MEMORIE VAN TOELICHTING

Relevante overige regelgeving:
- Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
- Ziektewet

 

 

Inhoudsopgave Wet TAV

Artikel I Ziektewet
Artikel II Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Artikel III Algemene Arbeidsongeschiktheidswet
Artikel IV Werkloosheidswet
Artikel V Toeslagenwet
Artikel VI Wet arbeid gehandicapte werknemers
Artikel VII Organisatiewet Sociale Verzekering
Artikel VIII Wet financiering volksverzekeringen
Artikel IX Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies
Artikel X Boek 7a Burgerlijk Wetboek
Artikel XI Algemene Ouderdomswet
Artikel XII Algemene Weduwen- en Wezenwet
Artikel XIII Algemene burgerlijke pensioenwet
Artikel XIV Spoorwegpensioenwet
Artikel XV Regeling voor het overheidspersoneel
Artikel XVI Wijziging en overgangsrecht AAW
Artikel XVII Vervallen artikel 29a ZW
Artikel XVIII Overgangsrecht "opstapje"
Artikel XIX Overgangsrecht verplichte zesdemaandsmelding AAW
Artikel XX Inwerkingtreding
xxxxxxxxxxx  

Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1990-1991, 1991-1992, 22 228.
Handelingen II 1991-1992, blz. 1967-2004, 2102-2147, 2184-2187.
Kamerstukken I 1991-1992, 22 228 (130, 130a, 130b, 130c, 130d, 130e, 130e).
Handelingen I 1991-1992, blz. 601-617, 634-648, 652, zie vergadering d.d. 25 februari 1992.

Geschiedenis:
Staatsblad 1992, 82;  Staatsblad 1993, 750;  Staatsblad 1995, 560.

 

 

WET van 26 februari 1992, Stb. 1992, 82, houdende wijziging van de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten, alsmede een regeling voor het overheidspersoneel in verband met maatregelen ter vermindering van het ziekteverzuim, beperking van langdurige arbeidsongeschiktheid en bevordering van de arbeidsmarktkansen van arbeidsongeschikten, herschikking van bevoegdheden in de Ziektewet, alsmede enkele technische aanpassingen.┬╣ Inwerkingtreding: 1 maart 1992 (Stb. 1992, 83).

1. Volgens de redactie dient na "aanpassingen" te worden ingevoegd: (terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is maatregelen te treffen gericht op vermindering van het ziekteverzuim, beperking van langdurige arbeidsongeschiktheid en bevordering van de inschakeling van arbeidsongeschikte werknemers in het arbeidsproces teneinde het beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen te beperken, te komen tot een herschikking van bevoegdheden in de Ziektewet, alsmede enkele technische aanpassingen aan te brengen en daartoe de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten te wijzigen, alsmede een regeling te treffen voor het overheidspersoneel;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. [Wijziging ZW]  [GeschiedenisVvWMvT]
De Ziektewet (Stb. 1987, 88) wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
In artikel 15 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. In het eerste en tweede lid vervalt telkens de laatste volzin.
2. In het vijfde lid vervalt de zinsnede "en worden in de Nederlandse Staatscourant openbaar gemaakt".
3. Onder vernummering van het zesde en zevende lid tot zevende en achtste lid wordt na het vijfde lid een nieuw lid ingevoegd, luidende:
-6. De in het eerste en tweede lid bedoelde regelen en de in het vijfde lid bedoelde besluiten kunnen bepalingen bevatten op grond waarvan het dagloon tijdens de uitkering kan worden herzien.
4. In het vierde lid wordt "Het bestuur van een bedrijfsvereniging" vervangen door: Een bedrijfsvereniging.
B. [MvT]
In artikel 26a wordt "Onze Minister" vervangen door: De Sociale Verzekeringsraad.
C. [MvT]
In artikel 28 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. In het tweede lid vervalt "en b".
2. In het vierde lid wordt "Onze Minister" vervangen door: de Sociale Verzekeringsraad.
D. [MvT]
In artikel 29 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. Het eerste lid wordt vervangen door:
-1. Het ziekengeld bedraagt 70% van het dagloon van de verzekerde.
2. Het zesde lid wordt vervangen door:
-6. Voor de toepassing van het bepaalde in het tweede en vijfde lid worden met perioden waarover ziekengeld wordt uitgekeerd, gelijkgesteld perioden waarover in verband met het bepaalde in het derde lid, alsmede in verband met het bepaalde bij of krachtens de artikelen 30, 31, 32, 42 of 44, geen ziekengeld wordt uitbetaald.
3. In het achtste lid wordt de zinsnede "van de vierde week voorafgaand aan de vermoedelijke datum van bevalling" vervangen door: waarop de bevalling binnen vier weken is te verwachten.
4. Het negende lid wordt vervangen door:
-9. Het ziekengeld, bedoeld in het zevende lid, wordt uitgekeerd tot en met zestien weken na de dag waarop de bevalling plaatsvond, verminderd met het aantal dagen waarover ziekengeld is uitgekeerd of door toepassing van artikel 31, tweede lid, geen ziekengeld is ontvangen, in de periode vanaf de eerste dag waarop de bevalling binnen zes weken was te verwachten tot en met de vermoedelijke datum van de bevalling of, indien eerder gelegen, tot en met de werkelijke datum van de bevalling.
5. Het twaalfde en dertiende lid vervallen, waarna het veertiende lid wordt vernummerd tot twaalfde lid.
E. [MvT]
Na artikel 29 wordt een nieuw artikel 29a ingevoegd, luidende:
Art. 29a.
Ten aanzien van degene die een dienstbetrekking aangaat en onmiddellijk voorafgaande aan die dienstbetrekking recht had op een uitkering op grond van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1990, 127) of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1987, 89) wordt over perioden van ongeschiktheid tot werken wegens ziekte gelegen in de drie jaren na aanvang van de dienstbetrekking het ziekengeld, bedoeld in artikel 29, eerste lid, op verzoek van de werkgever verhoogd tot 100% van het dagloon van de verzekerde, met dien verstande dat de verhoging niet meer kan bedragen dan de door de werkgever verschuldigde aanvulling op het in artikel 29, eerste lid, bedoelde ziekengeld. Verhoging van het ziekengeld vindt niet plaats indien de werkgever ter zake van de dienstbetrekking geen aanvulling op het in artikel 29, eerste lid, bedoelde ziekengeld verschuldigd is.
F. [MvT]
In artikel 30 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. Het eerste lid wordt vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.