blz. 1  

Kamerstukken II 2000-2001, 27 588

Regels tot vaststelling van een structuur voor de uitvoering van taken met betrekking tot de arbeidsvoorziening en socialeverzekeringswetten (Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
xHoofdstuk I
1 Inleiding
2 Kabinetsstandpunt SUWI van maart 1999
3 Hoofdlijnen nieuwe uitvoeringsstructuur werk en inkomen
4 Overgangsfase
5 Commentaar van bij SUWI betrokken organisaties
6 Opbouw van de regelgeving
7 Verdere indeling algemeen deel van de memorie van toelichting
xHoofdstuk II. Raad voor werk en inkomen
1 Inleiding
2 Taken
3 Informatieverstrekking aan de Raad voor werk en inkomen
4 Bestuurlijk-juridische vormgeving
xHoofdstuk III. Een samenhangend stelsel van uitvoering
1 Algemeen
2 De Centrale organisatie werk en inkomen
xxxIII.1. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV)
1 Inleiding
2 Wettelijke taken van het UWV
3 Andere, niet-wettelijke taken van het UWV
xxxIII.2. Consequenties SUWI voor gemeentelijke taken
1 Inleiding
2 Een beschrijving van de wijzigingen in de uitvoeringstaken van gemeenten
3 Nieuwe gemeentelijke taken
xxxIII.3. Bestuurlijke inrichting en organisatie van CWI, UWV en SVB
1 Bestuurlijke inrichting
2 De mogelijkheden tot het uitbesteden van taken
xHoofdstuk IV. Reïntegratie: markt, ordening en aansturing
1 Inleiding
2 De reïntegratiemarkt
3 De opdrachtgevers voor de reïntegratie
4 Rechten en plichten van de cliënt met betrekking tot reïntegratie
xHoofdstuk V. Sturing en toezicht
1 Inleiding
2 Objectieve en onafhankelijke toezichtsuitoefening
3 Afwegingen positionering toezicht
4 Randvoorwaarden voor de toezichtsorganisatie binnen de rijksdienst
5 Conclusie
xHoofdstuk VI. Financiering, budgettering, begroting en verantwoording
1 Inleiding
2 Financiering
3 Budgettering
4 Begroting
5 Verantwoording
xHoofdstuk VII. Gegevensuitwisseling en informatievoorziening
1 Inleiding
2 Gemeenschappelijke infrastructuur voor gegevensuitwisseling
3 Informatievoorziening en onderzoek
4 Privacy
xArtikelsgewijs
xx Artikelen 1 t/m 54

 

[Actal: Adviescollege toetsing administratieve lasten;
CBA: Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening;
Ctsv: College van toezicht sociale verzekeringen;
het CWI: Centrum voor werk en inkomen;
de CWI: Centrale organisatie werk en inkomen;
EIM: Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf;
FWI: Fonds werk en inkomen;
Lisv: Landelijk instituut sociale verzekeringen;
RWI: Raad voor werk en inkomen;
SVB: Sociale verzekeringsbank;
Ufo: Uivoeringsfonds voor de overheid;
uvi: uitvoeringsinstelling;
UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
Wav: Wet arbeid vreemdelingen;
WVA: Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen;
ZBO: zelfstandig bestuursorgaan, red.]

 

 


Algemeen

 

Hoofdstuk I


1. Inleiding


     Door dit wetsvoorstel, de Invoeringswet SUWI en via wijzigingen in de materiewetten wordt de uitvoeringsstructuur van de (publieke) arbeidsvoorziening en de sociale zekerheid ingrijpend gewijzigd. Het wetsvoorstel is het resultaat van de voornemens uit het regeerakkoord van 1998 op dit terrein. Het regeerakkoord bevatte de opdracht om te komen tot een op activering gericht stelsel waarin voorrang wordt gegeven aan werk. Taken die naar hun aard niet voor concurrentie in aanmerking komen, dienen publiek te worden georganiseerd, aldus het regeerakkoord. Voor taken waarvoor dit niet geldt, moet ruimte geboden worden voor private uitvoering indien dit tot een grotere effectiviteit leidt voor werkzoekenden, werkgevers en werknemers.
     In het regeerakkoord van 1998 werd aldus een verbinding gelegd tussen belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt en sociale zekerheid die hun startpunt vinden in het rapport van de Parlementaire enquêtecommissie uitvoeringsorganen werknemersverzekeringen (van september 1993). Wijzigingen in de sociale zekerheid waren nodig, zowel wat betreft de beheersing van het volume als wat betreft de aanpassingen in de uitvoeringsorganisatie, aldus de Commissie. Er moest een activerend stelsel komen waarbij de uitvoering regionaal georganiseerd zou worden. Werkgevers en werknemers zouden geen invloed meer mogen uitoefenen op de individuele gevalsbehandeling en er diende (ten opzichte van de sociale partners) onafhankelijk toezicht op de uitvoering te komen. De afgelopen jaren is veel van het gedachtegoed van de Enquêtecommissie verwezenlijkt.

     In het Kabinetsstandpunt Structuur uitvoering werk en inkomen (SUWI) van maart 1999 (Kamerstukken II 1998-1999, 26 448, nr. 1) en het Nader Kabinetsstandpunt SUWI (Kamerstukken II 1999-2000, 26 448, nr. 7) van januari 2000 zijn de voornemens uit het regeerakkoord nader uitgewerkt.  blz. 2  Gezocht is naar een uitvoeringsstructuur waarin de cliënt centraal staat en waarin een heldere scheiding aangebracht is tussen publieke en private uitvoering van taken.

 

2. Kabinetsstandpunt SUWI van maart 1999


    
Het Kabinetsstandpunt SUWI van maart 1999 voorzag in de volgende uitvoeringsstructuur voor werk en inkomen.


CWI’s

     Er moeten Centra voor werk en inkomen komen: publieke instanties met één loket voor een baan en zo nodig een uitkering. Met de cliënten wordt direct nagegaan welke mogelijkheden er voor hen zijn op de arbeidsmarkt. Alles wordt in het werk gesteld om cliënten (weer) snel aan de slag te helpen. Voor wie eenvoudig bemiddelbaar is - dat is de grootste groep - blijft het CWI-loket veelal het enige loket. De uitkering die eventueel nodig is, wordt weliswaar verzorgd door de gemeente of een uvi, maar de klant hoeft in beginsel slechts één keer zijn verhaal te vertellen. Alleen wie moeilijker bemiddelbaar is en extra aandacht of zorg nodig heeft, komt terecht bij een volgend loket: de uitkeringsinstantie zelf. Indien nodig wordt hierbij door de gemeente of uvi een gespecialiseerd reïntegratiebedrijf ingeschakeld.


Uitvoering werknemersverzekeringen verdeeld over concurrerende uvi’s en het publieke CWI

     Beslissingen op basis van de WW en de WAO die de uitvoerder substantiële ruimte laten voor een eigen oordeel, worden genomen door medewerkers van het CWI. De overige taken in het kader van de werknemersverzekeringen, bijvoorbeeld de premie-inning en uitkeringsafhandeling, worden uitgevoerd door de uvi’s. De uvi’s zullen onderling concurreren om opdrachten voor het uitvoeren van de werknemersverzekeringen. Hiervoor is het gewenst dat er meer uvi’s komen. Om dit te bereiken zullen de toetredingsdrempels worden verlaagd. De uvi’s krijgen hun opdrachten van sectoren, CAO-partijen en grote ondernemingen en - na een overgangsperiode - van (groepen van) bedrijven met meer dan 100 werknemers.

     Het kabinet koos hiermee in maart 1999 voor een deels publieke en deels private uitvoering van de in de wet neergelegde publieke taken. Daarbij realiseerde het kabinet zich dat dit gevolgen zou hebben voor de werkprocessen en tot personele verschuivingen zou leiden. Om deze gevolgen tot het uiterste te beperken, werd gekozen voor

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.