Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

TIJDELIJK  BESLUIT  VAN  WERK  NAAR  WERK


21 september 2010, Stb. 2010, 699
Inwerkingtreding: 1 oktober 2010
(T.a.v. art. 82a Wet SUWI)

 

 

 

 
BESLUIT van 21 september 2010, houdende regels voor bevorderen eigen verantwoordelijkheid sociale partners voor toeleiding van werk naar werk (Tijdelijk besluit van werk naar werk)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 juli 2010, nr. R&P/RA/2010/14081;
     Gelet op
artikel 82a van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
     De
Raad van State gehoord (advies van 5 augustus 2010, nr. W12.10.0285/III);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 september 2010, nr. R&P/RA/2010/15925;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1. Algemene begrippen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Wet SUWI: Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
b. met ontslag bedreigde werknemer: een werknemer als bedoeld in artikel 30a, eerste lid, onderdeel b, van de Wet SUWI;
c. WW: Werkloosheidswet;
d. werkgever: de werkgever in de zin van artikel 9 en 10 van de WW, niet zijnde een overheidswerkgever, bedoeld in artikel 1, onderdeel i, van de WW;
e. projecten: voorstellen van werkgevers, organisaties van werkgevers dan wel organisaties die werkgevers in een sector of regio vertegenwoordigen om met ontslag bedreigde werknemers van werk naar werk te begeleiden, waarbij verenigingen van werknemers of een vertegenwoordiging van werknemers zijn betrokken;
f. zelfstandig ondernemerschap: het verrichten van werkzaamheden in de uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een beroep.

 

Art. 2. Doel inzet middelen voor projecten
-1. Voor de uitvoering van projecten kan Onze Minister middelen ter beschikking stellen aan werkgevers, organisaties van werkgevers dan wel organisaties die werkgevers in een sector of regio vertegenwoordigen, die rechtspersoon zijn, met het oog op onderzoek naar de mogelijkheden van uitvoering van de re-integratietaak en de inzet van re-integratie-instrumenten door werkgevers en sectoren bij wijze van experiment als bedoeld in artikel 82a van de Wet SUWI.
-2. De middelen zijn bestemd voor projecten van toeleiding naar werk bij een andere werkgever dan wel naar zelfstandig ondernemerschap van met ontslag bedreigde werknemers en werknemers die een uitkering op grond van de WW ontvangen voortvloeiend uit de beŽindiging van de dienstbetrekking met bij de projecten betrokken werkgevers voor trajecten ten behoeve van deze werknemers.

 

Art. 3. Toepasselijke bepalingen
-1. De middelen worden door de ontvangers besteed voor

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wet SUWI | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x