blz. 1  

Kamerstukken II 2000-2001, 27 655

Invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Invoeringswet  Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Inleiding
2 Overgangsrecht Organisatiewet sociale verzekeringen 1997
3 Overgangsrecht Arbeidsvoorzieningswet 1996
4 Reïntegratie
4.1 Reïntegratiemarkt
4.2 Opdrachtgeverschap reïntegratie
4.3 De relatie tussen de werkgever en het UWV bij de reïntegratie van zieke of arbeidsgehandicapte werknemers
4.4 Financiering reïntegratieactiviteiten in het kader van ziekte of arbeidsongeschiktheid
4.5 De ondersteuning van de werkgever bij de uitvoering van zijn reïntegratietaken
4.6 Positie van de cliënt bij reïntegratie
5 Rechtsbescherming
6 Commentaar van bij SUWI betrokken organisaties
6.1 Overgangs- en invoeringsrecht
6.2 Reïntegratie van zieke of arbeidsgehandicapte werknemers en werklozen
6.3 Relatie CWI/gemeenten/UWV
6.4 Gegevensverkeer
xArtikelsgewijs
Inleiding
1. Overgangsrecht Organisatiewet sociale verzekeringen 1997
  Artikelen 2 t/m 26
2. Overgangsrecht Arbeidsvoorzieningswet 1996
  Artikelen 27 t/m 42
3. Wijziging andere wetten
§ 1 Sociale Zaken en Werkgelegenheid: artikelen 43 t/m 90
§ 2 Justitie: artikelen 92 en 93
§ 3 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: artikelen 99 t/m 107
§ 5 Financiën: artikel 118
4. Overige bepalingen
xxxr Artikelen 126 t/m 132

 

[Actal: Adviescollege toetsing administratieve lasten;
CBA: Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening;
Ctsv: College van toezicht sociale verzekeringen;
het CWI: Centrum voor werk en inkomen;
de CWI: Centrale organisatie werk en inkomen;
Lisv: Landelijk instituut sociale verzekeringen;
RWI: Raad voor werk en inkomen;
SVB: Sociale verzekeringsbank;
Ufo: Uitvoeringsfonds voor de overheid;
uvi: uitvoeringsinstelling;
UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
WVA: Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen;
ZBO: zelfstandig bestuursorgaan, red.]

 

 


Algemeen

 

1. Inleiding


     Zoals aangekondigd in de memorie van toelichting (algemeen deel, hoofdstuk I, paragraaf 6) bij het voorstel van Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Kamerstukken II 2000-2001, 27 588, nr. 3) is ervoor gekozen om naast dat wetsvoorstel een afzonderlijke invoeringswet in te dienen. Deze strekt ertoe de intrekking van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 en de Arbeidsvoorzieningswet 1996, met bijbehorende invoeringswetten, te regelen, alsmede het overgangs- en invoeringsrecht en de wijziging van andere wetten. Naast de veelal technische wijzigingen bevat deze Invoeringswet ook enkele inhoudelijke voorstellen, die reeds in de memorie van toelichting bij het voorstel van Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI) zijn aangekondigd. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de invulling van de verantwoordelijkheid voor de reïntegratie en de regeling van de consequenties van genoemd wetsvoorstel voor de gemeentelijke taken.
     Enkele van de in dit wetsvoorstel geregelde onderwerpen worden hierna eerst in algemene zin besproken. Dit betreft algemene aspecten van overgangsrecht, reïntegratie en rechtsbescherming. Daarna volgt een bespreking van de over dit wetsvoorstel uitgebrachte commentaren. Ten slotte volgt, voor zover nodig, een artikelsgewijze toelichting.

 

2. Overgangsrecht Organisatiewet sociale verzekeringen 1997


     Door de intrekking van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (hierna: Osv 1997) en de desbetreffende invoeringswet houden de daarbij ingestelde organen op te bestaan. Dit wetsvoorstel voorziet in één uitzondering daarop, en wel voor de Sociale verzekeringsbank. De instandhouding daarvan als rechtspersoon heeft als voordeel dat geen overgang hoeft te worden geregeld van rechtsbetrekkingen (vermogensrechtelijk, arbeidsrechtelijk) en van lopende procedures (zowel gerechtelijke als administratieve).
     De taken, rechten en verplichtingen van de overige organen die zijn geregeld bij de Osv 1997 gaan ingevolge dit wetsvoorstel over op de bij de  blz. 2  Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen ingestelde nieuwe organen en deels op de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit betreft de overgang van het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) en de uitvoeringsinstellingen (uvi’s) naar het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) en van het College van toezicht sociale verzekeringen (Ctsv) naar de minister c.q. de Staat. Er zij in dit verband op gewezen dat dit wetsvoorstel niet voorziet in de ontbinding van de uvi’s; dit wordt overgelaten aan die vennootschappen zelf. Hetzelfde geldt voor de Stichtingen A en de Stichting Voorbereiding Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen.
     De opdracht tot uitvoering van de betrokken materiewetten wordt aan de nieuwe organen opgelegd in onderscheiden taakomschrijvingen in de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; de nadere uitwerking hiervan in de afzonderlijke wetten is geregeld in dit wetsvoorstel. Het wetsvoorstel regelt verder de overgang van vermogensbestanddelen, publiekrechtelijke rechten en verplichtingen en procedures. Tevens wordt voorzien in het ontslag van alle zittende bestuursleden en andere functionarissen en de overgang van het personeel, met behoud van rechten. Ten slotte is voorzien in overgangsrecht ten aanzien van bestaande lagere regelgeving.

 

3. Overgangsrecht Arbeidsvoorzieningswet 1996


     Ook op het terrein van de arbeidsvoorziening worden de bestaande organen door intrekking van de huidige wetgeving opgeheven. Daarbij gaat het zowel om de centrale als om de regionale organen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie. De taken met betrekking tot de publieke arbeidsbemiddeling, informatie en advies, fasering en reïntegratieadvies en andere wettelijke taken gaan over naar de nieuwe Centrale organisatie werk en inkomen. Naast de hiervoor met betrekking tot de Osv 1997 al genoemde onderwerpen, zoals de overgang van rechten en verplichtingen, vermogensbestanddelen, procedures en personeel, alsmede ontslag van de zittende bestuursleden, wordt in dit deel van het overgangsrecht ook voorzien in enkele andere onderwerpen; dit betreft de geldigheid van op grond van de bestaande wet getroffen nadere regelgeving, lopende termijnen,

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.