Geschiedenis van deze beleidsregels:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-11-2014   Nieuwe regeling Stcrt. 2014, 28617 Stcrt. 2014, 28617

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op de artikelen 1.7 en 2.34 van de Wet basisregistratie personen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Definities
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
b. Wet BRP: de Wet basisregistratie personen;
c. ingezetene: de ingezetene, bedoeld in artikel 1.1, onderdeel f, van de Wet BRP;
d. woonadres: het adres, bedoeld in artikel 1.1, aanhef en onder o, van de Wet BRP;
e. briefadres: het adres, bedoeld in artikel 1.1, aanhef en onder p, van de Wet BRP;
f. BRP-adres: het woonadres of het briefadres;
g. verblijfadres: een adres waar de betrokkene feitelijk verblijft, niet zijnde het BRP-adres;
h. correspondentieadres: een door de betrokkene gekozen adres voor het ontvangen van post, niet zijnde het BRP-adres;
i. terugmelding: een mededeling, bedoeld in artikel 2.34, eerste lid, van de Wet BRP.

 

Art. 2. Gebruik BRP-adres
-1. Het UWV maakt bij de vervulling van zijn taak gebruik van het BRP-adres.
-2. In afwijking van het eerste lid maakt het UWV geen gebruik, dan wel niet uitsluitend gebruik, van het BRP-adres, indien:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.