Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 28 december 2005

 

REGELING  ERKENNINGSCRITERIA  VOOR  JOBCOACHORGANISATIES

Vervallen
m.i.v. 29 december 2005
(art. 2.10 IWIA jo. Besluit van 13 december 2005, Stb. 2005, 659)

 
 

28 maart 2000, Stcrt. 2000, 63
Inwerkingtreding: 31 maart 2000
(T.a.v. artt. 31 Wet Rea en 11 RR)

 

 

 

 
     Het bestuur van het Landelijk instituut sociale verzekeringen;
     Gelet op de artikelen 31 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten en 11 van het Re´ntegratie-instrumentenbesluit Wet Rea;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het Landelijk instituut sociale verzekeringen hanteert bij de uitvoering van de artikelen 31 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten en 11, tweede lid, onderdeel c, van het Re´ntegratie-instrumentenbesluit Wet Rea inzake de erkenning van rechtspersonen die tot doel hebben diensten te verlenen die kunnen worden aangemerkt als persoonlijke ondersteuning, de erkenningscriteria vermeld in de bijlage bij deze regeling.

 

Art. 2.
De rechtspersoon die op de dag van inwerkingtreding van deze regeling persoonlijke ondersteuning biedt die vergoed wordt op grond van artikel 31 van de Wet Rea, dan wel vˇˇr die datum namens een cliŰnt een aanvraag voor vergoeding bij de uitvoeringsinstelling heeft ingediend, dan wel na die datum een aanvraag indient voor een cliŰnt wiens dienstverband vˇˇr die datum is ingegaan, wordt erkend tot en met 31 december 2000, onder voorwaarde dat hij zich vˇˇr 1 juli 2000 meldt bij het Lisv voor erkenning met ingang van 1 januari 2001.

 

Art. 3.
Deze regeling treedt in werking op de tweede dag na de dag van uitgifte van de Staatscourant waarin ze wordt bekendgemaakt.

 

Art. 4.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling erkenningscriteria voor jobcoachorganisaties.

 

 

     Deze regeling wordt met de bijlage gepubliceerd in de Staatscourant.

 

Amsterdam, 28 maart 2000.
J.F. Buurmeijer, voorzitter.

 

 

 

TOELICHTING
[BIJLAGE, red.]
[28 maart 2000]

 

1. Inleiding


     De erkenningstaak van het Lisv [zie Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), red.] komt voort uit de Wet Rea en is gekoppeld aan het re´ntegratie-instrument persoonlijke ondersteuning van de arbeidsgehandicapte werknemer zoals beschreven in artikel 31, tweede lid, onderdeel b, Wet Rea.
     Volgens de toelichting op artikel 11 van het Re´ntegratie-instrumentenbesluit Wet Rea is het de taak van het Lisv om de ontwikkelingen op het gebied van persoonlijke ondersteuning te volgen en eventueel met erkenningsvoorwaarden daarin te sturen.
     Persoonlijke ondersteuning kan worden gezien als de eindfase van de methodiek begeleid werken. Bij deze methodiek, ook bekend onder de naam supported employment, gaat het om een gestructureerde werkwijze van arbeidstoeleiding en training en begeleiding op de werkplek. In de praktijk komt het vaak voor dat dezelfde organisatie en dezelfde functionaris deze werkwijze in zijn geheel ten uitvoer brengt. In dit licht bezien is de kwaliteit van persoonlijke ondersteuning vaak een afgeleide van de kwaliteit van de toepassing van de methodiek begeleid werken. Het Lisv heeft zich echter bij het formuleren van kwaliteitscriteria beperkt tot persoonlijke ondersteuning en de organisaties die (mede) tot doel hebben dit specifieke re´ntegratie-instrument in te zetten ten behoeve van reguliere arbeid.
     Het Lisv wil met de voorgestelde erkenningscriteria een minimumkwaliteitsnorm stellen waaraan de organisatie die persoonlijke ondersteuning bieden, moeten voldoen. Uiteraard zal het Lisv de ontwikkelingen op het gebied van begeleid werken en in het bijzonder persoonlijke ondersteuning blijven volgen en indien nodig de erkenningscriteria aanpassen.

 

2. Erkenningscriteria


     De erkenningscriteria kunnen worden onderverdeeld naar de volgende drie categorieŰn:
1. organisatie;
2. personen die persoonlijke ondersteuning bieden: de jobcoaches;
3. dienstverlening.

 

Met betrekking tot de organisatie


     Artikel 11 van de Wet Rea spreekt van personen verbonden aan een door het Lisv erkende rechtspersoon die tot doel heeft diensten te verlenen die kunnen worden aangemerkt als persoonlijke ondersteuning.
     Elke vorm van rechtspersoon is acceptabel. Bijvoorbeeld stichting, vereniging, BV en NV
     De activiteiten die worden beschouwd als persoonlijke ondersteuning zijn nader beschreven in de indicatieve lijst die als bijlage is gevoegd bij de Lisv-Mededeling M 98.84 van 26 juni 1998 over werkvoorzieningen in het kader van de Wet Rea (zie bijlage). Uitgangspunt is dat de rechtspersoon zich ten doel stelt om ondersteuning te bieden gericht op het functioneren van de werknemer in de reguliere arbeidssituatie, met andere woorden werkgerelateerde ondersteuning.

     Criterium 1: de organisatie moet aantonen dat er sprake is van een rechtspersoon in welke vorm dan ook waarvan het verlenen van persoonlijke ondersteuning ÚÚn van de doelstellingen is.
     Aan de hand van te overhandigen statuten of een ander notarieel document dient de organisatie aan te tonen dat het bieden van persoonlijke ondersteuning een doelstelling is van het bedrijf.
     Van belang is dat de organisatie qua personele bezetting een minimale waarborg biedt voor de continu´teit en de kwaliteit van de dienstverlening. Uitgangspunt is dat jobcoaches elkaar moeten kunnen vervangen en vakmatig onderling kunnen afstemmen (intervisie, intercollegiale toetsing). Een continue bezetting van twee fulltimejobcoaches (36/38 uur) of meerdere parttimejobcoaches die bij elkaar twee fulltimefuncties invullen, is een minimale voorwaarde om vervanging en onderlinge afstemming goed te kunnen regelen. Dit criterium sluit individuen die zich als zelfstandige jobcoach willen vestigen uit.

     Criterium 2: de organisatie dient een minimale bezetting van twee fulltimejobcoaches te hebben, eventueel verdeeld over meerdere parttimejobcoaches.
     De jobcoachorganisatie dient informatie over te leggen (bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten of detacheringsovereenkomsten) waaruit blijkt hoeveel jobcoaches in dienst zijn. Uit deze informatie moet ook blijken wat de taakomschrijving is van de functionarissen die als jobcoach in dienst zijn.
     De jobcoach is een belangrijke intermediair tussen de arbeidsgehandicapte werknemer en de werkgever. De jobcoachorganisatie moet erop toezien dat de jobcoach hierin zorgvuldig opereert. Klachten over de wijze van dienstverlening, met name over de bejegening van cliŰnt en zijn werkgever, dienen zorgvuldig en volgens een vooraf afgesproken procedure behandeld te worden.

     Criterium 3: de organisatie beschikt over een klachtenregeling en rapporteert jaarlijks over de klachtenbehandeling.
     De klachtenregeling, die minimaal een heldere beschrijving moet bevatten van de te volgen procedure, dient aan het Lisv overgelegd te worden. De jobcoachorganisatie dient jaarlijks een evaluatierapport aangaande de klachtenbehandeling op te (doen) stellen en op aanvraag aan het Lisv te kunnen overleggen.
     De jobcoach heeft te maken met vertrouwelijke informatie over de cliŰnt en de werkgever.
     De jobcoach heeft bij de uitoefening van zijn functie een geheimhoudingsplicht. De jobcoachorganisatie dient in het privacyreglement te beschrijven op welke wijze moet worden omgegaan met vertrouwelijke informatie over de werkgever en de cliŰnt.

     Criterium 4: de organisatie beschikt over een privacyreglement.
     Het privacyreglement dient aan het Lisv overgelegd te worden. Onder de Wet bescherming persoonsgegevens die in de plaats komt van de bestaande privacywetgeving zullen jobcoachorganisaties waarschijnlijk een meldingsplicht krijgen. Het overleggen van deze melding bij de Registratiekamer [zie College bescherming persoonsgegevens, red.] aan het Lisv zal dan voldoende zijn om aan dit criterium te voldoen.

 

Met betrekking tot de personen die de persoonlijke ondersteuning bieden: de jobcoaches


     Belangrijk is de kwaliteit van de persoonlijke ondersteuning die wordt geboden. Naast de toegepaste methodiek van begeleiding is de vakbekwaamheid van de jobcoach bepalend voor de effectiviteit van de dienstverlening. Voor het vak van jobcoach bestaat nog geen reguliere opleiding. Door de jobcoachorganisaties worden nieuwe medewerkers veelal met een HBO-opleiding of een HBO-werk- en denkniveau in de praktijk opgeleid tot jobcoach (training on the job). De jobcoaches in opleiding functioneren onder supervisie van een ervaren jobcoach. Praktiserende jobcoaches houden hun vakbekwaamheid op peil door bijscholing en intercollegiale toetsing. Jobcoachorganisaties staan garant voor de vakbekwaamheid van hun jobcoaches.

     Criterium 5: de organisatie staat garant voor de kwaliteit van de dienstverlening door haar jobcoaches en maakt inzichtelijk op welke wijze zij de vakbekwaamheid van haar medewerkers waarborgt.
     Voornoemde indicatieve lijst van activiteiten die beschouwd kunnen worden als persoonlijke ondersteuning vormt onder meer het toetsingskader voor dit criterium. Het gaat er immers om dat deze activiteiten door de jobcoach vakbekwaam en efficiŰnt kunnen worden uitgevoerd. Een jobcoachinstelling moet kunnen aantonen dat de kwaliteit van haar jobcoaches een permanent aandachtspunt is. Dit kan onder meer door het overleggen van een:
- deskundigheidsomschrijving;
- functieprofiel;
- inwerkprogramma nieuw personeel;
- (bij)scholingsbeleid c.q. opleidingsplan;
- systeem van intercollegiale toetsing.

 

Met betrekking tot de dienstverlening


     Aangaande de dienstverlening van de jobcoachorganisaties zijn een aantal minimale eisen te formuleren.
     Het gaat daarbij om zaken als bereikbaarheid, beschikbaarheid, continu´teit en procedures rondom aanvraag en declaratie. De jobcoachorganisatie dient te beschikken over een interne beschrijving waarin de normen en procedure met betrekking tot deze aspecten beschreven staan.

     Criterium 6: de organisatie dient te beschikken over een interne beschrijving van de afspraken rondom de te leveren diensten onder meer ter zake van bereikbaarheid, tijdigheid en continu´teit.
     Deze beschrijving dient minimaal de volgende normvoorschriften te bevatten:
- de jobcoachorganisatie is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar;
- de jobcoach is tijdens werkdagen binnen 24 uur oproepbaar;
- de jobcoachorganisatie garandeert de vervanging van de jobcoach in geval van ziekte en vakantie;
- de organisatie volgt de procedure van de uviĺs [uitvoeringsinstellingen, red.] met betrekking tot de aanvragen en declaraties van jobcoachuren in het kader van de Wet Rea.

 

3. De wijze van erkennen


     Volgens de wet dient het Lisv jobcoachorganisaties te erkennen. In de vorige paragraaf zijn hiertoe zes criteria geformuleerd. Per organisatie geeft het Lisv een erkenningsbeslissing af en stelt de uitvoeringsinstellingen daarvan op de hoogte. Deze beslissing is een beslissing als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Zonder zoĺn erkenningsbeslissing zal na volledige invoering van de erkenningscriteria de persoonlijke ondersteuning niet meer subsidiabel zijn vanuit de Wet Rea.
     Deze erkenningsregeling is voor de jobcoachorganisaties die zich na de invoeringsdatum van de erkenningsregeling voor het eerst op deze markt begeven meteen van kracht.
     De bestaande jobcoachorganisaties krijgen tot 1 juli 2000 de tijd om aan deze criteria te voldoen en het Lisv hiervan op de hoogte te stellen door overhandiging van de benodigde documenten.
     Als bestaande organisaties worden aangemerkt:
Ľ jobcoachorganisaties die vˇˇr de ingangsdatum van de regeling al persoonlijke ondersteuning bieden die vergoed wordt op grond van artikel 31 van de Wet Rea; of
Ľ jobcoachorganisaties die vˇˇr de ingangsdatum van de regeling een aanvraag voor vergoeding bij de uitvoeringsinsteling hebben ingediend; of
Ľ jobcoachorganisaties die na de ingangsdatum van de regeling een aanvraag indienen voor een cliŰnt wiens dienstverband vˇˇr die datum is ingegaan.

     De beslissing van het Lisv wordt uiterlijk vˇˇr 1 oktober 2000 afgegeven. In geval van een afwijzende beslissing krijgen de jobcoachorganisaties nog twee maanden de tijd om te voldoen aan de ontbrekende erkenningsvoorwaarden. In december wordt dan het definitieve besluit afgegeven. De hierboven voorgestelde criteria zijn geformuleerd als voorwaarden waarvoor de bewijslast bij de jobcoachorganisatie ligt. De jobcoachorganisatie dient aan het Lisv onderliggende bescheiden te overhandigen waaruit blijkt dat aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. Het Lisv toetst deze documenten zelf op plausibiliteit. In geval van twijfel of onduidelijkheid wordt de organisatie nader door het Lisv bevraagd en/of bezocht. Eenmaal erkende organisaties hebben de verplichting om wijzigingen in hun organisatie die direct de zes erkenningscriteria betreffen direct te melden bij het Lisv.

     Vanuit het Lisv zal nog een systeem van herkeuring ontwikkeld worden waarbij gedacht kan worden aan een steekproefsgewijze toetsing van erkende jobcoachorganisaties.

 

 

 

INDICATIEVE  LIJST  VAN
BEGELEIDINGSACTIVITEITEN

 

Indicatieve lijst van begeleidingsactiviteiten die vallen onder de voorziening "persoonlijke ondersteuning" volgens de AAW-Regeling persoonlijke ondersteuning gehandicapte werknemers, vanaf 1 juli 1998 ex artikel 31, tweede lid, onderdeel c, Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten.

 

Algemeen

     Het gaat om ondersteuning bij het verrichten van arbeid, werkgerelateerde begeleiding, gegeven door een jobcoach die verbonden is aan een door het Lisv erkende jobcoachinstelling.


Activiteiten

1. Het introduceren van de cliŰnt:
in het bedrijf
in het team (directe collegaĺs)

2. Structureren van het werk, adviseren over:
inrichting werk
(aanpassing) organisatie van het werk

3. Inwerken van de cliŰnt:
aanleren handelingen
trainen benodigde vaardigheden
aanleren sociale vaardigheden (bedrijfscultuur)

4. Opsporen en verhelpen storingen in arbeidssituatie (bij calamiteit of crisis):
bij de werknemer
bij de werkgever
bij beiden

5. Begeleiden werknemer (o.a. afspraken maken en bewaken):
in contact met collegaĺs
in contact met leidinggevende
bij de verwerking van algemene bedrijfsinformatie
bij interne voorlichting/cursussen

6. Begeleiding werkgever (voor zover gerelateerd aan functioneren werknemer):
bij belangrijke gesprekken o.m. over functioneren
reorganisatie

7. Evaluatie en co÷rdinatie van de werkafspraken (tussen werknemer en werkgever):
van de jobcoachdienstverlening o.m. verantwoording aan uitvoeringsinstelling met het oog op voortzetting vergoeding

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wet Rea | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

ę Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x