Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2007   Intrekking Stcrt. 2006, 220 Stcrt. 2006, 220
30-12-2006   Wijziging Stcrt. 2006, 220 Stcrt. 2006, 220
01-01-2006   Wijziging Stcrt. 2005, 250 Stcrt. 2005, 250
  Wijziging Stcrt. 2005, 248 Stcrt. 2005, 248
14-09-2005   Wijziging Stcrt. 2005, 176 Stcrt. 2005, 176
15-07-2005 01-07-2005 Nieuwe regeling Stcrt. 2005. 133 Stcrt. 2005. 133

 

 

Relevante overige regelgeving:
- Regeling schoonmaakdiensten particulieren (vervallen)
- Tijdelijke subsidieregeling beëindiging subsidiëring schoonmaakdiensten particulieren (vervallen)
- Tijdelijke subsidieregeling beëindiging subsidiëring schoonmaakdiensten particulieren 2007 (vervallen)

 

 

REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 juli 2005, Directie Arbeidsmarkt, nr. AM/SAM/05/50483, houdende regels voor de subsidiëring van schoonmaakdiensten bij particulieren met ingang van de tweede helft van 2005 (Regeling schoonmaakdiensten particulieren 2005)

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 3, eerste lid, 5 en 8, eerste lid, van de Kaderwet SZW-subsidies;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Begripsomschrijvingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. de minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b. werkgever: de werkgever genoemd in bijlage 1 als bedoeld in artikel 3;
c. arbeidsovereenkomst: een schriftelijk aangegane arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610 van titel 7.10 van het Burgerlijk Wetboek met de werkgever;
d. consumentencontract: een schriftelijke overeenkomst van de werkgever met een derde natuurlijk persoon tot het door zijn werknemer laten verrichten van een bepaald gevarieerd pakket van huishoudelijke diensten in de particuliere sfeer van die natuurlijke persoon over een bepaalde periode op een vastgesteld gemiddeld aantal uren per week en tegen een bedongen prijs;
e. verklaring: een verklaring afgegeven door de Centrale organisatie werk en inkomen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, dat:
1º. de werknemer met wie de werkgever vóór 1 januari 2003 een arbeidsovereenkomst heeft gesloten langdurig werkloze is, overeenkomstig het vóór die datum bepaalde bij of krachtens hoofdstuk IV van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen; of
2º. de werknemer met wie de werkgever na 1 januari 2003 een arbeidsovereenkomst heeft gesloten minimaal zes maanden als werkloos werkzoekend bij de Centrale organisatie werk en inkomen ingeschreven heeft gestaan dan wel naar haar oordeel in vergelijkbare omstandigheden heeft verkeerd;
f. accountant: een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Art. 2. Subsidieverstrekking
-1. De minister verstrekt een subsidie aan de werkgever:
a. die een arbeidsovereenkomst heeft gesloten met een persoon voor wie de Centrale organisatie werk en inkomen met inachtneming van hoofdstuk IV van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen, zoals deze wet luidde vóór 1 januari 2003, een verklaring als bedoeld in artikel 1, onderdeel f, onder 1º, heeft afgegeven; of
b. die een arbeidsovereenkomst met een overeengekomen gemiddelde arbeidsduur van ten minste 12 uur per week, berekend over een periode van dertien weken, heeft gesloten met een persoon voor wie de Centrale organisatie werk en inkomen een verklaring als bedoeld in artikel 1, onderdeel f, onder 2º, heeft afgegeven.
-2. Geen subsidie wordt verstrekt indien een dienstbetrekking wordt aangegaan als bedoeld in de Wet sociale werkvoorziening of met toepassing van artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Wet werk en bijstand.
-3. Geen subsidie wordt verstrekt indien de huishoudelijke diensten op basis van de consumentencontracten worden verleend in de vorm van zorg waarop aanspraak bestaat ingevolge artikel 3 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

 

Art. 3. Subsidieplafond
-1. Het subsidieplafond per werkgever is van 1 juli 2005 tot 1 januari 2006 vastgesteld overeenkomstig bijlage 1 bij deze regeling.
-2. Het subsidieplafond per werkgever is van 1 januari 2006 tot 1 januari 2007 vastgesteld overeenkomstig bijlage 1a bij deze regeling.

 

Art. 4. Subsidieverlening
-1. De minister verleent de subsidie voor het in dienst hebben van personen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, rekening houdend met de omvang van de uitgevoerde werkzaamheden op die consumentencontracten.
-2. De subsidie aan de werkgever wordt bepaald aan de hand van het aantal arbeidsuren dat in de arbeidsovereenkomsten gesloten met personen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, is overeengekomen, waarbij:
a. de subsidie ten hoogste €|10 340,00 per kalenderjaar bedraagt bij een arbeidsovereenkomst met een overeengekomen arbeidsduur van 32 uur of meer uren per week en naar rato wordt verminderd naarmate de arbeidsovereenkomst minder dan één jaar heeft geduurd of een arbeidsduur heeft van minder dan 32 uur per week of naarmate het gemiddelde aantal arbeidsuren waarvoor de werkgever loon heeft betaald minder dan 32 uur per week bedraagt;
b. op jaarbasis het aantal overeengekomen arbeidsuren in de bedoelde arbeidsovereenkomsten niet meer bedraagt dan het aantal uren vermenigvuldigd met 1,3 waarop werkzaamheden op consumentencontracten als bedoeld in het eerste lid zijn verricht;
c. indien niet voldaan wordt aan onderdeel b, niet wordt uitgegaan van de overeengekomen arbeidsuren, maar van het aantal uren vermenigvuldigd met 1,3 waarop werkzaamheden op consumentencontracten als bedoeld in het eerste lid zijn verricht, doch niet meer dan het aantal arbeidsuren waarvoor de werkgever loon heeft betaald.
-3. Indien in de arbeidsovereenkomst geen vast aantal arbeidsuren is overeengekomen en de gemiddelde arbeidsduur, naar rato van de periode waarover in één jaar is gewerkt, voldoet aan artikel 2, eerste lid, wordt bij de toepassing van het tweede lid het subsidiebedrag bepaald aan de hand van het aantal arbeidsuren waarvoor de werkgever loon heeft betaald.

 

Art. 5. Administratieverplichting
-1. De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat de administratie voor de uitvoering van deze regeling zodanig wordt ingericht dat alle van belang zijnde vastleggingen en bewijsstukken ten behoeve van het besluitvormings-, uitvoerings-, controle- en verantwoordingsproces zichtbaar en controleerbaar zijn vastgelegd.
-2. Van de administratie maken in ieder geval deel uit: de arbeidsovereenkomsten en de consumentencontracten en de daarbij behorende facturen.
-3. De subsidieontvanger bewaart een afschrift van de verklaring bij de loonadministratie, zolang dat voor de subsidievaststelling noodzakelijk is.

 

Art. 6. Gegevensverstrekking voor subsidieverlening en -betaling
-1. Een beschikking tot subsidieverlening op grond van de Regeling schoonmaakdiensten particulieren wordt per 1 juli 2005 geacht een beschikking tot subsidieverlening op grond van deze regeling te zijn.
-2. De minister betaalt de subsidie bij wijze van voorschot per kwartaal aan de hand van de declaratie met opgave van de gegevens over arbeidsuren volgens de arbeidsovereenkomst, het aantal arbeidsuren waarvoor de werkgever loon heeft betaald en de gewerkte uren op consumentencontracten, die gefactureerd zijn.
-3. De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat de relevante gegevens over een kalenderkwartaal, opgenomen in een door hem ondertekende declaratie als bedoeld in het tweede lid, door de minister zijn ontvangen uiterlijk op de twintigste van de tweede maand volgende op het kwartaal waarop deze betrekking heeft.
-4. Het voorschot wordt betaald op of omstreeks de vijftiende van de maand volgend op de maand waarin de declaratie is ontvangen. Het voorschot wordt niet verleend indien de minister van de subsidieontvanger de bescheiden, nodig voor de subsidievaststelling betreffende voorgaande subsidieverstrekkingen, niet heeft ontvangen.
-5. De subsidieontvanger informeert de minister schriftelijk binnen vier weken over het tijdstip van beëindiging van een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 2, eerste lid, en over de beëindiging van consumentencontracten.
-6. Indien vóór de subsidievaststelling een verzoek tot faillietverklaring van of verlening van surseance van betaling aan de subsidieontvanger is ingediend, vindt geen uitbetaling van voorschotten meer plaats.

 

Art. 7. Vaststelling subsidie
-1. De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat de relevante gegevens over een kalenderjaar, opgenomen in een door hem ondertekende jaaropgave en, voor zover het daarin vermelde subsidiebedrag hoger is dan €|50 000,00, een daarop betrekking hebbende verklaring van een accountant, door de minister zijn ontvangen binnen zes maanden na het kalenderjaar waarop deze betrekking hebben.
-2. De minister stelt de subsidie vast binnen twaalf maanden na ontvangst van de jaaropgave.
-3. Indien de bescheiden, genoemd in het eerste lid, niet zijn ontvangen binnen zes maanden na het kalenderjaar waarop deze betrekking hebben, kan de minister de subsidie over dat kalenderjaar ambtshalve vaststellen.
-4. De vastgestelde subsidie kan van de bij wijze van voorschot betaalde subsidie afwijken indien de subsidieontvanger handelt in strijd met deze regeling.
-5. Bij de toepassing van het eerste lid wordt met betrekking tot het kalenderjaar 2005 voor "€|50 000,00" gelezen: €|25 000,00.

 

Art. 8. Modellen gegevensverstrekking
De declaratie, bedoeld in artikel 6, vierde lid, en de jaaropgave en de verklaring van de accountant, bedoeld in artikel 7, zijn ingericht volgens de bij deze regeling behorende modellen. De verklaring is gebaseerd op een onderzoek dat is uitgevoerd overeenkomstig het bij deze regeling behorende controle- en rapportageprotocol.

 

Art. 9. Toezichthouders en informatieverplichtingen
-1. Met het toezicht op de naleving van de in deze regeling opgenomen verplichtingen is belast het Agentschap van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
-2. De subsidieontvanger verstrekt aan de minister desgevraagd kosteloos alle inlichtingen die hij voor evaluatie, informatievoorziening en beleidsvorming met betrekking tot deze regeling nodig heeft en verleent daartoe inzage in ter zake van belang zijnde bescheiden.

 

Art. 10. Indexering van bedragen
Indien de ontwikkeling van het wettelijke minimumloon daartoe aanleiding geeft, maakt de minister een wijziging van het bedrag, genoemd in artikel 4, tweede lid, onderdeel a, tijdig vóór de aanvang van een kalenderjaar bekend.

 

Art. 11. Algemene Regeling SZW-subsidies
De Algemene Regeling SZW-subsidies is niet van toepassing.

 

Art. 12. Overgangsbepaling Regeling schoonmaakdiensten particulieren
-1. Bij de toepassing van artikel 5, dertiende lid, juncto artikel 10, eerste lid, van de Regeling schoonmaakdiensten particulieren wordt met betrekking tot de subsidieontvanger die gebruik maakt van de onderhavige regeling voor "deze regeling" gelezen: de Regeling schoonmaakdiensten particulieren 2005.
-2. Bij de toepassing van artikel 6a, tweede en derde lid, juncto artikel 10, eerste lid, van de Regeling schoonmaakdiensten particulieren wordt met betrekking tot de subsidieontvanger die gebruik maakt van de onderhavige regeling voor "1 januari 2006" gelezen: 1 juli 2006.

 

Art. 12a. Tijdelijke subsidieregeling beëindiging subsidiëring schoonmaakdiensten particulieren
-1. Met ingang van de datum waarop aan de subsidieaanvrager subsidie op grond van artikel 3, eerste lid, van de Tijdelijke subsidieregeling beëindiging subsidiëring schoonmaakdiensten particulieren wordt verleend, beëindigt de minister de subsidie op grond van artikel 4 van deze regeling.
-2. Indien aan de subsidieaanvrager subsidie op grond van artikel 3, eerste lid, van de Tijdelijke subsidieregeling beëindiging subsidiëring schoonmaakdiensten particulieren wordt verleend, wordt een eenmalig voorschot als bedoeld in artikel 5, achtste lid, van de Regeling schoonmaakdiensten particulieren, dan wel een eenmalig voorschot als bedoeld in artikel 5, negende lid, van de Regeling schoonmaakdiensten particulieren niet bij de subsidievaststelling op grond van artikel 7 in aanmerking genomen, maar bij de subsidievaststelling op grond van artikel 12 van de Tijdelijke subsidieregeling beëindiging subsidiëring schoonmaakdiensten particulieren.
-3. Voor zover op grond van deze regeling subsidie is betaald die betrekking heeft op een periode waarop ook aanspraak op subsidie op grond van artikel 3, eerste lid, van de Tijdelijke subsidieregeling beëindiging subsidiëring schoonmaakdiensten particulieren bestaat, wordt de subsidie op grond van deze regeling met de subsidie op grond van artikel 3, eerste lid, van de Tijdelijke subsidieregeling beëindiging subsidiëring schoonmaakdiensten particulieren verrekend.

 

Art. 13. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2005.

 

Art. 14. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling schoonmaakdiensten particulieren 2005.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage 1 in de Staatscourant worden geplaatst. De overige bijlagen worden met ingang van 15 augustus 2005 ter inzage gelegd in de bibliotheek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag.¹

1. Bijlage 1a is onderaan deze pagina geplaatst. De overige bijlagen liggen met ingang van 15 februari 2006 ter inzage in de bibliotheek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Stcrt. 2005, 250), red.

 

Den Haag, 5 juli 2005.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
H.A.L. van Hoof
.

 

 

 

BIJLAGE  1

als bedoeld in artikel 3, eerste lid, Rsp 2005 (Rsp stand op 1 oktober 2004)

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Naam bedrijf
x
Aantal Rsp-
medewerkers
xxrAantalxxx fte’s Subsidieplafond
tot 1 januari 2006 in euro's
Alfa Schoonmaakservice 2xxx 1x 5 123,-xx
Avalon Schoonmaak- en Servicebedrijf 11xxx 6,56x 33 616,-xx
Clean @ Home (Clean at Home) 5xxx 2,1875x 11 205,-xx
Clean Team NTC 39xxx 22,4234375x 114 864,-xx
Clean4All BV 32xxx 18,796875x 96 287,-xx
De Poetspoell 6xxx 1,90625x 9 765,-xx
Dokter Schoonmaakorganisatie BV 84xxx 40,78125x 208 902,-xx
Domestic Staff BV 5xxx 2,03125x 10 405,-xx
D'r Sjalter Stichting Werkcorporatie Kerkrade 4xxx 2,75x 14 087,-xx
Eclatant Schoonmaakbedrijf v.o.f. 7xxx 4,21875x 21 611,-xx
FM Mega Handelsonderneming, Schoonmaakbedrijf en Uitzendbureau 2xxx 2x 10 245,-xx
Gascogne Particulier 63xxx 27,90625x 142 950,-xx
Glas- en Schoonmaakservice Wessang 7xxx 3,609375x 18 489,-xx
Herman's Cleaning Service 6xxx 3,81875x 19 562,-xx
Home Care Service v.o.f. 5xxx 2,34375x 12 006,-xx
Home Maid BV 43xxx 32,65625x 167 282,-xx
Homecleaners West BV 83xxx 56,34375x 288 621,-xx
Huishoud Hulp Centrale 5xxx 2,40625x 12 326,-xx
Inside Cleaning Service BV 5xxx 2,96875x 15 207,-xx
KooBo Particuliere Dienstverlening BV 28xxx 29,53125x 151 274,-xx
Kriek Holding BV / Den Heijer Schoonmaakbedrijf BV 31xxx 25,3515625x 129 863,-xx
Mooi-Thuis BV 72xxx 48,59375x 248 921,-xx
Nieuwe Bezems Regioservice v.o.f. 3xxx 2,25x 11 526,-xx
Nieuwe Bezems v.o.f. 24xxx 17,7578125x 90 964,-xx
NIVO Noord BV 13xxx 10,578125x 54 186,-xx
Paletti Facility 54xxx 35,6875x 182 809,-xx
Particuliere Thuiszorg Nederland 22xxx 12,34375x 63 231,-xx
Schoonmaakbedrijf J & A 1xxx 1x 5 123,-xx
Schoonmaakbedrijf Te Wierik Salland 26xxx 17,421875x 89 244,-xx
Schoonmaakbedrijf Tiemersma 23xxx 11,74x 60 138,-xx
SchoonSchip 20xxx 10,746875x 55 051,-xx
Servicecentrum Te Plak 5xxx 2,78125x 14 247,-xx
Stichting Dienstenwinkel 28xxx 13,59375x 69 634,-xx
Stichting Domestica 18xxx 13,125x 67 233,-xx
Stichting Emilia Te Plak Lekkum 11xxx 5,59375x 28 654,-xx
Stichting Te Plak Weidum 7xxx 3,28125x 16 808,-xx
Stichting Te Plak Workum 6xxx 2,4375x 12 486,-xx
Stichting Thuishulp 59xxx 35,28125x 180 728,-xx
STIPT Dienstverlening BV 36xxx 35,59375x 182 329,-xx
Surplus Plushulp BV 23xxx 11,578125x 59 309,-xx
Suzi's Huishoudelijke Dienst Beek en Donk 28xxx 20,6875x 105 972,-xx
Woonmooi BV 139xxx 101,515625x 520 014,-xx
       
Totaal 1091xxx 705x 3 612 296,-xx

 

 

BIJLAGE  1a

als bedoeld in artikel 3, tweede lid, Rsp 2005 (Rsp stand op 1 oktober 2004)

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Naam bedrijf
x
Aantal Rsp-
medewerkers
xxrAantalxxx
fte’s
Subsidieplafond
tot 1 januari 2007 in euro's
Alfa Schoonmaakservice 2xxx 1x 10 340,-xx
Avalon Schoonmaak- en Servicebedrijf 11xxx 6,56x 67 856,-xx
Clean @ Home (Clean at Home) 5xxx 2,1875x 22 619,-xx
Dienstenwinkel Den Helder, Stichting 28xxx 13,59375x 140 559,-xx
Domestic Staff BV 5xxx 2,03125x 21 003,-xx
Domestica, Stichting 18xxx 13,125x 135 713,-xx
Herman's Cleaning Service 6xxx 3,81875x 39 486,-xx
Home Care Service v.o.f. 5xxx 2,34375x 24 234,-xx
Home Maid BV 43xxx 32,65625x 337 666,-xx
Homecleaners West BV 83xxx 56,34375x 582 594,-xx
Huishoud Hulp Centrale 5xxx 2,40625x 24 881,-xx
Inside Cleaning Service BV 5xxx 2,96875x 30 697,-xx
J & A, Schoonmaakbedrijf 1xxx 1x 10 340,-xx
KooBo Particuliere Dienstverlening BV 28xxx 29,53125x 305 353,-xx
Mega Handelsonderneming FM, Schoonmaakbedrijf en Uitzendbureau 2xxx 2x 20 680,-xx
Nieuwe Bezems Regioservice v.o.f. 3xxx 2,25x 23 265,-xx
Nieuwe Bezems v.o.f. 24xxx 17,7578125x 183 616,-xx
Paletti Facility 54xxx 35,6875x 369 009,-xx
Particuliere Thuiszorg Nederland 22xxx 12,34375x 127 634,-xx
Poetspoell, de 6xxx 1,90625x 19 711,-xx
Sjalter, d'r, Stichting Werkcorporatie Kerkrade 4xxx 2,75x 28 435,-xx
Surplus Plushulp BV 23xxx 11,578125x 119 718,-xx
Suzi's Huishoudelijke Dienst Beek en Donk 28xxx 20,6875x 213 909,-xx
Te Plak Emilia Lekkum, Stichting 11xxx 5,59375x 57 839,-xx
Te Plak Littenseradiel (Weidum), Stichting 7xxx 3,28125x 33 928,-xx
Te Plak Workum, Stichting 6xxx 2,4375x 25 204,-xx
Te Plak, Servicecentrum, Augustinusga 5xxx 2,78125x 28 758,-xx
Te Wierik Salland, Schoonmaakbedrijf 26xxx 17,421875x 180 142,-xx
Thuishulp Stichting 59xxx 35,28125x 364 808,-xx
Wessang, Glas- en Schoonmaakservice 7xxx 3,609375x 37 321,-xx
Woonmooi BV 139xxx 101,515625x 1 049 672,-xx
       
Totaal 671xxx 448x 4 636 989,-xx

 

 

 

TOELICHTING
[5 juli 2005]

 

Algemeen

 

     De onderhavige regeling (Rsp 2005) volgt de Regeling schoonmaakdiensten particulieren (Rsp) op die per 1 juli 2005 is geëxpireerd. De Rsp 2005 is van toepassing op de bedrijven die op 1 januari 2005 gebruik maakten van de Rsp en die genoemd zijn in de bij die regeling behorende bijlage B.
     In juni 2005 is er meerdere malen met de Tweede Kamer gesproken over de Regeling schoonmaakdiensten particulieren, meest recent op basis van de brief van 18 mei 2005 (Kamerstukken II 2004/05, 29 544, nr. 22) over de markt voor persoonlijke dienstverlening. Bij het algemeen overleg op 29 juni jl. over dit onderwerp is toegezegd de motie-Bussemaker (Kamerstukken II 2004-2005, 29 517, nr. 25), over het voortzetten van de Rsp en de afbouwregeling voor bedrijven die onvoldoende uitzicht hebben op voortbestaan, als volgt uit te voeren.
     De Rsp wordt voortgezet met ingang van 1 juli 2005 met de onderhavige regeling. Daarnaast zullen de bedrijven die genoemd zijn in de bijlage kunnen kiezen tussen doorgaan met de voorliggende voortgezette Rsp of de met de OSB overeengekomen afbouwregeling waarin reïntegratie-inspanningen voor de werknemers centraal staan. De afbouwregeling zal naar verwachting vóór 1 oktober 2005 gepubliceerd worden.
     Het uiteindelijke perspectief voor de Rsp is eindig. De regeling zal echter blijven voortbestaan, totdat er in overleg met de Tweede Kamer een alternatief is voor het stimuleren van de markt voor persoonlijke dienstverlening, hetzij de conclusie is getrokken dat er geen alternatief voorhanden is.
     De formulieren bij deze regeling (declaratie, jaaropgave en verklaring van de accountant) worden conform de wijzigingen voor de tweede helft van het jaar 2005 aangepast, evenals het controle- en rapportageprotocol Rsp 2005. De aangepaste formulieren worden ter inzage gelegd in de bibliotheek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en worden tevens door tussenkomst van OSB uiterlijk 15 augustus 2005 aan de bedrijven ter beschikking gesteld. De formulieren zullen eveneens op het internet worden geplaatst.

 

 

Artikelsgewijs

 

     Deze regeling komt grotendeels overeen met de Rsp [zie de toelichting bij de Rsp, red.]. Hieronder wordt ingegaan op de relevante afwijkingen.

 

Artikel 1

     Uit onderdeel b volgt dat een werkgever slechts voor subsidie in aanmerking komt als voor hem een subsidieplafond is vastgesteld. Dat betreft de werkgevers die vanaf 1 januari 2005 nog in aanmerking kwamen voor een subsidie op grond van de Rsp omdat zij al vóór 1 oktober 2004 voor het eerst subsidie hadden aangevraagd op grond van die regeling.

 

Artikel 3

     Evenals op grond van de Rsp voor de periode van 1 januari 2005 tot 1 juli 2005 per werkgever een subsidieplafond is vastgesteld, gebeurt dat op grond van de onderhavige regeling voor de periode van 1 juli 2005 tot 1 januari 2006. Met ingang van die datum zal per kalenderjaar een subsidieplafond worden vastgesteld.

 

Artikel 4

     De minister verleent subsidie voor het in dienst hebben van personen in de zin van de regeling. Sinds 1 oktober 2004 was in de Rsp een subsidieplafond van kracht gebaseerd op het aantal in dienst zijnde personen en het aantal in de arbeidsovereenkomst opgenomen arbeidsuren. De wijze waarop de subsidie wordt bepaald, is nagenoeg ongewijzigd gebleven. Bij het houden van reviews door de Auditdienst is echter naar voren gekomen dat artikel 4, tweede lid, van de Rsp in de praktijk door enkele bedrijven onjuist is toegepast. Gebleken was dat voor de subsidieberekening werkgevers uitgingen van het aantal arbeidsuren dat was opgenomen in de arbeidsovereenkomst, terwijl in werkelijkheid voor minder uren loon was betaald. Daarom zijn de onderdelen a en c op dit punt verder verduidelijkt.

 

Artikelen 6 en 12, eerste lid

     Teneinde de administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken, wordt een beschikking tot subsidieverlening op grond van de Rsp vanaf 1 juli 2005 geacht een beschikking tot subsidieverlening op grond van de onderhavige regeling te zijn. Aldus hoeft noch een aanvraag te worden gedaan, noch een nieuwe beschikking te worden afgegeven. In afwijking van de Rsp kent de onderhavige regeling geen slotdeclaratie. Ook is er geen sprake van een eenmalig voorschot. Dat is immers al gegeven op grond van de Rsp. In artikel 12, eerste lid, is geregeld dat het eenmalige voorschot op grond van de Rsp, voor de werkgevers die gebruikmaken van de onderhavige regeling, voor verrekening en terugvordering in aanmerking komt na beëindiging van het gebruik van de onderhavige regeling.

 

Artikel 12, tweede lid

     Voor de werkgevers die gebruikmaken van de Rsp 2005 wordt in artikel 12, tweede lid, geregeld dat de jaaropgave en de eventuele accountantsverklaring met betrekking tot de subsidie die op grond van de Rsp is verleend over de periode van 1 januari 2005 tot 1 juli 2005 uiterlijk 1 juli 2006 - in plaats van 1 januari 2006 - door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moeten zijn ontvangen.

 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
H.A.L. van Hoof
.