Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
29-12-2005   Intrekking Stb. 2005, 573 Stb. 2005, 659
01-08-1999   Nieuwe regeling Stcrt. 1999, 137 Stcrt. 1999, 137

 

 

     Het Landelijk instituut sociale verzekeringen;
     Gelet op de artikelen 11 en 22 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten en artikel 9 van het Reïntegratie-instrumentenbesluit Wet Rea;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het Landelijk instituut sociale verzekeringen voert ter zake van verstrekking van computervoorzieningen voor het volgen van onderwijs een beleid als weergegeven in de bijlage bij deze regeling.

 

Art. 2.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag van de eerste kalendermaand na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Ze is van toepassing op aanvragen die worden ontvangen na inwerkingtreding van deze regeling.

 

Art. 3.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling computervoorzieningen in het onderwijs 1999.

 

 

     Deze regeling wordt met de bijlage gepubliceerd in de Staatscourant.

 

Amsterdam, 7 juli 1999.
J.F. Buurmeijer, voorzitter.

 

 

 

BIJLAGE

 

     Op grond van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten en het Reïntegratie-instrumentenbesluit Wet Rea is het Lisv [zie Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), red.] bevoegd om voorzieningen te verstrekken voor het volgen van onderwijs. Deze voorzieningen kunnen bestaan in verschillende vormen, waaronder voorzieningen in de vorm van (vergoedingen voor) hulpmiddelen nodig voor het verblijf op school, voor het volgen van onderwijs of voor het voorbereiden en uitwerken van lessen of werkstukken en dergelijke buiten de school, in het algemeen bij de betrokkene thuis. Een veelvoorkomend hulpmiddel voor gehandicapten is een computer al dan niet met randapparatuur en aanpassingen. De computer wordt verstrekt als voorziening voor het schrijven c.q. om pen en papier te vervangen. Voor het volgen van onderwijs zijn onderwijsleermiddelen nodig die dienen om leerstof aan te bieden en kennis en vaardigheden te oefenen. Het is aan de school om het onderwijsleerproces met passende methodieken en middelen vorm te geven. De school dient de leerboeken en overige onderwijsleermiddelen die op school gebruikt worden ook beschikbaar te stellen om thuis mee te oefenen. De computer wordt in het reguliere basis- en vervolgonderwijs steeds meer gebruikt als een onderwijsleermiddel. Als gevolg daarvan heeft zich een wijziging voorgedaan in de aanvragen van de cliënt. De vraag naar laptops voor het maken van huiswerk nam toe, de voorzieningen in het speciale onderwijs worden in een vroeger stadium aangevraagd en ook de vraag in het beroeps-, HBO en universitair onderwijs is gewijzigd. Het Lisv heeft gemeend met dit besluit tegemoet te komen aan de maatschappelijke ontwikkelingen in deze. Het beleid zal er als volgt uitzien.


Blinden

• De leerling volgt regulier basisonderwijs.
Voorziening: draagbare computer met brailleleesregel vanaf groep 3 en een scanner als accessoire bij de verstrekte computer zodra de noodzaak van regelmatig gebruik kan worden aangetoond.
• De leerling volgt regulier voortgezet onderwijs.
Voorziening: draagbare computer met brailleleesregel en een scanner als accessoire bij de verstrekte computer zodra de noodzaak van regelmatig gebruik kan worden aangetoond.
• De leerling volgt MBO/HBO/universitair onderwijs.
Voorziening: draagbare computer met brailleleesregel; scanner met basissoftware.
• De leerling volgt speciaal basisonderwijs.
Voorziening: draagbare computer met brailleleesregel vanaf groep 3, mits de leerling in staat wordt geacht om met de apparatuur om te gaan.
• De leerling volgt voortgezet speciaal onderwijs.
Voorziening: draagbare computer met brailleleesregel.


Slechtzienden

• De leerling volgt regulier basisonderwijs.
Voorziening: draagbare computer met tekstvergroting en/of grote monitor vanaf groep 3; stationaire computer alleen indien huiswerk de komende jaren niet aan de orde is (lager dan groep 7 en 8) en een scanner als accessoire bij de verstrekte computer zodra de noodzaak van regelmatig gebruik kan worden aangetoond.
• De leerling volgt regulier voortgezet onderwijs.
Voorziening: draagbare computer met tekstvergroting en een scanner als accessoire bij de verstrekte computer zodra de noodzaak van regelmatig gebruik kan worden aangetoond.
• De leerling volgt MBO/HBO/universitair onderwijs.
Voorziening: draagbare computer met tekstvergroting en een scanner als accessoire bij de verstrekte computer zodra de noodzaak van regelmatig gebruik kan worden aangetoond.
• De leerling volgt speciaal basisonderwijs.
Voorziening: draagbare computer met tekstvergroting vanaf groep 3, mits de leerling in staat wordt geacht om met de apparatuur om te gaan.
• De leerling volgt voortgezet speciaal onderwijs.
Voorziening: draagbare computer met tekstvergroting.


Motorisch gehandicapten

• De leerling volgt regulier basisonderwijs.
Voorziening: stationaire of draagbare computer eventueel met aanpassingen vanaf groep 3.
• De leerling volgt regulier voortgezet onderwijs.
Voorziening: draagbare computer eventueel met aanpassingen.
• De leerling volgt vervolg/MBO/HBO/universitair onderwijs.
Voorziening: draagbare computer eventueel met aanpassingen.
• De leerling volgt speciaal basisonderwijs.
Voorziening: stationaire of draagbare computer met dezelfde aanpassingen als op school vanaf groep 3, mits de leerling in staat wordt geacht om met de apparatuur om te gaan.
• De leerling volgt voortgezet speciaal onderwijs.
Voorziening: stationaire of draagbare computer met dezelfde aanpassingen als op school.


Cognitief gehandicapten

• De leerling volgt regulier basisonderwijs.
Voorziening: eenmalig stationaire computerfiguratie met in hoogte verstelbare tafel vanaf groep 3.
• De leerling volgt regulier voortgezet onderwijs.
Voorziening: niet van toepassing.
• De leerling volgt vervolg/MBO/HBO/universitair onderwijs.
Voorziening: niet van toepassing.
• De leerling volgt speciaal basisonderwijs.
Voorziening: niet van toepassing, de school dient de hulpaanvraag van de leerling te beantwoorden met de hulpmiddelen die beschikbaar zijn; van huiswerk in de zin van het oefenen van schoolse vaardigheden is veelal geen sprake.
• De leerling volgt voortgezet speciaal onderwijs.
Voorziening: niet van toepassing, de school dient de hulpvraag van de leerling te beantwoorden met de hulpmiddelen die beschikbaar zijn; van huiswerk in de zin van het oefenen van schoolse vaardigheden is veelal geen sprake.


Overige gehandicapten

• Voorziening niet van toepassing. De computer biedt geen oplossing of maakt onderdeel uit van een behandeling of therapie.

 

Amsterdam, 7 juli 1999.
J.F. Buurmeijer, voorzitter.