Geschiedenis van deze beleidsregel:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2015   Nieuwe regeling Stcrt. 2014, 36771 Stcrt. 2014, 36771

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hanteert bij het beoordelen van aanvragen voor subsidieverstrekking interne jobcoaching door werkgevers het Protocol Interne Jobcoach UWV 2015 als weergegeven in de bijlage bij dit besluit.

 

Art. 2.
De Beleidsregels UWV onderzoek interne jobcoaching, gepubliceerd in Staatscourant nr. 724 d.d. 18 januari 2011 en laatstelijk gewijzigd met het Wijzigingsbesluit van 22 juli 2014 (Staatscourant nr. 22754 d.d. 12 augustus 2014), worden ingetrokken.

 

Art. 3.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

 

Art. 4.
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel UWV Protocol Interne Jobcoach 2015.

 

 

     Dit besluit wordt met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant geplaatst.

 

Amsterdam, 9 december 2014.
B.J. Bruins,
voorzitter Raad van bestuur
.

 

 

[Voor de bijlage zie Staatscourant 2014, 36771, red.]

 

 

 

TOELICHTING
[9 december 2014]

 

     De bijlage bij dit besluit bevat de Beleidsregel UWV Protocol Interne Jobcoach 2015, hierna te noemen Protocol IJC. In het Protocol IJC zijn de bepalingen opgenomen onder welke voorwaarden een werkgever in aanmerking kan komen voor subsidieverstrekking interne jobcoaching.

     Als er een werknemer bij hem in dienst is met - naar het oordeel van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) - structurele functionele beperkingen, dan kan het UWV hem in aanmerking brengen voor de voorziening persoonlijke ondersteuning, ook wel jobcoaching genoemd. Het UWV verstrekt deze voorziening op grond van artikel 36, vierde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA).

     De jobcoaching dient om het werk mogelijk te maken of te behouden. De jobcoaching heeft tot doel om de werknemer met structureel functionele beperkingen te ondersteunen bij het verrichten van zijn taken in een dienstbetrekking of proefplaats. Zo vormt de jobcoaching een compensatie voor de beperkingen van de werknemer.

     Is een werknemer aangewezen op jobcoaching, dan bestaat de mogelijkheid dat hij of:
a. zelf de voorziening - eventueel met behulp van een jobcoachorganisatie - aanvraagt op basis van artikel 35, tweede lid, onderdeel d, van de Wet WIA of artikel 2:22, onderdeel d, van de Wet Wajong [lees: Wajong, red.] of
b. dat zijn werkgever susbiside aanvraagt voor interne jobcoaching op basis van artikel 36, vierde lid, van de Wet WIA.


Ad a. De werknemer vraagt jobcoaching aan

     In deze situatie maakt de werknemer gebruik van een door het UWV erkende jobcoachorganisatie. De voorwaarden waaronder het UWV de voorziening toekent, zijn opgenomen in het Protocol Jobcoach UWV 2014 (gepubliceerd in Staatscourant nr. 180372 [lees: 18037, red.] van 30 juni 2014 en laatstelijk gewijzigd in Staatscourant nr. 24862 van 5 september 2014).


Ad b. De werkgever vraagt subsidie aan voor interne jobcoaching

     Een andere mogelijkheid is dat de werkgever subsidie voor interne jobcoaching aanvraagt. In dat geval is het niet de werknemer die zijn eigen jobcoaching organiseert, maar de werkgever. De werkgever kan dan bijvoorbeeld een eigen medewerker als jobcoach aanstellen of deze van een daartoe gespecialiseerde organisatie betrekken.
     Vraagt de werkgever subsidie voor interne jobcoaching aan, dan is het Protocol IJC van toepassing. Hierin staan de bepalingen onder welke voorwaarden het UWV interne jobcoaching kan toekennen. Het Protocol IJC is als bijlage bij dit besluit gevoegd.

     Het Protocol IJC geeft een kader voor de toekenning van de subsidie en bepaling van de omvang van de begeleiding.

 

B.J. Bruins,
voorzitter Raad van bestuur
.