MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- SZW-intrekkingsregeling 2004

Vervallen nadere regelgeving:
- Besluit afwijking herbeoordelingstermijnen WAO, WAZ en Wajong 2003 (vervallen)

Relevante overige regelgeving:
- Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

 

 

Inhoudsopgave Wet TBA

Hoofdstuk I Wetswijzigingen artt. I - VII
Hoofdstuk II De stimuleringsuitkering artt. VIII - XV
Hoofdstuk III Overgangs- en slotbepalingen artt. XVI - XXX
xxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxr

Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 1992-1993, 22 824.
Handelingen II 1992-1993, blz. 3103-3142, 3146-3267.
Kamerstukken I 1992-1993, 22 824 (199, 199a, 199b, 199c, 199d, 199e, 199f, 199g, 199h, 199i (herdr.)).
Handelingen I 1992-1993, blz. 1477-1505, 1509-1548, zie vergadering d.d. 6 juli 1993.

Geschiedenis:
Staatsblad 1993, 412;  Staatsblad 1993, 690;  Staatsblad 1994, 764;  Staatsblad 1994, 916;  Staatsblad 1995, 200Staatsblad 1995, 355Staatsblad 1996, 665Staatsblad 1995, 691Staatsblad 1997, 96Staatsblad 1997, 178Staatsblad 1997, 768Staatsblad 1997, 789Staatsblad 1999, 564Staatsblad 2001, 625Staatsblad 2003, 376Staatsblad 2004, 416Staatsblad 2005, 525Staatsblad 2009, 384.

 

 

WET van 7 juli 1993, Stb. 1993, 412, tot wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de overheidspensioenwetten en enkele andere wetten strekkende tot herziening van het arbeidsongeschiktheidscriterium, het binden van het uitkeringsrecht aan een termijn, aanpassing van de arbeidsongeschiktheidsuitkering aan de leeftijd alsmede invoering van een stimuleringsmaatregel voor herintreding van arbeidsongeschikten (Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen). Inwerkingtreding: 1 augustus 1993 (Stb. 1993, 413).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is met het oog op terugdringing van het arbeidsongeschiktheidsvolume het arbeidsongeschiktheidscriterium in de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de overheidspensioenwetten te herzien en het recht op uitkering ingevolge die wetten aan een termijn te binden, in de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de overheidspensioenwetten de hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering in verband te brengen met de leeftijd waarop de uitkering wordt toegekend en een stimuleringsmaatregel te treffen voor arbeidsongeschikten die herintreden op de arbeidsmarkt;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  I

Wetswijzigingen

 

Art. I. [Wijziging WAO]  [GeschiedenisVvWMvT]
De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1987, 89) wordt gewijzigd als volgt:
A. [MvT]
Artikel 13 wordt gewijzigd als volgt:
Onder vernummering van het tweede en derde lid tot derde en vierde lid wordt na het eerste lid een nieuw lid ingevoegd, luidende:
-2. Minimumloon is het minimumloon per maand, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Stb. 1968, 657), of, indien het een werknemer jonger dan 23 jaar betreft, het voor zijn leeftijd geldende minimumloon per maand, bedoeld in artikel 7, derde lid, en artikel 8, derde lid, van genoemde wet, beide vermeerderd met de daarover berekende vakantietoeslag, bedoeld in artikel 15 van die wet, en vervolgens gedeeld door 21,75.
B. [MvT]
Artikel 18 wordt gewijzigd als volgt:
1. Het eerste lid komt te luiden:
-1. Arbeidsongeschikt, geheel of gedeeltelijk, is hij die als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte of gebreken geheel of gedeeltelijk niet in staat is om met arbeid te verdienen hetgeen gezonde personen met soortgelijke opleiding en ervaring ter plaatse waar hij arbeid verricht of het laatst heeft verricht, of in de omgeving daarvan, met arbeid gewoonlijk verdienen.
2. Het tweede lid komt te luiden:
-2. Degene die op en sedert het tijdstip dat zijn verzekering een aanvang neemt reeds gedeeltelijk arbeidsongeschikt is in de zin van het eerste lid, wordt voor wat de door hem aan deze wet te ontlenen aanspraken betreft als geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt aangemerkt indien hij als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte of gebreken geheel of gedeeltelijk niet in staat is om met arbeid te verdienen hetgeen soortgelijke personen die in dezelfde mate arbeidsongeschikt zijn in de zin van het eerste lid, ter plaatse waar hij arbeid verricht of het laatst heeft verricht, of in de omgeving daarvan, met arbeid gewoonlijk verdienen.
3. Het vijfde lid komt te luiden:
-5. In het eerste en tweede lid wordt onder de eerstgenoemde arbeid verstaan alle algemeen geaccepteerde arbeid waartoe de werknemer met zijn krachten en bekwaamheden in staat is.
C. [MvT]
Artikel 21 wordt gewijzigd als volgt:
1. Onder vernummering van het eerste en tweede lid tot tweede en derde lid wordt een nieuw eerste lid ingevoegd, luidende:
-1. De arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van deze wet bestaat achtereenvolgens uit een loondervingsuitkering waarvoor het dagloon als maatstaf geldt en een vervolguitkering waarvoor het vervolgdagloon als maatstaf geldt.
2. In het tot tweede lid vernummerde eerste lid wordt na "het dagloon" telkens ingevoegd: of het vervolgdagloon.
3. Aan het artikel wordt een vierde lid toegevoegd, luidende:
-4. Indien de verzekerde zonder redelijke gronden weigert deel te nemen aan een voor hem gewenste opleiding of scholing of onvoldoende meewerkt aan het bereiken van een gunstig resultaat ervan, wordt er bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid van uitgegaan dat die opleiding of scholing is afgerond.
D. [MvT]
Na artikel 21 worden twee nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:
Art. 21a. [MvT]
De duur van de loondervingsuitkering is voor degene die op de datum met ingang waarvan hem een arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt toegekend:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.