Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2020   Nieuwe regeling Stcrt. 2019, 64813 Stcrt. 2019, 64813

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Begripsomschrijvingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Wet SUWI: de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
b. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet SUWI;
c. UWV-vestiging: een vestiging van het UWV waarin de taken, bedoeld in de artikelen 30a, 30b, 30c en 31 van de Wet SUWI, worden uitgevoerd;
d. ontslagaanvraag: een verzoek om toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 671a, eerste lid, juncto artikel 669, derde lid, onderdeel a of b, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
e. AJD-vestiging: een vestiging van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van het UWV;
f. arbeidsmarktregio: een afgebakend gebied waarbinnen aan de regionale samenwerking tussen UWV en gemeenten als bedoeld in de artikelen 10 en 10a van de Wet SUWI, invulling wordt gegeven. Nederland is onderverdeeld in 35 arbeidsmarktregio’s.

 

Art. 2. Werkgebieden van de UWV-vestigingen
-1. Bijlage 1 geeft per vestiging de werkgebieden van die vestiging aan.
-2. Bijlage 3 bevat de indeling in 35 arbeidsmarktregio’s.

 

Art. 3. Indiening ontslagaanvraag
-1. Een ontslagaanvraag wordt ingediend bij

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.