar beneden bij te stellen.

 

Artikel 2, derde lid

     Het uurtarief kan worden gedeclareerd vanaf een minimale inzet van de tolk. Deze is voor onderwijssituaties één lesuur (plus een verlenging per geheel lesuur), om te rekenen naar klokuren. Voor andere situaties is de minimale inzet een half uur (plus verlenging per kwartier).

 

Artikel 2, vierde lid

     Voor de bepaling van de verhoging van het uurtarief in geval van buitengewone werktijden is aansluiting gezocht bij de CAO Welzijn. Deze verhoging is uitsluitend van toepassing op de tarieven met codes E-17 en het daarop gebaseerde tarief met code E17-C1 en geldt derhalve niet voor de andere tariefcomponenten (code’s E17-A en code E17-C2).

 

Artikel 2, vijfde tot en met zevende lid

     De te vergoeden kilometeraantallen worden uitsluitend berekend volgens de ANWB-methode "snelste route" en op basis van volledige postcodes (zie www.anwb.nl). Ten behoeve van de minimumreistijd, bijvoorbeeld binnen het postcodegebied, wordt als minimum gehanteerd tien kilometer, waarbij een enkele reisafstand van minder dan vijf kilometer wordt vastgesteld op vijf kilometer Het maximaal declarabel aantal kilometers is in principe 220 (enkele reis = 110 kilometer) en kan alleen in bijzondere situaties na voorafgaande toestemming van het UWV worden overschreden.
     Wanneer voor een tolkopdracht in het geheel geen sprake is van reizen, dan blijft vergoeding achterwege.

 

Amsterdam, 20 december 2004.
J.M. Linthorst, voorzitter Raad van bestuur UWV
.

 

 

 

BIJLAGE  1

Normbedragen met ingang van 1 januari 2005

[in euro's, red.]

 

 

Code Beschrijving Oud t/m
31-12-2004
Nieuw per
1-1-2005
Drempelbedrag voorzieningen
B11 Drempelbedrag waar beneden geen vergoeding wordt verleend 108,00 108,00
Motorinvalidenwagen
C11 In bruikleen, vergoeding per km 0,10 0,10
C13 In eigen bezit, vergoeding per km 0,29 0,29
C18-I Bovengrens standaardaanpassingen aan eigen auto (bedragen incl. BTW)
1 Handbedrijfsrem + opklapbaar rempedaal 790,00 804,00
2 Handbedrijfsrem + segmentgas + opklapbaar rem- en gaspedaal 1105,00 1125,00
3 Rempedaal opklapbaar 177,00 180,00
4 Gaspedaal opklapbaar 177,00 180,00
5 Gas- en rempepaal opklapbaar 351,00 357,00
6 Doorlopende handgreep links of rechts 169,00 172,00
7 Slede links of rechts 786,00 800,00
8 Gaspedaal opklapbaar links en rechts 440,00 448,00
9 Handbedrijfsrem + claxon 653,00 664,00
Referentieauto en inkomensgrenzen
C18-II Normbedrag referentieauto 16 100,00 16 300,00
C20-I Inkomensgrens werk- en leefvervoer (de "hoge grens", toe te passen bij auto’s i.v.m. werk) 30 500,00 30 500,00
C20-II Inkomensgrens leefvervoer (de "lage grens", toe te passen i.v.m. leefkilometers) 26 200,00 26 200,00
C20-III Inkomensgrens tweede auto (1,5-maal de "hoge grens") 45 800,00 45 800,00
C21-II Kilometervergoeding bruikleenauto's (de normbedragen C21-II zijn geldig voor lopende gevallen toegekend op basis van aanvragen met datum poststempel tot en met 29 februari 2004)
  Brandstof benzine, bij een catalogusprijs incl. BTW van:
a minder dan 11 000,00 0,12 0,12
b 11 000,00 tot minder dan 16 000,00 0,13 0,13
c 16 000,00 tot minder dan 20 000,00 0,16 0,16
d 20 000,00 of hoger 0,17 0,17
  Brandstof diesel, bij een catalogusprijs incl. BTW van:
a minder dan 11 000,00 0,09 0,09
b 11 000,00 tot minder dan 16 000,00 0,09 0,09
c 16 000,00 tot minder dan 20 000,00 0,11 0,11
d 20 000,00 of hoger 0,13 0,13
Reparaties vervoersvoorziening
C23 Eigen bijdrage bij grote reparaties (bruikleencontract volgens model 1994 of eerder) 327,00 333,00
C24 Eigen bijdrage bij schade (bruikleencontract volgens model 1994 of eerder) 40,00 41,00
C24-I Eigen bijdrage bij schade (bruikleencontract volgens model 1994 of eerder) 58,00 59,00
C41 Eigen risico bij frequent voorkomende aanrijdingschade (bij alle bruikleen- en leasecontracten) 114,00 116,00
Kilometervergoeding voor auto’s in eigen bezit
C25-I Personenauto 0,29 0,29
C25-II Bestelauto 0,42 0,42
C25-V Bestelauto, waarvan de aanschafkosten boven de referentieauto zijn vergoed 0,37 0,37
Aftrek algemeen gebruikelijke kosten per km
C26-I Beneden inkomensgrens C20-I, resp. C20-II, resp. C20-III 0,12 0,12
C26-II Boven inkomensgrens C20-I, resp. C20-II, resp. C20-III 0,29 0,29
Taxikostenvergoeding leefvervoer (maximaal)
C31 Algemeen 1016,00 1016,00
C32 Gehalveerd (visueel gehandicapten) 508,00 508,00
C33 Rolstoeltaxikosten 1525,00 1525,00
Rijles
C51 Vaste leskilometervergoeding bij het lesrijden in een eigen auto 0,17 0,17
Begeleidingskosten
C71 Maximale vergoeding reiskosten van de begeleider per jaar 690,00 712,00
Communicatievoorziening voor doven en slechthorenden in werk- en onderwijssituaties (bedragen excl. BTW)
E17 Uurvergoeding:
E17-I doventolk (geregistreerd) 41,00 41,00
E17-III tolk in opleiding bij Hogeschool van Utrecht (HvU) 16,00 16,00
E17-IV communicatieassistent 9,65 9,65
E17-A Vergoeding kosten i.v.m. reizen, bedrag per kilometer, voor:
E17-A1 doventolk (geregistreerd) 0,86 0,86
E17-A3 tolk in opleiding HvU, communicatieassistent 0,34 0,34
E17-C Vergoeding mentor (via HvU):
E17-C1 mentor (= gediplomeerd tolk) als E17-I als E17-I
E17-C2 vergoeding reizen mentor, per km als E17-A1 als E17-A1
Technische apparatuur (maximaal; aanschafprijzen incl. BTW)
G21 daisyspeler 475,00 475,00
  G22-I en G22-II eenmalig per minimaal drie jaar:
G22-I pc-configuratie (excl. aanpassingen) 1415,00 1415,00
G22-II eenmalige bijdrage verzekering pc-configuratie voor drie jaar 200,00 200,00
Voorzieningen met beheersaspecten
I-11 Verstrekkingen in eigendom kosten minder dan 2700,00 2750,00
I-12 Eenvoudige verklaring voor bruikleen indien hogere kosten tot 5400,00 5500,00
I-13 Bruikleencontract indien kosten gelijk zijn aan of meer dan 5400,00 5500,00
Kosten m.b.t. opleiding (per opleidingsdag)
L1 Hoensbroeck 97,00 98,00
L2 Werkenrode 117,00 118,00
L3 Sonneheerdt 77,00 77,00
L4 EEGA 74,00 74,00
L5 Heliomare 74,00 74,00
Beheerskostenvergoeding Zorglease (bedrag vergoeding per eenheid per jaar, incl. opslag en BTW)
M-A3 handbewogen rolstoelen 44,63 45,22
M-A4 elektrische rolstoelen 156,40 158,43
M-A5 auto's 174,01 176,27
Persoonlijke ondersteuning (bedrag vergoeding per uur excl. BTW)
Q1 persoonlijke ondersteuning gehandicapte werknemers 72,00 72,75