Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
30-03-2018   Nieuwe regeling Stcrt. 2018, 17548 Stcrt. 2018, 17548

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op de artikel 7 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Definities
a. Wet SUWI: Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
b. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet SUWI;
c. onderdeel Cliëntenparticipatie: het organisatieonderdeel binnen het UWV dat zich bezighoudt met de uitvoering van de cliëntenparticipatie;
d. cliënt: de persoon die een uitkering, een voorziening of ondersteuning bij het vinden van werk ontvangt op grond van een door het UWV uitgevoerde wettelijke regeling. Tevens wordt als cliënt aangemerkt de persoon die als werkzoekende staat ingeschreven bij UWV WERKbedrijf en de persoon die een aanvraag heeft lopen bij het UWV. Voor het toepassen van deze regeling kan onder cliënt ook worden verstaan de bewindvoerder van één cliënt of een groep cliënten;
e. cliëntenraad: een uit cliënten bestaand gremium met taken en bevoegdheden zoals in deze regeling omschreven;
f. centrale cliëntenraad: cliëntenraad die op centraal landelijk is georganiseerd en functioneert;
g. decentrale cliëntenraad: cliëntenraad die per UWV-district is georganiseerd en functioneert;
h. belangenorganisatie: cliëntenorganisatie of vakorganisatie.

 

Art. 2. Reikwijdte regeling
Deze regeling is van toepassing op de organisatie en werking van de door het UWV ingestelde cliëntenraden.

 

Art. 3. Taak cliëntenraad
De cliëntenraad heeft tot taak het UWV gevraagd en ongevraagd te informeren en te adviseren over het uitvoeringsbeleid en de uitvoeringspraktijk, alsmede ontwikkelingen te signaleren die van invloed kunnen zijn op de (kwaliteit van de) dienstverlening van het UWV aan cliënten. De cliëntenraad heeft tot taak de collectieve cliëntenbelangen te behartigen.

 

Art. 4. Bevoegdheden
-1. Initiatiefrecht:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.