Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
09-05-2019 01-01-2019 Nieuwe regeling Stcrt. 2019, 25156 Stcrt. 2019, 25156

 

 

Regeling cliëntenparticipatie SVB 2019 als bedoeld in artikel 7 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

 

     De Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank;
     Gehoord de cliëntenraad ingesteld d.d. 15 februari 2011 en zijn rechtsopvolgers;

     Besluit:

 

 

HOOFDSTUK  1

Algemeen

 

Art. 1.
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. de SVB: de Sociale verzekeringsbank, genoemd in artikel 3, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
b. Raad van bestuur: het met de dagelijkse leiding van de SVB belaste orgaan, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
c. klant: de meerderjarige die als pensioen- of uitkeringsgerechtigde gebruik maakt van de dienstver-lening van de SVB;
d. klantenaangelegenheden: alle onderwerpen die de vorming, de uitvoering, de controle en de evaluatie van de taken van de SVB betreffen, daaronder begrepen een beleidsbesluit in de zin van het vierde lid van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, met uitzondering van klachten en bezwaarschriften die betrekking hebben op zaken van individuele klanten, tenzij het gaat om het algemene karakter van de daarbij gehanteerde procedures en regelingen;
e. Klantenadviesraad SVB: de Klantenadviesraad, bedoeld in artikel 2.

 

Art. 2. Instelling cliëntenparticipatie
-1. De Raad van bestuur voorziet in de instelling van een Klantenadviesraad met de in hoofdstuk 3 genoemde taken en bevoegdheden. De samenstelling van de Klantenadviesraad en de benoeming van zijn leden vinden plaats overeenkomstig de bepalingen van deze regeling.
-2. Op de wijze waarop de Klantenadviesraad zijn taken en bevoegdheden uitoefent alsmede de wijze waarop de Klantenadviesraad wordt voorzien van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.