Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.
   

 

 

 

 

 

 

MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Beleidsregel elektronische communicatie UWV
- Beleidsregels beoordeling participatieverzoek
- Beleidsregels UWV onderzoek interne jobcoaching
- Beleidsregels Wsw 2008
- Besluit aanwijzing toezichthouders UWV
- Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV
- Besluit beleidsregels SVB 2013
- Besluit experimenten SUWI
- Besluit incasso en invordering
- Besluit inkoopkader individuele re-integratieoverkomst UVW 2013
- Besluit internationale taken Sociale Verzekeringsbank
- Besluit kosten aanvraag deskundigenoordeel 2013
- Besluit maximum subsidiebedrag opdrachtgeverschap reïntegratie werkgevers
- Besluit overgang Arbeidsvoorziening
- Besluit SUWI
- Besluit SVB beleidsregels Wwb 2012
- Besluit taakuitoefening Inspectie Werk en Inkomen
- Besluit toezichthouders SVB
- Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken
- Besluit werkgebieden Sociale Verzekeringsbank
- Besluit werkgebieden UWV 2014
- Non-discriminatiecode UWV
- Regeling cliëntenparticipatie SVB
- Regeling cliëntenparticipatie UWV 2012
- Regeling koopkrachttegemoetkoming niet-Wmkob-gerechtigden met een AOW-pensioen
- Regeling rijksbijdrage sluitende aanpak WW 2002
- Regeling statistiek Wwb, Ioaw en Ioaz 2013
- Regeling subsidie scholing en plaatsing oudere werklozen
- Regeling SUWI
- Regeling tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen
- Registratieregels UWV
- SZW-intrekkingsregeling 2004
- SZW-intrekkingsregeling 2008
- Tijdelijk besluit experimenten Ziektewet
- Tijdelijk besluit van werk naar werk
- Tijdelijke regeling inkomensondersteuning AOW-pensioengerechtigden
- Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW
- Verrekeningsbesluit

Vervallen nadere regelgeving:
- Beleidsregel boete werknemer (vervallen)
- Beleidsregels UWV omtrent toerekening uitvoeringskosten UWV (vervallen)
- Beleidsregels subsidiëring onderzoeksinstellingen/-organisaties 2006 (vervallen)
- Beleidsregels Wsw (vervallen)
- Besluit beleidsregels SVB 2002 (vervallen)
- Besluit beleidsregels SVB 2003 (vervallen)
- Besluit beleidsregels SVB 2004 (vervallen)
- Besluit beleidsregels SVB 2005 (vervallen)
- Besluit beleidsregels SVB 2006 (vervallen)
- Besluit beleidsregels SVB 2007 (vervallen)
- Besluit beleidsregels SVB 2008 (vervallen)
- Besluit beleidsregels SVB 2009 (vervallen)
- Besluit beleidsregels SVB 2010 (vervallen)
- Besluit beleidsregels SVB 2011 (vervallen)
- Besluit beoordelingskader individuele reïntegratieovereenkomst (vervallen)
- Besluit beoordelingskader individuele reïntegratieovereenkomst 2005 (vervallen)
- Besluit beoordelingskader individuele reïntegratieovereenkomst 2006 (vervallen)
- Besluit beoordelingskader individuele reïntegratieovereenkomst 2008 (vervallen)
- Besluit beoordelingskader loonkostensubsidie (vervallen)
- Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar SVB 2002 (vervallen)
- Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar SVB 2007 (vervallen)
- Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar UWV 2002 (vervallen)
- Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar UWV 2007 (vervallen)
- Besluit inkoopkader re-integratiedienstverlening UWV 2009 (vervallen)
- Besluit Inlichtingenbureau gemeenten (vervallen)
- Besluit kosten aanvraag deskundigenoordeel 2002 (vervallen)
- Besluit kosten aanvraag deskundigenoordeel 2005 (vervallen)
- Besluit maximum subsidiebedrag werkgevers (vervallen)
- Besluit melding sociale verzekeringen (vervallen)
- Besluit SVB beleidsregels Wwb 2010 (vervallen)
- Besluit werkgebieden UWV 2013 (vervallen)
- Besluit werkgebieden UWV WERKbedrijf (vervallen)
- Besluit werkgebieden UWV WERKbedrijf 2010 (vervallen)
- Besluit werkgebieden UWV WERKbedrijf 2011 (vervallen)
- Besluit werkgebieden UWV WERKbedrijf 2012 (vervallen)
- Experimenteerregeling UWV voor vergroten van de participatie van jongeren met beperkingen (vervallen)
- Financieringsregeling Algemeen Kinderbijslagfonds 2005 (vervallen)
- Financieringsregeling Algemene Kinderbijslagwet (vervallen)
- Financieringsregeling hoofdstuk 7 Wet arbeid en zorg (vervallen)
- Financieringsregeling hoofdstuk 7 Wet arbeid en zorg 2004 (vervallen)
- Financieringsregeling rijksbijdrage Arbeidsongeschiktheidsfonds (vervallen)
- Financieringsregeling Toeslagenfonds en Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten (vervallen)
- Financieringsregeling Toeslagenwet (vervallen)
- Financieringsregeling Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (vervallen)
- Maatregelenbesluit SVB 2008 (vervallen)
- Mandaatbesluit 2004 CWI (vervallen)
- Mandaatbesluit CWI (vervallen)
- Mandaatbesluit Raad voor werk en inkomen (vervallen)
- Non-discriminatiecode CWI (vervallen)
- Non-discriminatiecode CWI 2005 (vervallen)
- Regeling afwikkeling Arbeidsvoorzieningsorganisatie na SUWI (vervallen)
- Regeling cliëntenparticipatie CWI werkzoekenden (vervallen)
- Regeling cliëntenparticipatie UWV (vervallen)
- Regeling cliëntenparticipatie UWV 2009 (vervallen)
- Regeling overleg RWI met LCR (vervallen)
- Regeling overleg RWI met LCR (vervallen)
- Regeling overleg RWI met UWV (vervallen)
- Regeling rekening-courantverhouding sociale verzekeringen (vervallen)
- Regeling reservevorming Algemeen Werkloosheidsfonds 2002 (vervallen)
- Regeling reservevorming wachtgeldfondsen 2002 (vervallen)
- Regeling statistiek Wwb, Ioaw en Ioaz (vervallen)
- Regeling subsidieplafond Svww 2002 (vervallen)
- Regeling subsidieplafond Svww 2003 (vervallen)
- Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken (vervallen)
- Regeling vrijstelling sofinummer volksverzekeringen (vervallen)
- Reglement behandeling bezwaarschriften Svww (vervallen)
- Stimuleringsregeling vacaturevervulling door werklozen en met werkloosheid bedreigde werknemers (vervallen)
- Tijdelijke regeling brugbanen niet-uitkeringsgerechtigde herbeoordeelden (vervallen)
- Tijdelijke regeling cliëntenparticipatie SVB (vervallen)
- Tijdelijke regeling eenmalige tegemoetkoming AOW-ers 2005 (vervallen)
- Tijdelijke regeling inkomensgevolgen herbeoordeelde arbeidsongeschikten (vervallen)
- Tijdelijke regeling inkomensgevolgen overgang Ioaw naar Toeslagenwet (vervallen)
- Tijdelijke regeling inkomensgevolgen overgang Ioaw naar Toeslagenwet 2007 (vervallen)
- Tijdelijke regeling loonkostensubsidies 2012 (vervallen)
- Tijdelijke regeling tegemoetkoming musici en artiesten WW en Wet WIA (vervallen)
- Tijdelijke regeling tegemoetkoming AOW-ers (vervallen)
- Tijdelijke subsidieregeling omscholing werknemers bij dreigende werkloosheid (vervallen)
- Vaststelling derde aanvraagperiode en subsidieplafond Svww 2002 (vervallen)
- Vaststelling derde aanvraagperiode en subsidieplafond Svww 2003 (vervallen)
- Vaststelling eerste aanvraagperiode en subsidieplafond Svww 2002 (vervallen)
- Vaststelling eerste aanvraagperiode en subsidieplafond Svww 2003 (vervallen)
- Vaststelling tweede aanvraagperiode en subsidieplafond Svww 2002 (vervallen)
- Vaststelling tweede aanvraagperiode en subsidieplafond Svww 2003 (vervallen)

Relevante overige regelgeving:
- Beleidsregels UWV gebruik GBA-adresgegevens
- Besluit verrekeningen Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten, Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen en Arbeidsongeschiktheidskas met de uitvoeringsinstellingen
- Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (vervallen)
- Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
- Klachtenreglement UWV 2009
- Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (vervallen)
- Regeling opheffing Arbeidsvoorzieningsorganisatie
- Regels voor vermogensoverdracht na wijziging sectoraansluiting van werkgevers

 

 

Inhoudsopgave Wet SUWI

Hoofdstuk 1 Definities art. 1
Hoofdstuk 2 Zelfstandige bestuursorganen voor werk en inkomen artt. 2 - 8
Hoofdstuk 3 Samenwerking en gezamenlijke dienstverlening artt. 9 - 15
Hoofdstuk 4 De Raad voor werk en inkomen (vervallen) artt. 16 - 29
Hoofdstuk 5 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen artt. 30 - 33d
§ 5.1x Taken van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen artt. 30 - 32e
§ 5.2x Polisadministratie en gegevensverwerking voor uitvoering taken artt. 33 - 33d
Hoofdstuk 6 De Sociale verzekeringsbank artt. 34 - 35
Hoofdstuk 7 Toezicht artt. 36 - 44
Hoofdstuk 8 Financiële bepalingen, planning en verslaglegging artt. 45 - 53
Hoofdstuk 9 Informatiebepalingen artt. 54 - 77
Hoofdstuk 10 Overige bepalingen artt. 78 - 82
Hoofdstuk 10a Bepalingen in verband met de Algemene wet bestuursrecht artt. 83 - 83h
Hoofdstuk 10b Overgangsbepalingen artt. 83i - 83la
Hoofdstuk 10c Overgangsbepalingen inzake de overgang van de Centrale organisatie werk en inkomen naar het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen artt. 83m - 83s
Hoofdstuk 10d Overgangsbepalingen in verband met de opheffing van de Raad voor werk en inkomen artt. 83sa - 83v
Hoofdstuk 11 Straf- en slotbepalingen artt. 84 - 88
xxxxxxxxxxxxx|   xxxxxxxxxxxxxr

Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2000-2001, 2001-2002, 27 588.
Handelingen II 2000-2001, blz. 5537-5616, 5653-5680, 5693-5727, 5786-5798, 5879-5882, 6056.
Kamerstukken I 2000-2001, 27 588 (339); 2001-2002, 27 588 (38, 38a, 38c, 38d, 38e, 38f, 38g).
Handelingen I 2001-2002, zie vergadering d.d. 27 november 2001.

Geschiedenis:
Staatsblad 2001, 624Staatsblad 2001, 692Staatsblad 2002, 584 Staatsblad 2003, 376Staatsblad 2003, 544Staatsblad 2003, 555 Staatsblad 2004, 300Staatsblad 2004, 325Staatsblad 2004, 324 Staatsblad 2004, 455Staatsblad 2004, 493Staatsblad 2004, 594 Staatsblad 2005, 37Staatsblad 2004, 717Staatsblad 2004, 728Staatsblad 2004, 731 Staatsblad 2005, 21Staatsblad 2005, 202Staatsblad 2005, 382Staatsblad 2005, 526 Staatsblad 2005, 525Staatsblad 2005, 530 Staatsblad 2005, 573Staatsblad 2005, 710Staatsblad 2005, 708Staatsblad 2006, 303 Staatsblad 2006, 605Staatsblad 2006, 625Staatsblad 2006, 644 Staatsblad 2006, 673Staatsblad 2006, 703Staatsblad 2006, 706 Staatsblad 2006, 682Staatsblad 2007, 153 Staatsblad 2007, 418Staatsblad 2007, 551Staatsblad 2007, 555 Staatsblad 2008, 51Staatsblad 2008, 590Staatsblad 2008, 600 Staatsblad 2009, 384Staatsblad 2009, 265Staatsblad 2009, 269Staatsblad 2009, 390Staatsblad 2009, 282Staatsblad 2009, 287Staatsblad 2009, 318 Staatsblad 2009, 492Staatsblad 2009, 542Staatsblad 2009, 580 Staatsblad 2009, 596Staatsblad 2010, 840Staatsblad 2010, 838Staatsblad 2010, 867Staatsblad 2011, 288 Staatsblad 2011, 442Staatsblad 2011, 618Staatsblad 2011, 645Staatsblad 2011, 650 Staatsblad 2012, 78Staatsblad 2012, 224Staatsblad 2012, 464 Staatsblad 2012, 675Staatsblad 2012, 682Staatsblad 2013, 236Staatsblad 2013, 316Staatsblad 2013, 405Staatsblad 2013, 507Staatsblad 2013, 578Staatsblad 2014, 216Staatsblad 2014, 270.

 

 

WET van 29 november 2001, Stb. 2001, 624, houdende regels tot vaststelling van een structuur voor de uitvoering van taken met betrekking tot de arbeidsvoorziening en socialeverzekeringswetten (Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen). Inwerkingtreding: 1 januari 2002 (Stb. 2001, 682).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de organisatie van de uitvoering van de taken van de overheid met betrekking tot de arbeidsvoorziening en de uitvoering van de werknemersverzekeringen te wijzigen, zulks mede ter bevordering van de inschakeling van werkzoekenden in het arbeidsproces, en daartoe - onder intrekking van de Arbeidsvoorzieningswet 1996 en de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 - één nieuwe wet vast te stellen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  1

Definities

 

Art. 1. Algemene begrippen  [GeschiedenisMvTversie 29 november 2001 Stb. 2003, 376Stb. 2004, 324Stb. 2005, 37Stb. 2005, 525Stb. 2005, 573 + bis Stb. 2007, 555Stb. 2008, 600Stb. 2009, 390Stb. 2009, 282 Stb. 2009, 580Stb. 2010, 838Stb. 2011, 650Stb. 2012, 224Stb. 2013, 316Stb. 2013, 405Stb. 2014, 270 + bis]
-1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b. Raad voor werk en inkomen: de Raad voor werk en inkomen, genoemd in hoofdstuk 4 zoals dat luidde op 30 juni 2012;
c. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5;
d. Sociale verzekeringsbank: de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6;
e. Inspectie Werk en Inkomen: de Inspectie Werk en Inkomen, genoemd in hoofdstuk 7; ¹
f. Raad van bestuur: een Raad van bestuur als bedoeld in artikel 3; ²
g. uitvoeringskosten: de kosten ten behoeve van de uitvoering van wetten door de Centrale organisatie werk en inkomen,³ het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de Sociale verzekeringsbank;
h. vervallen;
i. werknemersverzekeringen: de verplichte verzekeringen op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
j. volksverzekeringen: de verzekeringen op grond van de Algemene Ouderdomswet, de Algemene nabestaandenwet, de Algemene Kinderbijslagwet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;
k. werknemer: werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen of een werknemer, artiest, beroepssporter, lid van een buitenlands gezelschap of een aangewezen andere natuurlijk persoon als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de loonbelasting 1964;
l. uitkeringsgerechtigde: de persoon die een uitkering of voorziening ontvangt of recht heeft op arbeidsondersteuning op grond van:
1º. de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; of
2º. de Werkloosheidswet, de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria, de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Toeslagenwet, de Algemene Ouderdomswet, de Algemene nabestaandenwet, de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten;
m. het Inlichtingenbureau: de als zodanig door Onze Minister aangewezen instelling die is belast met de coördinatie en dienstverlening ten behoeve van de gemeenten bij de verwerking van gegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van taken op het gebied van sociale zekerheid;
n. doeltreffendheid: de mate waarin de doelstellingen van de bij of krachtens de wet gestelde regels werden bereikt;
o. re-integratiebedrijf: een natuurlijk persoon dan wel rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf de inschakeling van personen in de arbeid bevordert;
p. burgerservicenummer: het nummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer;
q. vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel: een bij onherroepelijk geworden vonnis opgelegde vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel als bedoeld in het Wetboek van Strafrecht.
-2. Waar in deze wet wordt gesproken over gegevens wordt daaronder mede verstaan persoonsgegevens als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

1. Volgens de redactie dient "Inspectie Werk en Inkomen" te worden vervangen door: Inspectie SZW.
2. Volgens de redactie dient "artikel 3" te worden vervangen door: artikel 6.
3. Volgens de redactie dient "de Centrale organisatie werk en inkomen," te vervallen.

 

 

HOOFDSTUK  2

Zelfstandige bestuursorganen voor werk en inkomen

 

Art. 2. Instelling Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen  [GeschiedenisMvT;  versie 29 november 2001Stb. 2008, 600]
-1. Er is een Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, dat belast is met de taken, bedoeld in hoofdstuk 5.
-2. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen heeft rechtspersoonlijkheid en heeft zijn zetel op een door Onze Minister te bepalen plaats. [RS]
-3. Het personeel van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen wordt in dienst genomen op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. De bepalingen van titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn op deze overeenkomst van toepassing.

 

Art. 3. Instelling Sociale verzekeringsbank  [GeschiedenisMvTversie 29 november 2001Stb. 2008, 600]
-1. Er is een Sociale verzekeringsbank, die belast is met de taken, bedoeld in hoofdstuk 6.
-2. De Sociale verzekeringsbank heeft rechtspersoonlijkheid en heeft haar zetel op een door Onze Minister te bepalen plaats. [RS]
-3. Het personeel van de Sociale verzekeringsbank wordt in dienst genomen op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. De bepalingen van titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn op deze overeenkomst van toepassing.

 

Art. 4. Toepassing Kaderwet zelfstandige bestuursorganen  [GeschiedenisMvTversie 29 november 2001Stb. 2008, 600 Stb. 2013, 236]
-1. De Kaderwet zelfstandige bestuursorganen is van toepassing op het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de Sociale verzekeringsbank, met uitzondering van artikel 15 van die wet.
-2. Indien de mandaatverlening, bedoeld in artikel 8 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, het mandateren van de uitvoering van taken van één van de op grond van artikel 9, eerste lid, samenwerkende bestuursorganen aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of de Sociale verzekeringsbank betreft, is in afwijking van artikel 8 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen geen goedkeuring van Onze Minister vereist.

 

Art. 5. Andere werkzaamheden  [GeschiedenisMvTversie 29 november 2001Stb. 2008, 600]
-1. Een besluit van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of de Sociale verzekeringsbank om andere werkzaamheden te verrichten dan

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen.