Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
09-06-2018 01-06-2018 Nieuwe regeling Stcrt. 2058, 31575 Stcrt. 2058, 31575

 

 

     De Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikelen 30a, tweede lid, en 30b van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.¹ Begripsbepalingen
- UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
- Wet SUWI: Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
- CV: curriculum vitae.

1. Volgens de redactie dient aan het artikel een aanhef te worden toegevoegd, luidende:
In deze regeling wordt verstaan onder:.

 

Art. 2. Registratie van werkzoekenden
-1. Registratie als werkzoekende op grond van artikel 30b van de Wet SUWI gebeurt:
a. door middel van het activeren van het CV via de website van het UWV;
b. door middel van het aanvragen van een uitkering op grond van de Werkloosheidswet, de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;
c. indien de werkzoekende geen uitkering zoals genoemd in onderdeel b ontvangt en zijn CV op werk.nl niet activeert, door middel van het melden op de dichtstbijzijnde vestiging van het UWV.
-2. De werkzoekende ontvangt een bewijs van registratie als bedoeld in artikel 30b, tweede lid, van de Wet SUWI:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.